УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

DAS_ilustracija

Фото: М. Булатовић
Опште информације

Студијски програм докторских академских студија је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Конципиран је у складу са основним истраживачким начелима и тенденцијама у области архитектуре и урбанизма успостављеним у оквиру водећих глобалних агенди и поглављима о истраживању, едукацији и пракси архитектуре.​

​Студијски програм докторских академских студија је акредитован као интердисциплинарни, мултидисциплинарни и трансдисциплинарни (ИМТ) студијски програм, који обухвата материју из поља техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких наука и поља уметности. ​

 

Врста и ниво студија


Докторске академске студије​

Трајање студија: 3 године – 180 ЕСПБ​

Настава на студијском програму обухвата следећа научна подручја:​

1. Научно поље:

– Технологија и инжењерство​
– Архитектонске технологије​
– Архитектонско инжењерство​

2. Научно поље:

– Друштвене науке​
– Урбане студије​
– Планирање и развој​

3. Научно поље:

– Хуманистичке науке​
– Архитектонско пројектовање и дизајн​
– Историја архитектуре и уметности

 

Циљеви студијског програма


Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја одговарајућих научних дисциплина у оквиру архитектонске и урбанистичке професије, где се пре свега убраја:​

 1. постизање научних и уметничких способности и академских вештина из области архитектуре и урбанизма;​
 2. разумевање, препознавање, интерпретирање и критиковање научних, стручних и уметничких достигнућа у оквиру области архитектуре и урбанизма;​
 3. развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере архитеката и урбаниста;​
 4. усаглашавање са савременим правцима развоја архитектуре и урбанизма у свету.

 

Исход процеса учења


Савладавањем студијског програма докторских студија на Архитектонском факултету студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције: ​

 1. темељно познавање и разумевање струке архитектуре и урбанизма;​
 2. способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака;​
 3. повезивање основних знања из области архитектуре и урбанизма и њихова примена;​
 4. способност праћења савремених достигнућа у архитектури и урбанизму;​
 5. развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју;​
 6. употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја.

 

Стечени академски назив


Кандидати успешном одбраном докторске дисертације стичу научни назив:​

Доктор наука – Архитектура и урбанизам.

 

Документација


ДАС – Архитектура и урбанизам – Одлука и уверење о акредитацији (2021)
Упис на докторске академске студије

Конкурс за упис студената на докторске академске студије се отвара у септембру, а претходно објављује током априла месеца на званичном веб-сајту Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, уз друге детаљне информације о условима, начину и поступку уписа (http://www.arh.bg.ac.rs/najnovije/vesti-sve/?pismo=lat).​

НАПОМЕНА: Архитектонски факултет у Београду задржава право да измени термински план уписа. Све евентуалне промене ће благовремено бити објављене на званичном веб-сајту Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. ​

Конкурс за упис на докторске студије

 

Услови за упис на докторске академске студије


У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:​

 1. завршене одговарајуће основне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова или​
 2. завршене одговарајуће основне студије према старом закону или​
 3. у потпуности или делимично одслушану наставу на магистарским студијама или ​
 4. академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбама члана 128. Закона о високом образовању.​

Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије има лице које је:​

 1. испунило неки од претходна четири услова,​
 2. зна бар један светски језик и​
 3. има довољну просечну оцену и то:​- лице које има завршене основне и дипломске академске студије (мастер) са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама;​- лице које је стекло или стекне VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико је завршило претходне нивое студија са просечном оценом најмање 8 (осам).

Кандидати са просечном оценом на основним и мастер академским студијама мањом од 8 (осам), као и кандидати који немају завршен одговарајући факултет, се могу уписати на докторске академске студије на основу одговарајућих референци или диференцијалних радова.​

На докторске студије може да пређе (да се упише без пријемног испита) лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области на другој високошколској установи, под условима утврђеним студијским програмом, на начин и по поступку утврђеним општим актима Универзитета и Архитектонског факултета.​

​Уколико докторске студије жели да упише кандидат који је неке од претходних нивоа студија завршио у иностранству, пре пријаве на конкурс мора се извршити признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања.​

 

Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита


Кандидати, приликом пријаве на конкурс предају:​

 1. фотокопије уверења о положеним испитима и диплома о завршеним студијским програмима основних и дипломских студија или стеченом академском степену магистра наука (подносе се на увид оригинална документа),​
 2. фотокопију држављанства,​
 3. доказ о познавању једног светског језика,​
 4. писмо о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки рад,​
 5. биографију,​
 6. доказе који се односе на остварене научне радове (фотокопије објављених радова, односно потврду часописа са ДОИ бројем); ​
 7. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.​

Приликом пријављивања на конкурс, страни држављани, поред прописане документације, подносе и нострификовану диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука или копију потврде о предаји документације за нострификацију и копију пасоша.

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата


Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија се утврђује на основу: оствареног успеха на претходним студијским програмима, писма о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки рад, биографије и пријемног испита.​

Писмом о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки рад кандидат образлаже разлоге због којих конкурише на докторске студије, као и област истраживања којом жели да се бави током похађања докторских академских студија.​​

Биографијом кандидат указује на референце које јасно приказују склоност за научни и/или уметнички истраживачки рад у области архитектуре и урбанизма. Биографија пре свега подразумева: објављене научне и стручне радове, награде и признања, учешће на конкурсима, учешће на изложбама, учешће на радионицама, као и друге активности које су од значаја за референтност кандидата за похађање докторских академских студија из области архитектуре и урбанизма.​

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину докторских академских студија полажу пријемни испит за проверу склоности за научни и уметнички истраживачки рад у области архитектуре и урбанизма. ​

Пријемни испит је класификационог карактера и састоји се из два дела:​

 1. теста и ​
 2. интервјуа.

 

Документација


ДАС – Архитектура и урбанизам – Презентација
Структура студијског програма и захтеви за припрему докторске дисертације

Структура студијског програма


Настава у прва три семестра је заједничка за све студенте који похађају докторске студије, организована по принципу три обавезна предмета (два теоријско-методолошка и један стручно-апликативни) и два изборна семинара.​

​У четвртом семестру, студенти се опредељују за основну област научног, односно уметничког истраживања и похађају по један обавезни предмет из основне научне односно уметничке области, један изборни истраживачки семинар и два изборна предмета из уже научне или уметничке области истраживања. ​

​Трећа година студија посвећена је самосталном студијском истраживачком раду и појединачној менторској настави на припреми и изради докторске дисертације. У петом семестру, студент приступа изради тематског истраживања у вези са темом докторске дисертације и изради и одбрани пријаве докторске дисертације. У шестом семестру, студент приступа изради докторске дисертације.​

​Студент стиче право да пријави докторску дисертацију када положи све предмете и испуни све остале обавезе предвиђене Студијским програмом. Докторска дисертација мора бити резултат оригиналног научно-истраживачког или уметничко-истраживачког рада кандидата из области архитектуре и урбанизма, и мора садржати самостални научни допринос кандидата.

 

Захтеви за припрему докторске дисертације


Да би кандидат приступио изради, а затим одбрани докторске дисертације неопходно је да:​

 1. положи све испите предвиђене програмом докторских академских студија (укупно 150 ЕСПБ),​
 2. припреми и поднесе пријаву теме докторске дисертације у оквиру које дефинише проблем, поставља хипотезе, дефинише циљеве и изврши избор научно-истраживачке методологије и релевантних извора,
 3. публикује као први аутор, односно аутор са највећим доприносом, најмање један рад у научном часопису, који је садржински повезан са докторском дисертацијом, који је у складу са Стандардима, односно који је из категорије М21, М22 или М23 или М24,​
 4. има сагласност ментора да поднесе дисертацију на оцену,​
 5. напише докторску дисертацију у складу са Правилником о докторским студијама на Универзитету у Београду, односно Правилником о докторским студијама на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету.​​

Све наведене фазе, које су у посредној вези са израдом докторске дисертације, реализују се под руководством ментора. Докторска дисертација, треба да буде израђена у складу са етичким стандардима.​

 

Документација


ДАС – Архитектура и урбанизам – Структура наставног плана и програма (2021) ДАС – Архитектура и урбанизам – Књига предмета (2021)
Ментори ангажовани на докторским академским студијама

Студенту који се уписује на докторске студије Веће докторских студија Факултета, после уписа, одређује ментора студија. Ментор студија је наставник на студијском програму који усмерава и упућује студента у научне, односно уметничке садржаје које је потребно да савлада и помаже студенту у избору потенцијалног ментора.​

​Када студент упише трећу годину докторских студија, заједно са ментором студија, бира потенцијалног ментора. Потенцијални ментор је наставник на студијском програму, који води тематско истрживање и заједно са студентом учествује у састављању плана истраживања, формулисању теме докторске дисертације, припреми пријаве и образложења теме докторске дисертације и другим активностима везаним за докторске студије. Потенцијални ментор може и не мора бити и ментор у изради докторске тезе студента докторских студија.

 

Преглед ментора ангажованих на докторским академским студијама:


Научно поље: Технологија и инжењерство (Архитектонске технологије / Архитектонско инжењерство)

