UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS 2018/19
MASA-A23011 STUDIO M03A – Projekat (IASA-59061 STUDIO M07A) – spiskovi po salama

broj šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
V godina – 9. semestar
STUDIO 07 – ARHITEKTURA
82 IASA-59061

STUDIO M07A – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VUJOVIC_o

Foto © arslanalp

STUDIO M07A – PROJEKAT – 01:
LUNA-PARK : TERITORIJA EFEMERNOG SPEKTAKLA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, redovni profesor

Cilj zadatka je da se u okviru lokacije donjeg grada Kalemegdana kao teritorije efemernog spektakla ispita i razvije potencijal i projektni program za kreiranje događaja efemernog karaktera. Zadatak je otvoren za kreativnu nadgradnju i preispitivanje tradicionalnog shvatanja privremenih arhitektonskih objekata, kako u smislu odnosa forme i funkcije, tako i u kontekstu redefinisanja koncepta LUNA-parka.

Teritorija efemernog spektakla je grad, ili deo grada, fizički određen kao koncentrovana ili disperzivna prostorna formacija. Učestvovanje u konceptualizaciji i prostornoj interpretaciji festivala, koncerata, alternativnih scenskih sadržaja, sajamskih prostora, artističkih i performativnih predstava zadatak je i obaveza arhitektonske struke. U ovom polju postoji potencijalni kreativni i izražajni prostor i mogućnost za istraživanje u oblasti arhitektonskog projektovanja, modelskog ispitivanja arhitektonske kompozicije i definisanja alternativnih tipoloških varijanti.

KURIKULUM: LUNA-PARK : TERITORIJA EFEMERNOG SPEKTAKLA

201617_MASA-A23011-01--STUDIO-M03A-PROJEKAT_Z.LAZOVIC

Pešački most u Skoplju, autori: Peter Cook, Gavin Robotham, Stefano Pessari, Jean-Baptiste Ruat | Izvor: http://www.crab-studio.com/skopja-footbridge.html

STUDIO M07A – PROJEKAT – 02:
EKSPERIMENTALNE MINIJATURE & NOVI PEJZAŽI KULTURE

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

(Mini) HIBRID savremene kulture i umetnosti – stalni/privremeni objekat uz (re)definisanje izabranog konteksta – METAGRADA. Mikro-centar kao kulturni i umetnički generator i infrastruktura za odvijanje svakodnevne kulture i umetnosti u zatvorenom i/ili otvorenom transformabilnom prostoru. Uvođenje umetničkih koncepata u arhitektonsko projektovanje, primer inter/transdisciplinarnih timova Skofidio Diler + Renfro i Snoheta. Kombinovanje umetnosti, arhitekture, pejzažne arhitekture, brend dizajna, vizuelnih i performirajućih umetnosti u funkciji stvaranja događaja. Aktiviranje samostalne, autentične i kreativne pozicije studenata u zadatku.

KURIKULUM: EKSPERIMENTALNE MINIJATURE & NOVI PEJZAŽI KULTURE

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-LOJANICA_o

Adam Martinakis – Crystal Nightmare, 2009.

STUDIO M07A – PROJEKAT – 03:
“APPLE” CENTAR – PRECIZNA MEHANIKA KULTURE INFORMATIČKOG DOBA

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Cilj predmeta je da kroz inkorporiranje savremenih rešenja adaptibilne multifunkcije, koja u osnovi traga za odgovorom na pitanje odnosa između nečega što je bilo i nečega što bi moglo da bude, studenti projektuju arhitektonsko-urbanističko rešenje APPLE centra na prostoru nekadašnjeg fabričkog kompleksa Industrije precizne mehanike IPM na Zvezdari. Širi tematski okvir je orijentisan ka poznavanju i razumevanju različitih pozicija koje pitanja tehnologije i industrije zauzimaju u kulturi danas. Pomerajući se sa usko naučno-tehnološkog fokusa, ka neuporedivo širem kontekstu razumevanja kulture novog doba koje je pod snažnim uticajem informacionih tehnologija, APPLE centar se može tumačiti i kao prostorni okvir za ispitivanje interdisciplinarnog odnosa različitih oblasti ljudskog stvaralaštva.

