UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Radionice

U okviru Stručnog skupa Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama, koji se održava u periodu od 12. do 15. juna 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, biće održane i studentske radionice.

Radna grupa Arhitektonskog fakulteta poziva studente da pročitaju program i da se na osnovu toga prijave na dole navedeni link za jednu od ponuđenih radionica.
Prijave će trajati do četvrtka, 12. juna 2014, do 16 časova.
Kasnije u toku dana biće istaknuti spiskovi svih studenata raspoređenih po radionicama.

Radionice će se održati u periodu od petka 13. do nedelje 15. juna 2014. godine. Raspored radionica možete pogledati na sledećem linku: http://www.arh.bg.ac.rs/2014/06/04/strucni-skup-novi-modeli-stanovanja-za-ugrozene-u-poplavama/

Kako su ceo skup i radionice humanitarnog karaktera, zamolili bismo studente da pogledaju šta su profesori u okviru opisa radionica naveli kao potreban materijal za rad (laptop, fotoaparat, …) i to ponesu na dan radionice.

Formular za prijavljivanje možete naći na sledećem linku:

Prijava za radionice: Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama

Radionica-Aktivna-kuca_ilustracija_o

Naziv radionice:
AKTIVNA KUĆA

Mentori:
arh. Srđan Marlović, asistent
mr Milena Kordić, asistent
mr Tatjana Stratimirović, asistent

Istraživanje mogućnosti usavršavanja postojećeg modela montažne kuće proizvedene u Srbiji, u vezi sa problemima identiteta, komfora, fleksibilnosti i potrošnje energije.

Više informacija:

Radionica: AKTIVNA KUĆA

Radionica-Manje-je-vise_ilustracija_o

Naziv radionice:
MANJE JE VIŠE
Elementarne potrebe vs elementarne nepogode

Mentori:
arh. Igor Rajković, docent
arh. Nebojša Fotirić, docent
arh. Pavle Stamenović, asistent

Radionica otvara pitanje prostornog minimuma za stanovanje, koji bi trebalo da pruži osnov za buduću nadogradnju. Težište radionice predstavlja definisanje projekatantskih i prostornih kriterijuma po kojima je moguće uspostaviti određenu tipologiju stambenih objekata koje je potrebno graditi u specifičnim uslovima ograničenih mogućnosti.

Više informacija:

Radionica: MANJE JE VIŠE

Radionica-RBS-N-KIosk_ilustracija_o

Naziv radionice:
N-KIOSK

Mentori:
dr Ružica Božović Stamenović, vanredni profesor

Zašto?
Očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja u periodu oporavka od katastrofa je jedan od prioriteta, posebno za najugroženije segmente populacije kao što su deca, stariji, ali i svi ostali koji nose teret obnove. U devastiranom okruženju mogućnosti za to ne postoje, a mentalni i fizički napori su izuzetno veliki. Kiosk je po definiciji privremenog i povremenog karaktera, ali zadovoljava svakodnevne i urgentne potrebe svojih korisnika. Posle oporavka od katastrofe N-kiosk koncept može da postane deo primarne infrastrukture u sistemu javnog zdravlja kao veza između korisnika i nedostajućih oblika primarne zdravstene nege.

Šta je tema?
Tema je predlog N-kiosk-a kao mesta koje je mobilno, simbolički i formalno prepoznatljivo, lako dostupno, upotrebljivo i održivo, dobro usaglašeno sa kontekstom, lako izvodivo od raspoloživih i recikliranih materijala i koje studenti arhitekture kasnije eventualno mogu da izvedu u saradnji sa lokalnim korisnicima. Istovremeno, tema je i kako upotrebiti u datim okolnostima sve najnovije IT tehnologije koje se koriste u monitoringu zdravlja i povezivanju korisnika zdravstvenih usluga i kako ih učiniti lako upotrebljivim i efikasnim.

Šta je program?
Funkcija N-kioska je da pruža podršku fizičkoj, mentalnoj i socijalnoj dobrobiti korisnika. Precizan program se razvija kroz radionicu.

