УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте (09.02.2018)
Списак студената за МАСА-А12011 Студио М02А – Пројекат

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А14 МАСА-А12011

СТУДИО М02А – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Фото © Анђелка Марковић

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНКУБАТОР+

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

У ери развоја самосталних малих бизниса, као генератора развоја, јавља се потреба за груписање сродних делатности у архитектонску структуру која обједињује све заједничке потребе корисника. Боравак, рад, стваралаштво, са једне стране и потребе за заједничким изложбеним и продајним простором, простором за едукацију и заједничком логистиком (администрација, занатске радионице, магацини, смештај и сл.) представљају пројектантски изазов. Студенти проналазе одговарајућу локацију, контекстуализују и концептуализују проблем, а затим креирају идејно урбанистичко-архитектонско решење са елементима идејног пројекта, паралелно са израдом прототипа употребног предмета са семинару.

КУРИКУЛУМ: ИНКУБАТОР+

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Gilbert Claes – Red House Reflections

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНТЕРПОЛАЦИЈА

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима.

Просторни оквир – по избору студента, једна од две локације у Београду
1. сегмент блока у између улица Тадеуша Кошћушка, Узун Миркове, Цара Уроша и Цинцар Јанкове
2. сегмент блока у између улица Краљевића Марка, Југ Богданове и Црногорске

Однос града и архитектуре одређен је урбанистички и типолошки у форму вишенаменских градских центара који представљају најразноврсније склопове садржаја чији је крајњи исход стварање јавних градских простора или, прецизније, простора са јавним коришћењем. Садржаји који формулишу структуру затворених / отворених, урбаних, активних, комуникативних простора са одликама градског центра.

КУРИКУЛУМ: ИНТЕРПОЛАЦИЈА

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA2

Фигурине из Винче | Извор фотографије: http://www.panacomp.net/arheolosko-nalaziste-vinca/

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
МИКРО-ЦЕНТРИ : ИМАГИНАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ИСКУСТВА И ФИЛОСОФИЈА ПАЛАНКЕ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Овог семестра, пажња је усмерена на простор који се кроз архитектуру манифестује као интерфејс локалног искуства. Микро центри, као композиције експерименталног простора, анализирају однос вредности локалног контекста и универзалних пракси архитектуре. Ове формације, у зависности од концепције коришћења, представљају минијатурне друштвене аранжмане које расправљају са непосредним окружењем, историјским наслеђем, природним ресурсима и локалном заједницом, а са друге стране, са глобалним мешањем, стапањем и брисањем граница приватног и јавног. Ужи програмски састав ових интервенција је сачињен од реалних услуга које недостају у туристичкој и општој политици уједначавања стандарда живота Србије као урбане регије. Философија паланке, Радомира Константиновића, је увод у кратку полемичку проблематизацију општих друштвених околности у којима радимо и покушај учешћа у политикама које се баве простором Србије насупрот искуства изолације професије од планирања будућности.

КУРИКУЛУМ: МИКРО-ЦЕНТРИ : ИМАГИНАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ИСКУСТВА И ФИЛОСОФИЈА ПАЛАНКЕ

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VIDENOVIC

Алексеј Бркић – Зграда ЗСО, Немањина, Београд | Фото: др Александар Виденовић

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ОБНОВА СТРУКТУРЕ ГРАДА: Када трола савије

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Истраживање могућности квалитетног и савременог активирања потенцијала простора градског блока. У окружењу Врачарских контраста у Београду, третира се у урбанистичко – архитектонском смислу структурно атипичан блоковски простор, на важном правцу од рубова града ка центру и уз попречне концентричне везе. Трага се за адекватним начинима осмишљавања савремених потребних садржаја, дефинисаних ширим тематским оквиром – вишенаменски градски центри са разноврсним наменским склоповима, односно јавни градски простор или садржај са карактером јавног коришћења и третмана. У оквиру студија, процес пројектовања прати теоретска настава у виду семинара са сродном тематиком.

КУРИКУЛУМ: ОБНОВА СТРУКТУРЕ ГРАДА: Када трола савије

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC

Извор фотографије: Alisios Sailing

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
OPEN CULT: КУЛТУРА, ИСТРАЖИВАЊЕ И АПЛИКАТИВНОСТ

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Циљ курса је истраживање и импелементација варијабилних архитектонских програма, потенцијал стварања догађајности архитектуре изван архитектонског и њен утицај на шире друштвено поље посредством дигиталних модела. У оквиру курса ова тема се спроводи кроз поступак истраживања аналогно-дигиталних културолошких модела, и анализу могућности утицаја хибридног архитектонског програма на контекст и опросторавање кроз конкретан архитектонски пројект и то методама дигитализације простора и убрзавањем времена.

Посебан циљ је израда архитектонско-урбанистичког пројекта културног центара са платформом за истраживање и апликативност, на локацији Бежанијска коса, Блок 6, Београд.

КУРИКУЛУМ: OPEN CULT: КУЛТУРА, ИСТРАЖИВАЊЕ И АПЛИКАТИВНОСТ

201415_MASA-A12011-07-M02A_o

Монтажа: Игор Рајковић

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА – уметност оживљавања

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Рекреација – меморија места – асоцијација – димњак – репер – контекст.
Уочавање и разумевање сложености урбаног окружења предложене локације – Београдски памучни комбинат. Дефинисање рекреације у функцији хибридног градског центра и њено тумачење путем размишљања кроз скицу.

КУРИКУЛУМ: РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА – уметност оживљавања

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC

Извор мапе: GoogleМaps

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
СЕДИШТЕ ГРАДА: стварна локација – имагинарна ситуација

Наставник:
мр Зоран Абадић, доцент

Два ће се питања у мноштву, можда не овим редоследом, истаћи:
Шта је седиште града?
Где је седиште града?
Истраживањем онога шта је, може се приближити где је, и обрнуто. У сваком случају, оба одговора могу и морају бити реакција на мањкавост данашњег друштва, недостатак новог погледа, новa стања и визуелни идентитет апстрактних елемената као носиоца визије оптимизма. У жељи да имамо не свет какав је данас већ какав би могао бити, циљ је доћи до слике новог друштва архитектуром “инцидента”.

КУРИКУЛУМ: СЕДИШТЕ ГРАДА: стварна локација – имагинарна ситуација

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ЏЕЗ ЦЕНТАР У ЉУБЉАНИ

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ задатка је истраживање потенцијала јавних градских садржаја (простори културе, рада, слободног времена и комерцијалних садржаја) у смислу артикулације програмског и просторног концепта градског блока. Посебан циљ представља реализација идејног и програмског архитектонско-урбанистичког решења градског блока у Љубљани са објектом Џез центра у размери 1:500/1:200.

Поставка задатка и локација је конципирана у сарадњи са студиом М9 професора Борислава Петровића. Планирана је заједничка сарадња са АФ из Љубљане, могуће је гостовање неког од њихових професора, као и факултативна екскурзија у Љубљану.

КУРИКУЛУМ: ЏЕЗ ЦЕНТАР У ЉУБЉАНИ

201718_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-TURATO

Извор мапе: GoogleMaps

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
24H ГРАД: НОВИ ЖИВОТ РИЈЕКЕ

Наставник:
др Идис Турато

24h град: нови живот Ријеке, истражује, предлаже и пројектира могуће визије развоја данас запуштеног, али силно потентног приобалног простора. Пројект истражује инфраструктурне, енергетске, политичке и урбане потенцијале мјеста, те их претвара у конкретан пројект. Кроз низ приједлога и потенцијално сукобљених теза и идеја, циљ је отворити могућност за конкретан допринос урбанитету нове Ријеке, конкретан пројект будућег града.

24h град, садржават ће визију новог Града, прогресивног и прагматичног, одрживог и експерименталног, неспутаног и освијештеног, између утопије и реалности.

КУРИКУЛУМ: 24H ГРАД: НОВИ ЖИВОТ РИЈЕКЕ