UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Portfolio Categories OAS Arhitektura – I godina – modul

 • Kurs 1.1. – O arhitekturi

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  1. semestar Obavezni predmet koji omogućava informisanost o arhitekturi, o oblastima i disciplinama koje je čine, o jeziku, pojmovima i terminima neophodnim za dalje profesionalno izučavanje arhitektonskih tema i akademski nivo razmišljanja o arhitekturi.
 • Kurs 1.2. – Arhitektura danas

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  1. semestar Obavezni predmet koji omogućava da se studentima predstavi uvod u studije savremene arhitekture i urbanizma i da ih u glavnim crtama upozna sa značajnim savremenim tokovima i tendencijama u arhitekturi i urbanizmu. Dodatni cilj nastave jeste da u razmatranju problematike savremene arhitekture i urbanizma, kroz upoznavanje sa rafom pojedinačnih stvaralaca, studentima omogući širenje referentne osnove koja obuhvata reference na istorijsku perspektivu 20. veka i kulturni i socio-politički kontekst kretanja u arhitekturi i urbanizmu.
 • Kurs 1.3. – Umetnost danas

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/07/2013
  1. semestar Obavezni predmet koji omogućava da studenti dobiju inicijalne informacije o savremenoj umetnosti uopšte, kao i oblicima i oblastima koje je čine. Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima koji će im pomoći u budućem promišljanju i izučavanju tema umetnosti i to naročito onih tema koje su od važnosti za razvoj savremene arhitekture. Važan cilj nastave na predmetu je da studenti uoče širinu okvira, tema i formi u kojima se kreće umetnost danas i da u proces studija arhitekture uđu sa svešću o tome koje granice i modele je dostiglo savremeno ispoljavanje umetnosti. Cilj nastave je da studentima omogući da ta ispoljavanja uočavaju i prepoznaju. Takođe, značajan cilj nastave je da se studentima daju osnovne informacije i podsticaji iz oblasti savremene umetnosti koji im mogu biti od koristi u pohađanju nastave u modulu Uvod u projektovanje.
 • Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/07/2013
  2. semestar Osnovni cilj nastave je da studentima predstavi uvod u studije istorije moderne arhitekture i urbanizma i da ih u osnovnim crtama upozna sa značajnim pravcima, autorima i njihovim idejama, konceptima i realizacijama. Cilj nastave se ostvaruje tako da se, kroz analize pravaca i rada pojedinačnih stvaralaca, njihovih projekata i realizovanih objekata, studentima omogući formiranje šire referentne osnove koja se oslanja na istorijsku perspektivu i kulturni i socio-politički kontekst kretanja u arhitekturi i urbanizmu, kao i osnovnih znanja o uticajima objekata na životnu sredinu i premisama održivog projektovanja.
 • Kurs 1.5. – Istorija moderne umetnosti i dizajna

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/09/2013
  2. semestar Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa istorijom i teorijom likovnih umetnosti i vizuelne kulture. U predavanjima se hronološki prate umetničke pojave od pojave industrijskog dizajna do postmoderne. Razrađuju se pitanja likovnog umetničkog dela, funkcija umetnosti, veze likovnih umetnosti i njene teorije, odnosa između različitih umetnosti.
 • Kurs 2.1. – Prostor i oblik

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  1. semestar Obavezni predmet na kome se studenti upoznaju sa pojmovima arhitektonskog prostora i oblika, kao i sa načelima stvaranja - od elementarnih ka složenim prostornim sistemima. Student razvija sposobnost da prepoznaje prostorne elemente i da uočava njihov međusobni odnos, kao i odnos preme okruženju i osposobljava se da stvara koncept objekta arhitekture.
 • Kurs 2.2. – Likovni elementi

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2013
  2. semestar
 • Kurs 2.3. – Vizuelna istraživanja

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  1. semestar Praktična primena znanja i veština stečenih na kursu Vizuelna istraživanja u realizaciji nastavnih programa na drugim predmetima Departmana za arhitekturu i ostalim departmanima koji u izučavanju arhitektonske struke koriste geometrizovani način grafičkog predstavljanja.
 • Kurs 2.4. – Elementi projektovanja

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  2. semestar
 • Kurs 2.5. – Arhitektonska grafika

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2013
  2. semestar Izučavanje principa i procedura grafičkog predstavljanje geometrizovanih arhitektoničnih formi kroz dvodimenzionalni i trodimenzionalni crtež, manuelni ili računarski model i primena stečenih znanja i veština u realizaciji projektantskih zadataka na paralelnom nastavnom kursu Elementi projektovanja uz adekvatno korišćenje dostupnih grafičkih tehnika i tehnologija.
 • Kurs 2.6.1. – Geometrija oblika

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  2. semestar Osposobljavanje studenata za primenu stečenog znanja u stručno-kompetentnoj analizi geometrijskih karakteristika izvedenih arhitektonsko-urbanističkih prostora i njihovo korišćenje u drugim kontektima. Razvijanje sposobnosti "projektantskog mišljenja u perspektivi", upoznavanjem sa potrebom neprekidne provere vizuelnog utiska koji geometrija postojeće/projektovane forme ostavlja na realnog posmatrača. Aktiviranje stečenih znanja u procesu fotomontaže osmišljene arhitektonske forme u fotografiju postojećeg stanja. Vežbanja se održavaju u salama Fakulteta, u manjim grupama, kako bi se sveobuhvatno prepoznali i maksimalno podstakli pojedinačni potencijali studenata ali i favorizovao timski rad i sučeljavanje kritičkih stavova.
 • Kurs 2.6.2. – Likovne forme

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2013
  2. semestar
 • Kurs 2.6.3. – Arhitektonska grafika

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  2. semestar Cilj izbornog kursa 3D Vizuelne komunikacije je podsticanje studenata na analitički i kreativni istraživački postupak proučavanja fenomena prostornih odnosa geometrizovanih arhitektoničnih formi i načina njihovog predstavljanja kroz dvodimenzionalni i trodimenzionalni crtež, manuelni i kompjuterski model, fotografiju, animaciju...
 • Kurs 2.6.4. – CAAD

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  2. semestar
 • Kurs 3.1. – Građena sredina

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2013
  1. semestar Sveobuhvatno i struktuirano razumevanje fenomena građene sredine i procesa njenog razvoja i transformacije. Na predmetu se stiče sposobnost povezivanja kulturološke i tehničke dimenzije izgrađenog prostora.
 • Kurs 3.2. – Oblikovanje gradskih prostora

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/09/2013
  2. semestar
 • Kurs 4.1. – Arhitektonske konstrukcije 1

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/10/2013
  1. i 2. semestar Upoznavanje sa osnovnom terminologijom, principima i elementima materijalizacije objekata i fizičkih fenomena kojima je izložen. Kroz nastavu na studijskom području studenti savladavaju logiku projektovanja i načina građenja konstrukcije objekata u masivnim sistemima građenja.
 • Kurs 4.2. – Materijali u arhitekturi

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/10/2013
  1. semestar Upoznavanje sa osnovnom terminologijom i informacijama o materijalima u arhitekturi, uz sagledavanje odnosa prema fizičkim fenomenima kojima su materijali, odnosno, njima građeni objekti, izloženi.
 • Kurs 5.1. – Mehanika i otpornost materijala

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/07/2013
  1. semestar Nastava iz oblasti Mehanike i otpornosti materijala omogućava da se definišu elementi konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata, upozna priroda, raspodela i veličina sila koje se suprotstavljaju delovanju spoljnjeg opterećenja i deformisanju elemenata. Nastava iz ove oblasti omogućava da se pravilno definišu naprezanja elemenata konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata kako bi oni bili dimenzionisani tako da mogu primati sile i preneti ih na susedne elemente, što je preduslov za formiranje stabilne i tehnički ispravne konstrukcije.
 • Kurs 5.2. – Principi konstruisanja arhitektonskih objekata

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 10/07/2013
  2. semestar Upoznavanje studenata sa principima konstruisanja arhitektonskih objekata, pristupom, sistemima i načinima formiranja konstruktivnih sklopova kroz prepoznavanje i formiranje statičkih šema na konkretnim primerima objekata, savladavanje analize opterećenja i upoznavanje sa statički neodređenim nosačima (kontinualnim nosačima) sa proračunom statičkih uticaja.