UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 2

Radionice

Predmeti:
Kurs MASU M4.2. – Master teza 2014/15
Kurs MASU M4.3. – Master projekat 2014/15

Nastavnici:
dr Marija Maruna, vanredni profesor
dr Ksenija Lalović, vanredni profesor
dr Danijela Milovanović Rodić, docent
dr Ratka Čolić, docent

Radionica 1:

Upoznavanje sa situacijom u opštini Obrenovac u toku i nakon majskih poplava 2014. godine u funkciji izrade Master teze na studijskom programu Master Integralni urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru teme “Otporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa/Resilient Cities: Disaster Risk Management

Prva radionica u funkciji izrade Master teze održana je u ponedeljak 02.03.2015. u sali 228 Arhitektonskog fakulteta od 17 – 19 časova. Na radionici su učestvovali, pored studenata i nastavnika Arhitektonskog fakulteta, i Vesna Đoković, dipl.inž.arh., Načelnik Odeljenja za urbanizam i komunalno-građevinske poslove iz Opštine Obrenovac i Dragan Blažić, pomoćnik predsednika gradske opštine Obrenovac koji su informisali studente o situaciji u toku majskih polava 2014. godine, ali i merama koje su preduzete za opravak života u gradu.

Zajednički tematski okvir rada u izradi Master teze i projekta za sve studente Master studija Integralni urbanizam je “Otporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa/Resilient Cities: Disaster Risk Management“, koji se ove godine realizuje u saradnji sa Tehničkim fakultetom iz Berlina, master programom Urbani menadžment, uz podršku GIZ/AMBERO-ICON projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem u Srbiji”, a na studiji slučaja opštine Obrenovac, u partnerstvu sa opštinom Obrenovac. U skladu sa UNSIDR pristupom upravljanju rizikom od katastrofa koji predstavlja metodološki okvir rada, teme master teza su: Institucionalni okvir, Finanisiranje i resursi, Procena rizika, Zaštita infrastrukture, unapređenje i otpornost, Zaštita vitalnih funkcija: obrazovanje i zdravstvena zaštita, Građevinska regulativa i urbanističko planiranje, Obuka i podizanje svesti javnosti, Zaštita životne sredine i jačanje eko sistema, Efektivna pripravnost, rano obaveštavanje i odgovor, i Oporavak i obnova zajednice.

2015_MASU_M3_2_02_workshop_o
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 1
2015_MASU_M3_2_01_workshop_o
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 1
2015_MASU_M3_2_03_workshop_o
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 1

Radionica 2:

Prezentacija i diskusija rezultata rada na izradi Master teze na studijskom programu Master Integralni urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru teme “Otporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa/Resilient Cities: Disaster Risk Management”

Druga radionica u funciji izrade Master teze održana je u četvrtak 26.03.2015. u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta u 11 časova. Na radionici su prezentovani i diskutovani rezultati dosadašnjeg rada na izradi teza. Pored studenata i mentora, u radu radionice su učestvovali i članovi konsultantskog tima kojeg čine predstavnici opštine Obrenovac i referentnih naučnih i stručnih instuticija iz oblasti urbanizma:
1. mr Zoran Radosavljević, d.p.p., Šef odseka za pripremu urbanističkih planova u okviru Sektora za urbanizam i stanovanje, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma Srbije
2. Dragoslav Pavlović, dipl.inž.arh., Sektor za strateško planiranje, Urbanistički Zavod Beograda
3. Mirko Miladinović, dipl.inž.arh., potpredsednik Skupštine inženjerske komore Srbije
4. Milan Radovanović, dipl.građ.inž., direktor Zavoda za hidrogeologiju i izučavanje režima podzemnih voda, Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi
5. Vesna Đoković, dipl.inž.arh., Načelnik Odeljenja za urbanizam i komunalno-građevinske poslove, Opština Obrenovac
6. Dragan Blažić, Pomoćnik predsednika gradske opštine Obrenovac
7. dr Jasna Petrić, d.p.p., viši naučni saradnik u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije
8. dr Saša Milijić, d.p.p., viši naučni saradnik u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu i direktor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije
9. dr Nikola Krunić, d.i.p.a., naučni saradnik u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije
10. dr Tijana Crnčević, d.i.p.a., samostalni istraživač, viši naučni saradnik u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije
11. dr Miodrag Vujošević, dipl.ek., naučni savetnik u Centru za prostorni razvoj i životnu sredinu Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije

Studijski projekat je zasnovan na UNSIDR pristupu upravljanja rizikom od katastrofa (UNSIDR izveštaj: Kako gradove učiniti otpornijim?). Osnova za sveobuhvatni pristup je razmatranje i istraživanje 10 glavnih tema: Institucionalni okvir, Finanisiranje i resursi, Procena rizika, Zaštita infrastrukture, unapređenje i otpornost, Zaštita vitalnih funkcija: obrazovanje i zdravstvena zaštita, Građevinska regulativa i urbanističko planiranje, Obuka i podizanje svesti javnosti, Zaštita životne sredine i jačanje eko sistema, Efektivna pripravnost, rano obaveštavanje i odgovor, i Oporavak i obnova zajednice.


Prezentacija rezultata zajedničkog studentskog rada Beograd/Berlin predviđena je za 28. april, treća radionica u funkciji izrade Master projekta planirana je za kraj maja, dok će Izložba i odbrana završnih radova Master programa Integralni urbanizam biti održana početkom jula 2015. na Arhitektonskom fakultetu.

2015_MASU_M3_2_06_workshop_o
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 2
2015_MASU_M3_2_04_workshop_o
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica 2