UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Zadužbine Ljubice M. Zdravković
Studentski trg 1
Beograd

Beograd, 25.12.2013. godine
03 Broj:

Na osnovu člana 7. Statuta Zadužbine Ljubice M. Zdravković, od 23.12.2012.godine, Odbor Zadužbine Ljubice M. Zdravković, na sednici održanoj 25.12.2013. godine, doneo je sledeću

ODLUKU
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
STIPENDIJA ZADUŽBINE LJUBICE M. ZDRAVKOVIĆ
ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu jedne stipendije studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2013/2014. godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2013/2014. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

  1. redovno upisivanje školske godine,
  2. visina prosečne ocene svih položenih predmeta tokom studiranja, najmanje 9,00,
  3. drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl.).

Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Zadužbine.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

  • PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/ – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
  • UVERENJE o upisu školske 2013/2014. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  • UVERENJE o položenim predmetima i prosečnoj oceni svih položenih predmeta,
  • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE.

Član 6.

Rok za podnošenje prijava je od 26. decembra 2013. godine  do  24. januara 2014. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Zadužbine Ljubice M. Zdravković.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova, na telefon 3207-426 i na  internet stranici Univerziteta http://www.bg.ac.rs/ – Konkursi Univerziteta.

Član 7.

Izbor kandidata za dodelu stipendija obavlja Odbor Zadužbine i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta http://www.bg.ac.rs/  na stranici Zadužbine Ljubica M. Zdravković

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/ na stranici Zadužbine Ljubica M. Zdravković.

 PREDSEDNIK  ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Milica Jovanović Popović