UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - II godina - 4. semestar Date: 21/09/2014 Ključne reči: ,
NADOGRADNJA_o
Nadogradnja

MASU – II godina – 4. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – II godina – 4. semestar: Kurs MASU M4.3. – Master projekat

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2014/15.

BROJ KREDITA: 16 ESPB

STATUS PREDMETA:
Izborni

USLOV:
Položeni svi predmeti na Master akademskim studijama

NASTAVNICI:
MASU_M4.3.1 Master projekat 1,dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor
MASU_M4.3.2 Master projekat 2,mr Jelena Živković, docent
MASU_M4.3.3 Master projekat 3,dr Marija Maruna, docent
MASU_M4.3.4 Master projekat 4,dr Ksenija Lalović, docent
MASU_M4.3.5 Master projekat 5,mr Biserka Mitrović, docent
MASU_M4.3.6 Master projekat 6,arh. Zoran Đukanović, docent
MASU_M4.3.7 Master projekat 7,mr Uroš Radosavljević, docent

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

Uputstvo

CILJ PREDMETA
Cilj izrade master projekta je osposobljavanje studenata za primenu integralnog pristupa u istraživanju i oblikovanju urbanog prostora i usmeravanju urbanog razvoja.

ISHOD PREDMETA
• Osposobljavanje studenata za primenu teoretskih znanja u realizaciji konkretnog zadatka u oblasti urbanizma
• Osposobljavanje studenta da na integralan način istraži i na sistematičan način prezentuje rezultate istraživanja odabrane teme
• Osposobljavanje studenta da u okviru integralnog pristupa urbanom razvoju deluje, odnosno da formuliše, argumentovano razmatra, prezentuje i odbrani modalitete odgovora na istraživane probleme
• Osposobljavanje studenta da primenjuje usvojena znanja u praksi

SADRŽAJ PREDMETA
Master projekat predstavlja samostalni rad na primeni integralnog pristupa u istraživanju i oblikovanju urbanog prostora i usmeravanju urbanog razvoja u okviru teme definisane master tezom.
Rad master projektu se zasniva na sintezi prethodno stečenih znanja i veština i podrazumeva njihovu primenu u istraživačkom i praktičnom radu u odabranoj težišnoj oblasti, u okviru odabrane teme, određenog razvojnog konteksta i definisanog poligona istraživanja.
Praktična nastava na predmetu obuhvata istraživački i aplikativni deo rada na projektu u okviru teoretskog i metodološkog okvira definisanog master tezom.

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter