UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Studentski-konkurs-za-Dom-kulture-u-Becmenu_lokacija

Lokacija Doma kulture u Bečmenu

Sprovođenje
JAVNOG, ANKETNOG, NEANONIMNOG STUDENTSKOG KONKURSA,
ZA IZRADU PROGRAMSKO-IDEJNOG REŠENJA
NEDOVRŠENOG OBJEKTA DOMA KULTURE U BEČMENU


1. OPŠTI PODACI O NABAVCI

1.1 Naziv, adresa i internet stranica naručioca
Gradska opština Surčin,
Vojvođanska 79, 11271 Surčin
Internet stranica: https://www.surcin.rs/

1.2 Naziv, adresa i internet stranica sprovodioca u organizaciji konkursa
Naziv: Društvo arhitekata Beograda
Adresa: Kneza Miloša 7a, 11000 Beograd
Internet stranica: http://www.dab.rs/

1.3. Kontakt
Lice za kontakt iz Društva arhitekata Beograda: Ana Glavički, tel: 011/32-30-059 i 011/3239-754; e-mail: sas-dab@eunet.rs

1.4. Opis konkursa
Konkurs se sprovodi kao studentski, anketni, otvoreni, projektni, neanonimni, jednostepeni arhitektonski konkurs.

1.5. Povod i cilj konkursa
Povod za raspisivanje konkursa ogleda se u činjenici da se u samom centru Bečmena nalazi nedovršen Dom kulture koji narušava sliku samog centra i naselja. Započeti Dom kulture nalazi u blizini pošte i dela za pijačnu prodaju i uz glavni put naselja. Namera Opštine Surčin je da rekonstrukcijom započetog objekta «Doma kulture» započne i revitalizaciju i redizajn ove centralne zone. Želja investitora je da se javnim takmičenjem studenata pribave što kreativniji i kvalitetniji predlozi za rekonstrukciju započetog Doma.
Cilj konkursa,je prvenstveno, da se dobiju kreativna programsko-prostorna rešenja za rekonstrukciju započetog Doma kulture u Bečmenu primerena lokaciji ali i razvojnim mogućnostima Opštine Surčin u Beogradu.

1.6. Opis i zadatak konkursa
Predmet konkursa je izrada programskog-idejnog arhitektonskog rešenja sa elementima idejnog projekta, za rekonstrukciju postojećeg započetog objekta „Dom kulture“ u centru Bečmena, Opština Surčin, Beograd.
Lokacija se nalazi između ulica Nikole Tesle i Glavne, a obuhvat konkursa je parcela je KP 722 i deo parcele KP 723. Programsko-idejno rešenje obuhvata rekonstrukciju postojećeg izgrađenog odnosno, započetog objekta Doma kulture, i pripadajući neizgrađeni deo parcele, uključujući zadat prostorni okvir (KP 722 i deo parcele KP 723), uređenje parcele i pejzažno uređenje slobodnih i zelenih površina uz ulice Nikole Tesle i Glavne, sve u skladu sa očekivani razvojem i uvođenjem novih prostornih kvaliteta koji će doprineti savremenom razvoju ove zone Bečmena, kao i unapređenju kontekstualnih vrednosti lokacije.
Detaljan opis predmeta – odnosno zadatka konkursa, nalazi se u delu 2. Konkursne dokumentacije, Program.

1.7. Uslovi za učešće na konkursu
Pravo učešća na konkursu studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i drugih državnih i privatnih fakulteti iz oblasti arhitekture i dizajna. Neophodno je da svaki tim ima „zastupnika tima“ koji je ovlašćeno lice u slučaju isplate honorara, ali koji ne učestvuje u izradi konkursa. Kao dokaz da su članovi tima studenti dostavljaju fotokopiju uverenje matičnog fakulteta ili fotokopiju indeksa.
Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.
Obavezni uslovi za učešće na konkursu
– Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.
– Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa.
Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

