UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naučnoistraživačka delatnost na UB-AF u 2020. godini i pokretanje istraživačkih laboratorija

U toku 2020. godine Arhitektonski fakultet, Univerziteta u Beogradu uspešno je realizovao niz naučnoistraživačkih aktivnosti koje su dobile svoju nacionalnu i međunarodnu verifikaciju publikacijom u okviru naučnih skupova, časopisa i izložbi. Na UB-AF, kao akreditovanoj NIO, u prethodnoj godini je bilo angažovano 90 istraživača (7 naučnih saradnika, 1 istraživač saradnik, 6 istraživača pripravnika i 76 istraživača u stručnim zvanjima) koji su u skladu sa Planom istraživnja za 2020. godinu podnetim Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru institucionalnog modela finansiranja istraživača od opšteg interesa za Republiku Srbiju ostvarili 214 verifikovanih rezultata u različitim kategorijama prema ,,Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača’’. Pored publikacije naučnoistraživačkih rezultata UB-AF je u toku 2020. godine započeo realizaciju dva međunarodna projekta i inicirao jednu međunarodnu akademsku istraživačku mrežu.

00_Cover za sajt

MEĐUNARODNI PROJEKTI I MREŽE

Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS)

 

Projekat ,,Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS) odobren je za realizaciju i finansiranje u okviru programa ERAZMUS+ Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja za koji je AF vodeća institucija ispred Univerziteta u Beogradu. Projekat HERSUS biće realizovan od novembra 2020-avgusta 2023. godine kroz saradnju sa 4 evropska univerziteta u oblasti arhitekture i urbanizma iz Venecije (Universita IUAV di Venezia), Nikozije (Univeristy of Cyprus – Department of Architecture), Soluna (Aristotle University of Thessaloniki – School of Architecture) i Sevilje (University of Sevilla – UNESCO Chair on Built Urban Heritage CREhAR in the digital era).

Fokus HERSUS projekta je na društvenoj i obrazovnoj vrednosti evropskog kulturnog nasleđa, odnosno na unapređenju i testiranju inovativnih nastavnih praksi u oblasti održivosti i nasleđa. Kroz razvoj novih participativnih i interkulturalnih pristupa nasleđu, projekat ima za cilj da osnaži mlade profesionalce znanjem i kompetencijama koje su im potrebne za uspeh u visokokvalifikovanim zanimanjima. Primarni cilj projekta je kreiranje i implementacija novih inovativnih kurseva, grupe kurseva i vannastavnih aktivnosti, u okviru postojećih master studijskih programa, koji su tematski zasnovani na kritičkom pitanju odnosa održive urbane agende, i urbanog i arhitektonskog nasleđa. U tom smislu, HERSUS ima za cilj (1) da unapredi postojeće studijske programe na master nivou studija i (2) da postigne stabilan i održiv obrazovni okvir komplementaran globalno utvrđenim ciljevima u oblasti arhitektonskog i urbanističkog obrazovanja.

 

HERSUS konzorcijum se sastoji od pet visokoškolskih ustanova iz Srbije, Italije, Kipra, Grčke i Španije, koje će zajedno raditi na osmišljavanju i razvoju kurseva i njihovoj distribuciji kroz međunarodne obuke za nastavnike, radionice za studente i zajednički izgrađenu digitalnu platformu za deljenje procesa istraživanja i rezultata (HERSUS Sharing Platform). Projekat uključuje aktivnosti saradnje između istraživačkog sektora, i privatnog i javnog sektora, koje su usmerene na lokalnu i regionalnu podršku u cilju unapređenja saradnje u visokom obrazovanju. Istraživači na projektu radiće u tri ekspertska tima: REconstruction, REuse i REsilience. Uspostavljanjem ekspertskih istraživačkih grupa, projekat ima za cilj da analizira teme od značaja za modernizaciju i razvoj visokog obrazovanja u oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja.

 

Rukovodilac projekta: Dr Vladan Đokić, redovni profesor; Administrator projekta: Svetlana Tolić, rukovodilac Finansijske službe; Istraživači sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Dr Ana Radivojević, redovni profesor | Dr Ana Nikezić, vanredni profesor | Dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor | Dr Jelena Živković, vanredni profesor | Dr Milica Milojević, docent | Dr Jelena Ristić Trajković, docent | Aleksandra Milovanović, istraživač-pripravnik | Tamara Popović, istraživač-pripravnik | Dr Aleksandra Đorđević, asistent | Dr Mladen Pešić, asistent | Dr Bojana Zeković, asistent | Nevena Lukić, asistent

 

ZA VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU:

http://hersus.org/ 

 

CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society

Arhitektonski fakultet u Beogradu postao je rukovodeća ustanova nove CEEPUS akademske mreže „CROSS/HOUSEE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society “ koja je prihvaćena u aprilu 2020. godine kao „umbrella“ mreža, što je dodeljeno novim mrežama na Univerzitetu u Beogradu. CEEPUS je program za razmenu studenata i profesora iz podunavskih i njima susednih država središnje, istočne i jugoistočne Evrope.

 

Tema predložene mreže je obrazovanje platforme visokog obrazovanja za istočnoevropske studije stanovanja kroz arhitekturu i urbanizam. Najuočljiviji razlog za izbor teme je raskorak između brzog razvoja stambenog sektora u Istočnoj Evropi i sa tim povezanih brojnih naučnih istraživanja s jedne strane i nedostatka odgovarajućeg odraza date dinamike u visokom obrazovanju s druge strane. Shodno ovome, glavni cilj predložene akademske mreže je uspostavljanje osnova za stvaranje budućih istočnoevropskih studija stanovanja na fakultetima za arhitekturu i urbanizam koji čine konzorcijum u ovoj mreži.

 

Ustanove-učesnici u mreži razmene: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Srbija (Rukovodilac); Univerzitet u Banjaluci – Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina; Češki tehnički univerzitet u Pragu – Arhitektonski fakultet, Češka republika; Budimpeštanski univerzitet za tehnologije i privredu – Arhitektonski fakultet, Mađarska; „Tadeuš Košćuško“ tehnički univerzitet u Krakovu – Arhitektonski fakultet, Poljska; Tehnički univerzitet u Temišvaru – Fakultet za arhitekturu i urbanističko planiranje, Rumunija; Univerzitet u Mariboru – Fakultet za građevinarstvo, saobraćaj i arhitekturu, Slovenija.

 

Rukovodilac mreže: Dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor; Tehnički sekretar mreže: Dr Branislav Antonić, asistent

 

ZA VIŠE INFORMACIJA O MREŽI:

https://www.ceepus.info/upload/FileViewer.aspx?ID=AC9EFF9D6CCC63C2BAA3C3133D6ED98CBE7ECC5E522AD73BB786C8F4213CA615

DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+)

Projekat ,, DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage’’ (DANUrB+) je pokrenut u okviru INTERREG EU podunavskog prekograničnog programa 1. jula 2020. godine u cilju podsticanja racionalnog korišćenja kulturnog nasleđa i resursa obodnih i pograničnih gradova i područja duž Dunava. Projekat će tokom 30 meseci trajanja stvoriti nove mogućnosti za podizanje privlačnosti odabranih naselja i gradovima u opadanju i pokrenuti nedovoljno iskorišćeno kulturno nasleđe za jačanje podunavskog kulturnog identiteta. Projektne aktivnosti će dodatno (1) razviti „dunavski brend“ za gradski nivo; (2) pružiti priliku za bolje praćenje kretanja i potreba turista; (3) podržati postojeće kulturne ture i (4) povećati kapacitet lokalnih učesnika za saradnju na lokalnom i međunarodnom nivou. U realizaciji projekta učestvovaće 10 istraživača – 2 redovna profesora, 2 vanredna profesora, 2 docenta, 3 asistenta i 1 istraživač-saradnik (od kojih je 7 istraživača deo institucionalnog programa finansiranja istraživača kojim se ostvaruje opšti interes za Republiku Srbiju).

 

DANUrB+ je istovremeno i konzorcijum od 17 ERDF i 2 IPA partnera i 23 pridružena strateška partnera iz šest država. 10 njih je već učestvovalo u prethodnom projektu DANUrB, uključujući Univerzitet za tehnologije i privredu iz Budimpešte (VME), koji je ponovo vodeći partner. Uži krug projekta čine partnerski timovi sa Departmana za urbanizam pet univerziteta iz podunavskih zemalja: iz Bratislave, Budimpešte, Temišvara, Bukurešta i Beograda. Svi partneri skupa će raditi na promociji održivog korišćenja kulturnog nasleđa i resursa u podunavskim gradovima i zajednicama. Prateći obrazovni program projekta obučiće mlade o zajedničkim kulturnim vrednostima, podstičući ih da otkriju i cene urbano nasleđe povezano sa rekom Dunav. Ove zajedničke aktivnosti su organizovane u četiri radna paketa: Istraživanje, Alati za planiranje, Obrazovanje i Akcije. Radeći u okviru ovih paketa, oni će dodatno doprineti oblikovanju novog dunavskog kulturnog identiteta, glavnog cilja projekta.

 

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu jedan je od glavnih partnera u projektu i vodeći partner radnog paketa T1 „Istraživanje – utvrđivanje tačaka intervencija za održivo korišćenje kulturnog nasleđa“. Pridruženi strateški partneri u Srbiji su gradovi Sombor i Smederevo i opština Golubac.

 

Menadžer projekta ispred UB-AF: Dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor; Istraživači sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor | Dr Aleksandra Stupar, redovni profesor | Dr Vladimir Parežanin, docent | Ivica Nikolić, docent | Dr Branislav Antonić, asistent | Dr Jelena Marić, asistent | Višnja Sretović Brković, istraživač-saradnik | Aleksandar Grujičić, asistent; Članovi upravnog odbora ispred UB-AF: Dr Ana Nikezić, vanredni profesor | Dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor; Finansijski menadžer projekta: Svetlana Tolić, rukovodilac Finansijske službe; Menadžer za komunikacije: Dr Branislav Antonić, asistent;

 

ZA VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb_plus 

COST Akcije

CA16235 – PEARL-PV – Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data

Istraživači sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Dr Mirjana Devetaković, docent | Dr Budimir Sudimac, vanredni profesor | Dr Aleksandra Krstić Furundžić, redovni profesor u penziji

CA16226 – SHELD-ON – Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly

Istraživači sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Dr Vladan Đokić, redovni profesor | Dr Jelena Ristić Trajković, docent | Dr Ana Nikezić, vanredni profesori | Dr Milena Kordić, docent

CA17133 – CIRCULAR CITY – Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city

Istraživači sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Dr Verica Krstić, docent | Dr Jelena Ristić Trajković, docent

CA18137 – MCMH – European Middle Class Mass Housing

Istraživači sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Dr Marija Milinković, docent | Dr Milica Milojević, docent | Dr Anđelka Bnin Bninski, naučni saradnik | Dalia Dukanac, asistent

CA18126 – Writing Urban Places. New Narratives of the European City

Istraživači sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Dr Vladan Đokić, redovni profesor | Dr Jelena Ristić Trajković, docent | Dr Verica Krstić, docent

CA16114 – RESTORE – REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy

Istraživači sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Dr Jelena Brajković, naučni saradnik

CA18204 – Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities

Istraživači sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor | Dr Branislav Antonić, asistent

ISTRAŽIVAČKE LABORATORIJE

U skladu sa ,,Programom naučnoistraživačkog rada Univerziteta u Beogradu, Arhitektonskog fakulteta za period od 2020-2024. godine’’, koncipiranog i usvojenog u skladu sa ,,Zakonom o nauci i istraživanju’’ („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 49/19) i ,,Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2020. do 2024. godine – istraživanja za inovacije’’ („Službeni glasnik RS”, broj 25 od 9. marta 2016.), kao i u skladu sa namerom da se obezbedi operativna organizaciona infrastruktura za realizaciju naučnoistraživačkih aktivnosti, u toku 2020. godine Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet je pristupio strukturnoj podeli istraživača koji su deo Programa institucionalnog finansiranja kojim se ostvaruje opšti interes za Republiku Srbiju (Član 12, Stav 3, Tačka 13, Zakona o nauci i istraživanju – „Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 49/19) po istraživačkim jednicama, odnosno istraživačkim laboratorijama pod okriljem Centra za istraživačku delatnost (CID). Osnovni zadatak Istraživačkih laboratorija biće usmeren na (1) razvoj i sprovođenje opštih i primenjenih istraživanja u različitim užim naučnim oblastima i tematskim okvirima u odnosu na primarnu oblast arhitekture i urbanizma, (2) koncipiranje projektnih ideja i apliciranje za različite nacionalne i međunarodne programe istraživanja, i (3) uključivanje mladih istraživača i studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad. U tom smislu, 25 istraživačkih laboratorija, u okviru kojih će biti angažovano 90 istraživača, 7 stipendista MPNTR i 24 studenata doktorskih akademskih studija, činiće osnovni poligon i organizacionu infrastrukturu za sprovođenje naučnoistraživačkog rada.

 

ZA VIŠE INFORMACIJA O ISTRAŽIVAČKIM LABORATORIJAMA:

https://issuu.com/redakcijaaf/docs/af_labs

REPOZITORIJUM ARHITEKTONSKOG FAKULTETA (RAF)

Krajem 2019. godine Arhitektonski fakultet u Beogradu je pokrenuo, a u toku 2020. godine realizovao Repozitorijum Arhitektonskog fakulteta (RAF) (http://raf.arh.bg.ac.rs) sa ciljem digitalne sistematizacije naučno-istraživačkih rezultata. RAF omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode na Fakultetu. Softverska platforma repozitorijuma je prilagođena savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti. Softversku platformu, koju čini softver otvorenog koda DSpace, obezbedio je Računarski centar Univerziteta u Beogradu. Ona je prilagođena savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija (usklađenost sa zahtevima Evropske komisije u vezi otvorenog pristupa publikacijama; diseminacija kroz OpenAire, BASE, CORE, Google Scholar itd.; integrisani ORCID identifikatori). Repozitorijum ima interfejs na srpskom (ćirilica i latinica) i engleskom jeziku. RAF ispunjava sve tehničke uslove koje propisuje Platforma za otvorenu nauku MPNTR.

PUBLIKOVANI RADOVI REFERISANI U WOS

Diseminacija, promocija i popularizacija rezultata ostvarena je kroz nekoliko kanala deljenja istraživačkih rezultata koji uključuju i publikaciju rezultata u nacionalnim (6) i međunarodnim (28) časopisima, od čega 23 publikovana rada u međunarodnim časopisima refereisanim u WoS na SSCI, SCIe i A&HCI listama čiji je pregled dat u nastavku. U tom smislu, prepoznaje se unapređenje globalnog pozicioniranja istraživača sa UB-AF u skladu sa razvojnim trendom broja objavljenih naučnih radova referisanih u WoS.

 

M21a: Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti

 

Naslov rada: Eighty-year Review of the Evolution of Landscape Ecology: From a Spatial Planning Perspective

 

Časopis: Landscape Ecology, 35(10): 2141–216; IF: 4.349 (2018); SCIe

 

Istraživači: Milovanović, Aleksandra; Milovanović Rodić, Danijela; Maruna, Marija

 

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.1007/s10980-020-01102-9

 

M21: Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

Naslov rada: Geometrical realisations of the simple permutoassociahedron by Minkowski sums

Časopis: Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 14(1): 55-93; IF: 1.500 (2019); SCIe

Istraživači: Ivanović, Jelena

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.2298/AADM190414011I 

M22: Rad u istaknutom međunarodnom časopisu

Naslov rada: Integrating sustainability in higher planning education through international cooperation: Assessment of a pedagogical model and learning outcomes from the students’ perspective

Časopis: International Journal of Sustainability in Higher Education, 21(1): 1-17. IF: 2.000 (2019); SSCI

Istraživači: Fokdal, Josefine; Čolić, Ratka; Milovanović Rodić, Danijela

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.1108/IJSHE-01-2019-0045 

 

Naslov rada: The Application of Photovoltaic Systems in Sacred Buildings for the Purpose of Electric Power Production: The Case Study of the Cathedral of St. Michael the Archangel in Belgrade

Časopis: Sustainability, 12(4), 1408. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Istraživači: Sudimac, Budimir; Ugrinović, Aleksandra; Jurčević, Mišo

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.3390/su12041408

 

Naslov rada: Assessment of the sustainability of façade refurbishment

Časopis: Thermal Science, 24(2): 99-1006. IF: 1.541 (2018); SCIe

Istraživači: Petrovski, Aleksandar; PetrovskaHristovska Lela; IvanovićŠekularac, Jelena; Šekularac, Nenad

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.2298/TSCI190218307P

 

Naslov rada: Strategic Planning and Management Model for the Regeneration of Historic Urban Landscapes: The Case of Historic Center of Novi Pazar in Serbia

Časopis: Sustainability, 12(4), 1323. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Istraživači: Muminović, Esad; Radosavljević, Uroš; Beganović, Džemila

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.3390/su12041323

 

Naslov rada: Public engagement under authoritarian entrepreneurialism: the Belgrade Waterfront project

Časopis: Urban Research and Practice, 13(2), 213-227. IF: 2.043 (2019); SSCI

Istraživači: Perić, Ana

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.1080/17535069.2019.1670469

 

Naslov rada: Reflections on the learning objectives for sustainable development in the higher education curricula – three cases from the University of Belgrade

Časopis: International Journal of Sustainability in Higher Education, 21(2): 315-335. IF: 2.000 (2019); SSCI

Istraživači: Orlović Lovren, Violeta; Maruna, Marija; Stanarevic, Svetlana

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.1108/IJSHE-09-2019-0260

 

Naslov rada: Improving Energy Efficiency of Kindergartens in Serbia: Challenges and Potentials

Časopis: Thermal Science, 24(6): 3521-3532. IF: 1.541 (2018); SCIe

Istraživači: Ćuković Ignjatović, Nataša; Ignjatović, Dušan; Stanković, Bojana

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.2298/TSCI200323273C

 

Naslov rada: Educational projects for linking place branding and urban planning in Serbia

Časopis: European Planning Studies, 28(7): 1431-1451. IF: 2.226 (2019); SSCI

Istraživači: Radosavljević, Uroš; Đorđević, Aleksandra; Živković, Jelena; Lalović, Ksenija; Đukanović, Zoran

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1701296

 

Naslov rada: Restoration of a Historic Building in Order to Improve Energy Efficiency and Energy Saving—Case Study—The Dining Room within the Žiča Monastery Property

Časopis: Sustainability, 12(15), 6271. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Istraživači: Šekularac, Nenad; Ivanović-Šekularac, Jelena;  Petrovski, Aleksandar; Macut, Nikola; Radojević, Milan

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.3390/su12156271

 

Naslov rada: The Evaluation of Urban Renewal Waterfront Development: The Case of the Sava Riverfront in Belgrade, Serbia

Časopis: Sustainability, 12(16), 6620. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Istraživači: Đukić, Aleksandra; Marić, Jelena; Antonić, Branislav; Kovač, Vladimir; Joković, Jugoslav; Dinkić, Nikola

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.3390/su12166620

 

Naslov rada: Transferring COVID-19 Challenges into Learning Potentials: Online Workshops in Architectural Education

Časopis: Sustainability, 12(17), 7024. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Istraživači: Milovanović, Aleksandra; Kostić, Miloš; Zorić, Ana; Đorđević, Aleksandra; Pešić, Mladen; Bugarski, Jovana; Todorović, Dejan; Sokolović, Neda; Josifovski, Andrej

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.3390/su12177024

 

Naslov rada: Toward Flood Resilience in Serbia: The Challenges of an (Un)Sustainable Policy

Časopis: Sustainability, 12(17), 7228. IF: 2.576 (2019); SCIe SSCI

Istraživači: Trgovčević, Filip; Stupar, Aleksandra; Ivanović, Milena; Susman, Roni

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.3390/su12177228 

 

Naslov rada: Photovoltaics on Landmark Buildings with Distinctive Geometries

Časopis: Applied Sciences, 10(19), 6696. IF: 2.474 (2019); SCIe

Istraživači: Devetaković, Mirjana; Đorđević, Đorđe; Radojević, Milan; Krstić˗Furundžić, Aleksandra; Burduhos, Bogdan˗Gabriel; Martinopolos, Georgios; Nagoe, Mircea; Lobacaro, Gabriel

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.3390/app10196696

 

Naslov rada: The Textuality of the Modernist Rural Landscape: Belgrade Agricultural Combine (PKB) as a Driver of the Urban Development of Third Belgrade

Časopis: Land, 9(11), 452; IF: 2.429 (2019); SSCI

Istraživači: Đokić, Vladan; Milovanović, Aleksandra; Ristić Trajković, Jelena

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.3390/land9110452

 

Naslov rada: Energy Balance, Cost and Architectural Design Features of 24 Building Integrated Photovoltaic Projects Using a Modelling Approach

Časopis: Applied Sciences, 10(24), 8860. IF: 2.474 (2019); SCIe

Istraživači: Gercek, Cihan; Devetaković, Mirjana; Krstić-Furundžić, Aleksandra; Reinders, Angele

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.3390/app10248860

 

M23: Rad u međunarodnom časopisu

Naslov rada: Revealing the relationship between city size and spatial transformation of large housing estates in post-socialist Serbia

Časopis: Journal of Housing and the Built Environment, 35: 1099–1121. IF: 1.442 (2019); SSCI

Istraživači: Vasilevska, Ljiljana; Živković, Jelena; Vasilevska, Magdalena; Lalović, Ksenija

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.1007/s10901-020-09734-8

 

Naslov rada: Possibilities for the Improvement of the Access to MEP Systems in Apartment Buildings

Časopis: Tehnički vjesnik, 27(5): 1713-1721. IF: 0.670 (2019); SCIe

Istraživači: Jurenić, Tatjana; Gašić, Miloš; Čabarkapa, Aleksandra

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.17559/TV-20181007104746

 

Naslov rada: Trends in the integration of photovoltaic facilities into the built environment

Časopis: Open House International, 45(1/2): 195-207. IF: 0.183 (2019); SSCI A&HCI

Istraživači: Krstić – Furundžić, Aleksandra, Scognamiglio, Alesandra; Devetaković, Mirjana; Frontini, Francesco; Sudimac, Budimir;

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.1108/OHI-04-2020-0015

 

Naslov rada: Squandering the territorial capital in the Balkans? Urban megaprojects between global trends and local incentives

Časopis: Archnet-IJAR International Journal of Architectural Research, online Aug 27. A&HCI

Istraživači: Šijaković, Milan; Perić, Ana

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.1108/ARCH-05-2020-0097

 

Naslov rada: Reshaping approaches of architectural heritage devastated through bombing: case study of Generalštab, Belgrade 

Časopis: URBAN DESIGN International, online Nov 4. IF: 0.875 (2019); SSCI A&HCI

Istraživači: Popović, Tamara; Marić, Jelena; Vaništa Lazarević, Eva

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.1057/s41289-020-00146-2

 

Naslov rada: Squandering the territorial capital in the Balkans? Urban megaprojects between global trends and local incentives

Časopis: URBAN DESIGN International, online Dec 3. IF: 0.875 (2019); SSCI A&HCI

Istraživači: Perić, Ana; D’hondt, Frank

Pristup sprovedenom istraživanju: https://doi.org/10.1057/s41289-020-00146-2