UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Upis u prvu godinu MAS Arhitektura 2016/17: Rešenje Komisije za sprovođenje upisa i KONAČNE RANG LISTE

201617_reklama-MAS_800x600

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02-1610/10
Dana: 22.09.2016. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu, Komisija za sprovođenje Upisa je, dana 22.09.2016. godine, donela

R E Š E NJ E

  1. Utvrđuje se Konačna rang lista kandidata za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, na studijski program Arhitektura. Konačna rang lista nalazi se u prilogu ovog Rešenja i njegov je sastavni deo.
  2. Odobrava se upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, na studijski program Arhitektura, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, za 118 kandidata koji se nalaze od 1. do 118. mesta, na Konačnoj rang listi MAS Arhitektura i za 58 kandidata u statusu samofinansirajućih studenata koji se nalaze od 119. do 176. mesta na Konačnoj rang listi MAS Arhitektura.
  3. Odobrava se upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, na studijski program Arhitektura, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, za dva kandidata na Konačnoj rang listi MAS Arhitektura – manjinska grupa – Romi. Ukoliko se ovi kandidati budu upisali, kvota za upis samofinansirajućih sudenata na studijskom programu Arhitektura se umanjuje sa 58 na 57, odnosno 56.
  4. Odobrava se upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, na studijski program Arhitektura, van akreditovane kvote, kandidatima koji su rangirani na konačnoj rang listi MAS Arhitektura – svet u Srbiji.
  5. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.
  6. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.
  7. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu (”Glasnik UB”, 168/12), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE
ZA SPROVOĐENJE UPISA
Doc. Miloš Nenadović

Rešenje Komisije za sprovođenje upisa – MAS ARHITEKTURA 2016/17

Konačne rang liste

Obaveštavaju se kandidati koji su polagali prijemni ispit za upis na prvu godinu Master akademskih studija Arhitektura 2016/17 da su nakon pregledanja ispitnih testova i rešenja Komisije za sprovođenje upisa formirane konačne rang liste na Prijemnom ispitu 2016. godine. Konačne rang liste možete pruzeti ovde:

KONAČNA RANG LISTA – MAS ARHITEKTURA 2016/17 KONAČNA RANG LISTA – MAS ARHITEKTURA 2016/17 – ROMI KONAČNA RANG LISTA – MAS ARHITEKTURA 2016/17 – SVET U SRBIJI