UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Picture1

Daje se u zakup lokal površine 249m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 100m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Beogradu, u Ul. Terazije 39, ekstra zona, u viđenom stanju,  tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Početni iznos zakupnine je 914,17 din/m2 bez PDV za prizemlje i 457,08 din/m2 bez PDV za podrum, što iznosi ukupno 273.335,83 din bez PDV mesečno (Fondacija je u sistemu PDV). Zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa, u zavisnosti od prijavljene vrste delatnosti koja će se u poslovnom prostoru obavljati, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda.

Ponuđač koji bude bio izabran da zaključi ugovor o zakupu imaće obavezu da izmiri dug iz prethodnog zakupodavnog odnosa koji na dan 31.03.2020. godine iznosi 18.274.519,78 dinara na ime zakupa i oko 250.000,00 dinara na ime utrošene električne energije (prilikom zaključenja ugovora o zakupu dug će biti precizno utvrđen), koji će moći da izmiri u roku do 5 godina od dana zaključenja ugovora o zakupu, uz dostavljanje odgovarajućih sredstava finansijskog obezbeđenja.

U lokalu se mogu obavljati sve delatnosti, osim organizovanje igara na sreću, kladionica i onih koje bukom, vibracijama, mirisima, dimom ili na drugi sličan način ometaju stanare u mirnom korišćenju stanova.

Lokal se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 godina, s tim što se isti može produžavati za naredne petogodišnje periode zaključivanjem novog ugovora prema tržišnim uslovima.

U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička i pravna lica i preduzetnici, radi obavljanja registrovane delatnosti, koja uplate depozit i koja ispunjavaju uslove iz oglasa.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana objavljivanja oglasa, preporučenom poštom ili neposredno na adresu Fondacije Milana Stefanovića – Smederevca i supruge Darinke, Beograd, Studentski trg broj 1.

Otvaranje ponuda održaće se dana 21. jula 2020. godine u prostorijama Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1, u prizemlju, u kancelariji broj 2, sa početkom u 10 časova.

 

Detaljnije o oglasu