UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Održana međunarodna studentska radionica ”Održivi i integralni urbani razvoj novobeogradskih blokova – na primeru BLOKa 45”/ ”Unblocking a sustainable future for new Belgrade blocks”

01 (1)

Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu održana je međunarodna studentska radionica „Održivi i integralni urbani razvoj novobeogradskih blokova – na primeru BLOKa 45/ Unblocking a sustainable future for new Belgrade blocksBLOSK 45“ od 25. oktobra do 3. novembra 2019. godine. U radionici, koja se realizuje kao deo ERASMUS saradnje sa Fakultetom za Arhitekturu i urbanističko planiranje iz Štutgarta, učestvovalo je 13 studenata Master programa Integralni urbanizam sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i 15 studenata Master programa Integrated urbanism and sustainable design sa fakulteta za Arhitekturu i urbanističko planiranje iz Štutgarta. Kao mentori na radionici sa fakulteta iz Beograda su učestvovali: van. prof. Ksenija Lalović, van. prof. Marija Maruna, doc.dr Ratka Čolić, doc. dr Danijela Milovanović Rodić, asist. Jovana Bugarski, asist. Aleksandra Đorđević i saradnik Ana Šabanović. Sa fakulteta iz Štutgarta učestvovali su: Lenka Vojtová, MSc, Researcher and Lecturer Rainer Goutrié, dipl.-ing. arch., IUSD Coordinator and Lecturer, Raphael Dietz, dipl.-ing. arch., Research Associate.

 

Kao polazište za razumevanje lokalnog konteksta organizovana je prezentacija studentskih radova na predmetima MASIU-23020_Teorija planiranja (van. Prof Marija Maruna), kao i MASIU-23030_Metodologija planiranja (doc. dr Danijela Milovanović Rodić, asist. Aleksandra Đorđević). Ovaj deo nastave podrazumevao je istraživačke postupke analize urbane strukture konteksta i pokrivenosti planskim dokumentima, kao i trenutnih razvojnih procesa kroz mapiranje geneze procesa aktivnosti aktera.

02 03

U cilju definisanja potreba lokalne zajednice i formulacije strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Bloka 45, tokom radionice su organizovane različite aktivnosti, koje su uključivale gostujuća predavanja kao i intervjue sa predstavicima Urbanističkog zavoda Beograda (Ana Graovac), Sekretarijata za zaštitu životne sredine (Vesna Šabanović), Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (dr Siniša Trkulja) i predstavnicima nevladinih organizacija – Blokovi (Ivan Milošević), Savski nasip (Oliver Ilić), NeDamKej (Dušan Čavić, Aleksandar Salapura, Tara Jovanović), Institut za urbane politike (Iva Čukić, Jovana Timotijević). Za bolje razumevanje kolaborativnog pristupa planiranju urbanog razvoja kroz participaciju građana i uključivanje stejkholdera, predavanja su održali nastavnici, mentori na radionici (doc.dr Ratka Čolić, Lenka Vojtova i Rafael Dijez).

04

Tokom radionice primenjene su grupne tehnike kritičke analize sadržaja nalaza predistraživanja (sa oba fakulteta), SWOT analiza, definisanje vizije i ciljeva urbanog razvoja, generisanje strateških ideja i formulisanje predloga mogućih strateških projekata za zadati poligon. Ovaj deo nastave predstavljao je završni korak za dva predmeta, i prvi metodološki korak u realizaciji nastave na studiju MASIU-23041-01 IPO3-01_Integralne urbane strategije (van. prof. Ksenija Lalović, doc.dr Ratka Čolić, asist. Jovana Bugarski, saradnik Ana Šabanović).

05

Međunarodna radionica je imala za polazište globalno definisane ciljeve održivog razvoja i otvarila je pitanja njihove operacionalizacije. Pored ciljeva održivog razvoja (2015), UN-Habitat Nova urbana agenda (2016) i EU Urbana agenda (2016) predstavljaju međunarodne politike urbanog razvoja koje se u Srbiji sprovode kroz Nacionalnu strategiju održivog urbanog razvoja do 2030. godine (2019).

 

U saradnji nastavnika i studenata sa dva fakulteta, i uz podršku lokalnih partnera, studentski radovi su integrisani u set predloga u funkciji podrške održivom urbanom razvoju i unapređenju kvaliteta života ljudi u Bloku 45. Predlozi projekata odnose se na set tema: mešovite namene u/za tradicionalne urbane strukture, urbanističko/graditeljsko nasleđe socijalizma, javni prostori, kvalitet javnih usluga, upravljanje i održavanje višeporodičnog stanovanja, bespravna izgradnja, zaštita životne sredine i klimatske promene, urbana mobilnost, lokalna ekonomija i upravljanje urbanim razvojem.

06 07

U odnosu na prioritetna područja intervencije nacionalne politike, Blok 45 se sagledava u okviru: ugroženih urbanih struktura i urbane matrice, prostornih celina sa graditeljskim nasleđem, važnim obeležjima kulturnog  i istorijskog razvoja, i delom bespravno izgrađenih i neuređenih urbanih zona, kao i delova naselja izloženih problemima zaštite životne sredine i klimatskim promenama. Naime, okvir za rad je nedavno usvojena Strategija održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030.godine, a aktivnosti se sprovode kao deo akcionog plana za njenu implementaciju u okviru laboratorije ”Agenti promena”.

08