UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Konkurs_PKB_o

Konkurs

Privredna komore Beograda dodeljuje Nagrade za doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske / završne radove studenata fakulteta i visokih škola strukovnih studija, u školskoj 2012/2013. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2012. do 30.09.2013. godine)

Na osnovu konkursa objavljenog u javnim glasilima i dopisa Komore fakultetima i visokim školama strukovnih studija, predloge za dodeljivanje nagrada Komore podnose fakulteti i visoke škole strukovnih studija, najkasnije 30 dana od dana objavljivanja konkursa (20. januar 2014). Nepotpuni i neblagovremeni predlozi neće se uzeti u razmatranje.

Predloge za dodeljivanje nagrada potpisuje dekan fakulteta i direktor visoke škole strukovnih studija.
Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu može podneti institut, preduzeće, druge organizacije i pojedinci.
Predlozi se dostavljaju Žiriju u pisanom obliku i sa obrazloženjem.

Saglasno odredbama Pravilnika RADOVE I PREDLOGE dostavite na adresu:

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA,
Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
– za nagradu Komore –
11000 B E O G R A D
Kneza Miloša 12

najkasnije do 18. februara 2014. godine.

Potrebna obaveštenja možete dobiti u Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta putem telefona: 3619-472 i 2641-355, lokal 136.

Molimo Vas da pažljivo popunite formular sa podacima o autorima, koji se nalazi u prilogu, kako bismo imali sve potrebne informacije. U formularu, u delu napomena, navedeno je sve što predlog za dodelu nagrade treba da sadrži.

Uz primerak rada prilaže se sledeće:

  1. Čitko popunjen formular-podaci o autorima uz radove koje predlažete
  2. Dopis dekana/direktora visoke škole strukovnih studija (dostavite u tri primerka)
  3. Mišljenje mentora, članova komisije ili stručnih i naučnih organizacija i instituta o mogućnosti primene predloženog rada u privredi
  4. Detaljno obrazloženje sa razradom moguće primene predloženog rada u privredi Beograda
  5. Procena mogućih efekata korišćenja predloženog rada u privredi
  6. Mišljenje preduzeća koje je zainteresovano za primenu rezultata predloženog rada i radno angažovanje autora ili druge oblike stimulacije autora za dalji rad u toj oblasti

Sve podloge, dokumentaciju i informacije možete naći na sledećem linku:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA