УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Pope-Priestley-Architects_Hillington-Square-Site

Hillington Square Site | © Pope Priestley Architects

Обавештење (14.02.2019)
Списак студената за ОАСА-24072 Одрживе урбане заједнице – Пројекат /ИГ2/

број шифра_______ Основне академске студије Архитектура 2018/19
Студијска целина: Студио 02А*
II година – 4. семестар
41 ОАСА-24072

Одрживе урбане заједнице – Пројекат /ИГ2/

УН АГЕНДА 2030_011БЕОГРАД
Локализација циљева одрживог развоја у Београду_трансформације доњег Дорћола ка УН агенди 2030

Тема задатка
По први пут у историји, више од половине људи у свету живи у градовима. Растући трендови урбанизације наглашавају изазове 21. века у уређењу и организацији људских насеља (UN-HABITAT, 2009; WB, 2010; IPCC, 2014; EC, 2010): како створити приступачне, социјално, економски и еколошки живе урбане заједнице са одрживим сервисима водних система, хране и енергената? Овај изазов захтева нове приступе дизајну, планирању и организацији коришћења урбаних простора. На УН самиту у септембру 2015. године усвојена је резолуција глобалне развојне Агенде 2030 са дефинисаним Циљевима одрживог развоја (UN, 2015).

Од држава потписница, па и Републике Србије, очекује да мобилишу све ресурсе како би искоренили сиромаштво, борили се против неједнакости и нашли одговоре на климатске промене. Са економског раста и индустријализације, фокус се помера ка здрављу, образовању, социјалној заштити, здравој животној средини и отпорности и одрживом развоју урбаних заједница. Октобра 2016. године за време Хабитат III конференције УН у Киту усвојена је Нова урбана агенда (UN, 2017) која потврђује глобалну посвећеност одрживом урбаном развоју као пресудном кораку ка остваривању одрживог развоја на интегралан и координисан начин на глобалном, регионалном, националном, субнационалном и локалном нивоу. Имплементација Нове урбане агенде доприноси спровођењу и локализацији Агенде 2030 и остваривању Циљева одрживог развоја, укључујући Циљ 11 (UN, 2015) према којем градови и насеља треба да буду инклузивни, безбедни, отпорни и одрживи. То значи проналажење нових начина, техника и алата за ефикасно деловање у садашњем тренутку, али истовремено и са квалитативно кумулативним ефектом за будуће генерације.

Улога архитеката и урбаниста се овом контексту битно мења. Од пружаоца услуга, архитекти се трансформишу у лидере промена и проактивне иницијаторе трaнсформације вредности квалитета урбаног живота. Способности савремених архитеката морају се проширити вештинама комуникације, колаборације и стратешког деловања у заједници.

Циљ предмета
Основни циљ наставе студио пројекта су:
– Савладавање основних метода, техника и алата у конципирању и пројектовању одрживих урбаних заједница.
– Даље развијање и продубљивање стечених основних вештина урбанистичког пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.
– Савладавање метода и техника процене и евалуације понуђених решења у складу са постављеним циљевима.


___ ___________

Листа изборних пројеката:

201819_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-01-RADOSAVLJEVIC_opt

La linea di Osvaldo Cavandoli per Lagostina 3 | Извор фотографије

ОАСА-24072-01
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 01

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Тема: LA LINEA

Тема “La Linea” сугерише тежњу ка проналажењу духовитих, донекле и сатиричних приступа планирању и пројектовању одрживих урбаних заједница у простору планираног линијског парка на доњем Дорћолу. Лик из истоименог анимираног филма се креће по бесконачној линији чији је саставни део, док у току једне епизоде наилази на низ препрека тражећи од карикатуристе да му нацрта решење.

“Live-action” сценарио, као основа овог анимираног филма, одабран је и као основ за рад на студиу фокусирајући се на питања како премостити ограничења те “линије”, како одговорити на препреке које су пред нама или на ограничења које сами постављамо али и како створити одржива решења у реалним просторима за реалне кориснике.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 01

201819_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-02_03-LALOVIC_opt

Clues to Open Helsinki | Илустрација © Nene Tsuboi

ОАСА-24072-01
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 02 + 03

Наставник:
др Ксенија Лаловић, ванредни професор

Тема: ИДЕНТИТЕТ КУЛТУРЕ И МЕСТА

У време када глобализација вођена фетишизмом раста и економијом слободног тржишта, иницира такмичарски карактер односа између градова, преузимање модела квалитета обликовања урбаног простора и глобалну једнообразност, многи градови суочили су се са проблемом очувања урбаног идентитета.

Поред ширења међународних утицаја, хомогенизације глобалне културе, наглашене међурегионалне конкуренције и предузетништва, контекст урбаног развоја Београда последњих деценија карактеришу и измењени политички, друштвени и економски услови, који значајно утичу на трансформацију централне градске зоне.

Истражујући савремене концепте одрживог и интегралног приступа развоју градова, уз истовремену анализу и разумевање локалних развојних политика, студенти ће се бавити формулацијом стратегија развоја Доњег Дорћола, као дела централне зоне Београда, уз посебан осврт на његову урбану матрицу и структуру, и значај који она има у домену изградње идентитета културе и места.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 02 + 03

201819_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-04-COLIC_opt

Аутор фотографије: доц. др Ратка Чолић

ОАСА-24072-04
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 04

Наставник:
др Ратка Чолић, доцент

Тема: МОЈА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

Ратификацијом додатног протокола Европске повеље о локалној самоуправи о праву да учествује у пословима локалних власти (2018), Србија коригује своју легислативу и наново јача положај (заборављених) месних заједница. Оне нису више само територијални облик удруживања и деловања већ преузимају бригу о локалној заједници и њеним потребама.

Кроз савремене концепте одрживих урбаних заједница истиче се приступ супсидијарности – спуштања надлежности до најнижих нивоа одлучивања, и подстицање активности локалних заједница како би обезбедиле инклузију и једнак приступ основним услугама за све. Циљ 11, као један од 17 циљева одрживог развоја који заједно чине Агенду 2030 Уједињених нација, односи се на градове који треба да буду одрживи, инклузивни, безбедни и резилијентни.

У оквиру Циља 11 одређени су и следећи подциљеви: обезбедити приступ адекватном, безбедном и приступачном становању (11.1); унапредити урбанизацију и капацитете за партиципативно, интегрално и одрживо планирање и управљање људским насељима (11.3); смањити негативан утицај градова на животну средину (11.6); омогућити универзални приступ безбедним зеленим и јавним површинама (11.7). При томе, посебан значај се придаје активностима локалних заједница у спровођењу политика урбаног развоја и инклузији локалног становништва.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 04

201819_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-05-MIHAJLOV_opt

ОАСА-24072-05
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 05

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Тема: ТРИ У ЈЕДАН

Одрживост као приступ развоја града обухвата више противречних концепата: Све треба да је ефикасно осмишљено и надохват руке – а треба да буде јефтино изведено; треба да се обезбеде радна места и да се развија производња – а неприхватљиво је загађење животне средине; треба све извести у кратком временском року – а треба уважити све групе корисника…

У овом чудесном амалгам контрадикторних циљева и добрих намера, потребан је баланс и симбиоза елемената и доброг укуса.

Kао у шољици добре кафе:)

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 05

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-06-MARUNA

Аутор: Предраг Миловановић | Извор: dobromesto.tumblr.com

ОАСА-24072-06
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 06

Наставник:
др Данијела Миловановић Родић, доцент

Тема: интерАКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Људи су друштвена бића. Односи међу људима се сматрају кључним фактором добробити заједнице и појединца. На жалост, изолација и усамљеност представљају растући проблем на глобалном и локалном нивоу. Основна премиса, на којој ће се заснивати рад у студију, је да начин на који дизајнирамо и градимо наше градове може утицати на развој друштвених веза, те тиме и стварање активних заједница људи способних да организују и реализују акције од заједничког интереса.

Идентификација и везаност становника за одређену средину у директној су вези са квалитетом и бројем различитих врста интеракција међу становницима, те ће се у студију трагати за начинима да се градови учине бољим местима за живот повећањем могућности да се човек повеже са другим људима.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 06

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-06-MARUNA

Аутор: Предраг Миловановић | Извор: dobromesto.tumblr.com

ОАСА-24072-07
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 07

Наставник:
др Марија Маруна, ванредни професор

Тема: интерАКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Људи су друштвена бића. Односи међу људима се сматрају кључним фактором добробити заједнице и појединца. На жалост, изолација и усамљеност представљају растући проблем на глобалном и локалном нивоу. Основна премиса, на којој ће се заснивати рад у студију, је да начин на који дизајнирамо и градимо наше градове може утицати на развој друштвених веза, те тиме и стварање активних заједница људи способних да организују и реализују акције од заједничког интереса.

Идентификација и везаност становника за одређену средину у директној су вези са квалитетом и бројем различитих врста интеракција међу становницима, те ће се у студију трагати за начинима да се градови учине бољим местима за живот повећањем могућности да се човек повеже са другим људима.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 07

201819_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-08-STUPAR_opt

Аутор фотографије: проф. др Александра Ступар

ОАСА-24072-08
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 08

Наставник:
др Александра Ступар, ванредни професор

Тема: ЖИВА ФАБРИКА

Рад на студију ће се заснивати на идејама изнетим у АРУП-овом оквиру за равој Јаткасари насеља у Хелсинкију, чији је циљ постизање одрживог и карбон-неутралног окружења. Жива фабрика стога представља вишезначну концепцију: фабрика знања – где просторне интервенције омогућују размену и преливање знања, јачајући социјалну интеракцију и стварајући осећај заједништва; фабрика еколошке освешћености – где се употребом нових материјала и позитивним односом према природном окружењу стварају услови за очување животне средине; фабрика нових могућности – где технолошке погодности и иновативни приступи креирају радна места, подижући квалитет живота и активности.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 08

ОАСА-24072-09
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 09

Наставник:
др Иван Симић, доцент

Тема: ЕКОЛОГИЈА ДОЊЕГ ДОРЋОЛА

Фокус рада на овом студију ће бити усмерен ка урбаној екологији и екосистемском сагледавању живота локалне заједнице на подручју доњег Дорћола. На тај начин ће се приступити и конципирању, пројектовању и реконструкцији физичке структуре подручја, како би се оно трансформисало у одрживу и отпорну целину, сачињену од добро умрежених и повезаних локалних екосистема.

Урбани дизајн и пројектовање се користе као средство којим ће се еколошки принципи применити приликом реконструкције постојећих и изградњи нових урбаних целина (локалних екосистема), ослањајући се на културне, социјалне и остале специфичности доњег Дорћола и праксе локалног становништва.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 09

kurs_thumb_grey_2018

ОАСА-24072-10
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 10

Наставник:
арх. Ивица Николић, доцент

Тема:

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 10