УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 2 – Увод у пројектовање Date: 09/09/2013 Кључне речи:

Модул 2 – Увод у пројектовање

1314_OASA_M_02_kurs_2_5_ilustracija

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 2 – Увод у пројектовање: Курс 2.5. – Архитектонска графика

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Четвртком у три смене од по два сата (08:15-10:00 / 10:15-12:00 / 12:15-14:00).

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја испитног елабората):
У јунском испитном року на дан полагања испита из курса Елементи пројектовања.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Први колоквијум (предаја и одбрана): четвртак, 10. април 2014. године у редовном наставном термину.
Други колоквијум (предаја и одбрана): четвртак, 15. мај 2014. године у редовном наставном термину.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Изучавање принципа и процедура графичког представљање геометризованих архитектоничних форми кроз дводимензионални и тродимензионални цртеж, мануелни или рачунарски модел и примена стечених знања и вештина у реализацији пројектантских задатака на паралелном наставном курсу Елементи пројектовања уз адекватно коришћење доступних графичких техника и технологија.

НАСТАВНИК:
мр Душан М. Станисављевић, ванредни професор
(e-mail: abcd@arh.bg.ac.rs)

САРАДНИЦИ:
мр Ивана Лукић, асистент
арх. Ђорђе Ненадовић, асистент
арх. Владимир Парежанин, асистент
арх. Владимир Ковач, асистент
B.Arch. Сузана Мијатовић, практикант
B.Arch. Данира Совиљ, практикант
B.Arch. Душан Поповић, практикант

БРОЈ КАБИНЕТА: 341

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
– Према распореду истакнутом на вратима Кабинета 341.
– Могућност e-mail консултација са ментором.
– Званичне информације преко огласне табле Кабинета за визуелне комуникације 341.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 718

ЕМАИЛ:
visual341@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Примарни циљ наставе:
Графичка подршка курсу Елементи пројектовања.

Секундарни циљ наставе:
Практична примена знања и вештина стечених на курсу Архитектонска графика у реализацији наставних програма на другим предметима Департмана за архитектуру и осталим департманима који у изучавању архитектонске струке користе геометризовани начин графичког представљања.

Приступ настави:
Истраживање – кроз графички експеримент
Реализација – кроз изучавање и примену графичких техника и технологија
Комуникација – кроз усвајање графичких конвенција
Рутина – кроз непосредно графичко искуство
Одговорност – кроз доношење графичких одлука
Ефикасност – кроз рационално коришћење времена и избор адекватних графичких техника и технологија
Прогрес – кроз перманентно суочавање са све сложенијим графичким захтевима
Валоризација – кроз графичку компарацију
Ауторство – кроз самосталан графички рад
Сарадња – кроз размену графичког знања и искуства
Колегијалност – кроз међусобно поверење и уважавање

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК:
Уводна тематска јединица: Персонално графичко представљање
01) Ниво ангажовања и постигнути резултати на овом задатку, ментору ће омогућити детаљан увид у креативне и реализаторске потенцијале и могућности групе којом руководи, а предметном наставнику дати бољи увид у
тренутни квалитет комплетне генерације и ниво спремности за наставак обуке из области Визуелних комуникација.
/ Формат: А4 (21х29,7) / 5 поена /

Прва тематска јединица: Графичко и моделарско представљање облика у простору
02) 2D графички приказ – Скица, Графичка реконструкција, Графичка матрица и растер, Геометријска конструкција, Ортографски и изометријски приказ, Трансформација графичке форме, Линеарна и површинска материјализација, Визуелна перцепција и емотивни доживљај
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне) / 5 поена /
03) 3D графички приказ – Скица, Геометријска конструкција (аксонометрија, изометрија), Форма и “антиформа”, Просторна графичка матрица и растер, Површинска материјализација (светлост, сенка, боја)
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне) / 5 поена /
04) Просторна структура представљена кроз мануелни модел и скице, фотографије или компјутерске 3D приказе
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне / 5 поена /
05) Просторна структура представњена кроз четири изгледа и два задата пресека уз поштовање граф. конвенција
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне) / 5 поена /
06) Графичка анализа димензионалних, пропорцијских и волуметријских односа
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне) / 5 поена /
07) Графичко и моделарско представљање облика у простору – Репрезентативни излачагачки пано са одабраним афирмативним графичким прилозима и инкорпорираним моделом
/ Формат: (50х50cm) / 10 поена /

Друга тематска јединица: Графичка студија (подстакнута пројектантском темом)
08) Прикупљање фактографских података са терена и доступних извора. Позиција у урбаном окружењу, просторна организација, контекст, везе, атмосфера, типологија, историјски и културни контекст….
/ Формат: Фолдер 20х20cm (дволист са могућим проширењем или преласком у тролист) / 10 поена /
09) Ограда – урбани елементи. Пејсаж улице. Микро урбане слике уличног фронта. Одабир адекватног мотива за рад. Фактички подаци, презентација целине, елемената сколпа и детаља, материјала. Цртеж, облици, композиција, геометрија, величина, оптичка позадина, боја, технички и декоративни детаљи…
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне) / 10 поена /

Испитни задатак: Графичка презентација завршног пројектног задатка (са курса Елементи пројектовања):
10) Електронски портфолио – Стандардна DVD кутија са дизајнираним омотом, етикетом диска и фолдером
/ 10 поена /
– Диск – фајлови свих графичких радова у .jpg формату + информативни подаци о реализацији + оцена AG Курса
– Омот – основни подаци о курсу и аутору
– Етикета или штампа на диску – основни идентификациони подаци о курсу и аутору
– Фолдер – Импресум и садржај (назив фајлова)
11) Репрезентативни излачагачки пано са одабраним афирмативним графичким садржајем
/ Формат: 70х50cm / 30 поена /

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
– У школским вежбаоницама – објашњење радног задатка, анализа карактеристичних примера, формирање
графичког концепта и симулација процеса реализације
– У кабинету за Визуелне комуникације 341 – индивидуалне консултације
– У школском простору – излагачке активности полазника курса
– У приватном радном простору студента – генеза графичке форме и припрема за реализацију
– У услужним копи-центрима – реализација

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс 2.5. – Архитектонска графика

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер