UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente II godine MAS 2017/18 (15.06.2018)
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada. Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad 2017/18: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad 2017/18: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
II godina – 4. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A26 MASA-A24021

MASTER TEZA

A27 MASA-A24022

MASTER PROJEKAT

A28 MASA-A24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

Lista izbornih projekata:

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-VUJOVIC

Foto © Caspar Benson

01
RE-MASTER.ING.

Nastavnik:
mr Milan Vujović, redovni profesor

Tema zadatka Re-master.ing. predstavlja asocijaciju na proces oživljavanja, poboljšavanja, reprogramiranja, rekonfiguracije, osavremenjavanja i prevođenja u nove tehnologije starih zapisa i njihovo trajno čuvanje. Prostorna i programska artikulacija teme treba da ponudi odgovore na pitanja koja se tiču: kontakta i korelacije između prirodnog i izgrađenog (reka-tvrđava-grad), između nasleđenog i zaveštanog (kroz iskazan odnos prema kulturnom nasleđu, svest o budućnosti i kontinuitetu grada) kao i između tradicionalnog i modernog (kroz primenu savremene tehnologije, arhitektonskog izraza i projektantskih postupaka koji su primereni trenutku stvaranja). Takva arhitektura, u posmatranom prostornom okviru, trebalo bi da pronađe svoju pravu meru, kako u funkcionalno-volumetrijskom smislu, tako i u pogledu kohabitacije i sopstvene refleksije u okruženju u kome nastaje.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-LAZOVIC

David Chipperfield Architects – The James Simon Galerie, Museum Island, Berlin | Ilustracija © David Chipperfield Architects

02
OBALE UMETNOSTI

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Arhitektura urbanih hibrida je direktno u funkciji redefinicije gradskih prostora: hibridnost + transformacija = novi gradski pejsaž. Zaokruživanje ideje/gesta od šireg do užeg konteksta, od koncepta do konkretnog projekta arhitektonske celine objekta – hibrida i njegovog neposrednog pripadajućeg prostora čini težište završnog rada i odgovora na tezu, i daje mogućnost uporednog sagledavanja postignutih vrednosti radova i savremenih evropskih gradova. Više grupacija različitih objekata zaokružuju obalu pejzaža umetnosti, pretvaraju urbana ostrva i četvrti u zalančane ansamble – arhipelage umetnosti, u morfologiji (među)prostora grada, reka, i u smeni dana i godišnjih doba.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-LOJANICA

James Turrell, Caper, Salmon-White, 2000.

03
IZMEĐU SLOBODE I RESTRIKCIJE – ZATVORSKA USTANOVA

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Cilj master projekta je unapređenje i dopuna znanja i veština stečenih tokom studija u uslovima specifičnih tematskih celina. Dubljim istraživanjem i analizom pojma slobode, primarno kroz njenu restrikciju, zadatkom se preispituju savremene ideje o projektovanju zatvorskih ustanova, i pronalaze prostorna rešenja koja sugerišu i psihološki podstiču osećaj njenog gubitka.

Prostorni okvir zadatka se odnosi na područje u neposrednoj blizini mosta Mihajla Pupina uz levu obalu Dunava, na granici između prigradskih naselja Kovilovo i Borča. Uslovljeno slojevitim kontekstualnim uticajima i kreativnim pristupom, tematski okvir zadatka se odnosi na preispitivanje potencijala arhitektonskog delovanja u razumevanju i tumačenju društvenih mehanizama moći.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201415_M9_DMiljkovic_o

Hladno kupatilo na Savi, oko 1905. | Foto: Vladimir Gradojević, kolekcija Branibora Debeljakovića iz knjige Istorija srpske fotografije, 1839-1940. autorke Milanke Todić

