УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Брошура: Интегрисане академске студије - Архитектура

IASA

Врста и ниво студија

Интегрисане академске студије првог и другог степена.
Трајање студија: 5 година300 ЕСПБ

Студијски програм Интегрисаних академских студија – Архитектура се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

 • Техничко-технолошке науке;
 • Друштвено-хуманистичке науке;
 • Уметност.

Модули

Студије су структуиране као студијски програм са модулима, од трећег семестра и састоје се из два модула: Модул 1 и Модул 2.

Модул 1 реализује се у целини на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (УБ-АФ).

Модул 2 реализује се у сарадњи са Сапиенца Универзитетом у Риму – Архитектонским факултетом (Sapienza Università di Roma – Facoltà di Architettura) и представља програм за стицање двоструке дипломе.

Модули су повезани заједничким предметима (обавезним и изборним) током целих студија, с тим да студенти на Модулу 2 два семестра (60 ЕСПБ) током једне (II, III или IV) године студија остварују на Сапиенца Универзитету у Риму и да се настава за студенте Модула 2, током II, III и IV године студија и на УБ-АФ, реализује на енглеском језику.

Успешним завршетком студија студент стиче диплому Мастер инжењер архитектуре, Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (Модул 1), односно, Универзитета у Београду – Архитектонског факултета/Сапиенца Универзитета у Риму – Архитектонског факултета (Модул 2).

Циљеви студијског програма

Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у области архитектуре, урбанизма, архитектонских технологија и архитектонског конструктерства.

Професионално оспособљавање архитекте општег профила, који има способности интегралног проблемског приступа, професионалног укључивања и деловања у широком спектру послова архитектонске и урбанистичке праксе.

Стицање формалне квалификације, улазног основа за стицање професионалне квалификације – овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци, за послове у области архитектонског и урбанистичког пројектовања, урбанистичког планирања и реализације архитектонских објеката.

Стицање квалификација за послове из подручја архитектуре и урбанизма у делатностима, едукације, културе, свих нивоа управе, заштите човекове околине, научноистраживачким и другим делатоностима.

Стицање права на наставак образовања на специјалистичким и докторским академским студијама из области архитектуре или сродних научних и уметничких области.

Исход процеса учења

Исходи процеса учења одговарају другом степену академског образовања архитеката и у складу са тим обезбеђују стицање адекватних знања, вештина и компетенција, као и формалне квалификације која даје могућност за самостално и одговорно бављење стучним пословима у области архитектуре.

Завршетак интегрисаних академских студија архитектуре у складу са међународним стандардима за образовање архитеката, легислативом европске уније и Србије квалификује завршеног студента за позив архитекте.

Стечена диплома на интегрисаним академским студијима – Архитектура омогућава завршеним студентима наставак образовања на специјалистичким и докторским студијама из области архитектуре, урбанизма и других сродних области.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма Мастер академских студија – Архитектуре студент стиче следеће способности:

Разумевање:

 • професије архитекте и улоге коју архитекта у друштву има, посебно у припреми идејних решења који узимају у обзир друштвене факторе;
 • одговорности према људским, друштвеним, културолошким, урбаним, архитектонским и еколошким вредностима и архитектонском наслеђу;
 • разумевање односа између људи и грађевина, између грађевина и њиховог окружења, као и разумевање потребе да се грађевине и простор међусобно прилагоде људским потребама и мерама;
 • конструкције грађевине, извођачких и инжењерских проблема везаних за пројектовање грађевине;
 • стратегије очувања и одрживог развоја животне средине као и сврхе и смисла остваривања еколошки одрживог дизајна и заштите, рехабилитације и унапређења окружења

Одговарајућа знања о:

 • методама  техникама истраживања, припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат и оцене резултата;
 • одговарајуће знање о историји и теоријама архитектуре, као и о сродним уметностима, технологијама и хуманистичким наукама;
 • примене теоријских концепата у креирању пројектантских решења кроз рефлективни и критички приступ;
 • физичким проблемима и технологијама, као и функцији грађевина у циљу обезбеђивања услова за унутрашњи комфор и заштиту од климатских утицаја;
 • урбанистичком пројектовању, планирању и вештинама од значаја за реализацију процеса планирања;
 • ликовним уметностима као утицају на квалитет архитектонског и урбанистичког пројектовања и способност њихове креативне примене;
 • регулаторским захтевима који се односе на планирање, пројектовање и изградњу објеката као и делатностима, организацијама, прописима и процедурама које се тичу интегрисања планова у целину система планирања и процеса реализације архитектонског пројекта;
 • финансирању пројеката, управљању пројектима и контроле трошкова израде пројекта

Вештине и способности:

 • израде архитектонских пројеката који испуњавају естетске и техничке захтеве, различитог обима, сложености и типологија у разноврсним контекстима, користећи више медија изражавања;
 • које омогућавају креирање решења која задовољавају захтеве корисника у оквирима одређеним финансијским ограничењима и регулативом;
 • концептуалног и критичког приступа архитектонском пројектовању према потреби корисника, који интегрише друштвене, економске, естетске и техничке аспекте

Стечени академски назив

Мастер инжењер архитектуре

Услови за упис на студијски програм

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит за Интегрисане академске студије –  Архитектура.

Овде можете видети приказ карактеристика и структуре програма

Интегрисане академске студије – Архитектура

Студијски програм

Више информација о студијском програму Интегрисаних академских студија – Архитектура можете наћи овде:

© [2013 - 2018] Универзитет у Београду - Архитектонски Факултет | University of Belgrade - Faculty of Architecture