UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
II godina – 3. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A23 MASA-A23012

STUDIO M03A – Seminar

Cilj predmeta

Cilj predmeta je određen pozicijom nastavne oblasti Seminar M01-A (M05) u okvirima Studija M01-A (M05) Master akademskih studija arhitektura (Integrisanih osnovnih i master akademskih studija arhitektura).

Potreba da se studentima omogući izbalansirana ponuda različitih i savremenih pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja odredila je da Seminar M01-A (M05) postane autonomna oblast dela rada na Studiju koja u zavisnosti od načina rada na konkretnom kursu razvija visok stepen slobode izbora i unapređenja nezavisnih i individualnih radnih metoda.

Lista izbornih projekata:

201718_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-MILJKOVIC_o

Astronomska opservatorija na Zvezdari, Upravna zgrada

STUDIO M03A – SEMINAR – 01:
ANALIZA POSTOJEĆIH OBJEKATA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Cilj predmeta je razvijanje sposobnosti za analizu i sintezu programskih i prostornih elemenata objekata namenjenih izlagačkim delatnostima u javnom prostoru. Konvencionalne i eksperimentalne metode projektovanja objekata namenjenih galerijsko-izlagačkom oblikovanju prostora istražuju se kroz teorijsku nastavu, gostujuća predavanja, projektantska iskustva, i posete objektima i institucijama. Od studenata se očekuje arh. analiza izgrađenih objekta u kompleksu Astronomske opservatorije, arhiteka Jana Dubovija. Istražuje se stepen formalne i sadržajne otvorenosti i neposrednih odnosa između oblika savremenog izlagačkog čina u prostorima koji su izgubili primarnu funkciju i namenu, tumačeći eksperimentalne metode projektovanja galerija.

KURIKULUM: ANALIZA POSTOJEĆIH OBJEKATA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE

201617_MASA-A23012-01--STUDIO-M03A-SEMINAR_Z.LAZOVIC

Pat Andrea: Construction Workers. Drawing Now, Paris 2014.

STUDIO M03A – SEMINAR – 02:
ARHITEKTURA TRANSFORMACIJE I META PEJZAŽ KULTURE GRADA

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

U fokusu su fenomeni koje donose zahtevi dinamičnih prestonih gradova u svetu u kojima arhitektura igra važnu ulogu u stvaranju savremenog pejzaža kulture. Beograd – Metagrad, grad sa odlikama koje imaju različite svetske metropole. Teme su – grad i nasleđe, kultura, javni prostor, kontekst, postindustrijsko vreme, napuštene lokacije, nove potrebe, integrisani prostor, promena kulturnog pejzaža. Transformacije grada i artefakta arhitekture su u dinamičnoj funkciji programa, promene i događaja, a arhitektonski gest i transformacija stvaraju kulturni pejzaž metodama kao što su eksperiment, promena, pokret, dinamični i promenljivi sadržaji + aktivni program.

KURIKULUM: ARHITEKTURA TRANSFORMACIJE I META PEJZAŽ KULTURE GRADA

201718_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-LOJANICA_o

Do Ho Suh – Apt. A, Corridor and Staircase, Njujork, 2011-12.

STUDIO M03A – SEMINAR – 03:
DUALNOSTI – ARHEOLOŠKI INSTITUT SA CENTROM ZA KONZERVACIJU

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Osnovni cilj seminara je razvijanje kreativnosti i lateralnog odnosa prema projektantskom procesu, tokom kojeg će se sticati dodatna znanja o arheologiji i konzervaciji, i o tome u kojoj meri ona mogu da vrše uticaj na na arhitektonsku teoriju i praksu.

Krajnji cilj seminara je izrada finalnog elaborata u formi video rada, kao jednog od raspoloživih medija koje se koristi prilikom procesa očuvanja materijala, pri čemu je tematski okvir direktno uslovljen radom na izradi arhitektonsko-urbanističkog projekta u okviru studija M03A.

KURIKULUM: DUALNOSTI – ARHEOLOŠKI INSTITUT SA CENTROM ZA KONZERVACIJU

201718_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-VUJOVIC_o

STUDIO M03A – SEMINAR – 04:
TKP – TIPOLOGIJA KOMPLEKSNOG PROJEKTA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, redovni profesor

Tipologija kompleksnog projekta je seminar koji je koncipiran kao teorijska baza projektantskog studija SKC (Studenski Kulturni Centar u Savamali) u okviru nastave na trećem semestru MASA. U skladu sa projektantskim konceptom studija u kome se izučavaju i projektantski proveravaju i preispituju savremeni tipološki oblici u arhitekturi, cilj seminara je da se pojača teorijska i konceptualna tematizacija ovakvog rada. Kroz predavanja, prezentacije i diskusije, seminar nudi otvaranje niza pitanja vezanih za savremene projektantske zadatke u arhitekturi.

KURIKULUM: TKP – TIPOLOGIJA KOMPLEKSNOG PROJEKTA

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Foto © Bojan Vasojević

STUDIO M03A – PROJEKAT – 05:
DEELITIZACIJA-DEMILITARIZACIJA KULTURE

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Cilj seminara je razumevanje pojmovne osnove deelitizacije kulture, pre svega kroz aktivan odnos arhitekte i društva u celini. Nastava podrazumeva interaktivnu relaciju svih učesnika u nastavnom procesu, a odvijaće se u nekoliko sekvenci, koje su postavljene kao iterativni ciklusi, u kome se rezultat predhodnog istraživanja pozicionira kao problemska osnova narednog koraka. Studija slučaja se predaje u pisanoj formi na maksimalno tri A4 strane, koja sadrži jasnu hipotezu i sažetak istraživačkog rada.

KURIKULUM: DEELITIZACIJA-DEMILITARIZACIJA KULTURE

201718_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-VASILJEVIC-TOMIC_o

Olafur Eliasson – The Gaze of Versailles, 2016.

STUDIO M03A – SEMINAR – 06:
OPTICON

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

Prateći metodologiju istraživanja kroz projekat, seminar ‘Opticon: selestijalna dinamika’ ima za cilj teorijsku i naučnu problematizaciju arhitektonskih dizajn interpretacija datog projektnog programa. Odabrane tematske jedinice vrše njihovu kontekstualizaciju usmeravajući istraživanja ka relevantnim naučnim umrežavanjima discipline arhitekture i drugih naučnih polja, opredeljujući i tematizujući time arhitektonska rešenja i inovacije. Konstruisana naučna baza za kompetentno dizajn ponašanje prilikom rešavanja projektnog zadatka informiše student o integralnim znanjima arhitekture, astronomije, geografije, arheologije, matematike, umetnosti, istorije nauke i tehnologije.

KURIKULUM: OPTICON

201718_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-MILETIC_o

Daniel Steegmann – Phantom, 2017. | Izvor fotografije: Daniel Steegmann

STUDIO M03A – SEMINAR – 07:
CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI – UMETNIČKE FORME

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

Ovim zadatkom se istražuje uspostavljanje odnosa između urbanog tkiva Novog Beograda sa svim svojim specifičnostima i novih prostornih struktura koje bi obavljale ulogu Centra savremene umetnosti – prostora promocije i mesta spoznaje i specifičnosti savremenih umetničkih fenomena.

Cilj je da se studenti upute u elemente istraživačkog rada koji treba da prethodi izradi projekta, i razviju sposobnost analitičkog i kritičkog mišljenja.

KURIKULUM: CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI – UMETNIČKE FORME