UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Studenti prve godine MASA u poseti Obedskoj bari: susret prirode i istorije kao projektni kontekst

Docent dr Aleksandar Videnović i saradnik dr Miloš Aranđelović sa studentima na lokaciji Obedske bare, oktobar 2017. | Foto © dr Aleksandar Videnović

Autor teksta i svih fotografija: dr Aleksandar Videnović

Grupa od 16 studenata prve godine Master akademskih studija Arhitektura, (usmerenje Arhitektonsko projektovanje, Studio: docent dr Aleksandar Videnović i saradnik dr Miloš Aranđelović), posetili su krajem oktobra 2017. godine, čuveni barsko – močvarni kompleks, drugo na svetu zaštićeno prirodno dobro: OBEDSKU BARU, na potezu njegovog lučnog – potkovičastog prostiranja u dužini od 14 km. između sela Kupinovo i Obrež, u južnom Sremu. Obilazak lokaliteta, organizovan je uz dragocenu stručnu i tehničku pomoć gosp. Ljubice Bošković i gosp. Petra Odobašića iz Turističke organizacije opštine Pećinci u Kupinovu i Šuma Vojvodine u Obrežu.

201718_Obedska_bara_01

Barsko-močvarni kompleks – specijalni rezervat prirode Obedska bara

201718_Obedska_bara_02

Glavni ulaz u specijalni rezervat prirode u kontaktnoj zoni Obreža i Obedske bare

201718_Obedska_bara_03

Etno kompleks sa novijim sadržajima za posetioce u Kupinovu

Obilazak lokaliteta, organizovan je kao upoznavanje sa konkretnim mogućim lokacijama na terenu, na predmetu MASA-A11011 STUDIO M01A – Projekat 2017/18, u skladu sa tematskim okvirima studija: Vizitorsko – edukativni centar – Obedska bara, koji apostrofiraju areale i prirodu kao kontekst u projektovanju arhitektonsko – urbanističkih celina, a u okvire tematske celine M01A se uklapa zadatkom osmišljavanja i sofisticiranog uklapanja višenamenskih, prvenstveno vizitorsko – EDUKATIVNIH sadržaja na lokalitetima, a u ambijentima koje karakterišu dominirajuća naturalnost i promenljivost pejzaža.

201718_Obedska_bara_04

Stari grad Kupinik

201718_Obedska_bara_05

Etno kompleks 10 dvorišta u Kupinovu

U prvoj kontaktnoj zoni Prirodnog dobra Obedska bara i oboda sela Kupinovo (blizu današnjeg toka Save), gde bi se u užem smislu mogli locirati novoprojektovani sadržaji – tema, studenti su se upoznali sa najstarijom pravoslavnom crkvom u celoj Vojvodini – Crkvom Sv. Luke iz 15. veka, srednjovekovnom tvrđavom (starim gradom) Kupinik, iz 14. veka, i etno – kompleksom, (grupacija 10 kuća, a posebno sa starom kućom porodice Putnik – kraj 18. veka, vajat, ambar, hlebna peć i bunar, sve građeno pre 2 veka). U novije doba, ovom kompleksu su pridruženi turistički sadržaji: osmatračnica, letnjikovac, suvenirnica i arheološka igraonica. Ovde je smešteno sedište Turističke organizacije opštine Pećinci.

201718_Obedska_bara_06

Šumski kompleks Obedske bare

201718_Obedska_bara_07

PREZENTACIJA NA GLAVNOM ULAZNOM PUNKTU KOD OBREŽA

U drugoj (uzvodnoj) dodirnoj zoni Prirodnog dobra Obedska bara i sela Obrež, nalazi se glavni ulaz u čitavo područje Specijalnog rezervata prirode, koje je pod nadleštvom Šuma Vojvodine. Ovde su studenti mogli da sagledaju već postojeće sukcesivno građene sadržaje (kapiju, objekte prijema, usluga, suvenirnice, osmatračnicu, elemente spoljnog uređenja pristupa “vodenim ogledalima” i platformama Obedske bare).

Ovde se u neposrednom kontaktu sa prirodnim fenomenima, prostor može doživljavati i razgledanjem i plovidbom katamaranom, kada to vodostaj dozvoljava. Odmah uz ulazni punkt, nalazi se stari devastirani hotel, predviđen da se usled zapuštenosti ukloni. Kao i u prvoj kontaktnoj zoni obilaska Obedske bare, i ovde se pruža mogućnost plasiranja novoprojektovanih sadržaja na različitim zanimljivima mikro lokacijama.

201718_Obedska_bara_08

UPOZNAVANJE LOKALITETA UZ STRUČNU POMOĆ VODIČA

201718_Obedska_bara_09

PLOVNI KANALI KOD SELA OBREŽ

Prostori poput ovakvih, predstavljaju samo jedan od mnogobrojnih fenomena prirode i stvorenih vrednosti Srbije. Kao visoko rangirani autohtoni ambijenti i posećeni prostori, najčešće ne poseduju već izgrađene adekvatne korisne sadržaje koji bi pružali informacione, edukativne, vizitorske, tehničke i druge usluge posetiocima i znatiželjnicima.

201718_Obedska_bara_10

OSTACI SREDNJEVEKOVNE TVRĐEVE KUPINIK

201718_Obedska_bara_11

NIZAK VODOSTAJ – KATAMARAN NE PLOVI

Studenti u okviru tekućeg semestra imaju priliku i obavezu da na jednoj individualno odabranoj lokaciji, od mnoštva ponuđenih u okviru viđenog, projektuju polivalentni centar – stanicu ili edukaciono stanište, koji bi zadovoljavao recepcione, boravišne, prezentacione, animacione, rekreacione i druge zahteve, u najvećoj meri poštujući zatečene ambijentalne celine i prirodne i stvorene vrednosti.


Kurikulum studijskog programa i bitnost konkretnog konteksta i obilaska lokaliteta mogu se pogledati ovde: MASA-A11011 STUDIO M01A – Projekat 2017/18: Vizitorsko – edukativni centar – Obedska bara,

201718_Obedska_bara_12

VIZITORI

201718_Obedska_bara_13

KLUPA ZA REZERVISANE