UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naučna monografija: ”Obnova centara u ruralnim područjima – Novi zapisi” – dr Aleksandar Videnović

Naslovna stranica naučne monografije: ”Obnova centara u ruralnim područjima – Novi zapisi” – dr Aleksandar Videnović

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo knjigu – naučnu monografiju “Obnova centara u ruralnim područjima – Novi zapisi”, autora: van. prof. dr Aleksandra Videnovića (izdavač: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet).

Izvod iz recenzije:
“…Monografija obuhvata prikaz pojavnih oblika u prostoru i ruralnim područjima kroz razmatranje karakteristika i specifičnosti reprezentativnih elemenata i aspekata relevantnih za obnovu centara u ruralnim područjima, koji su uključili analizu prostornih karakteristika posmatranih područja, prirodne uslove i prirodne izvore, elemente prostorne organizacije ruralnog područja, niz urbanističko – arhitektonskih situacija karakterističnih za centre sela, istorijske okvire razvoja centara u selima, širi društveni kontekst od uticaja na promene u prostoru (društveno uređenje, ratne okolnosti, specifičnost delatnosti stanovništva, migracije, itd.).

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_Korice

Korice monografije: ”Obnova centara u ruralnim područjima – Novi zapisi” – dr Aleksandar Videnović

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_03

Sadržaj monografije: ”Obnova centara u ruralnim područjima – Novi zapisi” – dr Aleksandar Videnović

Rezultati istraživanja i uočeni zaključci formulisani su u vidu aspekata i analize perspektiva i mogućih strategija za revitalizaciju centara u ruralnim područjima. Imajući u vidu da ruralna područja predstavljaju nedovoljno istraženu temu u oblasti arhitekture i urbanizma, a strateški važnu komponentu za urbani i prostorni razvoj teritorije, doprinos ove monografije sagledava se u rasvetljavanju osnovnih polazišta za delovanje u oblasti ruralne arhitekture, obnove i revitalizacije ruralnih područja, koji do sada nisu bili tretirani u dovoljnoj meri u planskim dokumentima za predmetna područja.

Prema prethodno izloženoj oceni i vrednosti rukopisa “Obnova centara u ruralnim područjima” autora doc. dr Aleksandra Videnovića, zaključuje se da ova monografija sadrži sve elemente originalnog naučnog istraživanja i ostvaruje naučni doprinos u oblasti arhitekture i urbanizma.”

dr Vladan Đokić, redovni profesor, Arhitektonski fakultet u Beogradu

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_108-109

Karakteristična vernakularna arhitektura u oblastima istočne Srbije. (str. 108 – 109)

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_322-323

Razvoj i organizacija kućišta u ruralnim oblastima Srbije. (str. 322 – 323)

Izvod iz recenzije:
“…Autor se poduhvatio izuzetno važnog i teško rešivog problema: revitalizacije planinskih ruralnih predela. On nam predstavlja rezultate istraživanja prostornih i drugih specifičnosti brdsko – planinskih oblasti istočne Srbije, istovremeno tragajući za mogućnostima obnove potencijalnih centara u ruralnim područjima, na odabranim reprezentativnim uzorcima. Ključna intencija autora jeste nastojanje da se pronađe odgovarajući model za revitalizaciju ruralnih područja u planinskim oblastima i to na način koji bi se uklopio u ono što se danas naziva „održivi razvoj“. Istraživanje predstavlja prožimanje dve međusobno zavisne i uslovljene oblasti: oblast privatnih i javnih sadržaja koncentrisanih u centrima seoskih naselja i oblast procesa ukupnog društvenog razvoja u aktuelnom vremenu.

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_08

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_15

Naučna monografija: ”Obnova centara u ruralnim područjima – Novi zapisi” – dr Aleksandar Videnović

Predmet istraživanja čine odabrane lokacije na brdsko – planinskim područjima istočne Srbije, uvek sa po jednim ruralnim naseljem koje bi moglo predstavljati budući administrativno – privredni – turistički centar. Nakon veoma detaljne prostorno – društveno – istorijske analize, autor formuliše predlog revitalizacije brdsko – planinskih ruralnih oblasti u istočnoj Srbiji koji ima dva osnovna oslonca. Prvi jeste ideja da se sve ingerencije koje u smislu razvoja imaju opštine od ovih oduzmu i povere timu stručnjaka različitih profila, koji bi dalje radio na revitalizaciji seoskih centara. Drugi oslonac je zamisao da, pre svega, valja sačuvati i obnoviti već postojeće resurse, kojih nije malo, a zatim delati na razvoju analiziranih centara, sa naglaskom na mogućnostima razvoja turizma.

