UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

201819_prelaz_sa_drugih_fakulteta

Na osnovu člana 40. stav 1. i člana 78. Statuta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (“Sl. bilten AF”, br. 119/18-prečišćen tekst) i odluke Nastavno-naučnog veća br. 01-948/2-4.2 od 20.05.2019. godine, Arhitektonski fakultet u Beogradu, a u skladu sa Opštim uslovima konkursa za upis na osnovne i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2019/20. godinu (http://bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php), obaveštava zainteresovane studente:

Studenti drugih visokoškolskih ustanova, koji su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na upisanom studijskom programu akademskih studija arhitekture, mogu se upisati na studijske programe osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u školskoj 2019/20, do broja utvrđenog odlukom Nastavno-naučnog veća i to:

 • na drugu godinu studijskog programa osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitektura ako su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu na koji su upisani,
 • na treću godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitektura ako su ostvarili uslov za upis na treću godinu na matičnoj visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze,
 • na četvrtu godinu integrisanih akademskih studija arhitektura ako su ostvarili uslov za upis na četvrtu godinu na matičnoj visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze,

kao i mogućnost da na osnovu priznatih ispita ispunjavaju uslove definisane studijskim programom Arhitektonskog fakulteta u Beogradu za upis.

 

Zahtevi za upis se podnose lično na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (2. sprat – soba 205) u drugom upisnom roku 03.09.2018. godine, u terminu od 10-12 sati.

Uz prijavu kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

 1. Potvrdu o položenim ispitima sa ukupnim brojem ostvarenih ESPB sa Fakulteta na koji je kandidat trenutno upisan;
 2. Potvrda o ostvarenom uslovu za upis u narednu godinu studija sa Fakulteta na koji je kandidat trenutno upisan;
 3. Overenu fotokopiju indeksa;
 4. Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu;
 5. Studijski program po kome je student studirao na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
 6. Pisani zahtev za upis sa dokazom o uplati nadoknade za prijavu za prelaz, u visini od 15.000,00 dinara, na žiro račun Arhitektonskog fakulteta br. 840-1436666 -34, poziv na broj 501 i
 7. Zahtev za priznavanje ispita.

Za dodatne informacije obratiti se Studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta u Beogradu na e-mail adresu: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs