UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente I godine MAS Arhitektura 2015/16 (12.02.2016)
Konačan spisak studenata:
MASA-12020 Istorija i teorija 2

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
10 MASA-12020

Istorija i teorija 2

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12020-01: Savremena teorija arhitekture
2. MASA-12020-02: Savremeni principi očuvanja graditeljskog nasleđa
3. MASA-12020-03: Antičko nasleđe u regionu
4. MASA-12020-04: Fizika zgrade: energija u zgradama
5. MASA-12020-05: Projektovanje i proračun konstrukcija 3
6. MASA-12020-06: Teorija urbanog dizajna
7. MASA-12020-07: Teorijske osnove urbanog menadžmenta

Lista izbornih predmeta:

201516_MASA-12020-01-SAVREMENA-TEORIJA-ARHITEKTURE

Mario Merz – “Zebra (Fibonacci)”, Museo del 900, Milano | Foto: dr Ljiljana Blagojević

MASA-12020-01: ISTORIJA I TEORIJA 2:
SAVREMENA TEORIJA ARHITEKTURE

Nastavnik:
dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor

Osnovni cilj predmeta je razvijanje kritičkog mišljenja kroz formiranje širokog i uporednog referentnog okvira i saznajne osnove studenata o osnovnim pravcima savremene teorije arhitekture.

Studenti se obučavaju za analitičko čitanje i kritičko promišljanje u oblasti teorije arhitekture kao i za informisanu diskusiju o teorijskim pojmovima i pitanjima.

KURIKULUM: SAVREMENA TEORIJA ARHITEKTURE FORMULAR: SAVREMENA TEORIJA ARHITEKTURE

201415_MASA-12020-02_Savremeni-principi-ocuvanja-graditeljskog-nasledja_o

Trajanova tržnica u Rimu. Nakon revitalizacije dobila je namenu muzeja | Foto: dr Mirjana Roter Blagojević

MASA-12020-02: ISTORIJA I TEORIJA 2:
SAVREMENI PRINCIPI OČUVANJA GRADITELJSKOG NASLEĐA

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Sticanje saznanja o istorijskim i savremenim teorijskim pristupima vezanim za proučavanje, zaštitu i obnovu graditeljskog nasleđa, savremene principe, preporuke i povelje iz oblasti zaštite i prezentacije kulturne baštine, kao i principe vezane za savremeni pristup izgradnji i regeneraciji istorijskih ambijenata, što će doprineti formiranju teorijske podloge za razvijanje kreativnih sposobnosti studenata i kompetentnosti za kritičko mišljenje, stvaranje vlastitog koncepta i pristupa očuvanju kulturnog i graditeljskog nasleđa.

KURIKULUM: SAVREMENI PRINCIPI OČUVANJA GRADITELJSKOG NASLEĐA FORMULAR: SAVREMENI PRINCIPI OČUVANJA GRADITELJSKOG NASLEĐA

201415_MASA_12020-03_o

Medijana, rekonstrukcija trema vile sa peristilom | Ilustracija: dr Gordana Milošević-Jevtić

MASA-12020-03: ISTORIJA I TEORIJA 2:
ANTIČKO NASLEĐE U REGIONU

Nastavnik:
dr Gordana Milošević-Jevtić, docent

Definisanje prostornog i istorijskog okvira nastanka antičkog graditeljstva u regionu i mesto provincijalne arhitekture u opštem razvoju rimske arhitekture. Upoznavanje studenata sa savremenom naučnom metodologijom proučavanja antičkog nasleđa na primeru arheoloških nalazišta u Srbiji i regionu. Analitički pristup obradi podataka izabranih pojedinačnih objekata ili celine, sa posebnim akcentom na komparativnoj analizi istorijskih izvora, pisane i arheološke i arhitektonske građe. Rekonstrukcija antičkog nasleđa u kome je izražen vojni, ekonomski, sakralni, javni i privatni aspekt i ideološko značenje kompleksa rezidencijalnog i ceremonijalnog karaktera.