04
NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Tematski okvir projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, pa je program projekta višenamenski kompleks koji će sadržajima kulture, uslužnim kapacitetima, smeštajnim jedinicama, rekreativnim površinama i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj NOVOG GRADSKOG EPICENTRA. Prostorni okvir Master projekta je područje beogradskog priobalja reka Save i Dunava na potezu između tri mosta (Brankovog mosta, Pančevačkog mosta i mosta Mihajla Pupina). Karakteristični gradski markeri na široj lokaciji, objekti i prostorne celine, su okosnica prostorno-programske analize, u cilju definisanja individualne teme i uže lokacije intervencije svakog studenta.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-VASILJEVIC-TOMIC

Diether de la Motte – Kontrapunkt | © Bärenreiter

05
KONTRAPUNKT: Muzička akademija, park Ušće, Beograd

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

Tema prevazili čistu pojavnost arhitekture ističući u prvi plan projektovanje arhitektonske situacije načelne repetitivnosti u čijem jezgru se nalazi realizacija ideje o aktuelnom i virtuelnom unutar realnosti savremenog objekta arhitekture.

“Deborovo ‘društvo spektakla’, na koje se interpretativno nadovezuje Bodrijarovo gledište, predstavlja jednu medijskim sredstvima ostvarenu socio-ekonomsku konstrukciju, koja se ne može osporavati na pojedinačnim primerima”(D.Vuksanović)

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-VOJVODIC

Michele Durazzi – Was ist Metaphysik | Izvor ilustracije: Bon Expose

06
BEOGRADSKI TOKOVI

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Završni rad podrazumeva istraživački pristup pri formiranju odgovora na temu razvoja Beograda i njegovog dugo planiranog „silaska na reke“. Cilj rada predstavlja iniciranje analitičkog razmišljanja, razvijanja sposobnosti sagledavanja karaktera, osobenosti i mogućnosti unapređenja beogradskog priobalja. Uspostavljanjem kritičkog stava prema zadatom kontekstu, kroz promišljanje novih programskih i prostornih mogućnosti, definiše se karakteristična zona u kojoj se interveniše.

Težište rada je na iznalaženju odgovora na aktuelni društveni i kulturološki trenutak sa ciljem zadovoljenja potreba korisnika prostora i uspostavljanja novog epicentra aktivnosti Beograda. Iniciranjem individualnih tema u okviru zadatog okvira, teži se koncipiranju novog (ovovremenog) identiteta prostora definisanog snažnim nasleđem, ali i savremenim tendencijama razvoja gradova.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-PROJEKAT-ZAVRSNI-RAD-A-VUJA

07
SINTETIČKI KONCEPTI I URBANI FRAGMENT

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Raznovrsnost urbanog prostora najčešće je složenija od prvobitnih arhitektonskih, urbanističkih ili političkih ideja o gradu. Ako grad odredimo kao opštu formu ostvarenu procesima racionalizacije društvenih odnosa koje donosi monetarni sistem, kako definiše Manfredo Tafuri, jasno je da manifestacija arhitekture predstavlja samo jedan od mnogobrojnih procesa stalne obnove grada. Iz ovog ugla, arhitekturu možemo gledati kao kompleks odnosa, relacione odnose ili kao sintaksu prostora u teoriji Bila Hilera. Analizirajući primere urbanih fragmenata, koji nose specifične osobenosti i prevazilaze namere arhitekture, konceptualizujemo relativnu složenost i raznovrsnost gradskog života i trudimo se da kroz urbani dinamizam, uz stalno lutanje paradigmi života, stvorimo novi, mogući i angažovani jezik prostora.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-DJURIC

Michael van Emde Boas – Contemporary Cosmos #1, 2015.

08
KARTA: TESLIJANUM: TERITORIJA

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Cilj završnog rada je da se pitanje novog u arhitekturi istraži kroz otvorenost “nedovršenih teorija” Nikole Tesle. Projekat treba da se fokusira na pitanje projektovanja novog u arhitekturi. Koje su to teorije, koncepti i platforme za projektovanje budućih arhitektonskih objekata, kako razvijati “nedostajuće” teorije kao osnove totalno nove fizike i nove arhitekture, pitanja su koja usmeravaju ciljeve ovog Završnog projekta. Vidljivost budućih projekcija i stvaranja novih otvorenih programa su zadaci koji se postavljaju projektom i programom Teslijanuma – Centra za kosmološke studije, Donji grad, Kalemegdan.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-MILENKOVIC

Izvor fotografije: Kickstarter/MOON

09
PLAVI MESEC: INTERAKTIVNI PAVILJON, TOŠIN BUNAR, NOVI BEOGRAD

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Isprojektovati interaktivni paviljon – arhitektonsku sekvencu u kojoj se ideja o promenljivosti i mobilnosti pojavljuje u kategoriji njene formalno-funkcionalne i/ili filozofsko-estetske tematizacije. Preciznije gledano, radi se o miksu različitih, ponekad suprotstavljenih prostorno-vremenskih kategorija i njenog sadržaja: kulture, nauke, astronomije, zabave i spektakla. Potrebno je formulisati program – arhitektonskim sredstvima kontrolisani doživljaj koji opravdava vrednosti koncepta mobilnosti aktera i ambijenta, a u skladu sa projekcijom odnosno tematizacijom fenomena Plavog meseca. Intervencija se kreće u dijapazonu od projektovanja interaktivnosti unutar strukture paviljona do kinetičnosti i paviljona i okolnog pejzaža.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201516_MASA-A2402-01-MILETIC

Mikroskopski prikaz strukture sunđera | Izvor fotografije: AskNature

10
IZMEĐU ARHITEKTURE I PRIRODE

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u kojima je potrebno preispitati tradicionalni odnos arhitekture i prirode, kao i relacije između artificijelnog i prirodnog u kojima je moguće nagovestiti proces nestajanja granica između unutrašnjeg i spoljnog prostora.

Očekuje se da nakon sprovedenog istraživanja, studenti odaberu lokaciju i ispitaju mogućnosti formiranja novih prostornih struktura. Preporuka (neobavezujuća) je da tema bude prirodnjački muzej – istraživački centar, dok prostorni okvir može biti vezan za Kalemegdan-Donji grad, pre svega zbog svoje kompleksne i kontradiktorne istorije i pozicije koja otvara mogućnosti istraživanja različitih prostornih odnosa u kontaktnoj zoni prirodnog i izgrađenog.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-PETROVIC

Betoniranje struge Ljubljanice, 1934. | Foto: Petar Naglič

11
JAZZ akademija u LJUBLJANI – arhitektura koja podstiče na razmišljanje

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Uz ostvarivanje saradnje sa Fakultetom arhitekture u Ljubljani, upoređujući tako aspekte nastave na našim školama i unapređujući njihove rezultate, cilj završnog master rada je aktivacija interdisciplinarnih znanja i kompetencija stečenih tokom studija arhitekture i usmeravanje ka istraživanju budućeg građenog prostora, koje podrazumeva anticipaciju epohe u nastajanju, kao i shvatanje da ona neizbežno sadrži elemente prošlog i budućeg. Cilj je, takođe, i uočavanje i problematizacija komunikoloških aspekata gradskih kulturalnih dešavanja. Pristup je usmeren ka redefiniciji uobičajenosti vezanih za umetnost i kulturu u celini, kao i koncepta savremene percepcije umetničkih dela u oblasti slikarstva, skulpture, scenskih događaja itd.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-RASKOVIC

Beogradska šaka – Prva protetička robotska šaka napravljena je 1963. na Institutu „Mihajlo Pupin“ | Izvor fotografije: http://danibuducnosti.cpn.rs

12
ROBOTIK: INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NOVOG MILENIJUMA

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Definisanje i konkretno projektovanje Instituta za tehnologiju novog milenijuma u okviru kompleksa Muzeja nauke i tehnike. U odnosu na koncepciju projekta, studenti sagledavaju dispoziciju prostornih sadržaja u okviru postojećeg objekta i novoprojektovanog stanja, i određujući zahvat, obim, razmeru i karakter finalne intervencije prema individualnim tematizacijama.