ЛИДИЈА ЂОКИЋ, редовни професор​
Технологија грађења, инсталације и менаџмент​
прочитај више…>
НАТАША ЋУКОВИЋ ИГЊАТОВИЋ, ванредни професор​
Архитектонске конструкције​
прочитај више…>
ЈЕЛЕНА ИВАНОВИЋ ШЕКУЛАРАЦ, редовни професор​
Архитектонске конструкције​
прочитај више…>
ЉИЉАНА ЂУКАНОВИЋ, ванредни професор
Архитектонске конструкције
Прочитај више…>
АНА РАДИВОЈЕВИЋ, редовни професор​
Архитектонске конструкције​
прочитај више…>
НЕНАД ШЕКУЛАРАЦ, редовни професор​
Архитектонско конструктерство и конструктивни системи​
прочитај више…>
ДУШАН ИГЊАТОВИЋ, редовни професор​
Архитектонске конструкције​
прочитај више…>
ЖИКИЦА ТЕКИЋ, ванредни професор​
Архитектонско конструктерство и конструктивни системи​
прочитај више…>
АЛЕКСАНДАР РАЈЧИЋ, ванредни професор​
Архитектонске конструкције​
прочитај више…>
АЛЕКСАНДРА НЕНАДОВИЋ, доцент​
Архитектонско конструктерство и конструктивни системи​
прочитај више…>
БУДИМИР СУДИМАЦ, ванредни професор​
Архитектонске конструкције​
прочитај више…>

 

Научно поље: Друштвене науке (Урбане студије / Планирање и развој)

ВЛАДАН ЂОКИЋ, редовни професор
Урбанизам и просторно планирање
прочитај више…>
АЛЕКСАНДРА СТУПАР, редовни професор
Урбанизам
прочитај више…>
РАТКА ЧОЛИЋ, ванредни професор
Урбанизам и просторно планирање
прочитај више…>
ЗОРАН ЂУКАНОВИЋ, редовни професор
Урбанизам
прочитај више…>
ДАНИЈЕЛА МИЛОВАНОВИЋ РОДИЋ, доцент
Урбанизам и просторно планирање
прочитај више…>
ЈЕЛЕНА ЖИВКОВИЋ, ванредни професор
Урбанизам
прочитај више…>
ЕВА ВАНИШТА ЛАЗАРЕВИЋ, редовни професор
Урбанизам
прочитај више…>
КСЕНИЈА ЛАЛОВИЋ, ванредни професор
Урбанизам
прочитај више…>
АЛЕКСАНДРА ЂУКИЋ, редовни професор
Урбанизам
прочитај више…>
ВЛАДИМИР МИХАЈЛОВ, ванредни професор
Урбанизам
прочитај више…>
МАРИЈА МАРУНА, редовни професор
Урбанизам
прочитај више…>
УРОШ РАДОСАВЉЕВИЋ, ванредни професор
Урбанизам
прочитај више…>
 

 

Научно поље: Хуманистичке науке (Архитектонско пројектовање и дизајн / Историја архитектуре и уметности)

 

ВЛАДИМИР ЛОЈАНИЦА, редовни професор​
Архитектонско пројектовање и савремена архитектура​
прочитај више…>​
ВЛАДИМИР МАКО, редовни професор​
Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности…
прочитај више…>
ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, ванредни професор​
Архитектонско пројектовање и савремена архитектура​
прочитај више…>
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ, редовни професор​
Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности…
прочитај више…>
АНА НИКЕЗИЋ, редовни професор​
Архитектонско пројектовање​
прочитај више…>
МАРКО НИКОЛИЋ, ванредни професор
Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности…
прочитај више…>
ВЕСНА ЦАГИЋ МИЛОШЕВИЋ, редовни професор​
Архитектонско пројектовање​
прочитај више…>
МИЛОРАД МЛАДЕНОВИЋ, редовни професор​
Ликовне уметности​
прочитај више…>
БРАНКО ПАВИЋ, редовни професор​
Ликовне уметности​
прочитај више…>​
 
МАРИЕЛА ЦВЕТИЋ, редовни професор​
Ликовне уметности​
прочитај више…>

 

Документација


ДАС – Архитектура и урбанизам – Књига ментора (2021)

 

Одбрањене докторске дисертације

Архитектонски факултет у Београду има установљен дигитални репозиторијум (Репозиторијум Архитектонског факултета – РАФ) који је доступан на адреси: http://raf.arh.bg.ac.rs/.​

​У оквиру репозиторијума се трајно чувају електронске верзије одбрањених докторских дисертација, заједно са извештајем комисије за оцену дисертације, подацима о ментору и саставу комисије и подацима о научним радовима кандидата чије је објављивање било предуслов за одбрану. ​

​РАФ омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката који се изводе на факултету. Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.​


Поред Репозиторијума Архитектонског факултета, преглед докторских дисертација и извештаја комисија о њиховој оцени доступан је и преко заједничког репозиторијума за све универзитете у Србији тј. Националног репозиторијума дисертација у Србији (НаРДУС) – https://nardus.mpn.gov.rs/?locale-attribute=sr_RS.

Продекан за науку и сарадњу са Универзитетом:​
др Ана Никезић, редовни професор​
prodekan.za.nauku@arh.bg.ac.rs​

Докторске академске студије – Архитектура и урбанизам (ДАСАУ):​
Руководилац: др Александра Ђукић, ванредни професор ​
doktorske.studije@arh.bg.ac.rs

 

Контакт:

Весна Мулић, сарадник за последипломске студије​
Студентска служба – Одељење за специјалистичке и докторске студије​
vesnam@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218736