UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Portfolio Categories MASTER ZAVRŠNI RAD 201617

 • Bg-exit: muzej putopisa

  By Arhitektonski fakultet on 29/03/2018
  BG-EXIT: MUZEJ PUTOPISA Nastavnik: mr Milan Vujović, redovni profesor Student: Marija Peruničić Tema projekta: Tematski okvir odnosi se na kompleksnu tipologiju arh. objekata koja se generiše kao presek osobina sledećih trad. tipova: saobraćajni objekti, objekti izlaganja (muzeji, galerije, paviljoni) i objekti edukacije. Interpretacija teme trebalo bi da osvetli pojmove odlaska i povratka, tj. da Beograd prikaže kao “terminal” u kontekstu kretanja ljudi (turizam, poslovanje, obrazovanje…). Značenje pojma “putopis” se tumači kroz pokušaj da se arh. sredstvima (projekat, analiza, istraživanje…) materijalizuje, “oprostori” i “zapiše” iskustvo, koje nastaje kretanjem, putovanjem, promenom “rakursa”, novim “vizurama” i upoznavanjem i razumevanjem promenljivosti u kontekstu modernog vremena.
 • Obale kulture i umetnosti: Beograd evropska metropola

  By Arhitektonski fakultet on 29/03/2018
  OBALE KULTURE I UMETNOSTI: BEOGRAD EVROPSKA METROPOLA Nastavnik: arh. Zoran Lazović, redovni profesor Student: Jelena Janković Tema projekta: Stvoriti elemente novog kulturnog pejzaža Beograda u standardu savremenih evropskih prestonica. Istraživanje se odvija kroz pripremu za projektovanje arhitektonskih objekata kulture i umetnosti, kroz razvijanje tema na bazi fenomena savremenih urbanih hibrida - primarno sa sadržajima kulture i umetnosti, sekundarno sa komplementarnim sadržajima ugostiteljstva, zabave i trgovine, a koji danas čine osnovu kultura država i srž urbanosti prestonih gradova. To su biblioteke/medijateke, filharmonije/opere, muzeji/galerije, teatri/scene. Hibrid kulture čini najmanje jedan od navedenih sadržaja, a moguće je razviti parove, trijade, kvadro i mega miks centre kulture kao tematske parkove.
 • Vertikalni multifunkcionalni centar

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2018
  VERTIKALNI MULTIFUNKCIONALNI CENTAR Nastavnik: arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor Student: Pavle Kostić Tema projekta: Završni rad podrazumeva istraživački rad na analitici aktuelnog društvenog i kulturološkog trenutka i formulaciju individualnih vizija teme kroz načelne programske i estetske smernice. Težište je na akcentovanju prostora, koji se nalazi u središtu brojnih uticaja, složenih odnosa koje treba uskladiti kako bi se naglasile vrednosti i iskoristili potencijali koje donosi šire okruženje Novog Beograda. Tematski okvir zadatka odnosi se na preispitivanje potencijala multifunkcionalnih vertikalnih struktura u razvoju najznačajnijih gradskih lokacija, sa posebnim osvrtom na kongresno-sajamske gradske komplekse.
 • Novi gradski epicentar – višenamenski gradski kompleks kulture

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2018
  NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture Nastavnik: arh. Dejan Miljković, redovni profesor Student: Ana Dutina Tema projekta: Tematski okvir projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, pa je program projekta višenamenski kompleks koji će sadržajima kulture, uslužnim kapacitetima, smeštajnim jedinicama, rekreativnim površinama i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj NOVOG GRADSKOG EPICENTRA. Prostorni okvir Master projekta je područje beogradskog priobalja reka Save i Dunava na potezu od Mosta na Adi do Luke Beograd. Karakteristični gradski markeri na široj lokaciji, objekti i prostorne celine, su okosnica prostorno-programske analize, u cilju definisanja individualne teme i uže lokacije intervencije svakog studenta.
 • Prostori granica: rekonstrukcija arhitektonskog pejzaža E75-E70

