UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

Studije su struktuirane kao usmerene od prvog semestra. Linije usmerenja – moduli su:
Arhitektura,
Urbanizam,
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada
Arhitektonsko konstrukterstvo.

Usmerenja – moduli su povezani zajedničkim predmetima (obaveznim i izbornim) u prva 3 semestra.
Po završetku nastave student stiče diplomu Master inženjer arhitekture – sa naznakom usmerenja.

1. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2014/15
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
01 MASA-11010

Sociologija i prostor

Cilj nastave je sticanje znanja o osnovnim pojmovima savremenog društva i razumevanje društvenih procesa koji utiču na oblikovanje i upravljanje prostorom, posebno gradskim prostorom.

KURIKULUM: Sociologija i prostor FORMULAR: Sociologija i prostor
02 MASA-11020

Istorija i teorija 1

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11020-01: Tumačenje vizuelne kulture
2. MASA-11020-02: Vizuelna kultura u arhitektonskoj teoriji i praksi
3. MASA-11020-03: Model u arhitekturi
4. MASA-11020-04: Javni prostori grada
5. MASA-11020-05: Grad kroz istoriju
6. MASA-11020-06: Projektovanje i građenje u skladu sa klimom
7. MASA-11020-07: Generisanje prostornih struktura

03 MASA-11030

Izborni predmet 1 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11030-01: Sport i prostor
2. MASA-11030-02: Napušteni prostori u savremenom gradu
3. MASA-11030-03: Humana ekologija – prostor i zdravlje
4. MASA-11030-04: Projektovanje u ruralnim područjima 2
5. MASA-11030-05: Umetnikova knjiga
6. MASA-11030-06: Engleski za arhitekte 2
7. MASA-11030-07: Parametarsko projektovanje

04 MASA-11040

Izborni predmet 1 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11040-01: Arhitektura u kontekstu
2. MASA-11040-02: Budućnost grada
3. MASA-11040-03: Morfologija gradskih poteza
4. MASA-11040-04: Prostorna kompozicija
5. MASA-11040-05: Umetničko oblikovanje javnih gradskih prostora
6. MASA-11040-06: Neformalni rast grada
7. MASA-11040-07: Istraživanje lokacije

05 MASA-11050

Izborni predmet 1 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11050-01: Drvo u savremenoj arhitekturi
2. MASA-11050-02: Urbana oaza
3. MASA-11050-03: Osvetljenje u arhitekturi 1
4. MASA-11050-04: Instalacije 2
5. MASA-11050-05: (Pr)ocena ekoloških karakteristika kuće
6. MASA-11050-06: Optimizacija konstruktivnih sistema
7. MASA-11050-07: Projektovanje betonskih konstrukcija
8. MASA-11050-08: Projektovanje betonskih montažnih konstrukcija
9. MASA-11050-09: Staklo u savremenoj arhitekturi

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2014/15
MODUL ARHITEKTURA
A6 MASA-A11011

STUDIO M01A – Projekat

A7 MASA-A11012

STUDIO M01A – Seminar

A8 MASA-A11013

STUDIO M01A – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2014/15
MODUL URBANIZAM
U6 MASA-U11011

STUDIO M01U – Projekat

Ekološki urbani dizajn

Ekološki urbani dizajn teži da integrisanjem u životne procese minimizira uticaje koji su štetni za okruženje. On povezuje prirodu i kulturu i podstiče na kreativnost u traganju za dizajnerskim odgovorima koji izražavaju specifičnosti lokacije i konteksta. Predmet rada u studiju je razvoj „Eko-distrikta“ na lokaciji „Trećeg Beograda” (leva obala Dunava).

KURIKULUM: Ekološki urbani dizajn FORMULAR: Ekološki urbani dizajn
U7 MASA-U11012

STUDIO M01U – Seminar

Ekološki urbani dizajn

Seminar upoznaje studente sa ekološkim zahtevima i principima urbanog razvoja kao i merama za njihovu realizaciju u urbanom dizajnu. Analiziraju se teorije, koncepti i posebne teme ekološkog urbanog dizajna i razmatraju pitanja koje vode dizajnerski proces usmeren na održivi i klimatskim promenama prilagođen razvoj savremenih gradova.

