УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 20 – Теорија пројекта Date: 10/12/2013 Кључне речи:

Модул 20 – Теорија пројекта

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 20 – Теорија пројекта:  Курс 20.2. – Процес пројектовања 

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 6. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Петак, од 12:00 до 14:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја и одбрана семинарских радова):
Накнадно одређује Веће године (јун месец 2014).

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

04. април и 30. мај 2014. године.

НАСТАВНИЦИ:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор (руководилац предмета)
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
арх. Душан Стојановић, асистент
арх. Јелена Трајковић Ристић, асистент
арх. Далиа Дуканац, сарадник

БРОЈ КАБИНЕТА: 349 и 251

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Понедељак, од 10:00 до 12:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 758, +381 11 3218 751

ЕМАИЛ:
agm-am@eunet.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Повећавање нивоа сензибилитета у односу на феномен архитектонског простора, као и вишедимензионалних узрочно-последичних релација које он подразумева.
Схватање настајања архитектуре као низа релативних стања, која се сукцесивно надовезују у трагању за једном од могућности организације простора.
Посматрање архитектуре као комуникацијског и социјалног феномена.
Успостављање мреже упоришних тачкака преко којих ће бити могуће кретање кроз сферу културе, информације и комуникације, уз неопходну комбинацију приступа, као и избегавање искључивости и ставова који се унапред подразумевају.
Такође и преиспитивање значења појмова око којих се тематика развија, уз избегавање некритичког преузимања конвенција.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Процес пројектовања представља резиме дела теоријске наставе на основним академским студијама.
Материја је подељена у три тематске целине:
Прва се бави онтолошким и гносеолошким питањима, везаним за феномен епохе, као скупа социо-културолошких утицаја. С обзиром на став да не постоје услови за евалуацију стваралаштва који би представљали објективна, универзална и ванвременска мерила, у овој тематској целини отварају се питања која имају за циљ упознавање са битним обележјима културолошко-историјских раздобља, и њиховом утицају на вредновање.
Друга је везана за методолошке приступе и путеве и начине као потенцијалне линије кретања кроз креативне процесе, уз упознавање са могућностима и ограничењима стратегија понашања у пројектантском процесу. Уз упознавање са ранијим искуствима, присутан је и осврт на савремена кретања на овом плану, као и личне ставове истакнутих стваралаца у области архитектуре.
Трећа тематска целина бави се архитектонским стваралаштвом као видом комуникације, посматраном кроз процес преноса, размене и тумачења информација. Ради се најпре о идентификацији самих учесника, као и нивоа на којима се комуникација одвија. Без обзира да ли је у питању перцептивна, синтаксичка, семантичка или симболичка раван, суштина је у релативној самосталности продукта стваралаштва, архитектонског простора, односно поруке, чији смисао увек може бити различито схваћен или интерпретиран.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Карактер наставе је усмерен ка суштинским питањима, без стриктно одређених граница садржаја и са упливима у дисциплине ван архитектуре. Такође, по својој природи настава на овом предмету је интерактивна, што подразумева активно учешће наставника и студената. Окосница наставе су дискусиона предавања подржана консултацијама, колоквијумима, израдом семинарског рада и његовом одбраном.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

НОВО КУРИКУЛУМ: Курс 20.2. – Процес пројектовања

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер