UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

PRIJEMNI I UPIS 2024: Informator o prijemnom ispitu 2024. za upis u prvu godinu Osnovnih i Integrisanih studija Arhitekture

Dobrodošli!

Obaveštavaju se zainteresovani za upis na prvu godinu studijskih programa Osnovnih akademskih i Integrisanih akademskih studija 2024/25 Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta da je

termin održavanja “Prijemnog ispita 2024″ je u ponedeljak, 24. juna 2024. godine, u 11 sati, na Arhitektonskom fakultetu

Sve potrebne informacije vezane za prijemni ispit se nalaze u INFORMATORU 2024.

Informator 2024 sadrži uslove, način i postupak upisa u prvu godinu Osnovnih i Integrisanih akademskih studijskih programa na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za školsku 2024/2025. godinu.

AF - prijemni ispit - baner - OASA I IASA

01. OPŠTI USLOVI

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, u prvu godinu na studijski program Osnovne akademske studije – Arhitektura, upisuje 240 studenata i to 160* studenata koji se finansiraju iz budžeta i 80 studenata koji plaćaju školarinu.

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, u prvu godinu na studijski program Integrisane akademske studije – Arhitektura, upisuje 64 studenta i to 40* studenata koji se finansiraju iz budžeta i 24 samofinansirajućih studenata.

* Vlada Republike Srbije, do dana objavljivanja Informatora 2024, nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2024/2025. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

Državljani Republike Srbije koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu ili stranoj srednjoj školi u Republici Srbiji, mogu da konkurišu za upis na studijski program ako im se, u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta, prizna stečena strana školska isprava od strane Agencije za kvalifikacije Republike Srbije ili ako im je Agencija izdala potvrdu da su započeli postupak priznavanja.

Državljani Republike Srbije koji su u školskoj 2023/2024. godini srednju školu završili u inostranstvu, kao i stranu srednju školu u Republici Srbiji ili poseduju diplomu međunarodne (IB) mature, a ne poseduju kompletnu dokumentaciju potrebnu za prijavljivanje u prvom upisnom roku, mogu ostvariti pravo upisa u okviru budžetske kvote utvrđene Odlukom Vlade za tu kategoriju Kandidata u drugom upisnom roku.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je predati i rešenje Ministarstva Prosvete (Agencija za kvalifikacije) o priznavanju stranih srednjoškolskih isprava ili potvrdu o tome da je započet postupak.

Javna isprava o završenoj srednjoj školi stečena u Republici Srpskoj ne podleže postupku priznavanja, sem ukoliko se ne radi o završenom programu međunarodne (IB) mature ili nekoj drugoj inostranoj srednjoj školi koju su završili u inostranstvu ili u Republici Srpskoj. Ovi Kandidati prilikom prijave na Konkurs, pored propisane dokumentacije prilažu i Izjavu u pisanoj formi da su pripadnici srpske nacionalne manjine.

Susedne zemlje su: Mađarska, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote od 304 studenta na oba studijska programa, koja je predviđena za upis. Strani državljanin plaća školarinu tokom celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Osobe sa invaliditetom mogu polagati Prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta. Za ove kandidate predviđeno je dva mesta u okviru budžetske kvote.

Kandidati koji žele da se upišu kroz Program afirmativnih mera – upis lica sa invaliditetom, potrebno je da medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje invaliditeta, dostave Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom do 10. juna 2024. godine. Više informacija se može naći na sledećim linkovima: https://www.bg.ac.rs/upis-osoba-sa-invaliditetom/

Pravilnik o načinu utvrđivanja statusa kandidata i studenta sa invaliditetom Zahtev za utvrđivanje statusa

Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje Prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na Konkurs za upis na studijski program.

Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 065 3031 261 ili elektronskom poštom na ucsh@rect.bg.ac.rs. Kancelarija za studente sa invaliditetom nalazi se na adresi Bulevar Zorana Đinđića 123b, 11070 Novi Beograd.

Rok za pokretanje postupka utvrđivanja prava na upis u prvu školsku godinu osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu primenom afirmativne mere je 10. jun 2024. godine.

Kandidati, pripadnici romske nacionalne manjine mogu konkurisati za upis na studijske programe Univerziteta u Beogradu i kroz Program afirmativnih mera upisa koje je donela Vlada Republike Srbije, a koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovaj program podrazumeva podršku Kandidatima prilikom upisa na studijski program, kao i tokom studija.

Ovi Kandidati prilažu Fakultetu, pored propisane dokumentacije i Izjavu da su pripadnici romske nacionalne manjine i Preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Svi prijavljeni Kandidati polažu jedinstveni Prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti (u daljem tekstu Prijemni ispit), koji ima klasifikacioni karakter.

Redosled Kandidata za upis u prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta utvrđuje se na osnovu:

1. Rezultata postignutog na Prijemnom ispitu

2. Uspeha postignutog u srednjoj školi

Uspeh na Prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način:

 • rezultat Prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova.
 • uspeh u srednjoj školi vrednuje se najmanje 16 a najviše 40 bodova.
 • Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa dva. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.
 • Uspeh Kandidata koji su završili International Baccalaureate Diploma Programme (IB) u školskoj 2023/2024. godini utvrđuje se, na način, da prosečna ocena iz prva dva razreda srednje škole obezbeđuje minimalno 8 a maksimalno 20 bodova (zbir prosečnih ocena pomnožen sa 2), a uspeh na IB maturi vrednuje se sa maksimalnih 20 bodova.
 • Svedočanstvo o IB maturi izdaje se učeniku samo ako je ostvario zbirnu ocenu najmanje 24, dok maksimalna zbirna ocena iznosi 45. Shodno principu vrednovanja svedočanstava srednjih škola u Srbiji, zbirna ocena 24 vrednuje se sa 8 bodova, a zbirna ocena 45 vrednuje se sa 20 bodova. Formula za izračunavanje je sledeća:

Broj bodova = 8 + (zbirna ocena – 24) × 12/21

 • Kandidati koji su završili International Baccalaureate Diploma Programme (IB) pre školske 2023/2024 godine, moraju da imaju priznatu diplomu i tada ostvaruju pravo prijave već u prvom upisnom roku, kao i svi drugi Kandidati (državljani RS i strani državljani). Vrednovanje uspeha u srednjoj školi se vrši po prethodno predloženoj formuli.

Pravo na upis stiču Kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je Konkursom predviđen za upis.

Ukoliko je Kandidat stekao pravo na rangiranje na obe rang liste i rangirao se u okviru kvote za upis, ima pravo da bira na koji studijski program će se upisati i to u statusu prema rangu na odgovarajućoj rang listi.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis Kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod, samo jedanput na istom stepenu studija.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Ako se Kandidat, koji je ostvario pravo na upis po Konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg Kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom Konkursom.

 • Naknada za polaganje Prijemnog ispita iznosi 5.000,00 din.
 • Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 300.000,00 dinara.
 • Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.600 evra.
02. TERMINSKI PLAN
 • Pre prijavljivanja na Konkurs, Kandidat je dužan da popuni Formular na internet stranici Fakulteta,
  od 10. juna 2024. u 10 sati do 19. juna 2024. do 23:59 sati.
 • Prijavljivanje Kandidata obaviće se 19, 20. i 21. juna prema sledećem rasporedu:
Kandidati čija prezimena počinju slovom: Vreme prijavljivanja Kandidata:
Sreda, 19.06.2024. Aula AF A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J od 10.00h do 18.00h
Četvrtak, 20.06.2024. Aula AF K, L, LJ, M, N, NJ, O, P, R od 10.00h do 18.00h
Petak, 21.06.2024. Aula AF S, T, Ć, U, F, H, C, Č, DŽ, Š od 10.00h do 18.00h

 

 • Isticanje liste prijavljenih Kandidata, na internet stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs , sa sledećim podacima: redni broj prijave, prezime, ime roditelja, ime i podaci iz srednje škole.
  subota, 22. jun 2024. godine u 22 sata.
 • Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu u srednjoj školi (tehničke greške), na imejl-adresu prijemniaf@arh.bg.ac.rs,
  nedelja, 23. jun 2024. do 12 sati, ili lično nedelja, 23. jun 2024. od 11 do 12 sati u računarskom centru Arhitektonskog fakulteta.
 • Raspored Kandidata, po salama, biće objavljen na internet stranici Fakulteta
  nedelja, 23. jun 2024. godine do 20 sati.
 • ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA,
  PONEDELJAK, 24. JUN 2024. GODINE, U 11 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU .
 • Kandidati su dužni da u ponedeljak, 24. juna 2024. godine dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka Prijemnog ispita.
 • Isticanje preliminarne rang liste,
  utorak, 25. jun 2024. do 22 sata.
 • Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, regularnost Prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi.
 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, regularnost Prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, isključivo lično, u pisanom obliku, na obrascu koji će dobiti prilikom podnošenja žalbe, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste
  sreda, 26. jun 2024. od 10 do 18 sati i četvrtak, 27. jun 2024. od 08 do 10 sati u sobi 206a.
 • Uvid u obrasce sa odgovorima za Kandidate koji su podneli žalbu Komisiji,
  četvrtak, 27. jun 2024. u 17 sati u sali 217.
 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu,
  četvrtak, 27. jun 2024. do 22 sata.
 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, isključivo lično, u pisanom obliku na obrascu koji će dobiti prilikom podnošenja žalbe, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi Kandidata,
  petak, 28. jun 2024. od 09 do 18 sati u sobi 206a.
 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu,
  subota, 29. jun 2024. do 12 sati.
 • Objavljivanje Konačne rang liste Fakulteta na oglasnoj tabli i na internet stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs,
  subota, 29. jun 2024. do 20 sati.
03. DINAMIKA UPISA NA ARHITEKTONSKI FAKULTET

NAPOMENA:

Arhitektonski fakultet u Beogradu zadržava pravo da izmeni termine upisa.
Sve eventualne promene će blagovremeno biti objavljene na internet stranici fakulteta.

 • Upis u prvu godinu Osnovnih i Integrisanih akademskih studija arhitekture će biti sproveden u periodu od 08. jula do 11. jula 2024. godine.
 • Upis će se vršiti prozivanjem Kandidata, prvo za studente u budžetskom statusu, a nakon popunjavanja kvote na oba studijska programa, i za studente u statusu samofinansirajućih studenata.
 • Dinamika upisa po danima će biti precizno definisana i objavljena nakon isticanja Konačne rang liste.
 • Kandidati koji se budu upisivali u prvu godinu studija, u statusu samofinansirajućeg studenta, moraju imati uplaćenu prvu ratu školarine PRE DOLASKA na Fakultet. Svi podaci vezani za plaćanje rata školarine će biti blagovremeno objavljeni na internet stranici Fakulteta.
 • Kandidati koji su stekli pravo na upis, a ne upišu se u terminima od 08. jula do 10. jula, gube to pravo i Fakultet će u četvrtak, 11. jula 2024. godine, u 10 sati, na njihovo mesto upisati, putem prozivanja, kandidate prema redosledu na Konačnoj rang listi, a do popunjavanja kvote za upis na oba studijska programa.
04. NAČIN PRIJAVLJIVANJA
 • Pre prijavljivanja na Konkurs, Kandidat je dužan da popuni Formular na internet stranici Fakulteta, prema uputstvu koje je istaknuto na internet strani, od 10. juna 2024. od 10 sati do 19. juna 2024. do 23.59 sati.
 • Ukoliko je Formular na internet stranici Fakulteta ispravno popunjen i predat, Kandidat će na imejl-adresu upisanu u Formular dobiti potvrdu da je uspešno popunio i predao Formular i redni broj pod kojim je Formular prihvaćen. Kandidat mora imati ovaj broj prilikom prijavljivanja na Konkurs.
 • Kandidati, prilikom dolaska na Fakultet radi prijavljivanja na Konkurs za upis, podnose fotokopije traženih dokumenata i donose originalna dokumenta na uvid.
 • Kandidati koji iz opravdanih razloga ne mogu da popune Formular na internet stranici Fakulteta, moraju obavezno da kontaktiraju Komisiju za sprovođenje upisa na imejl-adresu prijemniaf@arh.bg.ac.rs do 16. juna 2024. godine do 24 sata. Komisija za sprovođenje upisa će im odgovoriti putem imejla u kom terminu, dana 18. juna 2024., moraju doći da lično izvrše onlajn popunjavanje Formulara, u prostorijama Fakulteta, da bi mogli da se prijave na Konkurs u propisanim terminima.
 • Imejl-adresa, koju Kandidat navede pri popunjavanju Formulara na internet stranici Fakulteta, mora biti validna, jer je to jedini način za komunikaciju Komisije i službi Fakulteta sa Kandidatom,
 • Svi Kandidati koji imaju strana dokumenta (ocene koje nisu po standardu Republike Srbije), pri popunjavanju Formulara na internet stranici Fakulteta upisuju prosečnu ocenu 2.00 za sve četiri godine (da bi mogli da predaju Formular). Ovi Kandidati moraju da se jave Komisiji pre predaje dokumenata u danu kada su raspoređeni za prijavu, od 10 do 12 sati u prostorijama Komisije. Njima će biti izvršena konverzija ocena i te ocene će biti unete u bazu podataka Kandidata. Tek nakon toga Kandidati mogu pristupiti prijavi, odnosno predaji dokumenata.
 • Potrebna dokumenta za prijavu na Konkurs za polaganje Prijemnog ispita su:

