UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS 2018/19
MASA-11030: IP1 – A (IASA-47030, MASIU-11060-A) – spiskovi po salama

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 1. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
03 MASA-11030

Izborni predmet 1 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11030-01: Sport i prostor
2. MASA-11030-02: Napušteni prostori u savremenom gradu (MASIU-11060-A-02)
3. MASA-11030-03: Humana ekologija – prostor i zdravlje
4. MASA-11030-04: Projektovanje u ruralnim područjima 2 (MASIU-11060-A-04)
5. MASA-11030-05: Umetnikova knjiga (MASIU-11060-A-05)
6. MASA-11030-06: Engleski za arhitekte 2 (MASIU-11060-A-06)
7. MASA-11030-07: Parametarsko projektovanje (MASIU-11060-A-07)
8. MASA-11030-08: Digitalna animacija 1
9. MASA-11030-09: Pravosudni objekti (MASIU-11060-A-09)
10. MASA-11030-10: Rekreativni sadržaji – savremeni projektantski aspekti (MASIU-11060-A-10)
11. MASA-11030-11: Prostori seniora i ljudi sa posebnim potrebama (MASIU-11060-A-11)
12. MASA-11030-12: Arhitektura teritorije (MASIU-11060-A-12)

Lista izbornih predmeta:

MASA-11030-02: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-02):
NAPUŠTENI PROSTORI U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI PROSTORI

Nastavnik:
dr Ana Nikezić, docent

Razumevanje složenosti fenomena napuštenih prostora u gradu, te ispitivanje potencijala njihove transformacije. Napušteni prostori posmatraju se sa urbanističkog, arhitektonskog, kulturno-istorijskog i društveno-ekonomskog stanovišta, a potencijal njihove transformacije kroz okvir savremene svakodnevice.

KURIKULUM: NAPUŠTENI PROSTORI U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI PROSTORI

201819_MASA-11030-04-IASA-47030-04-PROJEKTOVANJE-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-2_o

Bazaltbor Winery – Badacsony – Detalj: motiv vinove loze na fasadnim panelima | Izvor: Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

MASA-11030-04: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-04):
PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 2
POLJOPRIVREDNI OBJEKTI

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, vanredni profesor

Unapređenje sposobnosti studenata u oblasti rešavanja urbanističkih i arhitektonskih problema u projektovanju poljoprivrednih objekata različitih vrsta i namena, u seoskim naseljima i gradskim arealima. Razvijanje snalažljivosti studenata u pogledu uklapanja tehnološko zahtevnih sadržaja u prirodna okruženja sa naglašenom ambijentalnošću.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 2

201819_MASA-11030-05-UMETNIKOVA-KNJIGA_o

R.H.Quaytman – An evening, Chapter 32, 2017 – Fotografija iz umetnikove knjige

MASA-11030-05: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-05):
UMETNIKOVA KNJIGA

Nastavnik:
dr Mariela Cvetić, vanredni profesor

“Umetnikova knjiga” je izborni predmet čiji je osnovni cilj da se studenti upoznaju sa specifičnom umetničkom formom – umetnikovom knjigom – njenim istorijatom i nastankom, te da je i sami kreiraju kao poseban autorski koncept. Sadržaj nastave čine teorijska proučavanja ove umetničke forme, posebno kao ideje i kao vizuelne forme.

KURIKULUM: UMETNIKOVA KNJIGA

201516_MASA-11030-06-ENGLESKI-ZA-ARHITEKTE-2_o

Ilustracija: dr Gordana Vuković-Nikolić

MASA-11030-06: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-06):
ENGLESKI ZA ARHITEKTE 2

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, vanredni profesor

Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog) u novoj komunikativnoj strategiji nazvanoj pričanje priča – storytelling.

KURIKULUM: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 2

201617_MASA-11030-07-PARAMETARSKO-PROJEKTOVANJE

Parametarsko modelovanje 2014/15, studentski radovi

MASA-11030-07: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-07):
PARAMETARSKO MODELOVANJE

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković, docent

Osnovni principi parametrizacije i parametarskog modelovanja arhitektonske forme, u okviru ovog kursa, prezentovani su u kombinaciji softvera Rhino 3D i njegovog dodatka Grasshopper. Kroz seriju praktičnih zadataka, studenti će savladati bazične tehnike programiranja pomoću vizuelnog programskog editora, kao i pripremu modela za štampu.

KURIKULUM: PARAMETARSKO MODELOVANJE

201718_MASA-11030-09-PRAVOSUDNI-OBJEKTI_o

Suđenje u toku, 2017. | Foto: Zoran Abadić

MASA-11030-09: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-09):
PRAVOSUDNI OBJEKTI

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa pravosudnim objektima, strukturom, organizacijom i procedurama rada kao i specifičnostima prvenstveno pravosudnog sistema RS. Sagledaće se ustrojenost sudskog aparata koji pretrpan predmetima sam sebe urušava, menjajući programsko-prostorne zahteve u skladu sa trenutnim stanjem, potrebama.

KURIKULUM: PRAVOSUDNI OBJEKTI

201718_MASA-11030-10-REKREATIVNI-SADRZAJI_o

Merve Ozaslan – Air Pool

MASA-11030-10: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-10):
REKREATIVNI SADRŽAJI

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Analizom konteksta specifičnih doživljajnih vrednosti ispituje se značenje datog prostora u uslovima savremenog života i način na koji se njegovi prepoznati potencijali ostvaruju u projektantskom procesu. Istraživanje kroz projekat razvija projektantske veštine sa težištem na definisanju rekreativnih sadržaja u funkciji slobodnog vremena.

KURIKULUM: REKREATIVNI SADRŽAJI

201819_MASA-11030-11-PROSTORI-SENIORA-I-LJUDI-SA-POSEBNIM-POTREBAMA_o

Cloris Leachman, Ed Asner, M. Emmet Walsh, Michael Lerner i Bill Cobbs – kadar iz videa Old People Don’t Care About Climate Change | Video © Funny or Die

MASA-11030-11: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-11):
PROSTORI SENIORA I LJUDI SA POSEBNIM POTREBAMA

Nastavnik:
arh. Miloš Komlenić, docent

Cilj nastave na predmetu je upoznavanje studenata sa specifičnostima života i stanovanja starih osoba, bilo u vidu njihovih specifičnih potreba u stanovanju, bilo u vidu dopunskih sadržaja, specifičnih dnevnih aktivnosti i programa tog stanovanja.

Studenti će biti upoznati sa institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima njihovog stanovanja, kao i pratećih sadržaja namenjenim ovoj specifičnoj grupi korisnika.

KURIKULUM: PROSTORI SENIORA I LJUDI SA POSEBNIM POTREBAMA

201819_MASA-11030-12-IASA-47030-12-ARHITEKTURA-TERITORIJE_o

Foto © Pavle Stamenović

MASA-11030-12: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-12):
ARHITEKTURA TERITORIJE

Nastavnik:
dr Pavle Stamenović, docent

Izborni predmet je u ovom semestru koncipiran kao deo združenog kurikuluma za semestralni program na prvoj godini Master studija prof. Milice Topalović na ETH u Cirihu (Project for Public Landscape — Beograd Unbuilt). Težište rada tokom ovog semestra će biti usmereno na arhipelag neizgrađenih teritorija unutar, i u neposrednoj blizini izgrađenog urbanog tkiva Beograda.

Tokom procesa rada, projektantske odluke se traže istovremeno u razmeri konteksta (teritorija) i u razmeri fragmenta (arhitektonska intervencija). U tom okviru, očekivani rezultati su konkretni predlozi/intervencije za lokalizovane programske i prostorne situacije, koje kao impulsi imaju potencijal širenja. Takav okvir rada implicira interdisciplinarnost postupka.

KURIKULUM: ARHITEKTURA TERITORIJE