KURIKULUM: Ekološki urbani dizajn FORMULAR: Ekološki urbani dizajn
U8 MASA-U11013

STUDIO M01U – Radionica

Ekološki urbani dizajn: Učini prirodu vidljivom!

Učiniti prirodu vidljivom  je prvi korak ka njenoj afirmaciji i re-integraciji u urbani život i razvoj. Zadatak ove radionice je da istraži različite forme pristustva prirode gradu, kao i da predloži i realizuje mini-prostorne intervencije njenog „osvetljavanja“ u gradskoj svakodnevnici.

KURIKULUM: Ekološki urbani dizajn: Učini prirodu vidljivom! FORMULAR: Ekološki urbani dizajn: Učini prirodu vidljivom!
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2014/15
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT6 MASA-AT11011

STUDIO M01AT – Projekat

AT7.1 MASA-AT11012

STUDIO M01AT – Seminar 1

AT7.2 MASA-AT11013

STUDIO M01AT – Seminar 2

AT8 MASA-AT11014

STUDIO M01AT – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2014/15
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK6 MASA-AK11011

STUDIO M01AK – Projekat

Memorijalni centar Staro sajmište

Upoznavanje sa kompleksnom problematikom prostornih struktura u arhitekturi njihovom konstruktivnom analizom, metodama njihovog izbora i projektovanja – konstruisanja, kroz proces izrade ne-standardnih,racionalnih, fizički izvodljivih objekata u ograničenim uslovima konteksta projektovanja.

KURIKULUM: Memorijalni centar Staro sajmište FORMULAR: Memorijalni centar Staro sajmište
AK7.1 MASA-AK11012

STUDIO M01AK – Seminar 1

Teorija sistema

Upoznavanje sa osnovnim postavkama teorije linijskih sistema.

KURIKULUM: Teorija sistema KURIKULUM: Teorija sistema
AK7.2 MASA-AK11013

STUDIO M01AK – Seminar 2

Primenjena matematika u oblasti konstruktivnih sistema

Odabrana poglavlja matematike koja nalaze primenu u procesu projektovanja i analize konstruktivnih sistema i prostornih struktura.

KURIKULUM: Primenjena matematika u oblasti konstruktivnih sistema FORMULAR: Primenjena matematika u oblasti konstruktivnih sistema
AK8 MASA-AK11014

STUDIO M01AK – Radionica

Digitalne tehnologije u procesu konstruisanja

Napredne digitalne tehnike u procesu projektovanja konstruktivnih sistema i prostornih struktura.

KURIKULUM: Digitalne tehnologije u procesu konstruisanja FORMULAR: Digitalne tehnologije u procesu konstruisanja

2. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2014/15
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
09 MASA-12010

Filozofija

Tokom kursa ispituju se blizine, preplitanja i udaljavanja između filozofije i arhitekture, odnosno između filozofa i arhitekte. Namera je da se u delatnosti arhitekte pronađe i prepozna ono što pripada polju ili instituciji filozofije. Polazi se od tumačenja najvažnijih arhitekturalnih figura i traže se u „aktuelnoj” filozofiji nove inspiracije.

KURIKULUM: Filozofija FORMULAR: Filozofija
10 MASA-12020

Istorija i teorija 2

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12020-01: Savremena teorija arhitekture
2. MASA-12020-02: Savremeni principi očuvanja graditeljskog nasleđa
3. MASA-12020-03: Antičko nasleđe u regionu
4. MASA-12020-04: Fizika zgrade: energija u zgradama
5. MASA-12020-05: Projektovanje i proračun konstrukcija 3
6. MASA-12020-06: Teorija urbanog dizajna
7. MASA-12020-07: Teorijske osnove urbanog menadžmenta

11 MASA-12030

Izborni predmet 2 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12030-01: Prostori seniora i ljudi sa posebnim potrebama
2. MASA-12030-02: Arhitektura i metastruktura
3. MASA-12030-03: Turistički objekti: kontekst, koncept, metod
4. MASA-12030-04: Arhitektura u ruralnim područjima – rekonstrukcija seoskih centara
5. MASA-12030-05: Savremena skulptura
6. MASA-12030-06: Arhitektura pozorišta i spektakla
7. MASA-12030-07: Engleski za arhitekte 3
8. MASA-12030-08: Digitalna animacija – kurs 2
9. MASA-12030-09: BIM
10. MASA-12030-10: Uvod u arhitektonsko istraživanje
11. MASA-12030-11: Gradska stajališta

12 MASA-12040

Izborni predmet 2 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12040-01: Grad i dizajn
2. MASA-12040-02: Grad budućnosti
3. MASA-12040-03: Urbana mobilnost
4. MASA-12040-04: Mreža pešačkih putanja u funkciji urbanog re-dizajna
5. MASA-12040-05: Gradski centri
6. MASA-12040-06: Elementi prostornog planiranja
7. MASA-12040-07: Trendovi u urbanoj infrastrukturi
8. MASA-12040-08: Gradski eksperiment
9. MASA-12040-09: Strategija integralnog urbanog razvoja – nov instrument planiranja u procesu integracije u EU

13 MASA-12050

Izborni predmet 2 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12050-01: Savremene fasade i krovovi
2. MASA-12050-02: Arhitektura: projekat, objekat, detalj
3. MASA-12050-03: Osvetljenje u arhitekturi 2
4. MASA-12050-04: Zelena gradnja – pouke prošlosti
5. MASA-12050-05: Smart recycling-kuće od recikliranog materijala
6. MASA-12050-06: Održavanje objekata i upravljanje
7. MASA-12050-07: Konstruktivni sistemi u drvetu
8. MASA-12050-08: Projektovanje drvenih konstrukcija
9. MASA-12050-09: Osnovi savremene tehnologije betona

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2014/15
MODUL ARHITEKTURA
A14 MASA-A12011

STUDIO M02A – Projekat

A15 MASA-A12012

STUDIO M02A – Seminar

A16 MASA-A12013

STUDIO M02A – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2014/15
MODUL URBANIZAM
U14 MASA-U12011

STUDIO M02U – Projekat

Participativni urbani dizajn

Participativni urbani dizajn ima za cilj da studente upozna i osposobi za delovanje u polju participativnog urbanog dizajna, odnosno za ekspertski rad na izradi urbanističkih projekata za kompleksna urbana područja korišćenjem aktivnog uključenja javnosti, lokalne zajednice i drugih relevantnih stejkoldera u procese urbanističkog planiranja, projektovanja i implementacije.

KURIKULUM: Participativni urbani dizajn FORMULAR: Participativni urbani dizajn
U15 MASA-U12012

STUDIO M02U – Seminar

Participativni urbani dizajn

Participativni urbani dizajn ima za cilj da studente upozna i osposobi za rad u specifičnim uslovima ekspertskog delovanja u polju urbanog dizajna uz pomoć i aktivno uključenje javnosti, lokalne zajednice i drugih relevantnih stejkoldera u procese donošenja odluka, urbanističkog planiranja, projektovanja i implementacije.

KURIKULUM: Participativni urbani dizajn FORMULAR: Participativni urbani dizajn
U16 MASA-U12013

STUDIO M02U – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2014/15
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT14 MASA-AT12011

STUDIO M02AT – Projekat

AT15.1 MASA-AT12012

STUDIO M02AT – Seminar 1

Savremene fasade i krovovi

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa principima projektovanja i izvođenja omotača objekata niske energetske potrošnje, konceptima i tehničkim rešenjima fasada i krovova u funkciji energetskih dobitaka (proizvodnje toplotne i električne energije), kontrole dnevnog osvetljaja i upada sunčevih zraka i ostvarenja prirodne ventilacije, odnosno korišćenja obnovljivih izvora energije, a u cilju smanjenja energetskih potreba objekta i time zagađenja životne sredine. Upoznaju se potencijali novih tehnologija materijalizacije arhitektonskih objekata, od koncepata do detalja. Student razvija veštine kritičkog i kompleksnog pristupa kako u teorijkom-istraživačkom tako i praktičnom području arhitektonskog i urbanističkog projektovanja.

