UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Novi gradski epicentar – višenamenski gradski kompleks kulture

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2018
  NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor Student: Ana Dutina Tema projekta: Tematski okvir projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, pa je program projekta višenamenski kompleks koji će sadržajima kulture, uslužnim kapacitetima, smeštajnim jedinicama, rekreativnim površinama i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj NOVOG GRADSKOG EPICENTRA. Prostorni okvir Master projekta je područje beogradskog priobalja reka Save i Dunava na potezu od Mosta na Adi do Luke Beograd. Karakteristični gradski markeri na široj lokaciji, objekti i prostorne celine, su okosnica prostorno-programske analize, u cilju definisanja individualne teme i uže lokacije intervencije svakog studenta.
 • Prostori granica: rekonstrukcija arhitektonskog pejzaža E75-E70

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2018
  PROSTORI GRANICA: REKONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKOG PEJZAŽA E75-E70 Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor Student: Neda Markovski Tema projekta: „Granice su inherentno dvoznačne/dvosmislene, paradoksalne i prirodno kontradiktorne...“ (Koff:2013) „... pokušaćemo da na granicu gledamo kao na prostor a ne samo kao na 'crtu' koja prostor utvrđuje; granicu kao mesto koje ima neku svoju meru, dimenziju, sa svojim pričama i stanovnicima ... prostor koji se nalazi 'između' stvari... ljudi, kultura, identiteta, prostora... čudne osobine da bude u relaciji sa svima ostalima, ali na takav način da ukida, neutrališe, ili preokreće skup odnosa koje su oni sami stvorili, reflektovali, ili odrazili, postajući mesto objektivnosti.“ (Foucault, Zanini:2002)
 • Grad na dokovima

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2018
  GRAD NA DOKOVIMA Nastavnik: arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor Student: Nemanja Šekularac Tema projekta: Završni rad podrazumeva istraživački pristup pri formiranju odgovora na temu razvoja Beograda i njegovog dugo planiranog „silaska na reke“. Cilj rada predstavlja iniciranje analitičkog razmišljanja, razvijanja sposobnosti sagledavanja karaktera, osobenosti i mogućnosti unapređenja predložene lokacije - potez od Brankovog mosta do Sportskog centra „Milan Gale Muškatirović“ u ulici Tadeuša Košćuška. Kroz analizu konteksta u kojem se interveniše, potrebno je odgovoriti na aktuelni društveni i kulturološki trenutak sa ciljem zadovoljenje potreba korisnika prostora i uspostavljanja novog epicentra aktivnosti Beograda. Iniciranjem individualnih tema u okviru zadatog okvira, teži se uspostavljanju novog (ovovremenog) identiteta prostora definisanog snažnim nasleđem, ali i savremenim tendencijama razvoja gradova.
 • Sintetički koncepti : korporativni kampus