Finalni elaborat sastoji se iz idejnog arhitektonskog rešenja celine, sa detaljnom razradom i analizom novoprojektovanog kompleksa u odgovarajućoj razmeri.

Medij: crteži, digitalni i fizički modeli, dijagrami, animacije, algoritmi itd.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-CAGIC-MILOSEVIC

Foto © Nasa/JPL/The University of Arizona

13
IZMEĐU ŠUME I REKE

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Reafirmacija dela prostora severne zone Čukarice – ambijentalna celina između Kušutnjaka / Topčidera i reke Save – kompleks Hipodroma Beograd ili kompleks „Šećerane“ ili bivši kompleks Jugopetrola u Radničkoj ulici ili…

Prostor između zaštićenog šumskog područja i reke, i sam deo istorijsko-kulturne celine Topčider, u neposrednoj je vezi i sa zonama visokog nivoa urbaniteta. Kompleksnost prostorne situacije proističe i iz hijerahijske pozicije lokacije u gradskom tkivu i njene fizičke / prostorne / sadržajne neausklađenosti u odnosu na savremeni kontekst.

Tematski okvir zadatka zasnovan je na potrebi za preispitivanjem arhitekture kao discipline čiji su proizvodi – prostorna stanja uzročno-posledično vezani za različite društvene efekte.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-VIDENOVIC

I. Mikitišin – Turistički punkt – Kula Obeda, Obedska bara | Foto: dr Aleksandar Videnović

14
NOVI ZNAKOVI U PREDELIMA – Reafirmacija prirodnih i stvorenih vrednosti

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Istraživanje predstavlja problematiku lociranja, programiranja, projektovanja i dizajniranja korisnih, višenamenskih javnih sadržaja, namenjenih funkcionalnoj podršci i programskom kompletiranju specifičnih lokaliteta u ruralnim prostorima, gradskim arealima, sa izraženijim naturalnim i predeonim karakteristikama.

Tematski i lokacijski okvir elemenata istraživanja: master teze, projekta i završnog rada jeste široki spektar programskih sklopova koji doprinose ambijentalnosti, a koji se u programskom smislu oslanjaju na prihvat, boravak i različitu animaciju posetilaca (vizitora) na pozicijama izuzetnih prirodnih i stvorenih vrednosti na mapama putovanja.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201718_MASA-A24021-01-IASA-510011A-MASTER-TEZA-A-STOJANOVIC

Silikonska dolina HBO, TV serija, intro | Izvor: https://www.hbo.com/silicon-valley

15
“COWORKING”: Zajednički radni prostor Depo, Beograd

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Studenti će imati zadatak da osmisle prostorno rešenje za objekat na lokaciji bivše depo-garaže GSP-a na uglu Bulevara despota Stefana i Cvijićeve ulice. Namena objekta je dvostruka, prostor će se koristiti za zajednički rad u sektoru kreativne industrije kao i za održavanje edukativnih događaja, kao što su radionice, predavanja, video projekcije, i izložbe.

Više informacija: http://blog.4ofseven.com/

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad

201415_M9_NFotiric_o

Foto © Bas Princen

16
PROIZVODNJA GRADA: Post-industrijska faza Dunavske ulice

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Devastirana, post-industrijska gradska matrica koja prati koridor železničke infrastrukture kojim je određena nevidljiva nametnuta granica razdvajanja teritorije grada u odnosu na vodeni tok Dunava postavljena je kao prostorni okvir zadatka, i to uz tok Dunavske ulice. Anticipirajući razrešenje saobraćajnih tokova železnice i tranzitnog teretnog i drugog saobraćaja u odnosu na gradsku matricu Beograda koja inklinira ka obali Dunava, praznina koja ostaje otvara prostor za promišljanje novih programskih i prostornih mogućnosti ove linije beogradskog priobalja. Ovakav prostorni kontekst visokog urbaniteta i gustine, podrazumeva programsku hibridnost.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad