UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Saint-Gobain-logo-2016

K O N K U R S
Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje
STAKLENI PAVILJON
Saint-Gobain Glass paviljon

Obaveštenje
Konkursni materijal je postavljen na Arh.Portal, odakle možete da preuzmete sledeće fajlove:
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal: PP prezentacija
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_01-04 (od 11)
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_05-08 (od 11)
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_09-11 (od 11).

1. Predmet javnog Konkursa

U okviru obeležavanja jubileja 170 godina visokoškolskog obrazovanja u arhitekturi i 350 godina kompanije Saint-Gobain Glass, Arhitektonski fakultet u Beogradu u saradnji sa Saint Gobein Građevinski proizvodi Beograd, organizuje studentski konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja izložbenog prostora sa pratećim sadržajima, u otvorenoj javnoj parkovskoj površini po izboru u Beogradu.

Konkursni rad mora biti urađen na osnovu Projektnog zadatka.

Konkursni rad mora da ispuni uslove predviđene ovim Konkursom.
Po vrsti: Konkurs je opšti, javni
Prema zadatku: Konkurs je projektni.
Po obliku: Konkurs je jednostepeni.
Prema načinu i predaji rada: Konkurs je anonimni.

2. Učesnici Konkursa

Na Konkursu mogu učestvovati studenti Osnovnih i Master akademskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autorski timovi mogu imati maksimalno dva člana.

3. Cilj Konkursa

Cilj Konkursa je izbor najboljeg Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja izložbenog objekta i afirmisanje arhitekture od stakla, koristeći proizvodni program kompanije Saint-Gobain Glass.

4. Konkursni materijal i rokovi

Konkurs je otvoren od 29. novembra 2016. godine do 26. decembra 2016. godine u 14.00 časova.

Konkurs je objavljven na vebsajtu Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Uvodno objašnjenje projektnog zadatka i prezentacija Saint Gobein, biće održana 29.11.2016. od 14.00 – 16.00 časova u sali 254, Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Konkursni radovi se predaju neposredno u kabinetu 350 Arhitektonskog fakulteta 26.12.2016. godine 12.00 do 14.00 časova.

Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja za vreme dok je Konkurs otvoren, putem e-mail adrese: jasna.cikic@arh.bg.ac.rs

Konkursni radovi pristigli nakon utvrđenog roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.

Konkursni Žiri doneće odluku o rezultatima Konkursa do 20.01.2017. godine. Svi učesnici biće obavešteni o rezultatima Konkursa.

Otvaranje veb izložbe radova i dodela nagrada održaće se 23.01.2017. godine u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, soba 200 u 18.00 časova.

5. Kriterijumi za ocenjivanje radova

Kriterijumi za ocenjivanje radova su:
– arhitektonsko-oblikovno rešenje;
– inovativna primena stakla kao materijala;
– uklopljenost urbanističkog rešenja u postojeće okruženje;
– ispunjenje projektno-prostornih i funkcionalnih zahteva.

6. Nagrade i otkupi

Kompanija Saint-Gobain Glass iz Beograda, obezbeđuje tri nagrade u sledećim iznosima:
I nagrada…………………………….. 800- eura
II nagrada……………………………. 500- eura
III nagrada…………………………… 300- eura

Nagrađeni radovi postaju vlasništvo kompanije Saint-Gobain Glass, koja ih može koristiti u celosti ili u pojedinostima, uz poštovanje autorskih prava učesnika Konkursa. Predajom rada učesnik Konkursa prihvata sve propozicije ovog Konkursa.

7. Oprema konkursnog rada

Svaki konkursni rad mora biti u posebnom omotu, sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom “Konkurs”. Konkursni rad mora imati spisak svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti označeni autorskom šifrom.
Svi grafički prilozi su na formatu 50/70 cm.
Uz konkursni rad autori su u obavezi dostaviti i dve neprozirne zatvorene koverte sa jasnom naznakom “Konkurs-ne otvaraj” i to:
-kovertu sa naznakom “Idejno rešenje-grafički/tekstualni prilozi”
-kovertu sa naznakom “Podaci o autoru”,
-CD sa radom

8. Prilozi za konkursni rad

Kao priloge za izradu konkursnog rada učesnici Konkursa dobijaju sledeće:
• Raspis Konkursa
• Projektni zadatak

9. Sadržaj konkursnog rada

Učesnici su obavezni da u okviru Konkursa dostave sledeću dokumentaciju:
Tekstualni deo:
• Obrazloženje na maks. 1 kucanoj strani, sa tabelom ostvarene bruto kvadrature po nameni prostora, u okviru grafičkih priloga.

Grafički deo:
• Situacioni prikaz kompleksa sa širim okruženjem R1:500 sa ciljem prikazivanja položaja novog objekta u urbanom tkivu i njegovih saobraćajnih veza sa okruženjem kao i odnosom prema ključnom prostornom sadržaju lokacije +
• arh. idejno rešenje objekta (osnove, preseci, izgledi ) R1:100 sa ciljem prikazivanja svih relevantnih arhitektonskih karakteristika objekta +
• arhitektonski detalj fasade R 1:25 +
• trodimenzionalni prikazi objekta sa ciljem prikazivanja prostorno – oblikovnih osobina objekta i njegovog pojavnog oblika u prostoru. +
• Prilozi po izboru autora sa ciljem dopunskog afirmisanja autorskog koncepta.

10. Konkursni Žiri

Komisiju konkursa čine:
Docent dr Jasna Čikić Tovarović, Arhitektonski fakultet
Docent dr Budimir Sudimac, Arhitektonski fakultet
V. prof. Aleksandru Vuja, Arhitektonski fakultet
Aleksandar Grujić, Saint-Gobain Glass

Sekretar komisije: asistent Nikola Macut, Arhitektonski fakultet

Sekretar komisije će pre početka rada Žirija konstatovati kompletnost prispelih radova i njihovu usklađenost sa uslovima Konkursa. Radovi koji ne ispunjavaju uslove Konkursa ili su stigli van konkursnog roka neće se uzeti u razmatranje.

11. Vlasnička prava

Učesnici Konkursa su saglasni da se njihovi radovi mogu, javno izložiti u roku od 30 dana nakon objavljivanja rezultata Konkursa.
Vlasnička prava nagrađenih radova prelaze u vlasništvo Saint-Gobain Glass, posle isplate nagrada.

Svoju saglasnost na gore izneta vlasnička prava autor rada daje samim učešćem na Konkursu.

Projektni zadatak

STAKLENI PAVILJON
Saint-Gobain Glass paviljon

• Lokacija
Za lokaciju paviljona predviđena je ravna, otvorena javna parkovska površina po izboru u Beogradu, lako dostupna i dobro saglediva.

• Funkcija
Stakleni paviljon je izložbenog karaktera sa prataćim sadržajima. Izložbeni prostor prilagoditi različitim umetničkim formatima (štampani, video ili 3D materijal). U okviru paviljona definisati manji prostor za prezentacije, kao i prostor sa ugostiteljskim sadržajem. Površina paviljona je 50-70m2; spratnost P+galerija.

• Konstrukcija i materijali
Materijalizacija paviljona treba da bude inspirisana staklima kompanije Saint-Gobain Glass, koja je jedna od vodećih proizvođača stakla u svetu i sponzor je ovog konkursa. Potrebno je informisati se o vrstama i karakteristikama njhovih proizvoda na sajtu http://www.saint-gobain-glass.com/, kao bi predložena rešenja bila realna i moguća za izvođenje, a primena materijala afirmativna i optimalna.

Materijalizacija paviljona treba da naglasi suštinske arhitektonske elemente – formu i funkciju. Potrebno je postići univerzalni karakter paviljona, kao prikaz arhitekture vanvremenskog i vanprostornog koncepta. Posebnu pažnju posvetiti rešenju staklene fasade i drugih elemenata i sklopova od stakla.

Poželjno je da je primarna konstrukcija objekta bude od stakla, a može biti i od drugog materijala (čelik ili drvo).

NAPOMENA:
Studenti koji pohađaju MASA-11050-09: Izborni predmet 1 AT- STAKLO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI i seminar MASA-AT 11011-04-Projekat 04, učešćem na ovom konkursu ispunjavaju segment svojih predispitnih obaveza.

https://www.saint-gobain.com/sites/sgcom.master/files/saint-gobain_350_future_sensations_en.pdf

https://www.saint-gobain.com/en/press/picture-library-350

KONKURSNI ZADATAK

Obaveštenje
Konkursni materijal je postavljen na Arh.Portal, odakle možete da preuzmete sledeće fajlove:
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal: PP prezentacija
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_01-04 (od 11)
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_05-08 (od 11)
Saint-Gobain-Glass_konkursni materijal:katalozi_09-11 (od 11).

Sg-logo-2016_350god