UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (18.02.2014.)

Termini održavanja seminara za Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT): Kurs M5.2. – SEMINAR

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (14.02.2014.)

Studenti prve godine Master akademskih studija biraju Seminare u okviru Modula M5 Projekat 1, usmerenje (A, U, AT).
Seminari se ne biraju elektronski, već se studenti prijavljuju kod nastavnika na prvim vežbama, nakon čega nastavnici zaključuju spiskove i dostavljaju ih studentskoj službi najkasnije do 3. marta 2014. godine.

Studenti sa usmerenja Arhitektura biraju dva seminara od ponuđenih, od kojih jedan mora biti M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, vanredni profesor.

Nastava na svim predmetima se održava prema rasporedu za letnji semestar 2013/14.

Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje A – Arhitektura

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Prvi projekat usmerenja A ima za cilj da posebno razvija neke od sledećih sposobnosti budućih arhitekata:
– prepoznavanje i odgovarajuću primenu arhitektonskih koncepata, principa i teorija;
– apstrakciju i prezentaciju osnovnih elemenata i odnosa u definisanju arhitektonskog rešenja;
– projektantske veštine neophodne da odgovore zahtevima investitora, korisnika i zakonske regulative.
Projekat je moguće organizovati i tako da se realizuje kroz oba semestra usmerenja (2. i 3), u nekom od metodoloških okvira koji odgovaraju navedenim ciljevima. Zadatak obuhvata problematiku arhitektonskog, odnosno arhitektonsko-urbanističkog projekta, kako na nivou istraživanja i generalizacije, tako i na nivou projektovanja i realizacije.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M5A – Projekat 1 – usmerenje: Kurs M5A.2. – Seminar, 2 ESPB

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

201314_M5.2_Milan-Vujovic_ilustracija_o

Kurs M5A.2. – Seminar:
ARTIKULACIJA ARHITEKTONSKOG DELA
OD INTUICIJE DO REALIZACIJE

Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

Artikulacija arhitektonskog dela je proces u kom se susreću svi aspekti stvaralaštva, od intuitivnih, duboko ličnih, do objektivnih, tehnoloških, pa i pragmatičnih. Stvaralački čin u arhitekturi je često osenčen različitim faktorima koji su objektivni i koje arhitekt preuzima iz konteksta u kome stvara. Cilj seminara je da se studenti upoznaju sa projektantskim radom u praksi kroz neposredni kontakt, razgovor i diskusiju sa predavačima. Kurs će se baviti i razvijanjem odnosa prema arhitektonskom delu kao misaonoj kategoriji, ali i kao artefaktu koji ima svoju upotrebnu vrednost.
Seminar će, na taj način, težiti cilju da osvetli arhitekturu kroz tri njena gradivna segmenta: projektovanje, realizacija i korišćenje (upotreba).
Nastavnici će pokušati da približe studentima značenje pojmova kao što su: ishodište, inspiracija, nadahnuće, ideja, skica, kontekst, impresija, refleksija, analogija, alternacija, sintetizacija, materijalizacija, kalkulacija i sl. i da osvetli različita pitanja koja su svakodnevna u toku rada u oblasti arhitektonskog projektovanja a mogu se podvesti pod naziv seminara.

KURIKULUM: ARTIKULACIJA ARHITEKTONSKOG DELA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: ARTIKULACIJA ARHITEKTONSKOG DELA

201314_M5.2_Aleksandar-Ignjatovic_ilustracija_o

Projekat za Panoptikon Džeremija Bentma (1787)
Poreklo ilustracije: Richard Howells, Joaquim Negreiros, Visual Culture (Cambridge: Polity Press, 2012), 109.

Kurs M5A.2. – Seminar:
VIZUELNA KULTURA I ARHITEKTURA: ZNAČENJE I TUMAČENJE

Nastavnik:
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave je da studenti arhitekture unaprede svoju “vizuelnu pismenost”, odnosno da steknu izvesna znanja o značenju vizuelne kulture i arhitekture i načinima kroz koje se to značenje može sagledati. U okviru seminara studentima se na nizu primera biti demonstrira da umetnost i arhitektura ne postoje samo kao autonoman svet, čije je temeljno poznavanje rezervisano za tradicionalne discipline arhitekture i istorije umetnosti, već kao deo procesa i praksi kroz koje se uobličava društvena stvarnost. Na taj način, studentima se predočava da vizuelna kultura i arhitektura funkcionišu i izvan polja tehnike, tehnologije ili umetnosti; sociologije, filozofije ili estetike, te da u različitim kontekstima formiraju različite sisteme vrednosti, kulturne predstave i uobličavaju sisteme znanja. Praćenjem nastave na predmetu studenti stiču intelektualne kompetencije koje će im omogućiti da na različite načine i putem različitih pristupa analiziraju vizuelnu kulturu i arhitekturu.

KURIKULUM: VIZUELNA KULTURA I ARHITEKTURA: ZNAČENJE I TUMAČENJE NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: VIZUELNA KULTURA I ARHITEKTURA: ZNAČENJE I TUMAČENJE NOVO Uputstvo za portfolio: VIZUELNA KULTURA I ARHITEKTURA: ZNAČENJE I TUMAČENJE

Antonello-da-Messina,-St.-Jerome-in-His-Study,-c_o

Antonello da Messina, St. Jerome in His Study, c. 1474–1475

Kurs M5A.2. – Seminar:
STRATEGIJE I POLITIKE PROSTORA

Nastavnik:
dr Mariela Cvetić, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave je da studenti arhitekture upoznaju sa modusima različitih odnosa koji se uspostavljaju između prostora kao kategorije otvorene i potentne ka različitim interpretacijama i, sa druge strane, humanističkih disciplina i kategorija: politike, socijologije, feminizma, studija kulture, kao i sa idejom samih studija prostora. Ovi odnosi se tumače ne više samo u interdisciplinarnom, već i u transdisciplinarnom okviru, budući da savremeno razumevanje prostora odavno više ne proizilazi iz korpusa tradicionalnih metafizičkih teorija, već zahteva razumevanje i tumačenje unutar aktuelnih teorijskih stremljenja.
Po završetku nastave od studenata se očekuje da mogu da usvojene opšte teorijske platforme primene na tumačenje i interpretaciju prostora u različitim vizuelnim umetnostima; da analiziraju, tumače i interpretiraju prostor u vizuelnim umetnostima.

KURIKULUM: STRATEGIJE I POLITIKE PROSTORA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: STRATEGIJE I POLITIKE PROSTORA