UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 1. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A7 MASA-A11012

STUDIO M01A – Seminar

Cilj predmeta

Cilj predmeta je određen pozicijom nastavne oblasti Seminar M01-A (M05) u okvirima Studija M01-A (M05) Master akademskih studija arhitektura (Integrisanih osnovnih i master akademskih studija arhitektura).

Potreba da se studentima omogući izbalansirana ponuda različitih i savremenih pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja odredila je da Seminar M01-A (M05) postane autonomna oblast dela rada na Studiju koja u zavisnosti od načina rada na konkretnom kursu razvija visok stepen slobode izbora i unapređenja nezavisnih i individualnih radnih metoda.

Lista izbornih seminara:

201617_MASA-A23012-01--STUDIO-M03A-SEMINAR_Z.LAZOVIC

Pat Andrea: Construction Workers. Drawing Now, Paris 2014.

STUDIO M01A – SEMINAR:
OBALE KULTURE GRADA : ARHITEKTURA I IDENTITET

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

U fokusu su fenomeni koje donose zahtevi dinamičnih prestonih gradova u svetu u kojima arhitektura igra važnu ulogu u stvaranju savremenog pejzaža kulture. Arhitektonski gest i transformacija stvaraju kulturni pejzaž – OBALE kulture pokretom, promenom, sadržajima eksperimentom: dinamični promenljivi sadržaji + aktivni program = permanentni događaj.

KURIKULUM: OBALE KULTURE GRADA : ARHITEKTURA I IDENTITET

201819_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-RASKOVIC_o

Forensic Architecture / A still from an animation of eastern Rafah, in 2014, marked with air strike and artillery craters

STUDIO M01A – SEMINAR:
ARHITEKTURA I KONTEKST

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, redovni profesor

Opšti cilj seminara je razumevanje odnosa arhitekture i konteksta kao mreže kompleksnih interelacija. Tematske jedinice su zasnovane na teorijskim objašnjenjima i postavkama kompleksnih, sveobuhvatnih i međuzavisnih sistema interakcije između korisnika, objekata, koncepta i konteksta.

KURIKULUM: ARHITEKTURA I KONTEKST

201819_M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Back Stages – Teylers, Haarlem, 2017 © Katrin Korfmann

STUDIO M01A – SEMINAR:
OBRAZOVANJE DANAS – ODNOSI I UTICAJI

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Nastava na seminaru podrška je radu na projektu u Studiju M01A – Projekat_FAKULTET (…….) UMETNOSTI

KURIKULUM: OBRAZOVANJE DANAS – ODNOSI I UTICAJI

STUDIO M01A – SEMINAR:
BEYOND 60: “Frame and shot, framing and cutting”

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Savremeni razvoj medija i njihov dominantan uticaj na društveno polje stavljaju televiziju u samo središte svakodnevnog života. S tim u vezi, savremeno polje edukacije se prirodno približava samoj praksi do tačke gde sama praksa proizvodi edukativne programe. Zato nije slučajno to, što u svetu televizije značajni televizijski centri poseduju sopstvene škole kojima potvrđuju svoju dominaciju na širem TV „tržištu“. Sledstveno tome, nameće se problemsko pitanje koje je potrebno dovesti u vezu sa zadatkom u studiu: kako se pojavljuje „škola“ (akademija) iz prakse i koji su to bitni odnosi koji utiču na arhitekturu akademije koja je locirana neposredno u praksi (proizvodnji)?

KURIKULUM: BEYOND 60: “Frame and shot, framing and cutting”

201819_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-FOTIRIC_o

FOTO © ANĐELKA MARKOVIĆ

STUDIO M01A – PROJEKAT:
U 1 NA 1 – ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor

Seminar ima za cilj sticanje novih veština kroz arhitektonski postupak i jezik, optimalno usaglašen sa tehničkim i funkcionalnim zakonitostima i mogućnostima izrade predmeta/mobilijara, kao i realizaciju prototipa u realnim tehnološkim i tržišnim uslovima.

http://x1xx1.tumblr.com/

KURIKULUM: U 1 NA 1 – ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA

201819_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-MILENKOVIC_o

HBO show WestWorld

STUDIO M01A – SEMINAR:
ARHITEKTURA I METAMATERIJALNOST*

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Razvijanje sposobnosti za analizu i sintezu filozofsko-estetskih i prostorno-programskih elemenata od značaja za istraživački projekat u kojem se kosmološko pitanje materijalnosti razrešava kroz geometriju oblika i njegovu arhitektonsku tematizaciju, na liniji između narativa i čiste geometrije.

*termin metamaterijalnost preuzet od dr Ane Vignjević (Arhitektura i pejzažni kod – ogled o transformaciji materijalnog)

KURIKULUM: ARHITEKTURA I METAMATERIJALNOST*

STUDIO M01A – SEMINAR:
Konceptualizacija polivaletnih prostora kroz diagram kao analitički alat

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, vanredni profesor

Seminar ima za cilj da kroz niz primera upoza studente sa metodologijama formiranja arhitektonskog koncepta od analize, programiranja pa do metodologije vizuenog predstavljanja arhitektonskog koncepta.

KURIKULUM: Konceptualizacija polivaletnih prostora kroz diagram kao analitički alat

201819_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VIDENOVIC_o

VIZITORSKO – EDUKATIVNI CENTAR / OBEDSKA BARA (Studentski rad 2017/18 / Katarina Lažetić)

STUDIO M01A – SEMINAR:
PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI KAO ARHITEKTONSKI KONTEKST

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

Seminar je posvećen proširenju saznanja budućih projektanata o potrebi temeljnog sagledavanja, opsežne analize i poštovanja konteksta, kod intervenisanja u konkretnom prostoru i vremenu, odnosno pri uvažavanju složenosti i slojevitosti geneze i karaktera neposrednog, prirodnog ili stvorenog okruženja u kome se projektuje i gradi.

KURIKULUM: PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI KAO ARHITEKTONSKI KONTEKST

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-VOJVODIC

Laura Berger – ilustracija

STUDIO M01A – SEMINAR:
PROJEKTNI ZADATAK

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Nastava na seminaru ima za cilj razvijanje sposobnosti da se, kroz analizu i sintezu prostornih i programskih sadržaja, prepoznaju posebnosti objekata obrazovanja. Formiranjem kritičkog stava, istraživanjem relevantnih primera iz savremene arhitektonske prakse, studenti kreiraju projektni okvir za dalji rad na projektu.

KURIKULUM: PROJEKTNI ZADATAK

STUDIO M01A – SEMINAR:
DIJAGRAM

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Dijagram je pojednostavljena i strukturirana vizuelna reprezentacija koncepata, ideja, konstrukcija, odnosa, statističkih podataka, anatomije itd. korišćena na svim poljima ljudske delatnosti da bi slikom pojasnila neku temu. Arhitektonski dijagram je oblast primene znanja o konceptualizaciji ideje gde se postavkom dijagramske programske celine studenti uvode u prostorno-programske koncepte i modele i njihovo prevođenje u interakciji ideje i realizacije ideje.

KURIKULUM: DIJAGRAM

STUDIO M01A – SEMINAR:
ARHITEKTURA I PRIRODA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Nastava na seminaru je osmišljena kao sastavni i dopunski deo rada na projektu u okviru studija. Opšti cilj seminara je ispitivanje odnosa arhitekture i prirode. U posebnom pogledu, cilj je da se metodom studije slučaja primera iz literature kritički preispitaju različiti konceptualni i programski pristupi vezani za rad na projektu iz studija.

KURIKULUM: ARHITEKTURA I PRIRODA