УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте (05.02.2015) АЖУРИРАНО

Коначни спискови студената и распоред сала по изборним предметима: МАСА-12030: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АРХИТЕКТУРА – 2014/15

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 2. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
11 МАСА-12030

Изборни предмет 2 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-12030-01: Простори сениора и људи са посебним потребама
2. МАСА-12030-02: Архитектура и метаструктура
3. МАСА-12030-03: Туристички објекти: контекст, концепт, метод
4. МАСА-12030-04: Архитектура у руралним подручјима – реконструкција сеоских центара
5. МАСА-12030-05: Савремена скулптура
6. МАСА-12030-06: Архитектура позоришта и спектакла
7. МАСА-12030-07: Енглески за архитекте 3
8. МАСА-12030-08: Дигитална анимација – курс 2
9. МАСА-12030-09: БИМ
10. МАСА-12030-10: Увод у архитектонско истраживање
11. МАСА-12030-11: Градска стајалишта

Листа изборних предмета:

201415_MASA-12030-01_o

Фото © Contilia Gruppe, Essen/Werntges Studios, Gladbeck

МАСА-12030-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ПРОСТОРИ СЕНИОРА И ЉУДИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Наставник:
арх. Милош Комленић, доцент

Нaстaву чине предавања и упознавање са специфичном проблематиком и потреба старије генерације, као и могућностима/начинима њиховог испуњења. Нaкoн тoгa сe ради на концепцијској поставци програма, и његовом поставком сe пролази кроз истраживање, уз пратеће консултације и дискусије, читајући литературу и анализирајући примере, а све у циљу преиспитивања устаљених ставова, те препознавања потенцијала изабраног простора са становиштва датог оквира и пoтрeбa зaдaткa. Фокус је на ефикасном и једноставном, а опет креативном решењу проблема са аспекта савременог града и његових корисника, са акцентом на трансформацији и редефиницији дaтог простора.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРИ СЕНИОРА И ЉУДИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА ФОРМУЛАР: ПРОСТОРИ СЕНИОРА И ЉУДИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

201415_MASA-12030-02_o

Yona Friedman, Étude pour la ville spatiale,1958-1959

МАСА-12030-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
АРХИТЕКТУРА И МЕТАСТРУКТУРА

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Основни циљ наставе на предмету „Архитектура и метаструктура“ је упознавање студената са типологијом комплексних архитектонских пројеката. У фокусу истраживања наћиће се пројекти који су по својој структури, концепту и програмско-просторним особинама сложени и не могу се посматрати, анализирати и валоризовати у контексту традиционалних типолошких дискурса. Појам „метаструктура“ користи се као теоријско-филозофски предложак за отварање дискусије о савременим кретањима у архитектонском пројектовању.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И МЕТАСТРУКТУРА ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА И МЕТАСТРУКТУРА

МАСА-12030-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ: КОНТЕКСТ, КОНЦЕПТ, МЕТОД

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Предмет има за циљ да студентима приближи савремено архитектонско поимање туризма и упозна их са специфичним вештинама потребним за пројектовање објеката разнолике туристичке намене. Кроз рад студентима ће бити разграничени кључни појмови из области угоститељства и туризма.

Студенти стичу знања која им омогућавају актуелну, стручну и одрживу предност приликом пројектовања ове врсте објеката.

КУРИКУЛУМ: ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ: КОНТЕКСТ, КОНЦЕПТ, МЕТОД ФОРМУЛАР: ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ: КОНТЕКСТ, КОНЦЕПТ, МЕТОД

201415_MASA-12030-04_o

Село Доња Каменица код Књажевца (фото А. Виденовић)

МАСА-12030-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
АРХИТЕКТУРА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА – РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕОСКИХ ЦЕНТАРА

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Циљ изборног предмета је стицање теоретског и практичног знања студената у области планирања и пројектовања јавних простора у руралним срединама. Настава је конципирана тако да унапреди способности студената у савладавању урбанистичких и архитектонских проблема централних садржаја у сеоским насељима, имајући у виду специфичност раличитих окружења и просторних ситуација. Развијање сналажљивости студената у приступу пројектовању у ареалним контекстима.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА – РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕОСКИХ ЦЕНТАРА ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА – РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕОСКИХ ЦЕНТАРА

201415_MASA-12030-07_o

Илустрација: Гордана Вуковић-Николић

МАСА-12030-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 3

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

English for architects 3 – Debate and argumentation
Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) у специфичном дискурсу
дебате и аргументације у области архитектуре

КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 3 ФОРМУЛАР: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 3
201415_MASA-12030-08_oСтудент Владимир Стојсављевић, испитни рад из дигиталне анимације, 2012. год

МАСА-12030-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 2

Наставник:
мр Бранко Павић, редовни професор

На предмету Дигитална анимација – курс 2, изучавају се концепти рада у 3D апликацијама за карактер анимацију. Студенти се обучавају за целокупни процес продукције кратке анимиране форме, од идеје, почетних скица, карактер дизајна и карактер анимације до постпродукције и финалног производа.

КУРИКУЛУМ: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 2 ФОРМУЛАР: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 2

МАСА-12030-09: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
BIM

Наставник:
др Мирјана Деветаковић Радојевић

Курс је комбинација теоријске наставе о основним принципима пројектовања у BIM (Building Information Modeling) окружењу, у коме је 3D модел архитектонског објекта основа за формирање информационог система у коме партиципирају сви учесници у процесу пројектовања, касније изградње и коришћења/одржавања архитектонског објекта. Настава се одвија кроз серију предавања и дискусија, реализацију једноставног пројектантског задатка из актуелне националне праксе (кућа за породицу у Крупњу), као и кроз истраживање на једну од задатих тема – актуелних питања имплементације и развоја BIM-a.
Виртуелно окружење – http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=297

КУРИКУЛУМ: BIM ФОРМУЛАР: BIM
201415_MASA-12030-10_oФото: Марија Милинковић

МАСА-12030-10: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
УВОД У АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ

Наставник:
др Марија Милинковић

Циљ наставе на предмету Увод у архитектоснко истраживање је упознавање студената са основним начелима, карактеристикама и дометима истраживачког рада у архитектури. Кроз низ тематских предавања и интерактивни рад на семестралном задатку, студенти се упознају са доминантним истраживачким парадигмама, могућим приступима и основним истраживачким методама и техникама.

КУРИКУЛУМ: УВОД У АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ФОРМУЛАР: УВОД У АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ
201415_MASA-12030-11_oФото: www.monoscope.com

МАСА-12030-11: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – А:
ГРАДСКА СТАЈАЛИШТА – АРХИТЕКТУРА ЖИЖНИХ ТАЧАКА УКРШТАЊА ТОКОВА

Наставник:
др Милорад Рибар

Курс има за циљ да се студенти упусте у обликовање и конципирање мањих градских стајалишта, сложених жижних простора укрштања различитих видова кретања. Стајалишта се анализирају са урбанистичког, конструктивног и обликовног аспекта а у циљу стварања градских репера кроз контекстуално садејство појавности и инфраструктуре.

Овог пролећа тематски оквир су пунктови дуж шинске трасе на обали Саве и Дунава, стајалишта на екскузивним просторима града, као што су: Центар 25. мај, кула Небојша, пристаниште, Бранков мост, Дунав станица, Сајам…

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКА СТАЈАЛИШТА – АРХИТЕКТУРА ЖИЖНИХ ТАЧАКА УКРШТАЊА ТОКОВА ФОРМУЛАР: ГРАДСКА СТАЈАЛИШТА – АРХИТЕКТУРА ЖИЖНИХ ТАЧАКА УКРШТАЊА ТОКОВА