UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Fondacija „Sestre Bulajić“
11000 Beograd, Studentski trg 1

Beograd, 12.05.2017. godine
03 Broj: 06-1797/ -17

Na osnovu člana 5. Statuta Fondacije „Sestre Bulajić“, broj: 06-298/4-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije „Sestre Bulajić“, na sednici održanoj 12.05.2017. godine, donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU OGLASA ZA DODELU NOVČANE NAGRADE ZA PO DVA NAJBOLJA ODBRANJENA ZAVRŠNA RADA IZ ARHITEKTURE I FIZIČKE HEMIJE ODBRANJENA NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU I FAKULTETU ZA FIZIČKU HEMIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Raspisuje se Oglas za dodelu novčane nagrade Fondacije „Sestre Bulajić“ za po dva najbolja odbranjena završna rada na osnovnim studijama iz arhitekture i fizičke hemije odbranjena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu.

Na Oglas se mogu prijaviti kandidati koji su u periodu od 15. juna 2016. godine do 15. juna 2017. godine diplomirali na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu.

Nagrada, u iznosu od po 30.000,00 dinara neto, dodeliće se iz sredstava Fondacije „Sestre Bulajić“.

Potrebna dokumentacija:
• prijava na Oglas,
• fotokopija diplome i lične karte,
• diplomski rad kandidata.

Rok za podnošenje prijava je od 15. maja do 30. juna 2017. godine.

Prijave se podnose Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon 011/3207-426.

Izbor najboljih završnih radova obavlja Arhitektonski, odnosno Fakultet za fizičku hemiju i predlog odluke o dodeli nagrade dostavljaju Odboru Fondacije. Na osnovu predloga fakulteta, Odbor Fondacije doneće odluke o dodeli nagrade.

Odluku o dodeli nagrada uručiće Rektor Univerziteta u Beogradu, dana 08.07.2017. godine.

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Vladimir Mako

Konkurs za dodelu nagrada Fondacije „Sestre Bulajić“ za 2016/2017. godinu