UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godina120 ESPB

3. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2016/17
OBAVEZNI PREDMETI
19 MUAD-23010

Metode istraživanja kroz dizajn

Razvijanje sposobnosti za formulisanje, analizu i sintezu strukture projekta kojim se stvara tematsko radno-operativno okruženje za istraživanje kroz dizajn. Tokom kursa student se obučava da od elemenata i sklopova formira metodološki aparat od značaja za: koncept i način izrade teze, formulaciju odnosa teorijskog i praktičnog aspekta istraživanja čije je jedinstvo projekt – integralna verzija proizvoda materijalizacije ideje o arhitekturi i
dizajnu. Posebna pažnja biće posvećena značaju arhitekture u sistemu prevođenja vrednosti dizajna u širem kontekstu savremenih prostorno pojavnih koncepcija.

KURIKULUM: Metode istraživanja kroz dizajn
20 MUAD-23020

Inovativni dizajn

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa inovacijama u dizajnu i u umetnosti čiji je značaj potvrđen u istorijskom i teorijskom smislu.

KURIKULUM: Inovativni dizajn
21 MUAD-23030

Osvetljenje u enterijeru

Upoznavanje sa uslovima i principima projektovanja osvetljenja u enterijeru. Analiziraju se kriterijumi za projektovanje osvetljenja, kroz zahteve korisnika, funkcije, primenjenih materijala, kao i fizičkih odlika prostora. Uticaji na kvalitet osvetljenja se sagledavaju u okviru opšte arhitektonske koncepcije.

KURIKULUM: Osvetljenje u enterijeru PLAN PREDAVANJA: Osvetljenje u enterijeru
broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2016/17
IZBORNI PREDMETI
22 MUAD-23040

Izborni predmet 5 – Proizvod /MUAD-IGM7/

Predmeti izbornog bloka:
1. MUAD-23040-01: Teorija industrijskog dizajna
2. MUAD-23040-02: Interdisciplinarni projekat / vizuelne umetnosti i arhitektura

23 MUAD-23050

Izborni predmet 6 – Profesionalni kontekst /MUAD-IGM8/

Predmeti izbornog bloka:
1. MUAD-23050-01: Ideja / Realizacija
2. MUAD-23050-02: Dizajn kroz detalj

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2016/17
STUDIO M03 AD
24 MUAD-23061

STUDIO M03 AD – Projekat /MUAD-IGM9.1/

25 MUAD-23062

STUDIO M03 AD – Seminar 1 – Adaptivnost, re-dizajn

Upoznavanje sa potencijalima razvoja novih struktura kroz rekonfiguraciju i prilagođavanje postojećeg okruženja.

KURIKULUM: STUDIO M03 AD – Seminar 1 – Adaptivnost, re-dizajn
26 MUAD-23063

STUDIO M03 AD – Seminar 2 – Obloge i ispune

Cilj predmeta je da se studentu obezbedi fundus specifičnih znanja vezanih za projektantski problem koji se obrađuje u studiju. Predmet predstavlja studentu složen odnos znanja i veština, mišljenja i stvaranja, koji je presudan da bi kreativne discipline ostvarile aktivnu ulogu u savremenom životu. Eksperimentisanjem odnosom teorije i prakse u izučavanju prostornih pitanja, gradi se balans između praktičnih i konceptualnih učenja, neophodan da bi se ideja realizovala kroz materijal arhitekture i dizajna.

KURIKULUM: STUDIO M03 AD – Seminar 2 – Obloge i ispune
27 MUAD-23064

STUDIO M03 AD – Radionica

Dijagram kao alat – Mapiranje prostornih scenarija izabranog arhitektonskog objekta
Osnovni ciljevi radionice usmereni su ka razumevanju prostornih scenarija referentnih arhitektonskih objekata. Analizom i grafičkom interpretacijom izabranog projekta studenti se upoznaju sa korišćenjem dijagrama kao analitičkog i projektantskog alata.

KURIKULUM: Radionica

4. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2016/17
STRUČNA PRAKSA
28 MUAD-24010

Stručna praksa

Cilj stručne prakse je primena stečenih znanja i njihova provera u praksi. Sticanje neposrednih praktičnih znanja i iskustava u projektnim biroima, u realizaciji arhitektonskih objekata, u javnim i drugim institucijama ili u procesu naučno/umetničko istraživačkog rada. Sticanje iskustva u timskom radu u procesu arhitektonskog projektovnja i realizacije arhitektonskih objekata unutrašnje arhitekture i dizajna u arhitektonskom kontekstu.

KURIKULUM: Stručna praksa Prijava za obavljanje stručne prakse Uput za obavljanje stručne prakse
broj_ šifra______ Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2016/17
MASTER RAD
29
30
31
MUAD-24021
MUAD-24022
MUAD-24023

Master teza – AD /MUAD-IGM10.1/
Master projekat – AD /MUAD-IGM10.2/
Master završni rad – AD

Završni deo studijskog programa Master akademskih studija unutrašnje arhitekture i dizajna sastoji se iz tri celine: Master teze, Master projekta i Master završnog rada. Radom na tezi, projektu i završnom radu, kroz proces formulacije, koncipiranja i razvoja projekta, student samostalno povezuje sva stečena znanja i veštine. Radom u poslednjem semestru student pokazujuje da vlada celokupnim projektantskim procesom koji obuhvata raznorodne faze od istraživanja i konceptualizacije namera, preko projektovanja prostora i programa do materijalizacije elemenata arhitektonskih i dizajnerskih celina.

Cilj završnog rada je formiranje elaborata idejnog rešenja sa elementima idejnog projekta koje odgovara na projektantski zadatak i koncepciju razvijane i formulisane kroz predmete Master teza i Master projekat.