UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2017_Branislav-Kojic_konf-i-izl

Izložba i naučna konferencija

Branislav Kojić – Prostor u selu, selo u prostoru
Galerija nauke i tehnike SANU, 05 – 31. oktobar 2017.

Autori izložbe: dr Zlata Vuksanović-Macura, dr Marija Drobnjaković, MSc Jovana Todorić i MSc Aleksandra Spalević
Organizator: Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU

U cilju prikazivanja naučnoistraživačkog i stručnog rada akademika Branislava Kojića, kao i njegovog uticaja na razvoj naučnih doktrina u domenu sela, ruralnih prostora i njihovog prostornog uređenja, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU organizuje izložbu i naučnu konferenciju pod nazivom Branislav Kojić – Prostor u selu, selo u prostoru, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Izložba se održava od 05. do 31. oktobra 2017. godine, u Galeriji nauke i tehnike SANU, Đure Jakšića br. 2. Svečano otvaranje izložbe je u četvrtak, 05. oktobra 2017, sa početkom u 18 časova. Autori izložbe su dr Zlata Vuksanović-Macura, dr Marija Drobnjaković, MSc Jovana Todorić i MSc Aleksandra Spalević.

Namera autora izložbe je da osvetle naučnoistraživačko i stručno delovanje akademika Branislava Kojića, koji je danas više poznat po svojim arhitektonskim dostignućima, dok je u senci ostao njegov uticaj na istraživanja u domenu sela i ruralnih prostora.


Povezani tekstovi:
Predavanje: Stanovanje u Beogradu između dva svetska rata – dr Zlata Vuksanović-Macura
Izložba: Život na ivici. Stanovanje beogradskih Roma 1919-1941


Branislav Kojić (Smederevo 1899 – Beograd 1987) bio je arhitekta, projektant, urbanista, zaštitnik narodnog i kulturnog nasleđa, prostorni i regionalni planer, a više od svega – čovek koji se bavio selom i pedagoškim radom. Ipak, može se reći da su seoski prostor i problemi sela u značajnoj meri determinisali Kojićevo delo. Fokus sa seoske arhitekture, kao njegove primarne okupacije u ranijim istraživačkim danima, postepeno se širio, evoluirao i preplitao sa drugim naučnim disciplinama (etnografija, sociologija, geografija i sl.), poprimajući multidisciplinarni pristup u sagledavanju problema i perspektiva u razvoju sela. Izrazita crta sistematičnosti u njegovim delima ogleda se i u postepenom smeštanju problematike sela u širi regionalni kontekst. Kao takvo, Kojićevo delo se može smatrati pretečom prostorno-planerske struke, kako prostornog uređenja seoskih atara, tako i planiranja širih regionalnih celina, pionirskim podvigom integralnog tretiranja ruralnog prostora, a on sam rodonačelnikom rurizma kao kompleksne discipline i nauke o uređivanju i izgradnji sela, koja zasigurno i danas zavređuje počasno mesto u sistemu društvenih nauka.

Crtežima, skicama i fotografijama koje je izradio Branislav Kojić tokom svojih terenskih i naučnih istraživanja u selima Srbije, na izložbi će biti prikazan njegov lični narativ u domenu narodnog neimarstva i prostornog uređenja sela. Izložbu čine dve glavne tematske celine o radu akademika Branislava Kojića. Prva obuhvata njegov rad na polju narodnog graditeljstva, a druga prikazuje njegovo stvaralaštvo u domenu uređenja i planiranja sela. Izložbeni eksponati su panoi sa crtežima, skicama i fotografijama narodnog graditeljstva, postojećih i planiranih seoskih naselja, kao i maketa autentičnog seoskog kućišta.

Organizaciju i realizaciju izložbe su podržali Galerija nauke i tehnike SANU, Muzej nauke i tehnike u Beogradu, Muzej grada Beograda, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Etnografski muzej u Beogradu, Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU i Biblioteka SANU.

Tokom trajanja izložbe biće održana i naučna konferencija Branislav Kojić – Prostor u selu, selo u prostoru. Predavanja će se održati 16–17. oktobra 2017. godine u Galeriji nauke i tehnike SANU, Đure Jakšić 2, sa početkom u 10 časova.