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2018
  PROSTORI GRANICA: REKONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKOG PEJZAŽA E75-E70 Nastavnik: dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor Student: Neda Markovski Tema projekta: „Granice su inherentno dvoznačne/dvosmislene, paradoksalne i prirodno kontradiktorne...“ (Koff:2013) „... pokušaćemo da na granicu gledamo kao na prostor a ne samo kao na 'crtu' koja prostor utvrđuje; granicu kao mesto koje ima neku svoju meru, dimenziju, sa svojim pričama i stanovnicima ... prostor koji se nalazi 'između' stvari... ljudi, kultura, identiteta, prostora... čudne osobine da bude u relaciji sa svima ostalima, ali na takav način da ukida, neutrališe, ili preokreće skup odnosa koje su oni sami stvorili, reflektovali, ili odrazili, postajući mesto objektivnosti.“ (Foucault, Zanini:2002)
 • Grad na dokovima

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2018
  GRAD NA DOKOVIMA Nastavnik: arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor Student: Nemanja Šekularac Tema projekta: Završni rad podrazumeva istraživački pristup pri formiranju odgovora na temu razvoja Beograda i njegovog dugo planiranog „silaska na reke“. Cilj rada predstavlja iniciranje analitičkog razmišljanja, razvijanja sposobnosti sagledavanja karaktera, osobenosti i mogućnosti unapređenja predložene lokacije - potez od Brankovog mosta do Sportskog centra „Milan Gale Muškatirović“ u ulici Tadeuša Košćuška. Kroz analizu konteksta u kojem se interveniše, potrebno je odgovoriti na aktuelni društveni i kulturološki trenutak sa ciljem zadovoljenje potreba korisnika prostora i uspostavljanja novog epicentra aktivnosti Beograda. Iniciranjem individualnih tema u okviru zadatog okvira, teži se uspostavljanju novog (ovovremenog) identiteta prostora definisanog snažnim nasleđem, ali i savremenim tendencijama razvoja gradova.
 • Sintetički koncepti : korporativni kampus

  By Arhitektonski fakultet on 30/03/2018
  SINTETIČKI KONCEPTI : KORPORATIVNI KAMPUS Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor Student: Tihomir Dičić Tema projekta: Radikalni zahtev osamdesetih bio je proširenje arhitekture i urbanizma u teritoriju urbanih polja, drugim rečima, izdizanje kulture iznad prirode i stvaranje artificijelnog pejzaža. Od nedavno, pojavljuju se novi, informaciono zasnovani modeli i sa njima ideja o urbanim poljima sintetičke prirode. U vreme kada je linija između veštačkog i prirodnog veoma zamagljena izmenom bioloških paradigmi, moguće je preispitati strogu podelu prirodnog i artificijelnog u urbanom pejzažu. Allen, Stan, Corner, James. ( 2004). New Natures. in Bernard Tschumi and Irene Cheng ( ed.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Columbia Books of Architecture.
 • TRANS(FORM): Muzej konceptualne umetnosti, Marina Dorćol, Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 24/04/2018
  TRANS(FORM): MUZEJ KONCEPTUALNE UMETNOSTI, MARINA DORĆOL, BEOGRAD Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor Student: Tamara Tahov Tema projekta: Arhitektura kao transgresivna disciplina u fluidnom savremenom prostoru i vremenu, stalno je u graničnim zonama prestupa u druge discipline i druge koncepte. Odluka da se projektuje muzej konceptualne umetnosti predstavalja u izvesnom smislu arhitektonski paradoks, pojačan činjenicom da je pojam konceptualnog u arhitektonskom kontekstu blizak nestajanju forme ili prema arhitekti Ajzenmanu "institucionalizuje sopstveno odsustvo". Ispitivajući odnose konceptualnog arhitekture i konceptualnog umetnosti projektuju se fenomeni nastajanja i nestajanja arhitektonske forme kroz transponovanja u nove oblike postojanja. Pitanje koje se postavlja jeste: koji je krajnji domet prestupa u/i arhitekture.
 • Muzej mamuta, Veliko ratno ostrvo, Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 24/04/2018
  MUZEJ MAMUTA, VELIKO RATNO OSTRVO, BEOGRAD Nastavnik: dr Vladimir Milenković, vanredni profesor Student: Vladimir Jovanović Tema projekta: Isprojektovati muzej na otvorenom - arhitektonsku situaciju u kojoj se ideja o životu, kinetičnosti i mobilnosti pojavljuje u kategoriji njene formalno-funkcionalne i/ili filozofsko-estetske tematizacije. Formulisati program - sinopsis arhitektonskim sredstvima kontrolisanog doživljaja, koji opravdava univerzalne civilizacijske vrednosti – kodirano mesto i vreme u kombinaciji sa ambijentom rezervata prirode. Intervencija se kreće u dijapazonu od projektovanja kinetičnosti u pejzažu do kinetičnosti samog pejzaža. Arhitektura se pojavljuje kao medij za prenošenje informacija o prirodi, poreklu i mitovima o životinjskoj vrsti koje više nema.
 • Između arhitekture i prirode – prirodnjački muzej