Više informacija:

Radionica: N-KIOSK

Radionica-Artikulacija-inicijativa_ilustracija_o

Naziv radionice:
OD IDEJE DO PROJEKTA I PROMENE: artikulacija inicijativa i priprema prijava razvojnih projekata

Mentori:
dr Danijela Milovanović Rodić, docent
dr Ksenija Lalović, docent
arh. Ivan Simić, asistent

Cilj radionice je formulisanje predloga razvojnih projekata, koje bi studenti (i zainteresovani nastavnici) Arhitektonskog fakulteta u saradnji sa svim zainteresovanim pojedincima i institucijama, mogli da preduzmu i realizuju u narednom periodu.

Osnovna svrha su razmena informacija i znanja i diskusija ideja, a zatim prevođenje ideja i inicijativa u predloge projekata, na osnovu kojih bi se, u periodu nakon radionice, uz njihovu doradu i razradu, mogle izraditi prijave za grantove, odnosno moglo konkurisati za sredstva nacionalnih i međunarodnih fondova.

Predlozi razvojnih projekata se formulišu na osnovu, sa jedne strane, ideja i znanja o mogućim načinima rešavanja problema na terenu, odnosno zadovoljavanja potreba poplavama ugroženog stanovništva, a sa druge strane, na osnovu identifikovanih informacija o konkursima za dodelu sredstava.

Ideja je da učesnici radionice / potencijalni budući podnosioci prijava bolje razumeju proces i način formulisanja projekata, odnosno kriterijume koje predlozi projekata podnesenih za finansiranje grantovima / fondovima moraju da zadovolje.

Više informacija:

Radionica: OD IDEJE DO PROJEKTA I PROMENE

Radionica-RE-KOnstrukcija_ilustracija_o

Naziv radionice:
RE:KONSTRUKCIJA
Inovativni tehološki pristup projektovanju i izgradnji stambenih objekata

Mentori:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

U okviru radionice testiraće se potencijali upotrebe inovativnih tehnoloških pristupa u projektovanju i izgradnji stambenih objekata. Radionicom će biti favorizovan relan, racionalan, inteligentan, low-tech pristup rešavanja problema, eksploatacijom postojećih sistema i njihovih elemenata. U tom smislu, u saradnji sa participantima naučnoistraživačkih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS TR16009A i TR36008, SIMPROLIT i Milinkovic Company, učesnicima radionice prezentovaće se sistemi SIMPROLIT i MC (sistem prefabrikovanih ferocementnih elemenata) – performanse sistema, elementi, veze, tehnologija izgradnje, primeri realizovanih objekata, itd. Predhodno je u funkciji ulaznih informacija, inicijacije idejnih predloga učesnika radionice.

Više informacija:

Radionica: RE:KONSTRUKCIJA

Radionica_Ruka_ruci_ilustracija_o

Naziv radionice:
RUKA RUCI

Mentori:
mr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Istraživanje opcija za samogradnju i mogućnosti korišćenja materijala sa uništenih objekata.

Više informacija:

Radionica: RUKA RUCI

Radionica SOS-arhitektura_ilustracija_o

Naziv radionice:
SOS STANOVANJE: ARHITEKTURA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Mentori:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor
arh. Vesna Mila Čolić Damjanović, asistent
arh. Milan Đurić, vanredni profesor
Aleksandar Bobić, asistent

Cilj radionice je rad na izradi idejnih rešenja projekata za privremeni smeštaj ljudi ugroženih u poplavama ili usled drugih vanrednih situacija kada su priomorani da napuste svoje životne prostore.

Posebna pažnja radionice je na osmišljavanju mogućih materijala za realizaciju ovih idejnih rešenja, pri čemu je poseban akcenat stavljen na istraživanje mogućnosti primene materijala koji su dostupni na lokaciji ili materijala koji su jeftinija alternativa standardnim građevinskim materijalima. Projektovani objekti, iako predviđeni za privremeni smeštaj, treba da budu pristupačni, otporni na vlagu, pregrevanje i hladnoću, te da imaju mogućnost rasklapanja ili kasnijeg recikliranja.

Obavezujući deo idejnog rešenja je izrada predmera i predračuna materijala i radova, zbog eventualne izrade prototipa.

Više informacija:

Radionica: SOS STANOVANJE: ARHITEKTURA U VANREDNIM SITUACIJAMA