UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: MASU - I godina - 2. semestar Date: 27/01/2014 Ključne reči:
PATIO_o
Patio

MASU – I godina – 2. semestar

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MASU – I godina – 2. semestar: Kurs MASU M2.7. – Izborni predmet 2

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Integralni urbanizam – 2013/14.

BROJ KREDITA: 4 ESPB

STATUS PREDMETA:
Obavezan

USLOV:
Nema uslov

NASTAVNICI:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor
dr Lidija Đokić, redovni profesor
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor
arh. Mihailo Timotijević, redovni profesor

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA:

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11

EMAIL:

2.7.1 MASU_M2_7_1_logo

Kurs MASU M2.7. – Izborni predmet 2:
URBANA OBNOVA

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Cilj predmeta je produbljivanje znanja, razumevanja i veština u užoj stručnoj oblasti urbane obnove na temelju primera, studija slučaja odnosno uzora, te savladavanje problema putem komparativnih metoda najnovijih dostignuća i primenjivanje istih na naše područje.
Očekuje se da student nakon završenog kursa bude u stanju da razume savremeni kontekst obnove gradova, da primeni u nepoznatom ili delimično poznatom okruženju stečena znanja iz oblasti urbane obnove.
Sadržaj predmeta se odnosi na savladavanje znanja iz strategije urbane obnove. Razmatraju se pokretači urbane obnove. Uočava se važnost finansijske podloge iz koje se finansira obnova i njene neposredne veze sa politikom i prioritetima pojedine države. Proučava se princip osnivanja Agencija na državnom nivou sa jedinstvenim ciljem obnove grada. Sagledava se lanac odnosa i odgovornosti od državnog vrha i lokalnih vlasti, preko učesnika u urbanoj obnovi do korisnika, ciljnih grupa i developera. Uočavaju se najnoviji odnosi trećeg sektora i korporacija kao i plejade eksperata iz različitih oblasti.

KURIKULUM: URBANA OBNOVA

2.7.2 MASU_M2_7_2_logo

Kurs MASU M2.7. – Izborni predmet 2:
MASTERPLAN OSVETLJENJA

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Cilj predmeta je sagledavanje značaja uticaja osvetljenog urbanog prostora, kao i odnosa između celine i detalja. Analiza savremenih tehnologija u oblasti osvetljenja i mogućnosti koje one pružaju, u smislu njihovog doprinosa arhitekturi, urbanom ambijentu i panoramskom izrazu grada. Razumevanje energetski efikasnih rešenja i njihovog značaja.
Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni za sagledavanje značaja masterplana osvetljenja u funkciji kvaliteta urbanog prostora, za prepoznavanje faktora kvaliteta koji omogućavaju kreiranje ambijenata osvetljenjem, uz sagledavanje prostora na mikro i makro nivou. Razumevanje mogućnosti i ograničenja savremenih tehnologija, kao i značaja uštede energije.

KURIKULUM: MASTERPLAN OSVETLJENJA

2.7.3 MASU_M2_7_3_logo

Kurs MASU M2.7. – Izborni predmet 2:
ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I 20. VEKU

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Programom rada na predmetu predvideno je da se studenti bliže upoznaju sa opštim karakteristikama i dometima razvoja arhitekture u Srbiji u XIX i XX veku kroz uporednu analizu društvenih, kulturnih i umetničkih promena u Evropi i Srbiji i njihovog uticaja na arhitekturu. Studenti će se kroz samostalna proučavanja pojedinih tema upućivati u istraživanje na terenu i u arhivama, korišćenje izvora iz literature, kao i u samostalno kritičko tumačenje pojedinih pravaca, pojava, delovanja pojedinih autora i analizu realizovanih dela. Kao rezultat rada ne predmetu biće organizovana izložba radova u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, kao i publikovanje rezultata rada.

KURIKULUM: ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I 20. VEKU

2.7.4 MASU_M2_7_4_logo

Kurs MASU M2.7. – Izborni predmet 2:
URBANA PRIRODA

Nastavnik:
arh. Mihailo Timotijević, redovni profesor

Produbljivanje saznanja i razvijanje veštine projektovanja u predmetnoj oblasti uz isticanje njenih karakteristika, značaja i potencijala. Težište je u stvaranju optimalnih uslova kvalitetne savremene urbane sredine u novoj stvarnosti koja će obeležiti arhitektonsku praksu sadašnjih studenata. Istorijskim pregledom uloge prirodnog elementa u urbanom razvoju stiču se osnovna znanja o evoluciji gradske sredine. Analizom strukturalnih elemenata prirode u urbanom, može se sagledati sav značaj i mogućnosti koje pruža arhitektima. Savremenost u kojoj živimo oslobođena svih stilskih i esnafskih okvira ali sa izrazitom ekološkom svešću otvara široke mogućnosti za kreativni doprinos sadejstvu prirodnog i urbanog.

KURIKULUM: URBANA PRIRODA

Interaktivni portfolio MASU 2013/14 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2013/14 kursevima:

Filter