UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS 2018/19
MASA-23030 IP 3 – A (IASA-59030, MASIU-23060-A) – spiskovi po salama

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
II godina – 3. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
19 MASA-23030

Izborni predmet 3 – ARHITEKTURA (MASIU-23050-A)

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23030-01: Mesta dokolice u savremenom gradu: otvoreni javni gradski prostori (MASIU-23060-A-01)
2. MASA-23030-02: Prostori spektakla
3. MASA-23030-03: Urbani objekti (MASIU-23060-A-03)
4. MASA-23030-04: Upotreba nasleđa u savremenoj arhitekturi (MASIU-23060-A-04)
5. MASA-23030-05: Prostori spektakla: do scene sa scene (MASIU-23050-A-05)
6. MASA-23030-06: Stambena arhitektura u Srbiji u 19. i početkom 20. veka (MASIU-23060-A-06)
7. MASA-23030-07: Istraživanje kroz projekat (MASIU-23060-A-07)
8. MASA-23030-08: Digitalna animacija 3
11. MASA-23030-11: BIM 2 (MASIU-23060-A-11)
12. MASA-23030-12: Arhitekta – Veština predstavljanja (MASIU-23060-A-12)

Lista izbornih predmeta:

201819_MASA-23030-01-IASA-59030-01-MESTA-DOKOLICE-U-SAVREMENOM-GRADU_o

Natalija Mijatović – Izdanci, akrilik, 2014. | Izvor: BeforeAfter – Industrijski pejzaž i geopolitički konflikti

MASA-23030-01: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA (MASIU-23060-A-01):
MESTA DOKOLICE U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI GRADSKI PROSTORI

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

Razumevanje složenosti fenomena javnih otvorenih prostora u gradu, te ispitivanje potencijala njihove transformacije. Napušteni prostori posmatraju se sa urbanističkog, arhitektonskog, kulturno-istorijskog i društveno-ekonomskog stanovišta, a potencijal njihove transformacije kroz okvir savremene svakodnevice.

KURIKULUM: MESTA DOKOLICE U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI GRADSKI PROSTORI

201516_MASA-23030-03-URBANI-OBJEKTI_o

BORDER GARDEN, Mexico , 2005 International competition, 1st prize, i.c.w. Wonne Ickx | © OFFICE

MASA-23030-03: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA (MASIU-23060-A-03):
URBANI OBJEKTI

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave je razumevanje fenomena organizacije i strukture prostora u kontekstu savremene arhitektonske prakse i aktuelnih teorijskih istraživanja. Sadržaj izbornog predmeta razmatra i iz ugla širih urbanih okolnosti koji utiču na arhitektonsku praksu. Semestralni rad je sinteza teorijskih i dijagramskih analiza.

KURIKULUM: URBANI OBJEKTI

201819_MASA-23030-04-IASA-59030-04-UPOTREBA-NASLEDJA-U-SAVREMENOJ-ARHITEKTURI_o

Prvi građanin male varoši | Izvor: http://miloskostic.tumblr.com/

MASA-23030-04: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA (MASIU-23060-A-04):
UPOTREBA NASLEĐA U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, redovni profesor

Razumevanje pojma tradicije kroz relativizaciju njene temporalnosti; elaboracija uspostavljanja najšire shvaćene običajnosti kao posledice kulturoloških, društvenih fenomena i njihovog uticaja na organizovani prostor; sagledavanje komunikoloških aspekata arhitekture kroz različite oblike konteksta sa posebnim naglaskom na razumevanju i razbijanju predrasuda i stereotipa vezanih za nasleđe kao i paradigmatskih mehanizama koji se preko njih ispoljavaju. Razvijanje kritičkog odnosa prema svakoj vrsti uzora. Studenti preispituju pojmovne osnove različitih fenomena vezanih za savremenost, istoričnost, aktuelnost, nasleđe, originalnost, čitljivost, autorstvo i sl. kao i i njihove međusobne veze.

KURIKULUM: UPOTREBA NASLEĐA U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

201516_MASA-23030-06-STAMBENA-ARH-U-SRBIJI-U-XIX-I-POC-XX-VEKA_o

Palata N. Spasića u Knez Mihailovoj ulici, br. 33 | Foto © Mirjana Roter Blagojević

MASA-23030-06: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA (MASIU-23060-A-06):
STAMBENA ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I POČETKOM 20. VEKA

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa transformacijom stambene arhitekture u Srbiji tokom 19. i početkom 20. veka, iz tradicionalnog u moderni koncept. Kroz predavanja daje se osnovni uvid u procese razvoja stambenog koncepta, kroz tumačenje društvenih, ekonomskih i kulturnih uticaja iz neposrednog i šireg okruženja, kao i uticaja ubrzanog urbanog razvoja naselja i promene strukture stanovnika. Kroz nastavu se analiziraju opšte i specifične karakteristike pojedinih vidova i tipova stambenih zgrada – jednoporodičnih i višeporodičnih; stambenih i poslovno-stambenih; u gradu i na periferiji i sl. Prati se uticaj razvoja zakonodavstva i obrazovanja na stanovanje. Analizom karakterističnih primera se izdvajaju osnovni principi formiranja stambenih sklopova, kao i njihovog oblikovanja.

KURIKULUM: STAMBENA ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I POČETKOM 20. VEKA

201819_MASA-23030-07-IASA-59030-07-ISTRAZIVANJE-KROZ-PROJEKAT_o

Ljudi se hladi vodom iz fontane tokom vrućeg letnjeg dana u gradu Vitoriji, na severu Španije | Izvor: The Guardian – Stop climate change, don’t ‘adapt’ to it, Foto © Alvaro Barrientos/AP

MASA-23030-07: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA (MASIU-23060-A-07):
ISTRAŽIVANJE KROZ PROJEKAT

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Javni prostori u Beogradu 2050
Cilj predmeta je otvaranje diskusije o potencijalnim budućnostima javnih prostora u kontekstu visoko tehnologizovanog svakodnevnog života grada. Proces rada obuhvata analizu odabranih primera aktuelnih javnih prostora izvedenih u svetu (Heatherwick, MVRDV, Ishigami, JAJA, ADEPT, ENOTA), kao i kritičko sagledavanje trenutnog stanja i potencijala javnih prostora u Beogradu. Studenti će raditi na indiviudalnim ili grupnim projektima koji anticipiraju javne prostore Beograda 2050. godine, a oslanjaju se na koncept “sensate environment” – ispituju potencijale aktivnog angažovanja arhitekture sa neposrednim okruženjem i informacijama u prostoru.

KURIKULUM: ISTRAŽIVANJE KROZ PROJEKAT

201819_MASA-23030-11-IASA-59030-11-BIM-2_o

Ilustracija © BEXEL Consulting

MASA-23030-11: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA (MASIU-23060-A-11):
BIM 2

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković Radojević, docent

U okviru predloženog izbornog predmeta BIM 2, studenti se upoznaju sa različitim mogućnostima korišćenja BIM modela – u analizama performansi projektovanog objekta, simulaciji procesa gradnje, praćenju troškova gradnje i kontroli korišćenja izgrađenog objekta. Osnovni cilj ovog predmeta je priprema studenata za rad u najsavremenijem tehnološkom okruženju i povećanje njihove konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu. Kao i u okviru predmeta BIM, predviđena je intenzivnija saradnja sa privredom. Studenti se upoznaju sa aktivnostima asocijacije BIM Srbija i učestvuju u realizaciji godišnje konferencije ove asocijacije.

KURIKULUM: BIM 2

201819_MASA-23030-12-IASA-59030-12-ARHITEKTA-VESTINA-PREDSTAVLJANJA_o

Shantell Martin – Change Yourself, instalacija, Chandran Gallery, San Francisko, 2017. | © Shantell Martin

MASA-23030-12: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTURA (MASIU-23060-A-12):
ARHITEKTA – VEŠTINA PREDSTAVLJANJA

Nastavnik:
dr Ivana Rakonjac, docent

Cilj nastave je unapređenje samostalnog istraživačkog rada studenata u procesu predstavljanja sopstvenih ostvarenja u oblasti arhitektonskog projektovanja. Kroz rad u nastavi studenti uspostavljaju kritički stav prema sopstvenom radu u procesu lične afirmacije u profesionalnom i akademskom kontekstu. Metodologija rada na predmetu fokus postavlja na sistematizaciju i strukturiranje lične biografije, selekciju reprezentativnih referenci za formiranje portfolija, kao i propratnih segmenata dokumentacije za apliciranje na raznovrsne poslove u okviru arhitektonske delatnosti ili nastavak školovanja u oblasti arhitekture i srodnim oblastima. Završni rad predstavlja elaborat koji sačinjava struktuirana celina (obrađivanih zadataka) sa jasno definisanim kritičkim stavom studenta prema sopstvenim ostvarenjima u oblasti arhitektonskog projektovanja u odnosu na kontekst u kojem se prezentuje.

KURIKULUM: ARHITEKTA – VEŠTINA PREDSTAVLJANJA