UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

DAAD_logo_opt

Nemačka služba za akademsku razmenu – Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) je raspisala konkurs za za kratke istraživačke boravke na istraživačkoj instituciji u Nemačkoj, u trajanju od jednog do šest meseci, za školsku godinu 2017/18. u Saveznoj republici Nemačkoj.

Rok za apliciranje:
– 01.05.2017. za boravke koji počinju između decembra iste godine i maja naredne godine;
– 15.11.2017. za boravke koji počinju između juna i novembra naredne godine.

Prijavite se!

DAAD_Nemacke_istrazivacki_boravak_stipendije_201718

Cilj stipendije
Stipendije nude doktorantima i mladim naučnicima iz Srbije mogućnost da se usavršavaju i istražuju u Nemačkoj. Postoje razne mogućnosti za različite faze kvalifikacija, kao i stupnjevi u razvoju karijere. Zbog toga DAAD ovom stipendijom podržava razmenu iskustava i umrežavanje sa stručnim kolegama.

Glavni cilj ovog programa je stipendiranje istraživačkih projekata u okviru započetih doktorskih studija.

Ko može da se prijavi?
Doktoranti sa dobrim uspehom i mlađi naučnici koji će najkasnije u trenutku korišćenja stipendije steći master diplomu ili u izuzetnim slučajevima diplomu bečelor, ili oni koji su upravo doktorirali (Postdocs).

Šta se stipendira?
Istraživački projekat ili usavršavanje na nekoj državnoj ili priznatoj od strane države visokoškolskoj instituciji ili na vanuniverzitetskom istraživačkom institutu koji će se realizovati u dogovoru sa naučnim mentorom u Nemačkoj.

Trajanje stipendiranja:
Istraživanje od jednog (1) do šest (6 ) meseci; o trajanju stipendije odlučuje izborna komisija na osnovu istraživačke namere i radog plana.

Stipendija ne može da se produži.

Stipendija obuhvata:
– mesečnu stipendiju u visini od 1000,- evra;
– zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesrećnog slučaja;
– paušalu za putne troškove ukoliko troškove ne preuzima na sebe matična zemlja ili neka druga strana.

Izbor:
O prijavama odlučuje nezavisna izborna komisija naučnika iz struke. Centralni kriterijumi su:
– ubedljiv i dobro isplaniran istraživački plan;
– akademski uspeh kandidata.

Osim toga o izboru odlučuju i dodatna dokumenta kandidata kojima se dokazuju stručne kvalifikacije ili vanstručni angažman.

Koji uslovi moraju da se ispune?
– Kandidat po pravilu ne bi trebalo da je diplomirao (stekao diplomu master) pre više od 6 godina. Ako je kandidat doktorirao, doktorat ne bi trebalo da je odbranjen pre više od 4 godine. Kod doktoranata: ne bi trebalo da se započelo sa izradom doktorata pre više od 3 godine.
– Kandidati koji se u trenutku konkurisanja već nalaze u Nemačkoj duže od 15 meseci nemaju prava da konkurišu za ovu stipendiju.

NAPOMENA:
Za kandidate iz oblasti humane medicine, veterine i stomatologije važe dalja pravila koja se nalaze u dodatku “Dodatne informacije za DAAD istraživačke stipendije kandidate iz oblasti medicine” (https://www.daad.de/extrainfo).

Poznavanje jezika
Nivo poznavanja jezika zavisi od namere i predmeta kandidata: u društvenim naukama i u pravnim naukama po pravilu se zahteva veoma dobro znanje nemačkog jezika. Kod prirodnih i tehničkih nauka može da se koristi engleski jezik na gostujućem institutu. U tom slučaju se prihvata dobro poznavanje engleskog jezika.

Proces apliciranja za stipendiju
Aplikacija sledi preko DAAD-Portala. Osim toga morate da odštampate 2 primerka “rezimea prijave”(“Bewerbungszusammenfassung”/”Application summary”) u PDF dokumentu kojeg će generisati sam portal nakon završene online aplikacije, i zajedno sa drugim dokumentima poslati na traženo mesto.

Pristup portalu će biti omogućen oko 6 sedmica pre isteka roka za apliciranje.

Da bi mogli da aplicirate treba da izaberete ovaj program u bazi stipendija (https://www.funding-guide.de). Odatle odete na zelenu registarsku kartu “Bewerbungszusammenfassung”/”Application summary” i odatle uđete u Portal, najpre se registrovati u istom.

Potrebna dokumentacija:
Svedočanstva, uverenja i prevode možete u neoverenoj formi da skenirate i unesete u DAAD Portal. Tek nakon što budete obavešteni da ste dobili stipendiju (od strane zaposlenih iz centrale DAAD-a) poslaćete dokumentaciju (koja je bila poslata online) u papirnoj formi sa prevodima od sudskog tumača i sa zvaničnim overama.

1 )  U DAAD-Portal uneti sledeća dokumenta:

 1. Popunjen online formular;
 2. biografija (CV) u tabelarnoj formi (maksimalno 3 stranice);
 3. Lista objavljenih publikacija, ukoliko postoje, (maksimalno 10 stranica);
 4. Detaljno i precizno predstavljanje istraživačkog projekta (research proposal) koji je dogovoren sa mentorom, kao i prikaz dosadašnjih istraživačkih radova (maksimalno 10 stranica);
 5. Radni i vremenski plan istraživačkog boravka;
 6. Potvrdu nemačkog mentora u kojoj on izražava saglasnost sa Vašim istraživačkim projektom i garanciju da će Vam obezbediti radno na institutu domaćina;
 7. Diploma ili uverenje o diplomiranju kao i lista svih položenih ispita/transkript ocena; diploma mora biti poslata pre početka korišćenja stipendije (ukoliko studije nisu završene do trenutka konkurisanja);
 8. Jezički sertifikat engleskog jezika ukoliko ćete istraživanje obaviti na engleskom jeziku;
 9. Dokaz o poznavanju nemačkog jezika– jezički test u organizaciji DAAD-lektora;
 10. Sva druga dokumenta koje smatrate relevantnim (dokazi o praksi, nagrade, priznanja, potvrda o zaposlenju…) za apliciranje za ovu stipendiju;
 11. Sve diplome sa osnovnih/master/doktorskih studija sa pojedinačnim ocenama, uključujući i objašnjenje notnog sistema;
 12. Dokaz da ste upisali doktorske studije u matičnoj zemlji ukoliko težite tome;
 13. Nemački ili engleski prevodi dokumenata koji su dostavljeni na srpskom jeziku;

2) Poštom dostaviti:

 1. “Rezime prijave” (Bewerbungszusammenfassung/Application summary) kojeg je generisao sam portal nakon završene online aplikacije poslati u dva (2) primerka na traženo mesto.
 2. Jednu aktuelnu preporuku profesora o Vašim kvalifikacijama (formular ćete naći u DAAD-Portalu u Vašem profilu; molimo Vas da jedan primerak preporuke ubacite u jedan primerak rezimea prijave i to u zatvorenoj koverti.).

Rok za apliciranje

Rok za apliciranje:
– 01.05.2017. za boravke koji počinju između decembra iste godine i maja naredne godine;
– 15.11.2017. za boravke koji počinju između juna i novembra naredne godine.

Mesto slanja papirne aplikacije

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Belgrad
Kulturabteilung
Neznanog junaka 1a
11040 Beograd

Kontakt i savetovanje:
DAAD Informatini centar Beograd
Cara Uroša 35
Email: info@daad.rs

DAAD lektori:
Anika Freese
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Odsek za germanistiku
Studentski trg 3
Email: anika.freese@gmx.net

Dr Ivan Vlassenko
Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za germanistiku
Dr Zorana Djindjića 2
Email: vlassenko.daad@yahoo.de

Pojašnjenja vezana za apliciranje

– Vaša prijava je važeća tek ako ste uneli sva tražena dokumenta u DAAD Portal (odeljak 1) i poslali poštom (odeljak 2). Za papirnu verziju je validan datum slanja pošiljke.

– Zakasnele ili nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

– Dokumentacija ostaje kod DAAD-a. Podaci o kandidatima se čuvaju u skaldu sa saveznim zakonom o zaštiti privatnosti dokle god su neophodni za obradu prijave.

Za dodatne informacije i savetovanje obratite se DAAD Informativnom centru Beograd, kao i aktuelnim lektorima DAAD-a u Srbiji.

Dodatne informacije

DAAD vebsajt – rubrika “Doktorati i istraživanje
Vebsajt “Research in Germany
Vebsajt “Research Explorer