Jedan segment naučne konferencije posvećen je radu akademika Branislava Kojića. Namera je da se predstavi evolucija njegove naučne misli od lokalnog ka regionalnom i nacionalnom, od projektantskog ka planerskom i, na kraju, ka interdisciplinarnom aspektu istraživanja sela. Cilj drugog segmenta naučnog skupa je prezentacija sela kao multidimenzionalnog pojma kroz pristupe različitih naučnih disciplina, te sagledavanje veze između Kojićevog i savremenih izučavanja . Na konferenciji učestvuju predavači različitih profila koji se bave problemima ruralnog prostora.

PROGRAM SKUPA: Branislav Kojić – Prostor u selu, selo u prostoru

16. oktobar 2017.

09.30-10.00h
Registracija učesnika
10.00-10.15h
Otvaranje skupa i pozdravne reči

Branislav Kojić – arhitekta i ruralista
Moderatori: dr Zlata Vuksanović–Macura i mast. Aleksandra Spalević
(vreme predviđeno za predavanje jednog izlagača je 20 minuta)

10.20-10.40h
Evolucija naučne misli Branislava Kojića u domenu izučavanja sela
dr Marija Drobnjaković, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU
10.40-11.00h
O Kojiću iz lične vizure
Branko Bojović, Akademija arhitekture Srbije
11.00-11.20h
Zaostavština Branislava Kojića kao neiscrpan izvor u proučavanju graditeljskog nasleđa
dr Snežana Toševa, Muzej nauke i tehnike, Beograd
11.20-12.00h
Pauza
12.00-12.20h
Narodno graditeljstvo, rad Branislava Kojića i aktuelna istraživanja i praksa
doc. dr Đorđe Mandrapa, Akademija lepih umetnosti i multimedija, Beograd
12.20-12.40h
Branislav Kojić u kontekstu savremenog rurizma
doc. dr Aleksandar Videnović, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
12.40-13.00h
Antropogeografski diskurs u istraživanjima seoskih naselja Branislava Kojića
prof. dr Dragutin Tošić, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
13.00-13.20h
Ekonomija ruralnog prostora – savremena antropološka istraživanja sela i nasleđe Branislava Kojića
dr Miloš Matić, Etnografski muzej u Beogradu
13.20-13.30h
Sistematizacija i regionalni pristup izučavanju i planiranju sela Branislava Kojića
dr Božidar Manić, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
13.30h
Koktel

17. oktobar 2017.

Savremena izučavanja i perspektive sela i ruralnog prostora
Moderatori: dr Marija Drobnjaković i mast. Jovana Todorić
(vreme predviđeno za predavanje jednog izlagača je 20 minuta)

10.00-10.20h
Interdisciplinarni pristup u izučavanju sela
prof. dr Milovan Mitrović, Odbor za selo SANU
10.20-10.40h
Ruralni razvoj i agroekonomska istraživanja
prof. dr Natalija Bogdanov, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
10.40-11.00h
Zaštita narodnog neimarstva kao kulturnog dobra
Estela Živkov-Radonjić, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
11.00-11.20h
Demografski trendovi i perspektive na ruralnom prostoru Srbije
dr Vladimir Nikitović, Institut za društvene nauke
11.20-12.00h
Pauza
12.00-12.20h
Ruralno planiranje u Srbiji
prof. dr Branka Tošić, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
12.20-12.40h
Ruralni prostor iz sociološke vizure – (re)konstrukcija slike o ruralnom prostoru
doc. dr Jovana Čikić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
12.40-13.00h
Čovek i reljef: geomorfološka istraživanja ruralnog prostora
mr Marko V. Milošević, Geografski institut „Jovan Cvijić“, SANU
13.00-13.20h
Od čega počinje poljoprivreda? – marginalije –
Branko Bojović, Akademija arhitekture Srbije
13.20-13.30h
Diskusija, zaključci i zatvaranje naučne konferencije
13.30h
Koktel