UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Studentski konkurs: arhitektonsko rešenje eksterijera i enterijera objekta za zabavu i rekreaciju u selu Trnava

Lokacija konkursa | Izvor: Foto-dokumentacija konkursa

Ovde možete pogledati pitanja učesnika konkursa i odgovore žirija konkursa:
Konkurs za arhitektonsko rešenje eksterijera i enterijera objekta za zabavu i rekreaciju u selu Trnava – Pitanja i odgovori (06.04.2017)

Pozivamo Vas da učestvujete na konkursu za izradu predloga arhitektonskog rešenja eksterijera i enterijera objekta za zabavu i rekreaciju u selu Trnava, Opština Topola.

1. Lokacija i smernice programskog zadatka

Opis lokacije: Objekat se nalazi u selu Trnava, opština Topola, na porodičnom imanju porodice Milanović. Na datoj parceli već postoje objekti: porodična kuća, pomoćne zgrade, teniski teren i ostalo. Objekti su građeni od prirodnih materijala, zidani punom opekom, pokriveni crepom, prilazi su popločani prirodnim kamenom. Treba omogućiti vezu svih objekata i parkinga sa postojećim saobraćajnicama tj. prilaz sa obe strane.

Podaci o katastarskoj parceli: Postojeći objekti se nalaze na katastarskim parcelama 5507/1 i 5505/1. A parcele na kojima se planira izgradnja su 5503/1, 5503/2 i 5504. Katastarska parcela 5502 se neće koristiti za izgradnju. Na parceli 5504 treba da bude prilazni put širine 4m po celoj dužini parcele.

Opis objekta: Objekat je ugostiteljskog tipa za privatnu upotrebu, namenjen za odmor i zabavu. Objekat je spratnosti P+1 sa parterom i pristupnim saobraćajnicama. Parking i prilazni put treba da budu povezani sa postojećim saobraćajnicama.

Okolina i susedni objekti: Postojeći objekti na susednoj parceli su izvedeni od prirodnih materijala u šumadijskom stilu pa shodno tome spoljašnji izgled treba da bude prilagođen tom stilu izgradnje.

Lokacija konkursa | Izvor: Google Maps

Organizacija objekata:
Po svojoj nameni objekat je planiran na sledeći način:

Prizemlje
• Bazen 13m x 7m (zatvoren sa mogućim otvaranjem) sa đakuzi delom, dečjim bazenom, saunom, salom za masažu i svlačionicom. Dno bazena napraviti u nagibu od dubine 1m do 1,8m. Đakuzi deo kružnog oblika prečnika 2m. Napraviti plato oko bazena za ležaljke. Bazen treba da bude direktno vezan za salu. Obezbediti vezu platoa sa ležaljkama, sale i kuhinje.
• Sala za slavlje – 100 sedećih mesta (sa šankom i kaminom); Šank sa 5-6 sedećih mesta.
• Prostorija za degustaciju vina sa vinotekom
• Kuhinja za potrebe sale u direktnoj vezi sa salom poluotvorenog tipa.
• Pečenjara+roštilj
• Garaža za automobile – 10 parking mesta sa delom za servisiranje
• Pomoćne prostorije (toaleti, magacin za potrebe kuhinje, prostorija za bazensku opremu, ostave i sl.)

Sprat
• Apartmani za goste – 4 kom. površine od 25m² do 40m²
• Apartman za vlasnika – 1 kom. površine od 50m²
• Stan za hausmajstora – 60m²

Parter
• Garaža za helihopter
• Helidrom
• Parking za goste – 30 parking mesta
Opis garaže za helihopter: dimenzije garaže su 13 x 9m, vrata dimenzija 11 x 3.8m.
Opis helidroma: AB ploča dimenzija 12 x 12m. Helidrom treba da bude povezan saobraćajnicom sa garažom za helihopter.
Grejanje objekta obezbediti preko solarnih panela i toplotnih pumpi. Predvideti daljinsku kontrolu sistema grejanja i hlađenja, video nadzora i sl.

Napomena: Pri projektovanju datog objekta projektant može po svom nahođenju dodati određene prostore koje bi odgovarale datim sadržajima objekta, kao i menjati spratnost i raspored sadržaja prema datoj lokaciji.

2017_Trnava-Topola_01

Lokacija konkursa | Izvor: Foto-dokumentacija konkursa

2. Pravila konkursa

2.1 Uslovi učešća na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju studenti svih godina Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.


2.2 Uslovi za sprovođenje konkursa
Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Konkurs sadrži i naznaku da će se nagrađeni radovi predati na korišćenje Investitoru koji, kao davalac nagrada, ima pravo na objavljivanje i korišćenje nagrađenih projekata za svoje potrebe, bez posebne naknade, uz obavezu navođenja imena autora i Fakulteta.


2.3 Sadržaj konkursnog rada:
Grafički prilozi:
• Situacioni prikaz razmera 1/500
• Osnova prizemlja sa ucrtanim rasporedom nameštaja razmera 1/200
• Osnova sprata sa ucrtanim rasporedom nameštaja razmera 1/200
• Osnova krova razmera 1/200
• Karakteristični podužni i poprečni preseci (obavezno kroz bazen i stepenište) razmera 1/200
• Sve (četiri) fasade razmera 1/200
• 3D model – prostorni prikaz arhitekture i ambijenata (ArchiCAD, Sketch Up itd.); grafička jasnoća u prikazu slično simulaciji obilaska kroz objekte.

Svi gore navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Grafički deo:
• Svi grafički prilozi se dostavljaju u štampanom obliku na formatu 50 x 70cm; ne kaširaju se i ne savijaju u rolnu.
• Sve priloge obavezno je dostaviti i u elektronskoj formi, u aktivnom DWG formatu (crteži u AutoCAD-u) na CD/DVD-u koji se stavlja u mapu i označava šifrom.
• Svi grafički prilozi moraju biti označeni šifrom od pet cifara u gornjem desnom uglu;
• Svi grafički prilozi moraju biti upakovani u neprozirnu mapu u kojoj mora biti i spisak svih priloga i dve zatvorene koverte (AUTOR i PODACI ZA KONTAKT), kao i CD/DVD sa grafičkom dokumentacijom. Na spoljašnjoj strani mapa se označava samo istom šifrom rada od pet cifara. Koverte se označavaju šifrom u gornjem desnom uglu.
• Koverta sa naznakom “AUTOR” treba da sadrži šifrom označenu i potpisanu Izjavu konkurenata.
• Koverta sa naznakom “PODACI ZA KONTAKT”, sadrži šifrom označen spisak sa imenima članova autorskog tima i podatke o adresi za kontakt (poštanskoj i e-mail adresi) i broju kontakt telefona.
• Učesnik može predati samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži samo jedno rešenje i varijante rešenja nisu dozvoljene.
• Svi sadržaji konkursnog rada: grafički deo, koverte, izjave i mapa, označavaju se istom šifrom.
• Tehničko oblikovna obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu i zahtevu, dimenziji je obavezni sadržaj konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.


2017_Trnava-Topola_02

Lokacija konkursa | Izvor: Foto-dokumentacija konkursa

2.4 Konkursni rokovi:

  • Početak konkursnog roka/datum oglašavanja: 15. mart 2017.
  • Obilazak lokacije: prijave za obilazak lokacije sa tačnim brojem konkurenata po autorskom timu poslati na mejl adresu: konkurstrnava@arh.bg.ac.rs do 22. marta 2017. Vreme obilaska lokacije biće istaknuto na internet strani Fakulteta.
  • Rok za postavljanje pitanja: 25. mart 2017. Pitanja slati na e-mail adresu: konkurstrnava@arh.bg.ac.rs
  • Rok za predaju radova je 20. april 2017. od 12.00 do 16.00 časova, u kabinetu 238, Arhitektonskog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73/II 11000 Beograd.
  • Objavljivanje rezultata konkursa: Rezultati će biti objavljeni na internet strani Arhitektonskog fakulteta u roku od 10 dana od završetka trajanja konkursa.
  • Svečana dodela nagrada uz prisustvo predstavnika Investitora i Fakulteta biće u roku ne dužem od 10 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa.

2.5 Vrsta i visina nagrada:
Investitor se obavezuje da obezbedi nagrade studentima Arhitektonskog fakulteta za najbolja tri predloga na konkursu. Investitor se obavezuje da na ime nagrade isplati nagrađenim studentima Fakulteta, kao sponzor, iznos u visini od 175.000,00 dinara, raspoređen prema nagradama:

• Prva nagrada – 100.000, 00 dinara
• Druga nagrada – 50.000, 00 dinara
• Treća nagrada – 25.000, 00 dinara


2.6 Sastav žirija
Žiri u sastavu:
Prof. dr Vladan Đokić, predstavnik Arhitektonskog fakulteta u Beogradu;
Prof. Zoran Lazović, predstavnik Arhitektonskog fakulteta u Beogradu;
Bratislav Milanović, predstavnik Investitora;
Marko Milanović, predstavnik Investitora;
Mirko Minić, predstavnik Investitora;

Sekretar konkursa/žirija:
Asistent dr Milena Grbić, Arhitektonski fakultet u Beogradu


3. Prilozi uz program – podloge i prateća dokumentacija

Grafičke podloge:
katastarski plan
fotodokumentacija (fotografije parcela i postojećih objekata na njima)

Raspis konkursa:

Studentski konkurs: Trnava 2017.

2017_Trnava-Topola_04

Lokacija konkursa | Izvor: Foto-dokumentacija konkursa