  By Arhitektonski fakultet on 24/04/2018
  IZMEĐU ARHITEKTURE I PRIRODE - prirodnjački muzej Nastavnik: arh. Dejan Miletić, vanredni profesor Student: Marija Zlatković Tema projekta: Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u kojima je potrebno preispitati tradicionalni odnos arhitekture i prirode, kao i relacije između artificijelnog i prirodnog u kojima je moguće nagovestiti proces nestajanja granica između unutrašnjeg i spoljnog prostora. Očekuje se da nakon sprovedenog istraživanja, studenti odaberu lokaciju i ispitaju mogućnosti formiranja novih prostornih struktura. Preporuka (neobavezujuća) je da tema bude prirodnjački muzej - istraživački centar, dok prostorni okvir može biti vezan za Kalemegdan-Donji grad, pre svega zbog svoje kompleksne i kontradiktorne istorije i pozicije.
 • KONTRAPUNKT: subverzija – arhitektura koja tera na razmišljanje

  By Arhitektonski fakultet on 25/04/2018
  KONTRAPUNKT: SUBVERZIJA - ARHITEKTURA KOJA TERA NA RAZMIŠLJANJE Nastavnik: arh. Borislav Petrović, vanredni profesor Student: Nikola Jovanović Tema projekta: Naglasak je na shvatanju da dodirne zone različitih kultura predstavljaju odraze kolektivnih fikcija, gde se prelamaju samoshvatanje i samooblikovanje, kao projekcije sopstvene, idealizovane spekulativne konstrukcije - slike, na svim nivoima, od zajednice do pojedinca. Program se oslanja na više elemenata, čije će relacije odrediti profil (pristup i personalizaciju) pojedinih diplomskih radova, a od kojih su najvažniji: rešavanje pitanja muzeološke provenijencije; bitan uticaj na fizionomiju Beograda; relativno zaokruživanje fizičkog konteksta započetih poteza; i održivost (prvenstveno socijalna, koja posledično obuhvata i tehnološke komponente).
 • Ultrastruktura trećeg grada

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  ULTRASTRUKTURA TREĆEG GRADA Nastavnik: arh. Ivan Rašković, vanredni profesor Student: Marko Dragičević Tema projekta: Cilj teze je da se kroz analizu pojma i preispitivanje značenja grada u nastanku, kao utemeljenja budućeg života zajednice, pronađe razvojni model staništa na makro i mikro planu u odnosu na prostorno - programske potencijale konteksta "Trećeg Beograda", odnosno, nezaposednutog zahvata leve obale Dunava, severno od Velikog ratnog ostrva. Preispituju se mitološko-programski temelji nastanka urbanog naselja i aspekti njegove hijerarhije, od ideje o gradu pa do konkretne organizacije prostornih sadržaja, analizirajući i vreme kao kvantitativni faktor određenog istorijskog konteksta. ("Stari, Novi i Treći Beograd"). Jedan od rezultata teze je i koncept/model prostornog rešenja novog grada i određenog, konkretnog arhitektonskog sadržaja u njegovom okviru.
 • Obala koja se menja