KURIKULUM: “APPLE” CENTAR – PRECIZNA MEHANIKA KULTURE INFORMATIČKOG DOBA

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-MILJKOVIC_o

Donji Vodeni grad Beogradske tvrđave, poplavljeni savski kej. Autor fotografije nepoznat.

STUDIO M07A – PROJEKAT – 04:
AKVATEKTORIJUM – AMBIJENT INSPIRISAN VODOM

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Tema projektnog zadatka je Akvatektorijum – ambijentalni multifunkcionalni prostor inspirisan vodom. Predmet rada je Donji (Vodeni) grad Beogradske tvrđave (priobalni bedem sa Bastionom Svetog Jakova i aluvijalni kej na samoj obali reke Save), gde se promišlja element vode, ne samo kroz (meta)fizičku manifestaciju projektovane strukture, već i kroz niz prostorno-programskih mogućnosti koje lokacija nudi i u kojima se mogu stvarati posebni (prostorni) ambijenti inspirisani vodom. Nastava u studiju će biti usmerena prema multidisciplinarnom istraživanju prostornih zahteva izvođačkih umetnosti i javnih objekata kulture, uz fokus na nove metode rada i programske postavke u ovako definisanom okruženju. Osnovni cilj kursa je upoznavanje studenata sa problematikom projektovanja i građenja javnih objekata u kojima se može odvijati scenski multimedijalni spektakl u posebnom prostornom ambijentu koji u sebi nosi tok svoje istorije.

KURIKULUM: AKVATEKTORIJUM – AMBIJENT INSPIRISAN VODOM

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Foto © Borislav Petrović

STUDIO M07A – PROJEKAT – 05:
GRADSKA GALERIJA

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, redovni profesor

Zadatak se odnosi na arhitektonsko-urbanističko uobličavanje prostornog okvira Trga Republike, koji definiše siluetu Beograda, noseći najfrekventnija kretanja i aktivnosti, pretežno utičući tako na njegov karakter i fizionomiju. U kontekstu ovako postavljene orijentacije, težište je na projektu Gradske galerije sa izabranim pratećim sadržajima. Ova tema bila je predmet javnog arhitektonsko-urbanističkog konkursa pre nekoliko godina, što ovosemestralni zadatak čini posebno zanimljivim, transformišući ga zapravo u kritički osvrt i novi pogled na situaciju koja je svojevremeno izazvala velike polemike u stručnim krugovima i celoj javnosti. Cilj zadatka je uočavanje i problematizacija komunikoloških aspekata gradskih kulturnih dešavanja. Širi tematski okvir je usmeren ka redefiniciji obrazaca – uobičajenosti vezanih za umetnost i kulturu u celini, kao i preispitivanju koncepta savremene percepcije umetničkih dela u oblasti slikarstva, skulpture, scenskih događaja itd.

KURIKULUM: GRADSKA GALERIJA

STUDIO M07A – PROJEKAT – 06:
SONIČKI SVET: NEVIDLJIVA ARHITEKTURA BEOGRADSKE FORTIFIKACIJE

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

“vedere senza essere visti” – S. Boeri

Fokus projektantskog istraživanja je postavljen na prostorno-soničke eksperimente i transfere unutar date arhitektonsko-soničke relacije – teorijske, filozofske, inženjerske, umetničke. Proširenje iskustva arhitekture, ili multisenzorna hibridizacija prostornog mišljenja integracijom dizajn mehanizama arhitekture i audio-vizuelnih umetnosti i nauka, uz njihovu visoko tehnološku i inženjersku interpretaciju i analizu, anticipira rezultate u novoj inovativnoj sintezi.

“Sound is a spatial event, a material phenomenon and an auditive experience rolled into one. It can be described using the vectors of distance, direction, and location” – OASE

KURIKULUM: SONIČKI SVET: NEVIDLJIVA ARHITEKTURA BEOGRADSKE FORTIFIKACIJE

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VOJVODIC_o

Kosančićev venac | Autor ilustracije: arh. Borislava Ivanković

STUDIO M07A – PROJEKAT – 07:
KOSANČIĆEV VENAC – CENTAR KULTURE

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Tematski okvir zadatka orijentisan je ka formiranju centra kulture na prostoru Kosančićevog venca. Kosančićev venac predstavlja jedan od najznačajnijih i najosetljivijih urbanih sklopova Beograda. Istorijski značaj ovog prostora ogleda se kroz zaštitu arhitektonskih i ambijentalnih vrednosti koje oslikavaju najstarije kompaktno srpsko naselje u varoši Beograda – prvi razvijeni kulturni, duhovni, upravni i ekonomski centar grada u obnovljenoj srpskoj državi. Danas, Kosančićev venac predstavlja prostor na kojem se susreće duh nekadašnjeg Beograda i savremeni tokovi urbanog života.

Osnovni cilj rada je definisanje balansa između istorijskog konteksta (snažnog kulturnog nasleđa) i društveno-ekonomskih odnosa koji imaju uticaj na prostorno-programski okvir. Ispitivanjem potencijala za razvoj grada kroz konstruisanje novih repernih pozicija, studenti definišu tokove urbane kulture sa fokusom na unapređenje identiteta Beograda. Uži tematski okvir definisan je kroz uspostavljanje individualnog stava studenata prema programu koji predstavlja odgovor na savremene tokove kulture i društva.

KURIKULUM: KOSANČIĆEV VENAC – CENTAR KULTURE

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VUJA_o

Komemorativni logo povodom 30 godina javnog prostora El Peine del Viento u San Sebastijanu, Španija | © Eduardo Chillida

STUDIO M07A – PROJEKAT – 08:
STVARANJE MESTA

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Stvaranje mesta je multidisciplinarni pristup planiranju, projektovanju i upravljanju javnim prostorima. Ovaj pristup podrazumeva razmatranje potencijala, inspiracije i stvarnih okolnosti koju pruža određena lokacija. Bilo da se planira gradski centar, druga vrsta celine ili utopija, ovaj postupak stvara nova urbana iskustva, naročito u skali korisnika. Na ovaj način, gradske formacije anticipiraju kulturu usmerenu na korisnika kroz planerski i arhitektonski pristup koji može da se kreće kroz mnogo bogatije iskustvo od rutine arhitektonske prakse. Tako se stanje urbaniteta može kretati od funkcionalnog realizma, preko hibridnih i sintetičkih stanja, do likovnih, ekoloških ili socijalnih eksperimenata.

KURIKULUM: STVARANJE MESTA

201819_MUAD-11040-02-ARHITEKTONSKO-DELO_o

Naslovna stranica knjige: Watkin, Christopher. French Philosophy Today: New Figures of the Human in Badiou, Meillassoux, Malabou, Serres and Latour. Edinburgh University Press, 2016.

STUDIO M07A – PROJEKAT – 09:
BEYOND 60: RTS CENTAR NA KOŠUTNJAKU

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Savremeni tehnološki razvoj i inovacije na polju televizije nose u sebi dve dimenzije: mikro dimenzija se odnosi na uređaje za emitovanje koji su zahvaljujući OLED tehnologiji postali savitljivi i tanki (redukcija zapremine na površinu), i makro dimenziju koja se odnosi na samu televizijsku produkciju koja je prešla iz okvira „arhitektonske kutije“ u domen složenog arhitektonskog klastera. Zajednička svojstva za obe dimenzije su hipersofisticiranost i hiperestetizacija forme i sadržaja. S tim u vezi, nameće se problemsko pitanje koje je potrebno dovesti u vezu sa arhitekturom, a to je: da li je zaista došlo do promene u ovoj oblasti i, ako jeste, kakva je njena logika?

KURIKULUM: BEYOND 60: RTS CENTAR NA KOŠUTNJAKU

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-MILETIC_o

AR Arquitetos – Atelier Aberto, Sao Paolo, Brazil, 2012. | Foto © AR Arquitetos

STUDIO M07A – PROJEKAT – 10:
HAB :: KULTURA U POSLOVANJU :: KULTURA POSLOVANJA

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

HAB predstavlja dinamičan i interaktivan prostor promocije savremene kulture i umetnosti kroz sintezu sa savremenim konceptima poslovanja. Programski potencijal projektovanja poslovnih funkcija podrazumeva ispitivanje savremenih koncepata poslovanja (co-working, desk-sharing, teleworking, hoteling, home office, satellite office…) i njihovo kombinovanje sa komplementarnim funkcijama promocije savremene kulture i umetnosti, sa akcentom na hibridnosti, kolaborativnosti, fleksibilnosti, energetskoj efikasnosti i otvorenosti.

KURIKULUM: HAB :: KULTURA U POSLOVANJU :: KULTURA POSLOVANJA