1. Kopija očitane lične karte ili fotokopija lične karte bez čipa – obe strane (za državljane Republike Srbije) ili fotokopija pasoša (za strane državljane) i original na uvid;

2. Svedočanstva za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja – fotokopije i originali na uvid;

3. Diploma o položenom završnom-maturskom ispitu – fotokopija i original na uvid;

4. Rešenje o nostrifikaciji (priznavanju) srednjoškolskih isprava ili potvrda da je postupak započet (za kandidate koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili završili program međunarodne mature);

5. Izvod iz matične knjige rođenih – obavezno dostavljaju strani državljani (za državljane Republike Srbije fakultet pribavlja izvod iz matične knjige rođenih po službenoj dužnosti);

6. Fotokopija Izvoda iz knjige državljana (ne stariju od 6 meseci);

7. Izjava kandidata da su pripadnici srpske nacionalne manjine, koju dostavljaju samo kandidati pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja;

8. Izjava kandidata da su pripadnici romske nacionalne manjine i preporuka Nacionalnog saveta Roma, ukoliko žele da se upišu kroz afirmativne mere – Romi;

 

9. Rešenje Rektora o pravu kandidata na upis kroz afirmativne mere lica sa invaliditetom;

10. Izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu fakulteta u budžetskom statusu (za kandidate koji su srednju školu završili pre školske 2023/2024 godine);

11. Dokaz o uplati naknade za polaganje Prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara, na broj žiro računa Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakultet:

840 – 1436666 – 34, poziv na broj 67-700027

sa svrhom doznake: naknada za Prijemni ispit

12. Izjava kandidata za korišćenje ličnih podataka

 • Kandidati će, nakon predaje dokumenata i provere podataka koje su uneli u Formular na internet stranici Fakulteta, potpisati odštampan Prijavni list i dobiti odštampanu Propusnicu za polaganje Prijemnog ispita koju moraju imati sa sobom na dan polaganja ispita.
 • Kandidati svojim potpisom na Prijavnom listu potvrđuju da prihvataju pravila za sprovođenje i polaganje Prijemnog ispita. 
 • Kandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da njegovi lični podaci, iz Prijave, mogu biti uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.
 • Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2023/2024. godine, prilikom prijave, dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani, odnosno da su bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.
 • Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnose pored propisane dokumentacije i Rešenje o priznavanju diplome o stečenom srednjem obrazovanju (ili potvrdu o tome da je započeto priznavanje potrebnih dokumenata) i fotokopiju važećeg pasoša.
 • Kandidati, pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja, prijavljuju se i upisuju u skladu sa Konkursom za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2024/2025. godinu. Ovi Kandidati prilažu Fakultetu, pored propisane dokumentacije i izjavu o nacionalnoj pripadnosti.
 • Izuzetno, ukoliko je sam kandidat opravdano sprečen da dođe na prijavljivanje za Konkurs, osoba koja dolazi, da umesto njega preda dokumenta, mora da ima Ovlašćenje overeno kod javnog beležnika sa navedenom svrhom i to:

– da može da podnese dokumenta za Prijavu na Konkurs,

– da može da potpiše Prijavu za Konkurs,

– da može da preuzme Propusnicu za polaganje prijemnog.

 

05. KONCEPT PRIJEMNOG ISPITA
 • Prvi deo testa Prijemnog ispita (ukupno 24 boda) odnosi se na pitanja iz OPŠTE KULTURE OD ZNAČAJA ZA STUDIJE ARHITEKTURE (arhitektura, umetnost i ostale komplementarne oblasti). Test je osmišljen tako da meri znanje koje su Kandidati kumulativno sticali tokom svog dosadašnjeg formalnog i neformalnog obrazovanja i informisanja.
  Ovaj deo testa nosi ukupno 40% od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.
 • Drugi deo testa Prijemnog ispita (ukupno 18 bodova) odnosi se na LOGIČKO ZAKLJUČIVANJE PROSTORNIH ODNOSA, RELEVANTNIH ZA STUDIJE ARHITEKTURE. Cilj ovog dela testa je utvrđivanje sposobnosti Kandidata za razumevanje logike prostora, međusobnih odnosa elemenata u prostoru i prostornih odnosa. Drugi deo testa sastoji se od logičkih zadataka iz prostornih odnosa koji mogu biti rešavani i pomoću slobodoručnog skiciranja.
  Ovaj deo testa nosi ukupno 30% od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.
 • Treći deo testa Prijemnog ispita (ukupno 18 bodova) odnosi se na PROSTORNO OPAŽANJE I SPOSOBNOST RAZUMEVANJA PREDSTAVLJANJA PROSTORA. Cilj ovog dela testa je utvrđivanje sposobnosti Kandidata za opažanje prostornih odnosa i rešavanje logičkih prostornih problema slobodoručnim skicama. Zadacima iz ovog dela testa ne valorizuje se veština umetničkog istraživanja i imaginacije, već sposobnost logičkog rasuđivanja i korišćenja crteža kao tehnike za razumevanje prostornih odnosa i sredstva predstavljanja tačnog rešenja prostornog problema.
  Ovaj deo testa nosi ukupno 30% od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.
07. NAČIN POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

U zgradi je dozvoljen boravak ISKLJUČIVO KANDIDATIMA koji polažu Prijemni ispit i imaju važeću propusnicu za polaganje prijemnog ispita.

 • Raspored Kandidata po salama za Prijemni ispit biće objavljen u utvrđenom terminu, na oglasnoj tabli i na internet stranici Fakulteta. Molimo kandidate da zapamte broj sale u koju su raspoređeni kako bi procedura ulaska u sale bila što efikasnija.
 • Detalji celokupne procedure polaganja Prijemnog ispita će biti blagovremeno objavljeni na internet stranici Fakulteta.
 • Kandidati se okupljaju ispred sale u kojoj polažu, najkasnije sat vremena pre početka Prijemnog ispita.
 • Prozvani Kandidat nakon ulaska u salu u koju je raspoređen, zauzima mesto prema instrukcijama Dežurnog ispred sale.
 • Kandidat na ispit donosi: važeći dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš) i propusnicu za polaganje Prijemnog ispita dobijenu prilikom prijave za polaganje Prijemnog ispita.

Kandidati koji nemaju navedene isprave i propusnicu, ne mogu pristupiti polaganju Prijemnog ispita!

 • Svesku za izradu zadataka, obrazac za odgovore i pribor za izradu zadataka, Kandidat dobija od Dežurnog na ispitu.
 • Kandidat unosi tražene lične podatke u obrazac za odgovore i njihovu tačnost potvrđuje svojim potpisom na za to određenom mestu.
 • Pre početka izrade ispita Dežurni proverava identitet Kandidata i podatke koji su uneti u obrazac za odgovore i to verifikuje svojim parafom na za to određenom mestu.
 • Po završetku identifikacije, Kandidat uklanja ličnu kartu ili pasoš sa stola, tako da na stolu ostane samo Potvrda o prijavi i pribor za rad, dobijen od Dežurnog.
 • Nakon završene identifikacije Kandidat označava, na za to predviđenom mestu na obrascu za odgovore, šifru zadatka, koja je napisana na naslovnoj strani sveske sa zadacima.
 • Ukoliko Kandidat ne označi šifru zadatka, zadatak ne može biti pregledan i smatraće se da su svi odgovori netačni.
 • Kandidat se ne sme potpisivati, niti stavljati bilo koji drugi znak na obrazac za odgovore osim na način i na mesta koja su za to predviđena. Kandidat koji na bilo koji način dodatno označi obrazac za odgovore, ili ga ošteti, automatski se diskvalifikuje.

Kandidat koji preda oštećen ili označen rad biće diskvalifikovan.

 • Maksimalan broj bodova na testu je 60. Svi zadaci ne moraju da nose isti broj bodova.
 • Broj bodova po zadacima jasno je označen u sves
 • Kandidat rešava zadatke u Svesci. Na osnovu ponuđenih odgovora, Kandidat označava jedan od ponuđenih odgovora u obrascu za odgovore, pod brojem koji odgovara broju tog zadatka.
 • Za svaki zadatak ponuđeno je više odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Tačan odgovor donosi onoliko bodova koliko je predviđeno za taj zadatak. Netačan odgovor donosi nula bodova.
 • Kandidat označava, isključivo, samo jedan od ponuđenih odgovora.
 • Neoznačavanje odgovora, označavanje dva ili više odgovora, kao i precrtavanje jednog ili više odgovora, ili bilo kakav drugi način označavanja odgovora, osim označavanja samo jednog odgovora, smatraće se netačnim odgovorom.
 • Kandidati moraju obrasce za odgovore popunjavati vrlo pažljivo. Na obrascu za odgovore nije dozvoljeno nikakvo brisanje niti ispravljanje već označenih odgovora.
 • Od trenutka podele zadataka nije dozvoljen nikakav razgovor između Kandidata. Ukoliko Kandidati razgovaraju međusobno ili se koriste nedozvoljenim sredstvima, biće udaljeni sa ispita i diskvalifikovani.
 • Kandidatima je zabranjen razgovor sa Dežurnima, te se pozivanje na usmeno dobijena uputstva neće uvažiti. Sva neophodna objašnjenja saopštavaju članovi Komisije pre početka Prijemnog ispita.
 • Na ispitu je zabranjeno korišćenje bilo kakvih dodatnih pomagala (džepni računar, mobilni telefon, pametni sat, slušalice, ceduljice i slično), pušenje, držanje na stolu hrane, pića i slično.
 • Predaja rada pre završetka vremena za izradu testa je moguća najranije jedan sat posle početka ispita i najkasnije petnaest minuta pre završetka ispita. Nakon tog vremena nije dozvoljeno napuštanje sale, niti ranija predaja završenog testa.
 • Napuštanje sale je moguće isključivo uz obaveznu predaju sveske sa zadacima i popunjenog obrasca za odgovore. Povratak u salu nije dozvoljen.
 • Kada Kandidat smatra da je završio sa ispitom, poziva Dežurnog dizanjem ruke i na svom mestu čeka da ga Dežurni pozove da preda rad. Dežurni uzima svesku i obrazac za odgovore od Kandidata. Kandidat zajedno sa Dežurnim još jednom proverava da su svi lični podaci tačno uneti u Obrazac za odgovore, nakon čega Dežurni, u prisustvu Kandidata, pakuje Obrazac prema dobijenom uputstvu. Tek nakon toga Kandidat napušta salu.
 • Obaveštenja o početku ispita, proteklom vremenu i vremenu kada može da se otpočne sa napuštanjem ispita objavljuje Dežurni.
 • Nepoštovanje nekog od navedenih pravila povlači za sobom diskvalifikaciju Kandidata.
 • U zgradi Fakulteta, pušenje je strogo zabranjeno.

