UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Spisak studenata za MASA-11040 IP 1 – URBANIZAM

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
I godina – 1. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
04 MASA-11040

Izborni predmet 1 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11040-01: Arhitektura u kontekstu (MASIU-11050-01)
2. MASA-11040-02: Budućnost grada
3. MASA-11040-03: Morfologija gradskih poteza (MASIU-11050-03)
4. MASA-11040-04: Prostorna kompozicija
5. MASA-11040-05: Umetničko oblikovanje javnih gradskih prostora (MASIU-11050-05)
6. MASA-11040-06: Neformalni rast grada (MASIU-11050-06)
7. MASA-11040-07: Istraživanje lokacije (MASIU-11050-07)
8. MASA-11040-08: Koncepti susedstva (MASIU-11050-08)
9. MASA-12040-09: Gradski eksperiment (MASIU-11050-09)

Lista izbornih predmeta:

MASA-11040-01-ARHITEKTURA-U-KONTEKSTU_o

Pathe Foundation, Renzo Piano Building Workshop | foto: Michel Denancé

MASA-11040-01 (MASIU-11050-01): IZBORNI PREDMET 1 – U:
ARHITEKTURA U KONTEKSTU

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Predmet se bavi osposobljavanjem studenata za posmatranje i razumevanje arhitekture kao rezultante uticaja okruženja s jedne strane, te uticaja čoveka sa druge, kao i razumevanjem arhitekture kao kreativne snage arhitekte (stvaraoca lepog) i njegove delatnosti kao spone između prošlosti, sadašljosti i budućnosti.

KURIKULUM: ARHITEKTURA U KONTEKSTU

MASA-11040-03 (MASIU-11050-03): IZBORNI PREDMET 1 – U:
MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja i rekosntrukcije, na brojne teme urbanističke kompozicije poteza. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu oblikovanje gradskih prostora, kao i razumevanje osnivnih savremenih metoda i tehnika unapređenja organizacije urbane strukture, sa posebnim akcentom na gradove Srbije. Istraživanje se sprovodi na konkretnom prostoru – poligonu.

KURIKULUM: MORFOLOGIJA GRADSKIH POTEZA

201617_MASA-11040-05-UMETNICKO-OBLIKOVANJE-JAVNIH-GRADSKIH-PROSTORA

MASA-11040-05 (MASIU-11050-05): IZBORNI PREDMET 1 – U:
UMETNIČKO OBLIKOVANJE JAVNIH GRADSKIH PROSTORA

Nastavnik:
arh. Zoran Đukanović, docent

Program „Umetnost u javnim gradskim prostorima, Public Art & Public Space“ se bavi osposobljavanjem studenata za planiranje, projektovanje i realizaciju projekata unapređenja javnih prostora njihovim aktiviranjem i (re)dizajnom primenom različitih umetničkih formi i sredstava.

KURIKULUM: UMETNIČKO OBLIKOVANJE JAVNIH GRADSKIH PROSTORA

201617_MASA-11040-06-NEFORMALNI-RAST-GRADA_B-Mitrovic

Foto © Macoco, Lagos, Nigeria, Autor: Iwan Baan

MASA-11040-06 (MASIU-11050-06): IZBORNI PREDMET 1 – U:
NEFORMALNI RAST GRADA

Nastavnik:
mr Biserka Mitrović, docent

Predmet se fokusira na urbanizam bez urbanista i predstavlja neformalni rast grada, njegov značaj i rasprostranjenost u svetu, kao i genezu nastanka i širenja u kontekstu raličitih socio-ekonomskih i političkih i drugih okolnosti. Bavi se modalitetima njegovog ispoljavanja i (ne)mogućnostima njegovog integrisanja u savremeni urbanistički i arhitektonski kontekst i koncept grada.

KURIKULUM: NEFORMALNI RAST GRADA
201415_OASA_17.2_IP_R.Korica_o

MASA-11040-07 (MASIU-11050-07): IZBORNI PREDMET 1 – U:
ISTRAŽIVANJE LOKACIJE

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Nastava na predmetu prvenstveno se odnosi na upoznavanje studenata sa osnovnim urbanističkim pojmovima i parametrima u procesu utvrđivanja tržišne vrednosti i isplativosti investiranja u izgradnju na određenoj lokaciji u svetu i na domaćem tržištu. Razmatra se aktuelna ekonomska, ali i planerska praksa.

KURIKULUM: ISTRAŽIVANJE LOKACIJE

201516_17.1_IP_Koncepti-susedstva_o

Foto © EPA

MASA-11040-08 (MASIU-11050-08): IZBORNI PREDMET 1 – U:
KONCEPTI SUSEDSTVA

Nastavnik:
dr Milica Milojević, docent

Nastava je interaktivna i obuhvata aspekte planiranja, projektovanja i konceptualizacije urbanog sklopa na nivou susedstva. Studenti angažuju različita interesovanja u istraživanju kompleksnih relacija koje se manifestuju i regulišu u malim razmerama.

KURIKULUM: KONCEPTI SUSEDSTVA

201516_MASA-12040-08-GRADSKI-EKSPERIMENT

Ilustracija © The Grand City Experiment

MASA-11040-09 (MASIU-11050-09): IZBORNI PREDMET 1 – U:
GRADSKI EKSPERIMENT

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, docent

Posmatrajući grad kao eksperiment in vivo, dolazimo do zaključka da mnogo varijabli utiče na njegov krajnji rezultat, i da on često ima krajnje neizvestan ishod. Međutim, bez obzira na to što je veštačke (in vitro) uslove u gradu gotovo nemoguće simulirati, postoje izvesne pravilnosti i relacije, “hemijske” reakcije koje se mogu pretpostaviti u živom ekperimentu zvanom grad. Prva grupa pretpostavki odnosi se na veze između fizičkog i društveno ekonomskog fenomena. Druga grupa je u vezi sa planiranjem, projektovanjem i regulativom u prostoru, sa naglaskom na razumevanju različitih interesa, znanja i logike delanja učesnika aktera. Treću grupu pretpostavki obuhvataju zakonitosti / teorije razvije.

KURIKULUM: GRADSKI EKSPERIMENT