UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Fond za mlade talente: konkurs za stipendiranje najboljih studenata završnih godina OAS i MAS

Fond_za_mlade_talente-Svecana_dodela_stipendija_2017_01_opt

REPUBLIKA SRBIJA
FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE
Na osnovu Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije („Službeni glasnik
RS”, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14, 59/15, 80/16, 101/16
i 115/17)
raspisuje se
KONKURS
ZA STIPENDIRANJE DO 900 NAJBOLJIH STUDENATA1 ZAVRŠNE GODINE OSNOVNIH
AKADEMSKIH STUDIJA I DO 400 STUDENATA ZAVRŠNE GODINE MASTER
AKADEMSKIH STUDIJA SA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ
REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:

 1. da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
 2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
 3. da su u školskoj 2017/18. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
 4. da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija (za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija), a za studente master akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;
 5. da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
 6. da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente master akademskih studija i studente integrisanih akademskih studija do datuma raspisivanja konkursa.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH ILI INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA OBAVEZNI DA DOSTAVE:

 1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji http://www.fondzamladetalente.rs/ ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III)2;
 2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije (obrazac izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji http://www.fondzamladetalente.rs/ ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
 3. fotokopiju važeće lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
 4. original potvrda o upisu na završnu godinu osnovnih akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta sa univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2017/18. godinu 3;
 5. original ili overenu fotokopiju dokumenta (dokumenata) izdatog od strane fakulteta kojim (kojima) se potvrđuje:
  – da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija sa navedenom ukupnom prosečnom ocenom i brojem ostvarenih ESPB bodova,
  – školska godina u kojoj su prvi put upisane osnovne akademske ili integrisane akademske studije,
  – koliko semestara traju studije.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA OBAVEZNI DA DOSTAVE:

 1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji http://www.fondzamladetalente.rs/ ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III)4;
 2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije (obrazac izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji http://www.fondzamladetalente.rs/ ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
 3. fotokopiju važeće lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
 4. original potvrda o upisu na završnu godinu master akademskih studija fakulteta sa univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2017/18. godinu5;
 5. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa prosečnom ocenom;
 6. za studente koji upisuju završnu godinu master akademskih studija koje traju dve godine, original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojom se potvrđuje da su položeni svi ispiti sa prve godine master akademskih studija i ispunjene sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom studija.
NAPOMENA:
Overena dokumenta koja su kandidati u obavezi da dostave treba da budu overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS”, br. 93/14 i 22/15), odnosno kod javnog beležnika ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

*

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u skladu sa tačkom 4. Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente.

*

Studenti koji su dobili stipendiju Fonda za mlade talente Republike Srbije ne mogu ponovo dobiti stipendiju Fonda za isti stepen studija.

*

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu Republike Srbije, Fond će utvrditi broj i visinu stipendija koje će se isplatiti za nastavne mesece za školsku 2017/18. godinu, a u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije.

*

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS:

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem – „A” i „AA”, post ekspres, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta u roku za konkurisanje.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

Neblagovremene prijave koje nisu dostavljene na gore navedeni način neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija dostavlja se na adresu: Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, 11070 Beograd. Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente – Konkurs za stipendiranje najboljih studenata u Republici Srbiji za školsku 2017/18. godinu”.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 31. januara 2018. godine

*

Preliminarna lista kandidata biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – http://www.mos.gov.rs/ i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente – http://www.fondzamladetalente.rs/

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond.konkursi@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-2761 svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji http://www.fondzamladetalente.rs/

Napomene:
1 Termini kojima su u tekstu konkursa označeni statusi, profesije, odnosno zanimanja izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.
2 Neće se prihvatiti obrazac koji je:
– popunjen i potpisan skeniran i odštampan obrazac;
– popunjen i potpisan fotokopiran obrazac;
– popunjen i nepotpisan original obrazac.
3 Pod original potvrdom o upisu studija ne podrazumeva se:
– fotokopija potvrde o upisu;
– skenirana i odštampana potvrda o upisu;
– potvrda o prijemu na studije koja zvanično ne potvrđuje upis i status studenta u školskoj 2017/18. godini.
4 Neće se prihvatiti obrazac koji je:
– popunjen i potpisan skeniran i odštampan obrazac;
– popunjen i potpisan fotokopiran obrazac;
– popunjen i nepotpisan original obrazac
5 Pod original potvrdom o upisu studija ne podrazumeva se:
– fotokopija potvrde o upisu;
– skenirana i odštampana potvrda o upisu;
– potvrda o prijemu na studije koja zvanično ne potvrđuje upis i status studenta u školskoj 2017/18. godini.

Fond_za_mlade_talente-Svecana_dodela_stipendija_2017_02_opt

Ministrastvo_omladine_i_sporta_logo_CIR