KANDIDAT KOJI JE, ZBOG NEDISCIPLINE ILI NEPOŠTOVANJA PROCEDURE, UDALJEN SA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA, GUBI PRAVO NA RANGIRANJE RADI UPISA.

 • Sva sporna pitanja u vreme održavanja Prijemnog ispita rešava Komisija za sprovođenje upisa.
 • Roditeljima Kandidata, odnosno trećim licima, strogo je zabranjeno:

– da ulaze u objekat u kome se polaže Prijemni ispit, za vreme trajanja aktivnosti u vezi sa organizacijom i sprovođenjem ispita;
– podnošenje žalbe u ime Kandidata i
– da vrše uvid u radove Kandidata.

08. PRAVA I OBAVEZE KANDIDATA
 • Popunjavanjem Formulara na internet stranici Fakulteta, podnošenjem prijave na Konkurs, propisane dokumentacije i uplatom naknade, Kandidati stiču sva prava predviđena Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu i Pravilnikom o polaganju Prijemnog ispita Fakulteta.
 • Lista Kandidata prijavljenih na Konkurs, sa sledećim podacima: redni broj prijave, prezime, ime roditelja, ime i podaci iz srednje škole, biće istaknuta u utvrđenom terminu i dostupna svim prijavljenim Kandidatima na internet stranici Fakulteta.
 • Kandidati, čiji su lični i podaci o uspehu u srednjoj školi eventualno pogrešno uneti u listu prijavljenih Kandidata, mogu da podnesu primedbe Komisiji za sprovođenje upisa, isključivo u propisanom roku.
 • Komisija će osnovane primedbe prihvatiti i korigovati podatke, ukoliko su ponuđeni zvanični dokazi dostavljeni u propisanom roku.
 • Kandidati imaju pravo da u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, podnesu žalbu Komisiji, isključivo lično, u pisanom obliku na obrascu koji će dobiti prilikom podnošenja žalbe, u skladu sa terminskim planom.
 • Kandidati koji su podneli žalbu imaju pravo da, ISKLJUČIVO LIČNO, BEZ PRISUSTVA NEOVLAŠĆENIH LICA, izvrše UVID U SVOJ OBRAZAC SA ODGOVORIMA. Uvid će biti izvršen u sali 217, u skladu sa terminskim planom.
 • Komisija će odlučivati o žalbi Kandidata, o čemu će doneti odgovarajuće rešenje koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta, u skladu sa terminskim planom.
 • Kandidati, čije su žalbe odbijene u prvostepenom postupku, imaju pravo da u drugostepenom postupku ulože žalbu Dekanu Fakulteta na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, isključivo lično, u pisanom obliku na obrascu koji će dobiti prilikom podnošenja žalbe, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi Kandidata, u skladu sa terminskim planom.
 • Pravo žalbe Dekanu imaju ISKLJUČIVO KANDIDATI koji su se žalili u prvom stepenu.
 • Dekan donosi konačnu odluku koja se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta, u skladu sa terminskim planom.
 • Konačna rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli, internet stranici Fakulteta i na internet stranici Univerziteta. Konačna rang lista Univerziteta je osnov za upis Kandidata.
09. UPIS KANDIDATA
 • Kandidati dolaze na fakultet isključivo u terminu koji je naveden u dinamici upisa i prema propisanom rasporedu. Promena termina nije moguća i kandidat je dužan da se pojavi u skladu sa propisanim rasporedom za upis.
 • Kandidati, bez zadržavanja, odlaze u amfiteatar Arhitektonskog fakulteta radi prozivke. Nakon preuzimanja potrebnih formulara, kandidati popunjavaju na licu mesta tražene podatke.
 • Kandidati će biti prozivani redom, po rangu koji su ostvarili na Prijemnom ispitu. Tom prilikom će moći da izaberu jedan od dva studijska programa, do popunjavanja kvote za svaki studijski program.
 • Ukoliko kandidat nije prisutan u momentu prozivanja, prozivanje se nastavlja od sledećeg kandidata i mesta se dalje popunjavaju. Molimo Kandidate da STRIKTNO POŠTUJU dinamiku koja će biti objavljena i da ne kasne na prozivanje.
 • Kandidati pristupaju proceduri predaje i verifikacije dokumenata radi upisa, na unapred određenom mestu. Nakon završetka procedure upisa, kandidati bez zadržavanja napuštaju zgradu Fakulteta.
 • Kandidati koji se budu upisivali u prvu godinu studija, u statusu samofinansirajućeg studenta, moraju imati uplaćenu prvu ratu školarine PRE DOLASKA na Fakultet. Svi podaci vezani za plaćanje rata školarine će biti blagovremeno objavljeni na internet stranici Fakulteta.
 • Kandidati koji steknu pravo upisa podnose:

– Lična karta ili pasoš na uvid;
– Kopija očitane lične karte ili fotokopija lične karte bez čipa ili fotokopija pasoša;
– Overene fotokopije kopije svedočanstva za sve razrede srednje škole i originalna dokumenta na uvid;
– Overene fotokopije diplome o položenom završnom maturskom ispitu i originalna dokumenta na uvid;
– Rešenje o nostrifikaciji ili potvrda da je postupak započet;
– Izvod iz matične knjige rođenih (fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
– Izvod iz knjige državljana (ne stariji od 6 meseci);
– Izjavu o pripadnosti srpskoj nacionalnoj manjini, (dostavljaju samo kandidati pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja);
– Izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu ili da jesu (za kandidate koji su srednju školu završili pre školske 2023/2024 godine);
– Izjavu da su pripadnici romske nacionalne manjine i preporuku Nacionalnog saveta Roma, ukoliko žele da se upišu kroz afirmativne mere – Romi;
– Rešenje Rektora o pravu na upis afirmativne mere lica sa invaliditetom;
– Indeks;
– Popunjen obrazac ŠV-20;
– Dve fotografije 4.5×3.5 cm;
– Potpisanu saglasnost o korišćenju ličnih podataka (u jednom primerku) za sve kandidate – formular se dobija prilikom upisa;
– Potpisanu izjavu o statusu u pogledu finansiranja (u jednom primerku) za budžetske studente – formular se dobija prilikom upisa;
– Potpisan ugovor o studiranju u 2 primerka – (dobija se prilikom upisa);
– Potpisan ugovor o plaćanju školarine u 2 primerka, za samofinansirajuće studente i strane državljane – (dobija se prilikom upisa);
– Dokaz o uplati školarine, za samofinansirajuće studente i strane državljane (primer uplatnica 1),
– Dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere (primer uplatnica 2) – svi kandidati, i
– Dokaz o uplati naknade za administrativne toškove upisa (primer uplatnica 3) – svi kandidati.

Uplatnica 1 Arhitektonski fakultet u Beogradu
Uplatilac ime i prezime, adresa
Svrha uplate školarina za I godinu studija
Primalac Arhitektonski Fakultet u Beogradu
Iznos iznos definisan ugovorom
Račun primaoca 840 – 1436666 – 34

Uplatnica 2 Arhitektonski fakultet u Beogradu
Uplatilac ime i prezime, adresa
Svrha uplate školarina za I godinu studija
Primalac Uplata za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
Iznos 100,00
Račun primaoca 840 – 1436666 – 34

Uplatnica 3 Arhitektonski fakultet u Beogradu
Uplatilac ime i prezime, adresa
Svrha uplate Uplata za administrativne troškove upisa
Primalac Uplata za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
Iznos 2200,00
Račun primaoca 840 – 1436666 – 34
 • Školarina se plaća u skladu sa Ugovorom o studiranju.
 • Strani državljani, pored navedenog podnose:

 – Nostrifikovanu diplomu;
– Dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju;
– Odgovarajuće uverenje da vladaju srpskim jezikom i
– Fotokopiju važećeg pasoša.

 

 • Kandidati koji su stekli pravo na upis, obavezni su da pre podnošenja dokumenata za upis, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, potpišu Ugovor o studiranju sa Fakultetom, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze. Za studente koji plaćaju školarinu, Ugovorom se utvrđuju i finansijske obaveze prema Fakultetu.

© [2013 - 2018] Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski Fakultet | University of Belgrade - Faculty of Architecture