UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente I godine MAS Arhitektura 2015/16 (12.02.2016)
Konačan spisak studenata:
MASA-12040 Izborni predmet 2 – Urbanizam

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
12 MASA-12040

Izborni predmet 2 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12040-01: Grad i dizajn
2. MASA-12040-02: Grad budućnosti
3. MASA-12040-03: Urbana mobilnost
4. MASA-12040-04: Mreža pešačkih putanja u funkciji urbanog re-dizajna
5. MASA-12040-05: Gradski centri
6. MASA-12040-06: Elementi prostornog planiranja
7. MASA-12040-07: Trendovi u urbanoj infrastrukturi
8. MASA-12040-08: Gradski eksperiment
9. MASA-12040-09: Strategija integralnog urbanog razvoja – nov instrument planiranja u procesu integracije u EU
10. MASA-12040-10: Arhitektura u kontekstu

Lista izbornih predmeta:

201415_MASA_12040-03_o

Foto: dr Uroš Radosavljević

MASA-12040-03: IZBORNI PREDMET 2 – U:
URBANA MOBILNOST

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor

Urbana mobilnost u savremenom gradu predstavlja integralni sistem menadžmenta politika, mera i projekata koji prevazilaze disciplinaran pristup. Urbana mobilnost se meri kvalitetom dostupnosti individua i predstavlja integralni sistem različitih vidova saobraćaja: javnog gradskog, biciklističkog, pešačkog, automobilskog, teretnog. Arhitekti se aktivno uključuju u projektovanje i planiranje mreža različitih vidova kretanja, kreirajući prijatne, privlačne i funkcionalne prostore. Cilj nastave je upoznavanje sa aspektima projektovanja, menadžmenta i planiranja urbane mobilnosti za ostvarenje održivih saobraćajnih sistema i postizanja kvalitetnih mesta i života u gradu.

KURIKULUM: URBANA MOBILNOST FORMULAR: URBANA MOBILNOST

201516_MASA-12040-03-MREZA-PESACKIH-PUTANJA

Alex Krogh–Grabbe – Pešaci | Izvor fotografije: Alex Krogh–Grabbe

MASA-12040-04: IZBORNI PREDMET 2 – U:
MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG REDIZAJNA

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja, sa posebnim osvrtom na neposredno pešačko okruženje. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu Oblikovanje gradskih prostora kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja pešačkog okruženja. Studenti istražuju relacije između pešačkog kretanja, doživljaja neposrednog pešačkog okruženja sa aspekta pešaka, arhitekture i urbanog dizajna i bave se redizajnom konkretnog prostora na odabranom poligonu.

KURIKULUM: MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG REDIZAJNA FORMULAR: MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG REDIZAJNA

MASA-12040-05: IZBORNI PREDMET 2 – U:
GRADSKI CENTRI

Nastavnik:
dr Ksenija Lalović, vanredni profesor

“A great city is not to be confounded with a populous one.” Aristotle

Savremeni pristupi razumevanju, istraživanju i razvoju gradskih cenatara u urbanoj sredini: strukturne složenosti mreže gradskih centara, ključni faktori generativnih promena, dinamičnost i stohastička priroda, tipološka prepoznavanja…

KURIKULUM: GRADSKI CENTRI FORMULAR: GRADSKI CENTRI

MASA-12040-07: IZBORNI PREDMET 2 – U:
TRENDOVI U URBANOJ INFRASTRUKTURI

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Osnovni cilj nastave na ovom kursu je upoznavanje studenata sa adekvatnim načinom upravljanja urbanom infrastrukturom jednog grada produbljivanjem svesti o značaju manadžmenta urbane infrastrukture kroz upoznavanje, odnosno analizu problema sa kojima se svakodnevno susreće veliki broj evropskih i svetskih gradov, a koji su direktno prouzrokovani neadekvatnom metodom upravjlanja infrastrukturom. Sve veća stopa urbanizacije, prenaseljenost, jaka konkurencija, nejednaka distribucija prostora, negativno utiču na zdravlje urbane populacije, na atraktivnost gradova, pa samim tim i na kvalitet životnog okruženja.

KURIKULUM: TRENDOVI U URBANOJ INFRASTRUKTURI FORMULAR: TRENDOVI U URBANOJ INFRASTRUKTURI

201516_MASA-12040-08-GRADSKI-EKSPERIMENT

Ilustracija © The Grand City Experiment

MASA-12040-08: IZBORNI PREDMET 2 – U:
GRADSKI EKSPERIMENT

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, docent

Posmatrajući grad kao eksperiment in vivo, dolazimo do zaključka da mnogo varijabli utiče na njegov krajnji rezultat, i da on često ima krajnje neizvestan ishod. Međutim, bez obzira na to što je veštačke (in vitro) uslove u gradu gotovo nemoguće simulirati, postoje izvesne pravilnosti i relacije, “hemijske” reakcije koje se mogu pretpostaviti u živom ekperimentu zvanom grad. Prva grupa pretpostavki odnosi se na veze između fizičkog i društveno ekonomskog fenomena. Druga grupa je u vezi sa planiranjem, projektovanjem i regulativom u prostoru, sa naglaskom na razumevanju različitih interesa, znanja i logike delanja učesnika aktera. Treću grupu pretpostavki obuhvataju zakonitosti / teorije razvije.

KURIKULUM: GRADSKI EKSPERIMENT FORMULAR: GRADSKI EKSPERIMENT

201516_MASA-11040-01-ARHITEKTURA-U-KONTEKSTU_o

Segment ispitnog elaborata studentkinje Ivane Vratonjić – Analiza primera: LAN, Pariz

MASA-12040-10: IZBORNI PREDMET 2 – U:
ARHITEKTURA U KONTEKSTU

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Predmet se bavi osposobljavanjem studenata za posmatranje i razumevanje arhitekture kao rezultante uticaja okruženja s jedne strane, te uticaja čoveka sa druge, kao i razumevanjem arhitekture kao kreativne snage arhitekte (stvaraoca lepog) i njegove delatnosti kao spone između prošlosti, sadašljosti i budućnosti.

KURIKULUM: ARHITEKTURA U KONTEKSTU FORMULAR: ARHITEKTURA U KONTEKSTU