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  OBALA KOJA SE MENJA - (Re)kontekstualizacija, afirmacija potencijala lokacije bivšeg Brodogradilišta "TITO" - zimovnik na Savi, Novi Beograd Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor Student: Isidora Babović Tema projekta: Kompleks bivšeg brodogradilišta "TITO", kao i područje celog zimovnika na Savi, jedna od najznačajnijih lokacija novobeogradskog savskog priobalja, čija je prvobitna namena deplasirana u odnosu na savremeni kontekst, daje mogućnosti transformacije u kompleksnu gradsku celinu sadržajno definisanu kroz istraživanje i analizu. Kompleksnost prostorne situacije proističe iz hijerarhijske pozicije i potencijala lokacije u odnosu na njenu fizičku, prostornu i sadržajnu neartikulisanost. Tematski okvir zadatka zasnovan je na potrebi za preispitivanjem arhitekture kao discipline čiji su proizvodi - prostorna stanja uzročno-posledično vezani za različite društvene efekte. Socijalni i politički pristup razumevanja arhitekture otvara mogućnost za tumačenje prostora kao društvene kategorije. Sam prostor, iako bez jasne fizionomije, svojom pozicijom u gradskom tkivu u vezi je sa visokim nivoom urbaniteta, gde značajna gustina implicira programsku hibridnost sadržaja.
 • Novi znakovi u predelima – Reafirmacija prirodnih i stvorenih vrednosti

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  NOVI ZNAKOVI U PREDELIMA - Reafirmacija prirodnih i stvorenih vrednosti Nastavnik: dr Aleksandar Videnović, docent Student: Sara Lukić Tema projekta: Istraživanje predstavlja problematiku lociranja, programiranja, projektovanja i dizajniranja korisnih, višenamenskih javnih sadržaja, namenjenih funkcionalnoj podršci i programskom kompletiranju specifičnih lokaliteta u ruralnim prostorima, gradskim arealima, sa izraženijim naturalnim i predeonim karakteristikama. Tematski i lokacijski okvir elemenata istraživanja: master teze, projekta i završnog rada jeste široki spektar programskih sklopova koji doprinose ambijentalnosti, a koji se u programskom smislu oslanjaju na prihvat, boravak i animaciju posetilaca (vizitora) na pozicijama izuzetnih prirodnih i stvorenih vrednosti na mapama putovanja.
 • Deponija „Vinča“

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  DEPONIJA "VINČA" Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent Student: Sara Jeveričić Tema projekta: Zadatak je izrada arhitektonsko-urbanističkog rešenja za sanitarnu deponiju „Vinča“ sa sledećim celinama: javni parkovski prostor, edukativni centar, upravna zgrada, pogon za reciklažu sekundarnih sirovina i pogon za proizvodnju toplotne energije. Prema Generalnom Urbanističkom Planu Beograda, usvojenom u martu 2016. godine, određene su zone od posebnog interesa. Među budućim velikim gradskim projektima, u ovom dokumentu posebno je istaknuta inicijativa za sanaciju i modernizaciju deponije „Vinča“. Nešto ranije, u julu 2015, Skupština grada Beograda dala je saglasnost za formiranje javno-privatnog partnerstva radi realizacije ovog projekta. Polazeći od ove dve smernice, studenti imaju zadatak da preispitaju ulogu gradske deponije i prošire sferu javnih interesa u ovom projektu. Imajući u vidu karakter i veličinu neophodne investicije, iznos od 250 miliona evra kako navode dnevne novine, studenti će imati zadatak da ispitaju mogućnosti za formiranje novog javnog parkovskog prostora, rekreativnih površina i edukativnog centra namenjenog približavanju izazova u očuvanja životne sredine i mogućnostima recikliranja sekundarnih sirovina.
 • Proizvodnja grada: Post-industrijska faza Dunavske ulice

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  PROIZVODNJA GRADA: Post-industrijska faza Dunavske ulice Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent Student: Dragan Dobrisavljević Tema projekta: Devastirana, post-industrijska gradska matrica koja prati koridor železničke infrastrukture kojim je određena nevidljiva nametnuta granica razdvajanja teritorije grada u odnosu na vodeni tok Dunava postavljena je kao prostorni okvir zadatka, i to uz tok Dunavske ulice. Anticipirajući razrešenje saobraćajnih tokova železnice i tranzitnog teretnog i drugog saobraćaja u odnosu na gradsku matricu Beograda koja inklinira ka obali Dunava, praznina koja ostaje otvara prostor za promišljanje novih programskih i prostornih mogućnosti ove linije beogradskog priobalja. Ovakav prostorni kontekst visokog urbaniteta i gustine, podrazumeva programsku hibridnost.
 • Novi grad i napuštene teritorije

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  NOVI GRAD I NAPUŠTENE TERITORIJE Nastavnik: dr Vladan Đokić, redovni profesor Student: Ana Miletić Tema projekta: Gde su granice teritorije i šta čini grad? Kako se određuje napušteno, a šta prepoznaje kao novo? Okrenuta moru, na nepresušnim izvorima slatke vode, Rijeka ima privredne i ljudske resurse, bogatu istoriju, kulturu i dinamičan urbani život, ali i napuštene teritorije. Projekat Rijeka – Kulturna prestonica Evrope 2020. pokreće niz aktivnosti kako bi se napuštene teritorije osvojile novim gradskim događajima. Na više lokacija u gradu predviđene su nove aktivnosti i sadržaji koji angažuju lokalne resurse, snaže kulturnu raznolikost i atmosferu lučkog grada. Ispituju se relacije novog i napuštenog, grada i teritorije i predlažu sadržaji i prostori na kopnu i na vodi, slanoj i slatkoj.
 • Urbana obnova i rekonstrukcija – Generalštab Nikole Dobrovića

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  URBANA OBNOVA I REKONSTRUKCIJA - GENERALŠTAB NIKOLE DOBROVIĆA Nastavnik: dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor Student: Tamara Radić Tema projekta: Cilj rada na predmetu je sagledavanje i analiza problematike obnove i rekonstrukcije na izuzetno osetljivom primeru: rekonstrukciji i obnovi odnosno prenameni bombardovane zgrade Generalštaba – dela jednog od najuglednijih arhitekata Moderne - Nikole Dobrovića u ulici Kneza Miloša u Beogradu. Kroz teorijski i praktični pristup izučava se pojam, odnosno metode urbane obnove, kao što su rekonstrucija, regeneracija, prenamena i interpolacija.
 • Muzej transporta – izazovi novih materijala i tehnologija

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  MUZEJ TRANSPORTA - IZAZOVI NOVIH MATERIJALA I TEHNOLOGIJA Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor Student: Aleksandra Nikolić Tema projekta: Projekat muzeja transporta obuhvata istraživanje programskih i prostornih mogućnosti primene novih materijala i tehnologija kao i transfera tehnologija iz drugih tehničkih oblasti u domen arhitektonskog projektovanja, sa posebnim akcentom na realizaciju pokretnih i trasformabilnih programa i formi muzejskih objekata. Studenti se podstiču da eksperimentišu i da u programskom i oblikovnom smislu realizuju rešenja koja su arhitektonski odgovor na promene koje nastaju kao posledica razvoja savremenih tehnologija.
 • Spa centar

  By Arhitektonski fakultet on 27/04/2018
  SPA CENTAR Nastavnik: dr Lidija Đokić, redovni profesor Student: Nevena Stošić Tema projekta: Prostor za predah od urbanog životnog tempa, prostor za fizičku i mentalnu revitalizaciju. Rezultati analize potreba i mogućnosti u domenu prostornog i funkcionalnog konteksta, kao i tehnoloških mogućnosti treba da budu primenjeni na projektu. Uticaj materijalizacije objekta na odnos spoljnog i unutrašnjeg prostora, kao i doprinos osvetljenja njegovoj prezentaciji su značajne teme istraživanja. Objekat i njegovo neposredno okruženje treba da predstavljaju kvalitativni doprinos prezentaciji šireg urbanog prostora, koja se odnosi, kako na siluetu, tako i na njegov imidž.