KURIKULUM: Savremene fasade i krovovi FORMULAR: Savremene fasade i krovovi >>> AŽURIRANO !
AT15.2 MASA-AT12013

STUDIO M02AT – Seminar 2

AT16 MASA-AT12014

STUDIO M02AT – Radionica

Zaštita od sunčevog zračenja

Cilj radionice je razvijanje sposobnosti kritičkog sagledavanja i procenjivanja uslova, problema i zahteva u procesu projektovanja elemenata za zaštitu od sunčevog zračenja na fasadama objekata, kao i naučno zasnovane ocene efikasnosti rešenja.
Kroz kvalitativnu urbanističko-arhitektonsku analizu rešenja u zadatom kontekstu, očekuje se formiranje varijantnih projektantskih rešenja u zadatim okvirima.

KURIKULUM: Zaštita od sunčevog zračenja FORMULAR: Zaštita od sunčevog zračenja
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2014/15
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK14 MASA-AK12021

STUDIO M02AK – Projekat

Višespratna AB zgrada
Poslovni centar kreativnog poslovanja – Marina Dorćol

Cilj ovog kursa je upoznavanje studenata sa urbanističkim aspektima pri pozicioniranju objekata u postojećem gradskom tkivu, projektovanje višespratnog stambenog objekta sa pripadajućom garažom, sa posebnim osvrtom na projektovanje i proračun konstruktivnog sklopa objekta sa obezbeđenjem temeljne jame kao i rešavanje osnovnih arhitektonskih detalja objekta.

KURIKULUM: Poslovni centar kreativnog poslovanja – Marina Dorćol FORMULAR: Poslovni centar kreativnog poslovanja – Marina Dorćol
AK15.1 MASA-AK12022

STUDIO M02AK – Seminar 1

Osnovi savremene tehnologije betona

Nove tehnologije u projektovanju i proizvodnji betona otvaraju neočekivane mogućnosti pri izvođenju arhitektonskih objekata. Cilj ovog kursa je upoznavanje studenata sa savremenim tehnološkim postupcima pri primeni betona u arhitektonskim objektima. Ovim se omogućava puna saradnja arhitekte projektanta, konstruktera i izvođača radova.

KURIKULUM: Osnovi savremene tehnologije betona FORMULAR: Osnovi savremene tehnologije betona
AK15.2 MASA-AK12023

STUDIO M02AK – Seminar 2

Otpornost materijala 2

Cilj nastave u okviru seminara Otpornost materijala 2 je produbljivanje znanja iz oblasti otpornosti materijala stečenih na osnovnim akademskim studijama arhitekture, u funkciji unapređenja teorijskih osnova i praktičnih znanja iz oblasti arhitektonskog konstrukterstva. Nastava iz ove oblasti omogućava studentima sticanje znanja u vezi sa dimenzionisanjem napregnutih elemenata konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata tako da budu zadovoljeni kriterijumi čvrstoće, krutosti i stabilnosti.

KURIKULUM: Otpornost materijala 2 FORMULAR: Otpornost materijala 2
AK16 MASA-AK12024

STUDIO M02AK – Radionica

Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa

Cilj ovog seminara je da uvede studente u oblast primene postojećih računarskih programa u postupku projektovanja konstrukcija arhitektonskih objekata i da omogući mladim arhitektima da svoje konstruktivne koncepte mogu jednostavno kreirati i kontrolisati optimalnost njihove primene. Povećanje obima znanja iz kostrukterstva.

KURIKULUM: Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa FORMULAR: Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa