UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

sas URBANA OBNOVA upis 2

DRUGI UPISNI ROK
UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE NA ARHITEKTONSKOM
FAKULTETU U BEOGRADU
U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI
STUDIJSKI PROGRAM: URBANA OBNOVA – GRADOVI U NOVOM MILENIJUMU

Termini prijavljivanja kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se u kancelariji 204 Arhitektonskog fakulteta 05. novembra 2020. godine od 12‐16 časova.

Kandidati, prilikom prijave na konkurs predaju:
‐ ličnu i radnu biografiju,
‐ fotokopije diploma i dodatka diplome o završenim studijskim programima osnovnih i master,
odnosno integrisanih studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno osnovnih studija u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (podnose se na uvid originalna dokumenta),
‐ dokaz o uplati naknade za troškove upisa koja iznosi 6.000,00 dinara, a koju kandidat uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta broj: 840 ‐ 1436666 ‐ 34, poziv na broj 51‐590002 sa svrhom doznake: troškovi upisa za specijalističke studije.
Kandidati ‐ strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose, pored propisane dokumentacije i potvrdu o izjednačavanju strane visokoškolske isprave ‐ diplome o završenim studijama i pasoš.

Upis kandidata

Upis kandidata obaviće se od 11. novembra 2020. godine od 12‐14 č u kancelariji 204 Arhitektonskog fakulteta.
Prilikom upisa potrebno je da kandidati prilože sledeća dokumenta:
‐ overene fotokopije diplome i dodatka diplome odnosno uverenja o diplomiranju i originalna dokumenta na uvid,
‐ originalno uverenje o državljanstvu,
‐ jedan obrasca ŠV‐20, (dobija se u službi prilikom upisa)
‐ indeks,
‐ dve fotografije formata 4,5h3,5 sm,
‐ dokaz o uplati školarine,
‐ potpisan ugovor o studiranju u 2 primerka (dobija se u službi prilikom upisa)
Strani državljani, pored navedenog dostavljaju:
‐ potvrdu o izjednačavanju strane visokoškolske isprave ‐ diplome o završenim studijama,
‐ dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju,
‐ odgovarajuće uverenje da vladaju srpskim jezikom i
‐ fotokopiju važećeg pasoša.
Kandidati koji su stekli pravo za upis obavezni su da pre podnošenja dokumenata za upis, potpišu ugovor o studiranju sa Fakultetom kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze, odnosno visina školarine.
Godišnja školarina, 120.000,00 dinara, odnosno 1.200 eura za strane državljane, se može platiti u jednokratnom iznosu ili u više rata (najviše tri rate), što se utvrđuje ugovorom o studiranju.

Uplatnicu za plaćanje školarine popuniti na sledeći način:

Uplatilac: ime i prezime, adresa
Svrha uplate: školarina za prvu godinu specijalističkih studija, (prva
rata)
Primalac: Arhitektonski Fakultet Beograd
Iznos: iznos definisan ugovorom
Račun primaoca: 840 ‐ 1436666 ‐ 34
Poziv na broj: 51‐590002

kontakt osoba: Vesna Mulić
tel: (+381) 011 3370 – 197
e‐mail: vesnam@arh.bg.ac.rs