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2018
  SINTETIČKI KONCEPTI : KORPORATIVNI KAMPUS Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor Student: Tihomir Dičić Tema projekta: Radikalni zahtev osamdesetih bio je proširenje arhitekture i urbanizma u teritoriju urbanih polja, drugim rečima, izdizanje kulture iznad prirode i stvaranje artificijelnog pejzaža. Od nedavno, pojavljuju se novi, informaciono zasnovani modeli i sa njima ideja o urbanim poljima sintetičke prirode. U vreme kada je linija između veštačkog i prirodnog veoma zamagljena izmenom bioloških paradigmi, moguće je preispitati strogu podelu prirodnog i artificijelnog u urbanom pejzažu. Allen, Stan, Corner, James. ( 2004). New Natures. in Bernard Tschumi and Irene Cheng ( ed.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Columbia Books of Architecture.
 • TRANS(FORM): Muzej konceptualne umetnosti, Marina Dorćol, Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 24/04/2018
  TRANS(FORM): MUZEJ KONCEPTUALNE UMETNOSTI, MARINA DORĆOL, BEOGRAD Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor Student: Tamara Tahov Tema projekta: Arhitektura kao transgresivna disciplina u fluidnom savremenom prostoru i vremenu, stalno je u graničnim zonama prestupa u druge discipline i druge koncepte. Odluka da se projektuje muzej konceptualne umetnosti predstavalja u izvesnom smislu arhitektonski paradoks, pojačan činjenicom da je pojam konceptualnog u arhitektonskom kontekstu blizak nestajanju forme ili prema arhitekti Ajzenmanu "institucionalizuje sopstveno odsustvo". Ispitivajući odnose konceptualnog arhitekture i konceptualnog umetnosti projektuju se fenomeni nastajanja i nestajanja arhitektonske forme kroz transponovanja u nove oblike postojanja. Pitanje koje se postavlja jeste: koji je krajnji domet prestupa u/i arhitekture.
 • Muzej mamuta, Veliko ratno ostrvo, Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 24/04/2018
  MUZEJ MAMUTA, VELIKO RATNO OSTRVO, BEOGRAD Nastavnik: dr Vladimir Milenković, vanredni profesor Student: Vladimir Jovanović Tema projekta: Isprojektovati muzej na otvorenom - arhitektonsku situaciju u kojoj se ideja o životu, kinetičnosti i mobilnosti pojavljuje u kategoriji njene formalno-funkcionalne i/ili filozofsko-estetske tematizacije. Formulisati program - sinopsis arhitektonskim sredstvima kontrolisanog doživljaja, koji opravdava univerzalne civilizacijske vrednosti – kodirano mesto i vreme u kombinaciji sa ambijentom rezervata prirode. Intervencija se kreće u dijapazonu od projektovanja kinetičnosti u pejzažu do kinetičnosti samog pejzaža. Arhitektura se pojavljuje kao medij za prenošenje informacija o prirodi, poreklu i mitovima o životinjskoj vrsti koje više nema.
 • Između arhitekture i prirode – prirodnjački muzej

  By Arhitektonski fakultet on 24/04/2018
  IZMEĐU ARHITEKTURE I PRIRODE - prirodnjački muzej Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor Student: Marija Zlatković Tema projekta: Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u kojima je potrebno preispitati tradicionalni odnos arhitekture i prirode, kao i relacije između artificijelnog i prirodnog u kojima je moguće nagovestiti proces nestajanja granica između unutrašnjeg i spoljnog prostora. Očekuje se da nakon sprovedenog istraživanja, studenti odaberu lokaciju i ispitaju mogućnosti formiranja novih prostornih struktura. Preporuka (neobavezujuća) je da tema bude prirodnjački muzej - istraživački centar, dok prostorni okvir može biti vezan za Kalemegdan-Donji grad, pre svega zbog svoje kompleksne i kontradiktorne istorije i pozicije.
 • KONTRAPUNKT: subverzija – arhitektura koja tera na razmišljanje

  By Arhitektonski fakultet on 25/04/2018
  KONTRAPUNKT: SUBVERZIJA - ARHITEKTURA KOJA TERA NA RAZMIŠLJANJE Nastavnik: arh. Borislav Petrović, vanredni profesor Student: Nikola Jovanović Tema projekta: Naglasak je na shvatanju da dodirne zone različitih kultura predstavljaju odraze kolektivnih fikcija, gde se prelamaju samoshvatanje i samooblikovanje, kao projekcije sopstvene, idealizovane spekulativne konstrukcije - slike, na svim nivoima, od zajednice do pojedinca. Program se oslanja na više elemenata, čije će relacije odrediti profil (pristup i personalizaciju) pojedinih diplomskih radova, a od kojih su najvažniji: rešavanje pitanja muzeološke provenijencije; bitan uticaj na fizionomiju Beograda; relativno zaokruživanje fizičkog konteksta započetih poteza; i održivost (prvenstveno socijalna, koja posledično obuhvata i tehnološke komponente).
 • Ultrastruktura trećeg grada

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  ULTRASTRUKTURA TREĆEG GRADA Nastavnik: arh. Ivan Rašković, vanredni profesor Student: Marko Dragičević Tema projekta: Cilj teze je da se kroz analizu pojma i preispitivanje značenja grada u nastanku, kao utemeljenja budućeg života zajednice, pronađe razvojni model staništa na makro i mikro planu u odnosu na prostorno - programske potencijale konteksta "Trećeg Beograda", odnosno, nezaposednutog zahvata leve obale Dunava, severno od Velikog ratnog ostrva. Preispituju se mitološko-programski temelji nastanka urbanog naselja i aspekti njegove hijerarhije, od ideje o gradu pa do konkretne organizacije prostornih sadržaja, analizirajući i vreme kao kvantitativni faktor određenog istorijskog konteksta. ("Stari, Novi i Treći Beograd"). Jedan od rezultata teze je i koncept/model prostornog rešenja novog grada i određenog, konkretnog arhitektonskog sadržaja u njegovom okviru.
 • Obala koja se menja

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  OBALA KOJA SE MENJA - (Re)kontekstualizacija, afirmacija potencijala lokacije bivšeg Brodogradilišta "TITO" - zimovnik na Savi, Novi Beograd Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor Student: Isidora Babović Tema projekta: Kompleks bivšeg brodogradilišta "TITO", kao i područje celog zimovnika na Savi, jedna od najznačajnijih lokacija novobeogradskog savskog priobalja, čija je prvobitna namena deplasirana u odnosu na savremeni kontekst, daje mogućnosti transformacije u kompleksnu gradsku celinu sadržajno definisanu kroz istraživanje i analizu. Kompleksnost prostorne situacije proističe iz hijerarhijske pozicije i potencijala lokacije u odnosu na njenu fizičku, prostornu i sadržajnu neartikulisanost. Tematski okvir zadatka zasnovan je na potrebi za preispitivanjem arhitekture kao discipline čiji su proizvodi - prostorna stanja uzročno-posledično vezani za različite društvene efekte. Socijalni i politički pristup razumevanja arhitekture otvara mogućnost za tumačenje prostora kao društvene kategorije. Sam prostor, iako bez jasne fizionomije, svojom pozicijom u gradskom tkivu u vezi je sa visokim nivoom urbaniteta, gde značajna gustina implicira programsku hibridnost sadržaja.
 • Novi znakovi u predelima – Reafirmacija prirodnih i stvorenih vrednosti

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  NOVI ZNAKOVI U PREDELIMA - Reafirmacija prirodnih i stvorenih vrednosti Nastavnik: dr Aleksandar Videnović, docent Student: Sara Lukić Tema projekta: Istraživanje predstavlja problematiku lociranja, programiranja, projektovanja i dizajniranja korisnih, višenamenskih javnih sadržaja, namenjenih funkcionalnoj podršci i programskom kompletiranju specifičnih lokaliteta u ruralnim prostorima, gradskim arealima, sa izraženijim naturalnim i predeonim karakteristikama. Tematski i lokacijski okvir elemenata istraživanja: master teze, projekta i završnog rada jeste široki spektar programskih sklopova koji doprinose ambijentalnosti, a koji se u programskom smislu oslanjaju na prihvat, boravak i animaciju posetilaca (vizitora) na pozicijama izuzetnih prirodnih i stvorenih vrednosti na mapama putovanja.
 • Deponija „Vinča“

