UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
Radio-televizija-Vojvodine_feature

Konkurs

RADIODIFUZNA USTANOVA VOJVODINE „RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE“
21000 Novi Sad, Ignjata Pavlasa 3
http://www.rtv.rs/rtv/javne-nabavke/javne-nabavke-velike-vrednosti
objavljuje

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURS ZA DIZAJN

za javnu nabavku br. JN KZD 07/14 – Izrada idejnog rešenje zgrade RUV

1. VRSTA NARUČIOCA:
Radiodifuzna ustanova Vojvodine „Radio-televizija Vojvodine“ (RUV)

2. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE:
Konkurs za dizajn.
Predmetni postupak se sprovodi kao konkurs za dizajn na osnovu člana 38. stav 5. tačka 2. zakona o javnim nabavkama. Naručilac se ne obavezuje da sa nagrađenim učesnicima zaključi ugovor.

3. OPIS I ZAHTEV U VEZI DIZAJNA, ODNOSNO PROJEKTA
CILJ KONKURSA
Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije urbanističko – arhitektonsko rešenje koje će omogućiti optimalnu iskorišćenost raspoloživog prostora, efikasnost i funkcionalnost, kako bi se obezbedile sve pretpostavke za kvalitetan proces proizvodnje, obrade i emitovanja programa Radija i Televizije, u skladu sa standardima i normama za ovu vrstu delatnosti.

TIP KONKURSA
Po vrsti konkurs je otvoreni.
Prema zadatku konkurs je idejni.
Po obliku konkurs je jednostepeni.
Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.

ZADATAK KONKURSA
Zadatak konkursa je izrada Idejnog urbanističko- arhitektonskog rešenja kompleksa Radiodifuzne ustanove Vojvodine „Radio Televizije Vojvodine“, na lokaciji koja se nalazi na Trandžamentu u Novom Sadu, koje će poslužiti kao polazna osnova za realizaciju savremene, tehnološki moderne, produkciono efikasne i poslovno racionalne zgrade RUV i njenog okruženja.

SADRŽAJ KONKURSNOG RADA
Učesnici konkursa su obavezni da daju sledeće priloge:

Tekstualni prilozi:

 • Obrazloženje arhitektonsko-urbanističko prostornog, funkcionalnog i oblikovnog koncepta rešenja kompleksa, sa kompletnim pregledom sadržaja, naznakom i namenom prostora i funkcionalnih celina po etažama sa iskazom površina, izborom konstrukcije, primenjenim materijalima, načinom obrade, opisom saobraćajnog rešenja u okviru kompleksa (interne saobraćajnice, garaža, parking prostori, pešačke komunikacije).
 • Pregledna tabela sa Numeričkim pokaziteljima.
 • Umanjene grafičke priloge koji ilustruju ideju autora.
 • potreban broj tekstualnih primeraka je 11 komada.

Grafički prilozi:

 1. Situaciju sa prikazom prostornog koncepta urbanističko – arhitektonskog rešenja za uređenje kompleksa RTV, parternim uređenjem, zelenim površinama, označenom spratnošću i namenom objekata, nivelacijom, prikazom internih saobraćajnih tokova (pešačkih i kolskih), kao i prikazom faza realizacije u razmeri 1:500
 2. Osnovu Nivoa -1 objekta – tehnološki, magacinski i prostor opšte namene, u razmeri 1:200,1:250
 3. Osnovu Nivoa 0 objekta – namena prostora, funkcionalne celine sa pregledom površina, sa detaljnom predstavom rešenja parternog uređenja okruženja (veza sa okruženjem) i nivelacijom u razmeri 1:200, 1:250
 4. Sve ostale osnove objekta predviđene konkursnim zadatkom, sa jasnim prikazom rešenja iz koga će se sagledati planimetrija i oblik gabarita, namena prostora, funkcionalne celine, sa pregledom površina, u razmeri 1:200, 1:250
 5. Karakteristične preseke objekta (najmanje pet preseka) koji jasno definišu predloženo rešenje, sa visinskim kotama u razmeri 1:250
 6. Sva četiri izgleda objekta sa jasnim i čitljivim prikazom koncepta rešenja arhitektonskog oblikovanja fasade, naznačenim materijalom, sa prikazom kontura neposrednog okruženja, u razmeri 1:250
 7. Prostornu prezentaciju objekta (aksonometrija) u razmeri 1:250
 8. Aksonometrijske skice osnova svih etaža objekta u razmeri 1:500 (sa prilkazom zida/pregrada do visine od 1,5m)
 9. 3D vizuelizaciju kompleksa u softeru po izboru (Archi CAD, 3dsMax i sl.) datu u formatu: pdf, .jpg, .tif i sl. (najmanje četiri prikaza)

Napomena:
U slučaju da grafički prikaz ne staje na zadati format u predviđenoj razmeri, moguće je da se celina prikaže i na dva lista (spajanjem dva lista zadatog formata). Takođe je po potrebi dozvoljeno promeniti orjentaciju lista.

4. NAČIN I ROK ZA PREDAJU DIZAJNA, ODNOSNO PROJEKTA
Učesnici mogu postavljati pitanja žiriju do 19.06.2014. godine. na e-mail adresu: konkurs@rtv.rs (sa naznakom da je pitanje vezano za JN KZD 07/14).

U skladu sa ZJN, čl. 63. zainteresovano lice u pisanoj formi može tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude (načinom predaje konkursnog rada) najkasnije 5 dana pre završetka roka za predaju konkursnih radova na e-mail adresu: konkurs@rtv.rs (sa naznakom da je pitanje vezano za JN KZD 07/14).

Krajnji rok za predaju radova je 29.07.2014. godine, do 12 časova, bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom), na adresu naručioca: Radiodifuzna ustanova Vojvodine „Radio televizija Vojvodine“, Ignjata Pavlasa br. 3, 21000 Novi Sad.

Otvaranje ponuda (prva sednica žirija) će biti održano na adresi naručioca 29.07.2014. u 12:30 časova.

Učesnici konkursa će svoje radove predati pod šifrom i u zapečaćenom omotu sa naznakom šifre i nazivom: „Ponuda za javnu nabavku broj JN KZD 07/14 – Izrada idejnog rešenje zgrade RUV – Ne otvarati”.

Koverta mora biti zatvorena na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Rok završetka rada žirija i je 18.08.2014. godine. Objavljivanje rezultata konkursa uslediće najkasnije u roku od 5 dana od dana odluke Žirija objavljivanjem na sajtu naručioca i Portalu Uprave za javnu nabavku.

U sklopu objave daće se obaveštenje o izložbi konkursnih radova (termin, lokacija).

NAČIN TEHNIČKO-OBLIKOVNE OBRADE KONKURSNOG RADA

 • Rad se predaje u analognoj formi (format grafičkog priloga 70 x 100 cm, tehnički obrađen i prezentovan na materijalu koji je pogodan za izlaganje i rad žirija; tekstualni prilozi na A4 formatu) i digitalnoj formi (CD sa tekstualnim prilozima i svim grafičkim prilozima idejnog rešenja, u formatu .jpg ili .pdf u rezoluciji 300 dpi).
 • Rad u digitalnoj formi se predaje u plastičnom omotu, sa ispisanom šifrom rada na samom CD-u.
 • Konkursni rad se dostavlja na srpskom jeziku.
 • Svaki grafički prilog mora biti označen šifrom u gornjem desnom uglu koju čini broj od šest cifara i rednim brojem u donjem desnom uglu.
 • Šifra se mora nalaziti i na svim ostalim prilozima rada.
 • Uz konkursni rad prilažu se i dve zapečaćene koverte sa šifrom u gornjem desnom uglu, i to:

Koverat sa oznakom “AUTOR” koja mora da sadrži šifrom označenu izjavu učesnika o prihvatanju uslova konkursa (Obrazac izjave je sastavni deo konkursne dokumentacije). Uz izjavu učesnici dostavljaju i dokaze o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, imena i adrese autora konkursnog rada i saradnika uključenih u izradu konkursnog rada sa opisanim načinom raspodele nagrada (brojeve tekućih-računa za uplatu nagrada, odnosno dela nagrade i u kom procentu za rad svakog pojedinačno u autorskom timu, ukoliko rad bude nagrađen).

Koverat sa naznakom “KONTAKT” mora da sadrži adresu za povraćaj rada (ako rad ne bude nagrađen ili otkupljen) i izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora.

5. POSEBNA NAPOMENA AKO JE UČEŠĆE REZERVISANO ZA ODREĐENU PROFESIJU
Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, grupe (autorski tim) ili privredna društva bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine. Pravna lica moraju biti upisana u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije.

Najmanje jedan od autora svakog rada treba da bude diplomirani inženjer arhitekture koji poseduju licencu odgovornog projektanta Inženjerske Komore Srbije.

Dokaz:

 • Pravna lica ispunjenost ovog uslova dokazuju dostavljanjem kopije izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno kopije izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda (ako je dostupno na internet sajtu APR-a ili privrednog suda dokaz se ne mora dostavljati).
 • Pravna lica – učesnici, ispunjenost ovog uslova dokazuju kopijom ugovora kojim se nedvosmisleno dokazuje da je to lice, koje ima važeću traženu licencu odgovornog projektanta Inženjerske komore Srbija, zaposleno ili ugovorno angažovano kod pravnog lica – učesnika na konkursu. Pravno lice pored kopije ugovora dostavlja kopiju licence za zaposleno ili ugovorno angažovano lice kao i kopiju potvrde Inženjerske komore Srbije da je licenca važeća.
 • Fizička lica ispunjenost ovog uslova dokazuju kopijom licence koju izdaje Inženjerska komora Srbije i kopijom potvrde Inženjerske komore Srbije da je licenca važeća.

Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je zaposleno kod naručioca.

