УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
V година – 9. семестар
СТУДИО 07 – АРХИТЕКТУРА
83 ИАСА-59062

СТУДИО М07А – Семинар

Циљ предмета

Циљ предмета је одређен позицијом наставне области Семинар М01-А (М05) у оквирима Студија М01-А (М05) Мастер академских студија архитектура (Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектура).

Потреба да се студентима омогући избалансирана понуда различитих и савремених приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања одредила је да Семинар М01-А (М05) постане аутономна област дела рада на Студију која у зависности од начина рада на конкретном курсу развија висок степен слободе избора и унапређења независних и индивидуалних радних метода.

Листа изборних пројеката:

СТУДИО М07А – СЕМИНАР – 01:
ТИПОЛОГИЈА КОМПЛЕКСНОГ ПРОЈЕКТА

Наставник:
мр Милан Вујовић, редовни професор

Основни циљ семинара је да студенти развију истраживачки рад према пројектима, превасходно кроз препоручену литературу и различите примере из праксе, а да потом сумирају закључке у циљу унапређивања пројекта. Документовање сваке фазе истраживачког рада и пажљиво бележење истих сврсисходно је за развој како критичког мишљења, тако и за јасну презентацију пројекта.

Теоријска и практична настава семинара усмерена је ка што бољем разумевању задате теме и развијању критичког мишљења о територији ефемерног спектакла у односу на савремени тренутак. У складу са тиме, студент ће формирати теоретску поставку свог пројекта, и на тај начин кроз детаљну анализу доћи и до поставке концепта. Од студената се очекује да кроз конкретне примере ЛУНА-парка испитају, рашчлане и на крају реконцептуализују постојеће примере у односу на задату локацију. Анализе се спроводе индивидуално, у односу на специфичност сваког студентског пројекта и интересовања.

КУРИКУЛУМ: ТИПОЛОГИЈА КОМПЛЕКСНОГ ПРОЈЕКТА

201617_MASA-A23012-01--STUDIO-M03A-SEMINAR_Z.LAZOVIC

Pat Andrea: Construction Workers. Drawing Now, Paris 2014.

СТУДИО М07А – СЕМИНАР – 02:
АРХИТЕКТУРА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И МЕТА ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ ГРАДА

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

У фокусу су феномени које доносе захтеви динамичних престоних градова у свету у којима архитектура игра важну улогу у стварању савременог пејзажа културе. Архитектонски гест и трансформација стварају културни пејзаж – ОБАЛЕ културе покретом, променом, садржајима, експериментом: динамични променљиви садржаји + активни програм = перманентни догађај.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И МЕТА ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ ГРАДА

201819_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-LOJANICA_o

Dominik Raskin – INFLATE, 2013.

СТУДИО М07А – СЕМИНАР – 03:
АРХИТЕКТУРА И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – “APPLE” ЦЕНТАР

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Основни циљ семинара је развијање креативности и латералног односа према пројектанском процесу, током којег ће се стицати додатна знања о савременом развоју технологије, o различитим феноменима до којих долази услед њеног интензивног утицаја на различите области живота, као и о томе у којој мери и на који начин је технологија у могућности да врши утицај на архитектонску теорију и праксу.

Крајњи циљ семинара је израда финалног елабората у форми експерименталног прототипа – модела примене научно технолошких достигнућа на област архитектуре, при чему је тематски оквир директно условљен радом на изради архитектонско-урбанистичког пројекта у оквиру студија М03А.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – “APPLE” ЦЕНТАР

201819_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-MILJKOVIC_o

Апстрактна уметничка фотографија – Водени амбијент, аутор фотографије Весна Добричић

СТУДИО М07А – СЕМИНАР – 04:
ВОДА – ПРОСТОРНА СЛИКА

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Циљ предмета је развијање способности за анализу различитих виђења/представа воденог елемента у простору, подразумевајући сва три агрегатна стања воде, односно контекста и значаја које вода има приликом дефинисања специфичних амбијенталних (поетских) слика простора, а тиме и града. Овако постављена тема семинарског рада треба да развије способност студената за анализу и синтезу програмских и просторних елемената и садржаја од значаја за истраживачки пројекат Акватекторијум, као савремене типолошко-морфолошке инфраструктурне допуне – објекта функционалног микса у области едукације, културе и доколице, односно сценског извођења у циљу приказа савремених уметничких форми излагања у простору. Акватекторијум – амбијентални мултифункционални простор инспирисан водом посматра се као могуће место деловања односа излагачких делатности према утицају воде на пројектовање континуитета (трајања) архитектуре – акватектуре унутар постојеће урбане структуре Доњег (Воденог) града Београдске тврђаве.

КУРИКУЛУМ: ВОДА – ПРОСТОРНА СЛИКА

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Фото © Бојан Васојевић

СТУДИО М07А – ПРОЈЕКАТ – 05:
ДЕЕЛИТИЗАЦИЈА КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Борислав Петровић, редовни професор

Циљ семинара је разумевање појмовне основе деелитизације културе, пре свега кроз активан однос архитекте и друштва у целини. Шири тематски оквир усмерен је ка редефиницији образаца (конвенција – уобичајености) установа културе, разлога њиховог успостављања, дужине трајања и неопходне променљивости. Обележје задатка јесте нагласак на социјалној компоненти њихове одрживости, што подразумева разматрање сложених односа градског живота, као и саме суштине културалних дешавања у том домену. У том смислу, релевантне одреднице могу бити пре свега разумевање градског простора (и места културе) као сопственог и заједничког; изражена свест о потреби да се учествује, иницира. Дакле, као што култура у целини представља резултанту и одраз социокултуролошког пресека друштва, тако и свака редефиниција њеног концепта, са своје стране, програмски и просторно генерише и профилише град.

КУРИКУЛУМ: ДЕЕЛИТИЗАЦИЈА КУЛТУРЕ

201819_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-VASILJEVIC-TOMIC_o

Florence To – кадар из анимације OCM_01

СТУДИО М07А – СЕМИНАР – 06:
СОНИЧКИ СВЕТ: НЕВИДЉИВА АРХИТЕКТУРА БЕОГРАДСКЕ ФОРТИФИКАЦИЈЕ

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Пратећи методологију истраживања кроз пројекат, семинар “Сонички свет: невидљива архитектура” има за циљ теоријску и научну проблематизацију архитектонских дизајн интерпретација датог пројектног програма. Одабране тематске јединице врше њихову контекстуализацију усмеравајући истраживања ка релевантним научним умрежавањима дисциплине архитектуре и других научних поља, опредељујући и тематизујући тиме архитектонска решења и иновације. Конструисана научна база за компетентно дизајн понашање приликом решавања пројектног задатка информише студенте о интегралним знањима архитектуре и историје архитектуре, науке и технологије звука, уметности музике и сценских уметности, археологије, математике, и обухватне историје наука, уметности и технологија.

КУРИКУЛУМ: СОНИЧКИ СВЕТ: НЕВИДЉИВА АРХИТЕКТУРА БЕОГРАДСКЕ ФОРТИФИКАЦИЈЕ

201819_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-VOJVODIC_o

Mapping Detroit | Илустрација © Jaime Castilla

СТУДИО М07А – СЕМИНАР – 07:
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Настава на семинару има за циљ развијање способности да се, кроз анализу и синтезу просторних и програмских садржаја, препознају посебности објеката образовања. Анализом контекста у којем се ствара (историјског, друштвеног, економског, просторног…) студенти дефинишу ужи тематски оквир пројекта кроз успостављање индивидуалног става према програму који представља одговор на савремене токове културе и друштва. Формирањем критичког става, истраживањем релевантних примера из савремене архитектонске праксе, студенти креирају пројектни оквир за даљи рад на пројекту.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР КУЛТУРЕ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VUJA_o

Комеморативни лого поводом 30 година јавног простора El Peine del Viento у Сан Себастијану, Шпанија | © Eduardo Chillida

СТУДИО М07А – СЕМИНАР – 08:
ПРИНЦИПИ ХИБРИДИЗАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Прилагођавајући се актуелним семиотичким системима и културном поретку који пропагирају поливалентност, архитектура се манифестује кроз хибридне концепте, лиминално стање и вишезначни језик. Хибрид у архитектури представља синтезу концепата и у том контексту је ризом, константно пулсирајући објекат, који тежи константној не-коначности кроз своје мноштво. Његов ризоматичан карактер можемо поистоветити са лиминалношћу. То значи да не постоји хијерархија, већ сви елементи хибрида постоје симбиотично са недефинисаним језгром или периферијом. Сви хибридни концепти су вишезначни и поливалентни.

КУРИКУЛУМ: ПРИНЦИПИ ХИБРИДИЗАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ

201819_MUAD-11040-02-ARHITEKTONSKO-DELO_o

Насловна страница књиге: Watkin, Christopher. French Philosophy Today: New Figures of the Human in Badiou, Meillassoux, Malabou, Serres and Latour. Edinburgh University Press, 2016.

СТУДИО М07А – СЕМИНАР – 09:
BEYOND 60: РТС ЦЕНТАР НА КОШУТЊАКУ – СЕМИНАР

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Савремени развој медија и њихов доминантан утицај на друштвено поље стављају телевизију у само средиште свакодневног живота. С тим у вези, телевизијска продукција програма и садржаја постаје централно место репрезентације стварности. Зато није случајно то, што за успешност представљања телевизијски центри теже софистицираности, естетизацији и завођењу, све са префиксом „хипер“, а у прилог „омаме ума“. Следствено томе, намеће се проблемско питање које је потребно довести у везу са задатком у студиу: да ли и, ако да, у којој и коликој мери репрезентација о којој се говори утиче на саму архитектуру телевизијских центара?

КУРИКУЛУМ: BEYOND 60: РТС ЦЕНТАР НА КОШУТЊАКУ – СЕМИНАР

201819_MASA-A23012-01-STUDIO-M03A-SEMINAR-MILETIC_o

Илустрација: Давид Билобрк (архитектонски студио УРЕД)

СТУДИО М07А – СЕМИНАР – 10:
ХАБ :: САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ ПОСЛОВАЊА

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Овим задатком се истражује успостављање односа између старог градског језгра са свим својим специфичностима и нових просторних структура које би обављале улогу центра културе и пословања – простора промоције савремене културе и уметности кроз интеграцију са новим облицима пословања.

Циљ је да се студенти упуте у елементе истраживачког рада који треба да претходи изради пројекта, и развију способност аналитичког и критичког мишљења.

КУРИКУЛУМ: ХАБ :: САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ ПОСЛОВАЊА