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  DEPONIJA "VINČA" Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent Student: Sara Jeveričić Tema projekta: Zadatak je izrada arhitektonsko-urbanističkog rešenja za sanitarnu deponiju „Vinča“ sa sledećim celinama: javni parkovski prostor, edukativni centar, upravna zgrada, pogon za reciklažu sekundarnih sirovina i pogon za proizvodnju toplotne energije. Prema Generalnom Urbanističkom Planu Beograda, usvojenom u martu 2016. godine, određene su zone od posebnog interesa. Među budućim velikim gradskim projektima, u ovom dokumentu posebno je istaknuta inicijativa za sanaciju i modernizaciju deponije „Vinča“. Nešto ranije, u julu 2015, Skupština grada Beograda dala je saglasnost za formiranje javno-privatnog partnerstva radi realizacije ovog projekta. Polazeći od ove dve smernice, studenti imaju zadatak da preispitaju ulogu gradske deponije i prošire sferu javnih interesa u ovom projektu. Imajući u vidu karakter i veličinu neophodne investicije, iznos od 250 miliona evra kako navode dnevne novine, studenti će imati zadatak da ispitaju mogućnosti za formiranje novog javnog parkovskog prostora, rekreativnih površina i edukativnog centra namenjenog približavanju izazova u očuvanja životne sredine i mogućnostima recikliranja sekundarnih sirovina.
 • Proizvodnja grada: Post-industrijska faza Dunavske ulice

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  PROIZVODNJA GRADA: Post-industrijska faza Dunavske ulice Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent Student: Dragan Dobrisavljević Tema projekta: Devastirana, post-industrijska gradska matrica koja prati koridor železničke infrastrukture kojim je određena nevidljiva nametnuta granica razdvajanja teritorije grada u odnosu na vodeni tok Dunava postavljena je kao prostorni okvir zadatka, i to uz tok Dunavske ulice. Anticipirajući razrešenje saobraćajnih tokova železnice i tranzitnog teretnog i drugog saobraćaja u odnosu na gradsku matricu Beograda koja inklinira ka obali Dunava, praznina koja ostaje otvara prostor za promišljanje novih programskih i prostornih mogućnosti ove linije beogradskog priobalja. Ovakav prostorni kontekst visokog urbaniteta i gustine, podrazumeva programsku hibridnost.
 • Novi grad i napuštene teritorije

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  NOVI GRAD I NAPUŠTENE TERITORIJE Nastavnik: dr Vladan Đokić, redovni profesor Student: Ana Miletić Tema projekta: Gde su granice teritorije i šta čini grad? Kako se određuje napušteno, a šta prepoznaje kao novo? Okrenuta moru, na nepresušnim izvorima slatke vode, Rijeka ima privredne i ljudske resurse, bogatu istoriju, kulturu i dinamičan urbani život, ali i napuštene teritorije. Projekat Rijeka – Kulturna prestonica Evrope 2020. pokreće niz aktivnosti kako bi se napuštene teritorije osvojile novim gradskim događajima. Na više lokacija u gradu predviđene su nove aktivnosti i sadržaji koji angažuju lokalne resurse, snaže kulturnu raznolikost i atmosferu lučkog grada. Ispituju se relacije novog i napuštenog, grada i teritorije i predlažu sadržaji i prostori na kopnu i na vodi, slanoj i slatkoj.
 • Urbana obnova i rekonstrukcija – Generalštab Nikole Dobrovića

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  URBANA OBNOVA I REKONSTRUKCIJA - GENERALŠTAB NIKOLE DOBROVIĆA Nastavnik: dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor Student: Tamara Radić Tema projekta: Cilj rada na predmetu je sagledavanje i analiza problematike obnove i rekonstrukcije na izuzetno osetljivom primeru: rekonstrukciji i obnovi odnosno prenameni bombardovane zgrade Generalštaba – dela jednog od najuglednijih arhitekata Moderne - Nikole Dobrovića u ulici Kneza Miloša u Beogradu. Kroz teorijski i praktični pristup izučava se pojam, odnosno metode urbane obnove, kao što su rekonstrucija, regeneracija, prenamena i interpolacija.
 • Muzej transporta – izazovi novih materijala i tehnologija

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  MUZEJ TRANSPORTA - IZAZOVI NOVIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor Student: Aleksandra Nikolić Tema projekta: Projekat muzeja transporta obuhvata istraživanje programskih i prostornih mogućnosti primene novih materijala i tehnologija kao i transfera tehnologija iz drugih tehničkih oblasti u domen arhitektonskog projektovanja, sa posebnim akcentom na realizaciju pokretnih i trasformabilnih programa i formi muzejskih objekata. Studenti se podstiču da eksperimentišu i da u programskom i oblikovnom smislu realizuju rešenja koja su arhitektonski odgovor na promene koje nastaju kao posledica razvoja savremenih tehnologija.
 • Spa centar

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  SPA CENTAR Nastavnik: dr Lidija Đokić, redovni profesor Student: Nevena Stošić Tema projekta: Prostor za predah od urbanog životnog tempa, prostor za fizičku i mentalnu revitalizaciju. Rezultati analize potreba i mogućnosti u domenu prostornog i funkcionalnog konteksta, kao i tehnoloških mogućnosti treba da budu primenjeni na projektu. Uticaj materijalizacije objekta na odnos spoljnog i unutrašnjeg prostora, kao i doprinos osvetljenja njegovoj prezentaciji su značajne teme istraživanja. Objekat i njegovo neposredno okruženje treba da predstavljaju kvalitativni doprinos prezentaciji šireg urbanog prostora, koja se odnosi, kako na siluetu, tako i na njegov imidž.
 • Tesla Doctrin House – Naučni institut Nikola Tesla

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  EXPO BELGRADE 2025 Nastavnik: dr Aleksandar Rajčić, vanredni profesor Student: Nikola Jovičić Tema projekta: Konkurisanje Beograda za svetsku izložbu EXPO Belgrade 2025, će biti razrađen u dve faze (dela): Prvi deo - definisanje koncepcije, motoa izložbe i reperkusija na karakter arhitektonskog rešenja kao i analiza potencijalnih lokacija i odabir finalne lokacije; Drugi deo obuhvata rad na rešenju (projektu) kroz sledeće parametre: urbanistička lokacija, saobraćaj, reperi, urbanističko arhitektonski koncept, kretanje i motivi, te arhitektonsko oblikovanje, osnovne funkcije, vizuelni identitet, vizuelizacija kompleksa, odnosno projekat nacionalnog paviljona Srbije sa vizuelizacijom.
 • Biomimikrija: strukture inspirisane prirodnim sistemima

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  BIOMIMIKRIJA: STRUKTURE INSPIRISANE PRIRODNIM SISTEMIMA Nastavnik: dr Miodrag Nestorović, redovni profesor Student: Darije Delić Tema projekta: Istraživanje bioničkih tema ima za cilj determinisanja individualnog projektantskog pristupa, procesa, metoda, tehnika koje će biti primenjene u kontekstu postavke i rešavanja projektnog problema. Fokus je na istraživanju modusa transponovanja i implementacije identifikovanih principa i zakonitosti iz prirode u oblast konstrukterstva, u funkciji predloga optimalnih rešenja koja imaju određene poželjne atribute bioloških sistema. Postavke će se zatim testirati kroz procese koncipiranja i razrade projektnih rešenja. Krajnji rezultat će biti izražen kroz grafički i prostorni prikaz arhitektonskog idejnog rešenja sa elementima idejnog projekta.
 • Čuvajmo prošlost za budućnost

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  ČUVAJMO PROŠLOST ZA BUDUĆNOST Nastavnik: dr Nenad Šekularac, vanredni profesor Student: Dragana Stajić Tema projekta: Istraživanje mogućnosti i uspostavljanje metodologije za projektovanje zaštitnih konstrukcija, kao smernica za planiranje, projektovanje i njihovu realizaciju. Istraživanjem zaštitnih konstrukcija, njihovom analizom i vrednovanjem ostvarenih rezultata na primerima izvedenih konstrukcija moguće je doneti zaključke na osnovu kojih će se pristupiti rešenju zadatka projektovanja zaštitne konstrukcije na arheološkom lokalitetu Viminacijum. Rezultat istraživanja biće prikazan kao grafički i prostorni prikaz arhitektonskog idejnog rešenja zaštitne konstrukcije sa svim elementima idejnog projekta, vodeći računa o projektantskom pristupu, tehničkom i tehnološkom rešenju.