Depopulacija ruralnih oblasti, posebno u brdsko – planinskim područjima, jeste problem opšteg karaktera, sa kojim se susreću brojne evropske (i ne samo evropske) zemlje. Razvoj industrije i uslužnih delatnosti u gradovima „isisao“ je ogroman broj stanovnika iz sela, tako da su mnoga od njih pred izumiranjem. Planinske oblasti istočne Srbije su tipičan slučaj, za nas izuzetno značajan. Autorov predlog za revitalizaciju ovih oblasti putem obnove seoskih centara je detaljno osmišljen i dobro obrazložen, te predstavlja važan doprinos pokušajima da se reši ovaj izuzetno težak problem.”

dr Srđan Šljukić, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_346-347

Pojavni oblici kuća u centrim i estetika ekonomata. (str. 346 – 347)

Obnova_centara_u_ruralnim_podrucjima–Novi_zapisi_374-375

Prostorne promene u centrima ruralne oblasti. (str. 374 – 375)

Izvod iz recenzije:
“…Izabravši problematiku uređenja, revitalizovanja i obnove naših ruralnih prostora, autor zalazi u temu koja je kao problem opšte poznata, kojoj se često i glasno pristupa na deklarativno – normativni način, a kojom se u suštinsko – pragmatičnom i konkretnom smislu gotovo niko sistemski ne bavi. Socio – prostorno propadanje našeg sela je već “večita” i standardna tema, toliko zloupotrebljena da se tretira i kao opšte mesto, kao teren u koji dalje od konstatacija lošeg stanja ne treba zalaziti.

Upravo u takav milje, gotovo opasan i naizgled jednostavan, u teoretski prostor o kome se svi izjašnjavaju i za koji svi imaju mišljenje, autor dr Videnović ulazi sa stanovišta pre svega svoje naučno – stručne oblasti, dakle urbanističko – prostornog aspekta, ne libeći se da se umeša i u sociološko – društvenu problematiku, u meri u kojoj je to potrebno za rasvetljavanje suštinskih problema ruralnih područja, odnosno naselja u njima.

Kroz detaljnije sagledavanje jednog modela, uz analizu još sedam naselja, i sa njihovom komparacijom, autor istražuje prostor istočne Srbije, odnosno njegove brdsko – planinske preovlađujuće teritorije. Značajan je u ovoj monografiji odabir i aproksimacija reprezentativnosti potencijalnih centara, za koje se u startu istraživanja traži naznaka ili nagoveštaj mogućnosti da se ne samo u egzistencijalnom smislu održe, nego i dostignu održivi opstanak, odnosno preuzmu ulogu gravitacionih centara u širem naseljskom sistemu.

Ovom monografijom dotaknute su i u građevinskom smislu konkretne problematične tačke opstanka i obustavljenog razvoja centara u selima istočne Srbije. Na nizu postavljenih konkretnih situacionih slučajeva u naseljima, problematizovani su i tematizovani mogući zadaci i pravci intervencija u njima, koje bi mogle bez velikih ulaganja, znatno unaprediti prostor, učiniti ga primamljivim za investiranje i boravak, i time održivim u razvojnom smislu… ”

dr Boško Stevanović, redovni profesor, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

NASLOV: Obnova centara u ruralnim područjima – Novi zapisi
AUTOR: dr Aleksandar Videnović, van.prof.
IZDAVAČ: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd
ZA IZDAVAČA: prof. dr Vladan Đokić, dekan
RECENZENTI: prof. dr Vladan Đokić, prof. dr Srđan Šljukić, prof. dr Boško Stevanović
UREDNIK: Aleksandra Kutuzov Antić
TEHNIČKA PRIPREMA: Bojan Vasojević
ŠTAMPA: PRESSIA, Beograd
TIRAŽ: 300
BROJ STRANA: 496
ISBN: 978-86-7924-190-0
GODINA: 2017.

Objavljivanje ove naučne monografije sufinansiralo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.