1.8. Sastav Žirija
Predsednik Žirija
v. prof. Milan Đurić, dipl.inž.arh. – predstavnik Društva arhitekata Beograda

Članovi Žirija
Stevo Šuša, Predsednik GO Surčin – predstavnik Opštine Surčin
Dušan Vujadinović, Predsednik Skupštine GO Surčin – predstavnik Opštine Surčin
Docent dr Marjana Strugar, dipl.inž.arh. – predstavnik Društva arhitekata Beograda
dr Snežana Vesnić, dipl.inž.arh. – predstavnik Društva arhitekata Beograda.
Sekretar Žirija
Ana Glavički, Društvo arhitekata Beograda

1.9. Obaveze Naručioca prema odluci Žirija
Naručilac će prihvatiti svaku odluku Žirija donetu i zasnovanu na profesionalnim i etičkim načelima rada.

1.10. Način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija sa programom i svim prilozima, preuzima se besplatno sa internet stranice naručioca GO Surčin ili internet stranice Društva arhitekata Beograda – http://www.dab.rs/

1.11. Konkursni rokovi

  • Početak konkursnog roka/datum oglašavanja: 16.04.2019.
  • Rok za postavljanje pitanja do (pitanja se mogu postavljati na adresu sas-dab@eunet.rs): produženo do 13.05.2019.
  • Rok za odgovore na pitanja (Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti objavljeni na internet strani Naručioca i internet strani Društva arhitekata Beograda): produženo do 17.05.2019.
  • Rok za predaju radova (do 15,00 časova, bez obzira na način predaje, neposredno ili poštom, u prostorijama Društva arhitekata Beograda, na adresi Kneza Miloša 7a/III, Beograd): produženo do 11.06.2019.
  • Objavljivanje rezultata konkursa (rezultati će biti objavljeni na internet strani Naručioca i internet strani Društva arhitekata Beograda): naknadno.

Veb – izložba konkursnih radova
biće postavljena na sajtu Društva arhitekata Beograda najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

1.12. Kriterijumi Žirija za ocenu radova
Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama, Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:
– Koncept i aktuelnost projekta. Kvalitet rešenja u odnosu na specifičnost zadatka;
– Kvalitet rešenja u kontekstu okruženja. Racionalnost i sprovodljivost rešenja;
-Predlog programskog rešenja–savremenost, primerenost namena i sadržaja u prostoru, unkcionalnost predloženog rešenja. Programska i tržišna opravdanost predloženog rešenja i atraktivnost projekta;
– Urbanističko-arhitektonsko oblikovanje i unapređenje ambijentalnih karakteristika;
– Pristup u skladu sa principima održivosti (ekološki i energetski održiva rešenja, očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine);
– Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.

1.13. Vrsta i visina nagrada
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 175.000,00 dinara, prema sledećoj raspodeli:
– Prva nagrada 100.000,00 dinara
– Druga nagrada 50.000,00 dinara
– Treća nagrada 25.000,00 dinara
Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radove izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom – raspisom u roku od 45 dana od dana potvrđivanja Odluke Žirija od strane Naručioca.

1.14. Prava i obaveze Naručioca i autora nagrađenih studentskih radova
Kako je cilj konkursa da se ispitaju kapaciteti i program za budući Dom, svi nagrađeni radovi postaju vlasništvo Naručioca. Opština može iz nagrađenih radova da odluči da li će jedan rad dalje sprovoditi ili napraviti kombinaciju radova: isto tako Opština u zavisnosti od broja i kvaliteta nagrađenih radova može da formira deo tima od učesnika izrade konkursa.
Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od izričitih uslovljenosti datim u programu i propozicijama konkursa.

1.15. Sadržaj izjave konkurenata
Konkurentom se smatra svaki učesnik (autor/autorski tim) koji je predao konkursni rad u skladu sa ovim Raspisom konkursa.
Sadržaj Izjave konkurenta, obuhvata sledeće:
– Ime i prezime (autora / članova autorskog tima; saradnika),
– Potpise autora / članova autorskog tima i saradnika,
– Imenovati predstavnika tima – u slučaju isplate autorskog honorara koji mora biti zaposleno lice.