УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица Date: 24/03/2014 Кључне речи:

Модул 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Стицање практичних искуства кроз похађање једне од летњих радионица или обављање једне или више екскурзија, које Факултет организује (укупно 5 дана – 40 сати).

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нема.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица: Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. и 6. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

1314_23.2_Ana_Nikezic_Marija_Maruna_ilustracija

Званични плакат догађаја
http://www.belgradescapeslab.blogspot.com/

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
BELGRADE SCAPES LAB

Наставници:
др Ана Никезић, доцент
др Марија Маруна, доцент

Догађај се састоји од предавања и радионица домаћих и страних стручњака, који ће заједно са међународним тимовима студената и младих професионалаца анализирати и критички разматрати питање „величине“ у односу на стање и развој савременог Београда. Програм тежи да разложи велике изазове кроз радионице, компаративну анализу, гостујућа предавања и читање са релевантном аргументацијом, без изложби ради изложби и окупљања ради окупљања.

http://www.belgradescapeslab.blogspot.com/

BELGRADE SCAPES LAB
1314_23.2_Vladimir_Lojanica_ilustracija_o

Званични плакат „Дани Ориса 2013“
http://www.oris.hr/hr/dani-orisa/

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
ДАНИ ОРИСА 2013

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Посматрање, уочавање, издвајање и проницање у суштинске узрочно-последичне релације пројектног процеса. Заузимање личног критичког става у односу на виђено и одабрано. Дубље разумевање и вредновање архитектонских остварења и уочавање концептуалних принципа у циљу дефинисања универзалних принципа погодних за даљње аналогије и компарације.

ДАНИ ОРИСА 2013 Формулар записника за оцењивање: ДАНИ ОРИСА 2013

AUR_Anne-Lacaton_portret

Anne Lacaton

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
ДИЈАЛОГ/ДИСКУРС – Радионица и разговори са Ан Лакатон

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, редовни професор

Радионица ДИЈАЛОГ/ДИСКУРС приближава студенте актуелним тенденцијама у савременој архитектонској пракси и новој интерпретацији архитектонских појмова кроз три дела: предавање Ан Лакатон на Архитектонском факултету; обилазак изложбе пројеката бироа Lacaton & Vassal у Француском институту и дискусија о изложби и на њој изложеним пројектима; представљање студентских пројеката и дискусија о пројектима, пројектантским приступима, одлукама и промени знања стечених у школи архитектуре у пракси.

ДИЈАЛОГ/ДИСКУРС – Радионица и разговори са Ан Лакатон

Pillow book

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
PILLOW BOOK

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, ванредни професор
Сарадници у настави:
арх. Давор Ереш, асистент
арх. Јелена Митровић, асистент

…”Транспарентност настаје као унутрашње својство, не ентеријер већ осветљено, непрозирно и магловито поље, ‘релациони простор’, проширена сфера перцепције, ни унутра ни споља, у којој се слика тренутно конфигурише у отвореној, кристалној структури односа као замрзнута у посебном тренутку њене материјализације, наговештавајући неухватљиву ‘фигуралност између’ тела и простора у кадру који је ухваћен и задржан.”…

по Зигфриду Гидиону: Простор, време и архитектура (1941.)

Задатак радионице је испројектовати 6 случајева виртуалне транспарентности бетона. Поступком разградње дигиталног записа (реалног формата 20/20cm, R1:1) формулисати имагинарно-реалну дубину бетонског кадрачија је геометријска парадигма коцка МБ45дим. 20cm3. Одговорити на питање: Зашто је бетон (6 пута) и тврд и мекан? Циљ радионице је развијање способности за концептуализацију дистанце од објекта материјализације.

PILLOW BOOK

1314_23.2_Ana_Nikezic_ilustracija_o

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
ПРЕ САЛОНА – ИНТЕРАКЦИЈА

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Пројекат Пре Салона обухвата сарадњу студената са различитих државних факултета архитектуре у Србији. Радионица се бави иницирањем различитих врста актера путем увођења инсталација малог обима у задати простор. Током истраживања и процеса рада студентских мешаних тимова правиће се видео записи и презентовати на завршетку рада на радионици.

ПРЕ САЛОНА – ИНТЕРАКЦИЈА
1314_23.2_Milos_Nenadovic_Ivan_Simic_photo_Marijana_Simic_o

Фото: Маријана Симић

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
РЕПОРТАЖА СА СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: СТАЊЕ ГРАДА

Наставник:
арх. Милош Ненадовић , доцент
Сарадник:
арх. Иван Симић, асистент

Циљ радионице је уочити и описати узрочно последичне везе између процеса развоја и урбанизације града и детаља из свакодневног живота, културе и обичаја његових становника. Ове везе описати у оквиру дефинисаног „стања града“.

РЕПОРТАЖА СА СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: СТАЊЕ ГРАДА

1314_23.2_Milos_Nenadovic_optim

Радионице 23.2. и 7.2: Изложба Архитектонског факултета
Фото: Небојша Васић

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
САВАМАЛА ИНКУБАТОР ‐ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ДИЗАЈН У РЕГЕНЕРАЦИЈИ САВАМАЛЕ

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент
Сарадник:
др Татјана Мрђеновић, асистент

Радионица има за циљ да кроз студентско истраживање и укључење интересних страна креира будућност развоја Савамале користећи се Интегралним урбаним дизајном у процесу регенерације. Специфичност радионице је у начину креирања будућих места. Он подразумева процес сагледавања различитих виђења реалности и будућности, као и њихову интеграцију у креирању нових и афирмацији постојећих идентитета. Акценат је на квалитативним унапређењима простора кроз интеграцију различитих димензија одрживости. Урбани дизајн посматран као креативан, социо-комуникативан и интердисциплинаран процес постаје арена у којој се усаглашавају различита виђења развоја у кохерентну целину.

Радионица ће се одвијати у другој половини маја и почетком јуна месеца 2014. године. Број студената је ограничен. Студенти који буду похађали радионицу биће укључени и у једнодневну стручну праксу „Новија архитектура Београда”. Број студената је ограничен. Пријављивање за радионицу се врши путем e-maila: tmrdjenovic@gmail.com до 08.05.2014.

Резултати радионице биће презентовани у оквиру програма EU: OIKONET – Lifelong learning programme.

САВАМАЛА ИНКУБАТОР ‐ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ДИЗАЈН У РЕГЕНЕРАЦИЈИ САВАМАЛЕ

PRE-memoria

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
УОЧАВАЊЕ И ПРЕПОЗНАВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАДСКИХ АМБИЈЕНАТА

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Задатак радионице је да се кроз визуелну идентификацију изабраних градских амбијената, потеза или уличних фронтова, уоче и дефинишу особине које их чине карактеристичним за Београд. Потребно је препознати њихову специфичност и анализом одабране локације доћи до одговора како је кроз период од њеног настанка па до данас постала део менталне мапе града.

УОЧАВАЊЕ И ПРЕПОЗНАВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАДСКИХ АМБИЈЕНАТА