UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića
Studentski trg 1, 11 000 Beograd

Beograd, 26.01.2017. godine
03 Broj: 67-356/1-17

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića broj: 06-17568/14-12 od 22.12.2011. godine, Odbor Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, na sednici održanoj 26.01.2017. godine doneo je

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
“NAGRADE MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA”

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu 30 (trideset) „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2016/2017. godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih, završnih godina studija fakulteta Univerziteta u Beogradu koji se u školskoj 2016/2017. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.
Nagrada, u iznosu od 30.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

Član 3.
Prijava na konkurs mora biti podržana dokumentacijom, koju čine:
• PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta www.bg.ac.rs -Konkursi Univerziteta, ili lično preuzeti kod portira u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, 11 000 Beograd,
• UVERENJE o upisu školske 2016/2017. godine u statusu budžetskog studenta,
• FOTOKOPIJA LIČNE KARTE,
• STRUČNI RAD STUDENTA koji mora zadovoljiti sledeće kriterijume: 1) da je samostalno urađen (ne više od jednog autora), 2) dostavljen na srpskom jeziku uz 3) preporuku profesora matičnog i kompetentnog za tu oblast na Fakultetu na kome student studira. Izuzetno je važno da 4) student dostavi potvrdu prikupljenu na fakultetu , da je prosao kroz software za proveru plagijatorstva. 5) Rad treba da je dostavljen u elektronskoj verziji, u PDF formatu i 6) u štampanoj verziji, u skladu sa 7) uputstvom za pripremu rada. Mejl adresa na koju treba dostaviti rad je: popovm1@rect.bg.ac.rs

Član 4.
Rok za podnošenje prijava je period od 27. januara 2017. godine do 27. februara 2017. godine u 15.00 časova. Prijave se podnose sa naznakom za konkurs “NAGRADE MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA”. Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, (zadužbine i fondovi), pozivom na telefonski broj: +381-11-3207-426, i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Član 5.
Odbor Zadužbine donosi odluku o izboru najboljih stručnih radova i objavljuje je na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića. Na odluku o dodeli nagrada student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine, u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs , i na stranici Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića.

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Slađana Benković

Odluka o konkursu za dodelu Nagrade Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića Prijava na konkurs za dodelu Nagrade Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića