UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

Studije su struktuirane kao usmerene od prvog semestra. Linije usmerenja – moduli su:
Arhitektura,
Urbanizam,
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada
Arhitektonsko konstrukterstvo.

Usmerenja – moduli su povezani zajedničkim predmetima (obaveznim i izbornim) u prva 3 semestra.
Po završetku nastave student stiče diplomu Master inženjer arhitekture – sa naznakom usmerenja.

3. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
17 MASA-23010

Ekonomija

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa ekonomskim aspektima grada, počev od nivoa parcele pa do ekonomskog zaleđa grada. I to kako sa funksionisanjem čitave gradske privrede, tako i njenih posebnih delova, a naročito zemljišne, komunalne i stambene privrede, dakle sektorima od posebnog javnog značaja.

KURIKULUM: Ekonomija
18 MASA-23020

Istorija i teorija 3 (MASIU-23050)

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23020-01: Teorijske osnove simboličke i estetske komunikacije u arhitekturi
2. MASA-23020-02: Religija i arhitektura
3. MASA-23020-03: Arhitektura i nacionalni identitet
4. MASA-23020-04: Teorija planiranja
5. MASA-23020-05: Teorijske osnove održivog razvoja (MASIU-23050-05)
6. MASA-23020-06: Ekonomika u arhitekturi
7. MASA-23020-07: Inovativni elementi i sklopovi u arhitekturi
8. MASA-23020-08: Antičko nasleđe u regionu

19 MASA-23030

Izborni predmet 3 – ARHITEKTURA (MASIU-23060-A)

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23030-01: Mesta dokolice u savremenom gradu: otvoreni javni gradski prostori (MASIU-23060-A-01)
2. MASA-23030-02: Prostori spektakla
3. MASA-23030-03: Urbani objekti (MASIU-23060-A-03)
4. MASA-23030-04: Upotreba nasleđa u savremenoj arhitekturi (MASIU-23060-A-04)
5. MASA-23030-05: Prostori spektakla – do scene sa scene (MASIU-23060-A-05)
6. MASA-23030-06: Stambena arhitektura u Srbiji u 19. i početkom 20. veka (MASIU-23060-A-06)
7. MASA-23030-07: Ekonomija – istraživanje kroz projekat (MASIU-23060-A-07)
8. MASA-23030-08: Digitalna animacija 3
11. MASA-23030-11: BIM 2 (MASIU-23060-A-11)
12. MASA-23030-12: Arhitekta – Veština predstavljanja (MASIU-23060-A-12)

20 MASA-23040

Izborni predmet 3 – URBANIZAM (MASIU-23050-U)

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23040-01: Savremeni urbani fenomeni
2. MASA-23040-02: Modelovanje kreativnog grada
3. MASA-23040-03: Urbani menadžment
4. MASA-23040-04: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj (MASIU-23050-U-04)
5. MASA-23040-05: Urbana regulativa
6. MASA-23040-06: Urbana rekreacija (MASIU-23050-U-06)
7. MASA-23040-07: Kontinuitet u razvoju gradova
8. MASA-23040-08: Politike urbanog razvoja (MASIU-23050-U-08)
9. MASA-23040-09: Menadžment urbane infrasturukture (MASIU-23050-U-09)

21 MASA-23050

Izborni predmet 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE (MASIU-23060-AT)

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23050-01: Obnova zgrada u kontekstu održive arhitekture (MASIU-23060-AT-01)
2. MASA-23050-02: Tehnologije obnove zgrada
3. MASA-23050-03: Osvetljenje u enterijeru (MASIU-23060-AT-03)
4. MASA-23050-04: Specijalne konstrukcije
5. MASA-23050-05: Prethodno napregnute konstrukcije (MASIU-23060-AT-05)
6. MASA-23050-06: Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje (MASIU-23060-AT-06)
7. MASA-23050-07: Drvene strukture (MASIU-23060-AT-07)
8. MASA-23050-08: LEED i ekološki aspekti arhitektonske prakse (MASIU-23060-AT-08)
9. MASA-23050-09: Optimizacija konstruktivnih sistema (MASIU-23060-AT-09)

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
MODUL ARHITEKTURA
A22 MASA-A23011

STUDIO M03A – Projekat

Tematski okvir zadatka orijentisan je ka kulturi kao mestu prepoznavanja odnosa u društvu.

A23 MASA-A23012

STUDIO M03A – Seminar

A24 MASA-A23013

STUDIO M03A – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
MODUL URBANIZAM
U22 MASA-U23011

STUDIO M03U – Projekat

Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika

Rad u studiju obuhvata istraživanje, planiranje i urbanističko/arhitektonsko oblikovanje u prirodnom okruženju predela izuzetnih odlika kreirajući nove namene i fizičke strukture koje su u sprezi sa prirodnim ambijentom i lokalnim potrebama, interesima, potencijalima i ograničenjima. Zadatak u studiju se oslanja na istraživački rad, kreiranje planskih rešenja i rešenja urbanog dizajna. Studenti razvijaju sposobnosti integrativnog pristupa pri tretmanu složenih prirodnih područja, kao i sposobnosti primene principa održivog urbanog planiranja i dizajna u sprezi sa lokalnim potrebama i interesima.

KURIKULUM: Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika SPISKOVI: STUDIO M03U – Projekat
U23 MASA-U23012

STUDIO M03U – Seminar

Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju

Seminar se bavi teoretskom podlogom kretiranja i oblikovanja u prirodnom okruženju, koja je formirana kao lepeza različitih pristupa: integralnog urbanizma, održivog urbanog planiranja i dizajna, integrisanje elemenata tradicionalnog građenja, ekonomske i socijalne održivosti i socijalne kohezije i dr. Istraživanje se oslanja na izabrani teoretski koncept i studiju slučaja. Konačni ishod rada studenata je formiranje seta principa i kriterijuma koje je moguće integrisati u projekat-zadatak u studiju.

KURIKULUM: Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju
U24 MASA-U23013

STUDIO M03U – Radionica

Terensko istraživanje – Kreiranje i oblikovanje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju

Osnovni cilj je razvijanje odnosa studenata prema prirodnom okruženju neposrednim detaljnim terenskim istraživanjem, kao i kroz kontakte i konsultacije sa predstavnicima javnog sektora, gradskih institucija i sl. Terenska istraživanja predstavljaju nadgradnju analitičkog i kreativnog postupka u kontekstu daljeg rada na studio projektu “Kreiranje i oblikovanje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju”.

KURIKULUM: Terensko istraživanje – Kreiranje i oblikovanje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT22 MASA-AT23011

STUDIO M03AT – Projekat

AT23.1 MASA-AT23012

STUDIO M03AT – Seminar 1

AT23.2 MASA-AT23013

STUDIO M03AT – Seminar 2

AT24 MASA-AT23014

STUDIO M03AT – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK22 MASA-AK23021

STUDIO M03AK – Projekat

Izrada idejnog projekta hale sa projektom konstrukcije – konstruktivni sistemi velikih raspona

Upoznavanje sa kompleksnom problematikom projektovanja objekata velikih raspona u arhitekturi. Odabir konstruktivnog sklopa, izrada konstruktivne analize, razrada projekta do nivoa radioničkog detalja na primeru projekta objekta sa primarnom konstrukcijom velikog raspona.

KURIKULUM: Izrada idejnog projekta hale sa projektom konstrukcije – konstruktivni sistemi velikih raspona SPISKOVI: STUDIO M03AK – Projekat
AK23.1 MASA-AK23022

STUDIO M03AK – Seminar 1

Modelovanje konstruktivnih sistema primenom MKE
Upoznavanje sa osnovnim postavkama primene metode konačnih elemenata u analizi konstrukcija.

KURIKULUM: Modelovanje konstruktivnih sistema primenom MKE
AK23.2 MASA-AK23023

STUDIO M03AK – Seminar 2

Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje

Upoznavanje sa osnovnim principima rekonstrukcije i sanacije objekata visokogradnje. Sticanje neophodnih znanja iz ove oblasti uz upoznavanje sa logikom konstruisanja, rekonstruisanja u cilju promene namene prostora, kao i saniranja i otklanjanje problema nastalih pod dejstvom raznih uzroka. Sticanje novih znanja iz ove oblasti moguće je primenom savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja u oblasti rekonstrukcije objekata visokogradnje, uz primenu savremenih principa sanacije i zaštite kao i kroz upoznavanje sa velikim i značajnim iskustvima iz prakse primenjenim na savremenim arhitektonskim objektima kao i na objektima graditeljske prošlosti.

Problematika rekonstrukcije i sanacije objekata visokogradnje, kroz metode konstruktivne sanacije temelja, zidova, međuspratnih tavanica, lukova, svodova, kupola, dimnjaka i ostalih delova arhitektonskih objekata visokogradnje, predstavlja neiscrpnu oblast istraživanja i rada i tretira se sa aspekta statičko-konstruktivne zaštite, materijalizacije i detalja, kao i primene stečenih znanja u praksi – u postupku rekonstrukcije i sanacije objekata visokogradnje.

KURIKULUM: Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje
AK24 MASA-AK23024

STUDIO M03AK – Radionica

Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa 2

Cilj nastave je usavršavanje studenata u oblasti projektovanja i dimenzionisanja konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa za proračun konstrukcija. U toku rada na ovom predmetu povećaće se obim znanja iz oblasti arhitektonskog konstrukterstva. Ovaj predmet je namenjen studentima koji su u dosadašnjem radu stekli osnovna znanja iz oblasti projektovanja i proračuna konstrukcija arhitektonskih objekata.

KURIKULUM: Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa 2

Obaveštenje za studente II godine MASA, MUAD i MASIU 2018/19 (07.02.2019)
Spiskovi studenata (DRUGI KRUG IZBORA) finalno! – ažurirano 11.02.2019
A MASA A/AK/AT/U MASTER TEZA/ PROJEKAT/ ZAVRŠNI RAD – 2018/19 – ažurirano

Obaveštenje za studente II godine MASA 2018/19 (05.02.2019)
Spiskovi studenata i slobodna mesta (PRVI KRUG IZBORA) za izbor u drugom krugu:
A MASA A/AK/AT/U MASTER TEZA/ PROJEKAT/ ZAVRŠNI RAD – 2018/19

Studenti koji nisu primljeni kod željenog mentora u prvom krugu konkurišu za preostala upražnjena mesta kod mentora kod kojih nije popunjen maksimalni broj u prvom krugu, tako što u drugom krugu predaju popunjeni obrazac Studenskoj službi u sredu 06. februara u 10 sati. Konačni spiskovi studenata objavljuju se na fakultetskom sajtu u petak 08. februara 2019. godine.

4. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
MODUL ARHITEKTURA
A25 MASA-A24010

Stručna praksa – A

Stručna praksa – A – Prijava za obavljanje stručne prakse Stručna praksa – A – Uput za obavljanje stručne prakse
A26
A27
A28
MASA-A24021
MASA-A24022
MASA-A24023

Master teza – A
Master projekat – A
Master završni rad – A

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
MODUL URBANIZAM
U25 MASA-U24010

Stručna praksa – U

Stručna praksa – U – Prijava za obavljanje stručne prakse Stručna praksa – U – Uput za obavljanje stručne prakse
U26
U27
U28
MASA-U24021
MASA-U24022
MASA-U24023

Master teza – U
Master projekat – U
Master završni rad – U

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT25 MASA-AT24010

Stručna praksa – AT

Stručna praksa – AT – Prijava za obavljanje stručne prakse Stručna praksa – AT – Uput za obavljanje stručne prakse
AT26
AT27
AT28
MASA-AT24021
MASA-AT24022
MASA-AT24023

Master teza – AT
Master projekat – AT
Master završni rad – AT

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK25 MASA-AK24010

Stručna praksa – AK

Stručna praksa – AK – Prijava za obavljanje stručne prakse Stručna praksa – AK – Uput za obavljanje stručne prakse
AK26
AK27
AK28
MASA-AK24021
MASA-AK24022
MASA-AK24023

Master teza – AK
Master projekat – AK
Master završni rad – AK