UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za MASA-23040 Izborni predmet 3 – URBANIZAM

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
II godina – 3. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
20 MASA-23040

Izborni predmet 3 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23040-01: Savremeni urbani fenomeni
2. MASA-23040-02: Modelovanje kreativnog grada
3. MASA-23040-03: Urbani menadžment
4. MASA-23040-04: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
5. MASA-23040-05: Urbana regulativa
6. MASA-23040-06: Urbana rekreacija
7. MASA-23040-07: Kontinuitet u razvoju gradova
8. MASA-23040-08: Politike urbanog razvoja
9. MASA-23040-09: Menadžment urbane infrasturukture

Lista izbornih predmeta:

201617_MASA-23040-01-SAVREMENI-URBANI-FENOMENI

Foto © Aleksandra Stupar

MASA-23040-01: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
SAVREMENI URBANI FENOMENI

Nastavnik:
dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor

Nastava na predmetu je usmerena na sagledavanje specifičnosti savremenog grada – društveno – ekonomski kontekst, urbane transformacije, arhitekturu i trendove. Fenomeni se posmatraju na tri prostorna nivoa – globalnom, regionalnom i lokalnom. Posebna pažnja posvećuje se odnosu između opštih zakonitosti aktuelnih procesa i njihovih lokalnih karakteristika. Predmet ravnopravno posmatra gradsku strukturu i arhitekturu – njihov novoformirani identitet, atraktivnost i konkurentnost.

KURIKULUM: SAVREMENI URBANI FENOMENI

201617_MASA-23040-03-URBANI-MENADZMENT

Foto: Teodora Tasić

MASA-23040-03: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
URBANI MENADŽMENT

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor

Zadatak je baziran na igri Land use game, koja je simulacija tržišnog razvoja grada i niza pravila, razvojnih ograničenja i poreskih politika. Studenti dobijaju uloge aktera, njihove ciljeve i interese u funkcionisanju grada; kupuju i razmenjuju zemljište i koriste tehnike pregovaranja, sklapanja koalicija i informisanja u kreiranju scenarija razvoja.

Cilj predmeta je da studenti steknu razumevanje, ovladavaju metodama i praktičnim znanjima iz oblasti urbanog menadžmenta. To podrazumeva bolje razumevanje urbanog razvoja; potrebu za savremenim upravljanjem urbanim razvojem; vrste regulatornih, ekonomskih i informacionih instrumenata urbanog menadžmenta i upravljanja; politike, mere i efekte savremenog urbanog menadžmenta i upravljanja gradovima.

KURIKULUM: URBANI MENADŽMENT

201617_MASA-23040-04-ARHITEKTE-I-GRADJANSKE-INICIJATIVE-ZA-ODRZIVI-RAZV

Info port © Marija Petreska

MASA-23040-04: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
ARHITEKTE I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Nastavnik:
dr Danijela Milovanović Rodić, docent

Republika Srbija je do prošle godine bila zemlja sa najvećim brojem izbeglica i interno raseljenih lica u Evropi i jedna od pet država u svetu sa „dugotrajnom izbegličkom krizom“. Globalna izbeglička kriza je povod za preispitivanje uobičajenih načina na koji se država i društvo suočavaju sa ovim problemom. Arhitekti kao profesija se moraju priključiti traganju za novim odgovorima na dati izazov. Predmet rada na predmetu su modeliteti delovanja arhitekata zarad poboljšanja uslova života izbeglica, ali i lokalnog stanovništva tranzitnih teritorija na kojima se oni privremeno ili stalno naseljavaju. Ishodi praktične nastave na predmetu su predlozi projekata koje bi studenti Arhitektonskog fakulteta mogli da preduzmu i realizuju u saradnji sa institucijama, formalnim i neformalnim udruženjima građana i zainteresovanim pojedincima.

KURIKULUM: ARHITEKTE I GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

201415_MASA-23040-05-URBANA-REGULATIVA_o

Autor ilustracije: Ana Mitrović, student FPU

MASA-23040-05: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
URBANA REGULATIVA

Nastavnik:
mr Biserka Mitrović, docent

Kroz predmet Urbana regulativa studenti se upoznaju sa zakonskim odgovornostima arhitekte-urbaniste, kao i sistemom institucija i procedura u urbanom i prostornom planiranju u Srbiji. Kroz vizuru urbane regulative upoznaju se kategorije kao što su javni interes, implementacija planskih rešenja, potom obaveze, kompetencije, mesto i vreme uključivanja učesnika u procesu urbanog i prostornog planiranja u skladu sa važećim propisima, i dr. Istražujući studiju slučaja nelegalne prakse, studenti istražuju domet i ograničenja legislative i regulative, kao i sistema planiranja i izgradnje u Srbiji.

KURIKULUM: URBANA REGULATIVA

201516-MASA-23040-06-URBANA-REKREACIJA_o

Festival susedstva u gradu Kičeneru | Izvor fotografije: www.kitchener.ca/fon

MASA-23040-06: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
URBANA REKREACIJA

Nastavnik:
dr Jelena Živković, docent

Program se bavi istraživanjem relacija: rekreacija – turizam – gradski prostor u kontekstu savremenog urbanog razvoja. Razmatranjem aktuelnih koncepata razvoja gradova, (“grad zabave”, “grad fantazije”, ” grad turzima”, “grad doživljaja”, “grad igre”, “zdrav/aktivni grad”, “zeleni grad”, “kreativni grad”) preispituju se potencijali različitih formi rekreacije da omoguće pozitivne promene u urbanom prostoru i tako doprinesu razvoju i regeneraciji gradova.

Zadatak studenata je da, kroz formulisanje predloga organzicije i uređivanja prostora za “Festival susedstva” na prostoru šetališta “Lazaro Kardenasa” u blokovima 70, 44 i 45 na Novom Beogradu, aktiviraju rekreativno-turistički potencijal ovog prostora i afirmišu autentičan život novobeogradskih “blokova”.

KURIKULUM: URBANA REKREACIJA

201617_MASA-23040-08-POLITIKE-URBANOG-RAZVOJA

Foto: Ratka Čolić

MASA-23040-08: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
POLITIKE URBANOG RAZVOJA

Nastavnik:
dr Ratka Čolić, docent

Zadatak je baziran na radu u radionicama gde studenti zajednički istražuju politike urbanog razvoja, tematski i problemski opredeljene – stanovanje, zapošljavanje i lokalna ekonomija, urbano siromaštvo, integracija izbeglica i migranata, održivo korišćenje zemljišta, adaptacije na klimatske promene, urbana mobilnost, kvalitet vazduha, digitalna tranzicija i dr.). Studenti sagledavaju savremenu problematiku urbanog razvoja lokalnog konteksta i uticaje EU i ostalih politika urbanog razvoja na konkretnom primeru.

Cilj predmeta je da studenti steknu razumevanje, ovladaju metodama i praktičnim znanjima iz oblasti politika urbanog razvoja. To podrazumeva jačanje kritičke svesti, infomisanost o aktuelnim istraživanjima i savremenoj praksi politika urbanog razvoja u zemljama EU; razvijanje sistematičnog i detaljnog poznavanja prakse upravljanja urbanim razvojem; i razvijanje prenosivih i profesionalnih veština koje će omogućiti studentima da pokažu inicijativu i ličnu i profesionalnu odgovornost.

KURIKULUM: POLITIKE URBANOG RAZVOJA

201617_MASA-23040-09-MENADZMENT-URBANE-INFRASTRUKUTRE

MASA-23040-09: IZBORNI PREDMET 3 – URBANIZAM:
MENADŽMENT URBANE INFRASTRUKTURE

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Osnovni cilj nastave na ovom kursu je upoznavanje studenata sa adekvatnim načinom upravljanja urbanom infrastrukturom jednog grada produbljivanjem svesti o značaju manadžmenta urbane infrastrukture kroz upoznavanje, odnosno analizu problema sa kojima se svakodnevno susreće veliki broj evropskih i svetskih gradov, a koji su direktno prouzrokovani neadekvatnom metodom upravjlanja infrastrukturom. Sve veća stopa urbanizacije, prenaseljenost, jaka konkurencija, nejednaka distribucija prostora, negativno utiču na zdravlje urbane populacije, na atraktivnost gradova, pa samim tim i na kvalitet životnog okruženja.

KURIKULUM: MENADŽMENT URBANE INFRASTRUKTURE