KURIKULUM: ANTIČKO NASLEĐE U REGIONU FORMULAR: ANTIČKO NASLEĐE U REGIONU

201415_MASA-12020-04-Fizika-zgrade-energija-u-zgradama_opt

Energija u zgradama | Foto: Dušan Ignjatović

MASA-12020-04: ISTORIJA I TEORIJA 2:
FIZIKA ZGRADE: ENERGIJA U ZGRADAMA

Nastavnik:
dr Aleksandar Rajčić, docent

Upoznavanje sa karakterističnim problemima iz domena fizike zgrade koji na različite načine tretiraju pitanje energije u zgradama i direktno su povezani sa aspektom ugodnosti boravka, odnosno, toplotnog i vazdušnog komfora. Osim boljeg razumevanja korelacije između načina materijalizacije omotača zgrade, njene volumetrije i orijentaciju i njenih energetskih svojstava, stečena znanja treba da omoguće studentu da ovlada osnovnim znanjima neophodnim za proračun i proveru relevantnih karakteristika zgrade, odnosno njenog omotača kao polaznih elemenata u postupku proračuna ukupnih energetskih performansi zgrada.

KURIKULUM: FIZIKA ZGRADE: ENERGIJA U ZGRADAMA FORMULAR: FIZIKA ZGRADE: ENERGIJA U ZGRADAMA

201415_MASA-12020-05-PROJEKTOVANJE-I-PRORACUN-KONSTRUKCIJA-3_opt

Foto: dr Nenad Šekularac

MASA-12020-05: ISTORIJA I TEORIJA 2:
PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KONSTRUKCIJA 3

Nastavnik:
dr Milan Glišić, redovni profesor

Osnovni cilj je da se studenti obuče u projektovanju i izvođenju fundiranja arhitektonskih objekata, kao i upoznavanje studenata sa principima projektovanja konstrukcija arhitektonskih objekata u seizmičkim zonama.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KONSTRUKCIJA 3 FORMULAR: PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KONSTRUKCIJA 3

201415_MASA-12020-06_o

Foto: Jelena Živković

MASA-12020-06: ISTORIJA I TEORIJA 2:
TEORIJA URBANOG DIZAJNA

Nastavnici:
dr Jelena Živković, vanredni profesor

Predmet se bavi sagledavanjem različitih pristupa razumevanju prirode, svrhe, uloge i sadržaja urbanog dizajna u relaciji sa ekonomskim, društvenim, kulturnim i prirodno-ekološkim uslovima urbanog razvoja. Cilj kursa je upoznavanje studenata sa teoretskim konceptima, temama i dilemama urbanog dizajna.

KURIKULUM: TEORIJA URBANOG DIZAJNA FORMULAR: TEORIJA URBANOG DIZAJNA

201415_MASA-12020-07_o

Foto: Uroš Radosavljević

MASA-12020-07: ISTORIJA I TEORIJA 2:
TEORIJSKE OSNOVE URBANOG MENADŽMENTA

Nastavnici:
dr Uroš Radosavljević, docent

Formalni tradicionalni urbanistički planovi koriste se u upravljanju urbanim razvojem na lokalnom nivou. Međutim, urbanizacija, socijalna i ekonomska polarizacija, povećanje složenosti i fragmentacije društva i briga javnosti za kvalitet životnog okruženja izloženi su ograničenjima tradicionalnih instrumenata planiranja. Takvi izazovi i relacije između upravljanja teritorijom i proizvodnje prostora zahtevaju urbani menadžment, strategije i instrumente za operacionalizaciju različitih interesa društveno-ekonomskih igrača u kreiranju integralnih i kompleksnih rešenja u stvaranju kvalitetnih mesta sa pravednim i optimalnim ishodima.

KURIKULUM: TEORIJSKE OSNOVE URBANOG MENADŽMENTA FORMULAR: TEORIJSKE OSNOVE URBANOG MENADŽMENTA