Svaki od učesnika konkursa, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 • Učesnik konkursa mora da preda rad u predviđenom roku i na predviđeni način;
 • Učesnik konkursa mora dostaviti sve neophodne priloge predviđene sadržajem konkursnog rada;
 • Učesnik konkursa mora da ispoštuje klauzulu anonimnosti.

6. KRITERIJUMI ZA OCENU DIZAJNA ODNOSNO PROJEKTA
Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

 1. prostorni kriterijum: prostorni koncept rešenja, odnos delova i celine prostora ili objekta, arhitektonske vrednosti, prostorni komfor, kvalitet prostora, inženjerska racionalnost i tehnička izvodljivost;
 2. programski kriterijum: funkcionalnost i funkcionalna opravdanost rešenja, racionalno korišćenje prostora, poštovanje i zadovoljenje konkursnog zadatka i prostornog programa, prostorni komfor;
 3. ekonomski kriterijum: ekonomičnost i ekonomski aspekti projektovanog rešenja, ekonomska adekvatnost rešenja konkursnom zadatku, racionalnost i praktičnost, pouzdanost u korišćenju i eksploataciji, predviđeni troškovi održavanja u odnosu na karakter prostora;
 4. estetski kriterijum: originalnost, inovativnost i umetnička vrednost, izvornost i kreativna posebnost, celovitost i doslednost rešenja;
 5. ekološki kriterijum: odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine, održivo korišćenje prirodnih resursa, smanjenje potrošnje energije i korišćenje obnovljivih izvora energije kao i druge karakteristike konkursnog rada.

7. IMENA ČLANOVA ŽIRIJA
Predsednik žirija:
1. Blažo Popović, dipl.ekonmista / svetnik generalnog direktora RUV

Članovi žirija:
1. Jovan Bačić, dipl. inž. / pomoćnik gen.dir. RUV za tehniku i razvoj
2. Dalibor Bubnjević, mast.ekk / član Upravnog odbora RUV
3. prof.dr.Đorđe Lađinović / direktor Departmana za građevinarstvo i geodeziju, FTN N.Sad
4. Dušan Miladinović, dipl. inž. arh./ predsednik Društva arhitekata Novog Sada
5. dr Dubravka Đukanović, dipl. inž. arh. / projektant
6 dr Darko Polić, dipl. inž. arh. / JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad
7 Vladimir Ilić, dipl. inž. arh. / Departman za arhitekturu i urbanizam, FTN N.Sad
8 Milan Đurić, dipl. inž. arh. / projektant

Zamenici članova žirija:
1.Vanja Kranjac / pomoćnik gen.dir. RUV za produkciju
2.Siniša Isakov / savetnik generalnog direktora RUV
3.Ružica Jovanović, dipl. inž. arh. / Društvo arhitekata Novog Sada
4.Milan Kovačević, dipl. inž. arh. / Društvo arhitekata Novog Sada

Izvestilac žirija:
1.Milena Popov, dipl. inž. arh / JP „Zavod za izgradnju grada“ u Novom Sadu
2.Sandra Veselinov Kljajić, dipl. inž. arh. / JP „Zavod za izgradnju grada“ u Novom Sadu
3.Marina Petrović, dipl. inž. arh. / Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada

Sekretar žirija:
1.Slavica Likić, dipl. inž. arh. / JP „Zavod za izgradnju grada“ u Novom Sadu

8. DA LI ODLUKA ŽIRIJA OBAVEZUJE NARUČIOCA
Odluka žirija obavezuje naručioca samo u delu isplate nagrada.

9. BROJ I VREDNOST NAGRADA
Ovaj konkurs predviđa sledeće nagrade:

 • I NAGRADA – 500.000,00 dinara
 • II NAGRADA – 300.000,00 dinara
 • III NAGRADA – 150.000,00 dinara

Žiri može da izabere dva rada za otkup u vrednosti otkupne nagrade od po 50.000,00 dinara.

10. DA LI ĆE SA POBEDNIKOM BITI ZAKLJUČEN UGOVOR
Posle sprovedenog postupka naručilac neće zaključivati ugovor sa pobednikom imajući u vidu da je konkurs oblikovan kao postupak u kome se dodeljuju nagrade.

Naručilac nema obavezu angažovanja autora nagrađenih ili otkupljenih radova za izradu planske i tehničke dokumentacije.

11. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE NARUČIOCA
Rok za donošenje odluke naručioca je 20 dana od dana otvaranja ponuda.

12. LICA ZA KONTAKT
Sva bliža obaveštenja u vezi sa ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom, mogu se dobiti putem e-mail adresa :
Jovan Bačić, jovan.bacic@rtv.rs
Dušan Miladinović, dans@dans.rs (sa naznakom da je pitanje vezano za JN KZD 07/14 – za Dušana Miladinovića).

Više informacija

Više informacija u vezi sa konkursom i materijal možete pronaći na sledećem linku:
http://www.rtv.rs/sr_ci/rtv/javne-nabavke/javne-nabavke-velike-vrednosti

Radio-televizija-Vojvodine_panorama